Ukube Angisindiswanga NguNkulunkulu

November 20, 2022

ULingwe, eJaphanelp

“Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisaqhubeka nokukhukhuleka nale lizwe, ngilwa kanzima nakabuhlungu esonweni; usuku nosuku ngifiphazeke futhi ngingenathemba. Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisanyathelwe ngaphansi kwezinyawo zikadeveli, ngibanjwe esonweni nasezinjabulweni zaso, nginganaki ukuthi ukuphila kwami kuyoba njani. Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe anginazibusiso ezilapha namuhla, ingasaphathwa eyokwazi ukuthi kufanele siphile kanjani noma injongo yokuphila kwethu. Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisadidekile ngokholo, ngabe angikazi lutho, ngingazi ukuthi ubani okufanele ngibe nokholo kuye. Ekugcineni ngizazile izandla zikaNkulunkulu ezinothando ezibambe ezami njengoba sihamba. Angeke ngihambe futhi ngilahlekelwe Isigaba yami ngoba ngizohlala kule ndlela ekhanyayo” (“Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Noma nini lapho ngizwa lesi sihlabelelo sokuhlangenwe nakho, njalo ngiyathinteka kanzulu. Ukube uNkulunkulu akangisindisanga, njengoba kuchaziwe kule ngoma, ngabe ngisazulazula ngaphandle ezweni, ngizikhathaza ngokuxoshina nemali, kuze kube seqophelweni lapho ngabe kade ngalahlekelwa yimpilo yami futhi ngafela phesheya ezweni langaphandle ...

Ngiyingane yeminyaka yamashumi ayisishiyagalombili, futhi ngazalelwa ekhaya lomlimi elijwayelekile. Umfowethu omdala wayehlala engaphilile kusukela esemncane. Ubaba walimala engozini lapho ngineminyaka eyi-10; wakhubazeka eminyakeni emibili emuva kwalokho. Isimo sezimali njengomndeni sabe sivele simpofu, sabe sesicwila kakhulu ezikweletini emuva kwalokho sizama ukwelapha ubaba. Abangani nezihlobo zethu zazesaba ukuthi ngeke sisakwazi ukubuyisa izikweletu lezo, ababe besazimisela ukusiboleka imali. Ngiphelelwe yithemba, ngaphoqeleka ukuba ngiyeke isikole ngineminyaka engu-16 ukuze ngiyosebenza kude nasekhaya. Phakathi nobusuku sekuthule cwaka, ngangivame ukucabanga: Lapho zisezincane, izingane ezilingana nami ngeminyaka zazidlala ngokukhululeka emuva kwesikole, lapho mina kwakufanele ngibe semasimini ngenza umsebenzi wepulazi; manje sezikhulile njengami, futhi zisaya esikoleni, ziziphathisa okwezingane eziphathiswe okwamaqanda nabazali bazo, kodwa kufanele ngiqale ukusebenza ngisemncane ngizwe lonke uhlobo lokuhlupheka ukuze ngondle umndeni wami. ... Ngaleso sikhathi, ngakhononda kubazali bami ukuthi babengizalelani, ngababuza ukuthi kungani ngeza kulo mhlaba ukuze ngizohlupheka futhi ngisebenze kanzima. Kodwa yayingekho into engangingayenza ngalokho, futhi kwakufanele ngamukele ubunjalo besimo nje kuphela. Ngaleso sikhathi, isifiso sami esikhulu kwakuwukusebenza kanzima, ngithole imali, ukuze abazali bami baphile ngokunethezeka, futhi bangabe besabukelwa phansi ngabanye.

Ekuqaleni ngasebenza efekthri ezimele ye-aluminium alloy. Njengoba ngangiyisisebenzi esiyingane, umphathi wayehlale enginakekela ngokudla nendawo yokuhlala. Emuva konyaka owodwa, ngabona sengathi umholo wami wawumncane kakhulu, ngase ngikhetha ukuyokwenza umsebenzi wokupholisha ifenisha kwenye ifekthri yefenisha abantu ababengafuni ukuwenza. Ngaleso sikhathi, kungakhathaleki ukuthi uhlobo luni lomsebenzi engangilwenza, uma nje ngangingaphule mthetho, ngangizowenza uma nje ngizokwenza imali ethe xaxa. Ukuphela komgomo wami kwakungukuba ngibe umuntu onemali, ukuze ngingaphinde ngiphile impilo yomuntu ompofu. Emuva kwalokho, izihlobo zami zangethula enkampanini eyanginika ithuba lokuhamba kuleli zwe ngiyosebenza. Ngangingakaze ngicabange ukuthi ngemuva kweminyaka embalwa ngangingaya phesheya.

Ngentwasahlobo ka-2012, isifiso sami saphumelela lapho ngifika eJaphane futhi ngaqala impilo yami entsha. Ngangisembonini yokwakha imikhumbi, futhi ngohlelo lokufunda umsebenzi ngasayina isivumelwano seminyaka emithathu nenkampani. Lapho ngiqala ukusebenza, ngoba ngangingakwazi ukupheka, ngadla ama-noodles asheshayo inyanga yonke, ngaze ngagcina ngingasakwazi ukuwadla ngenxa yomuzwa wokuthi angibuyise futhi ngaphoqeleka ukuba ngifunde ukupheka. Angisazi nokuthi zingaki izinsuku engadla ngazo ilayisi elingavuthiwe. EJaphane, sasingabantu bokufika, ngakho kwakunzima ukuba izisebenzi zenkampani zingangasiphathi kahle. Babesenzisa umsebenzi omningi ongcolile, okhathazayo, noyingozi. Ikakhulukazi lapho ngipholisha ifenisha, empeleni ngangesaba, ngoba uma ngabe igesi ihlangana nomlilo yayingokhela umlilo, futhi uma ngangingaqapheli isikhashana nje kwakungabeka impilo yami engozini. Kodwa noma ngabe kwakuwukuhlupheka empilweni yami noma ubungozi emsebenzini wami, uma nje ngicabanga ngokwenza imali eningi engizoyihambisa emndenini wami, futhi ngikwazi ukuthenga imoto nendlu lapho sengibuyele ekhaya ngikwazi ukuphakama ngibe ngaphezu kwabanye futhi ngingabe ngisaphila impilo yomuntu ompofu ngibukelwe phansi ngabanye abantu, ngabona ukuhlupheka kwami kwangaleso sikhathi kungekubi neze. Iminyaka emithathu yempilo yami yadlula ngokuphazima kweso ngisebenza lapho, futhi isikhathi se-visa yami sase siphela. Le nkampani yayinenqubo yokuvuselela izinkontileka, ngakho ukuze ngithole enye imali, ngakhetha ukuvuselela isivumelwano sami futhi ngiqhubeke nokusebenza eJaphane. Okwangimangalisa kakhulu ukuthi emuva kwesikhathi esingengakanani emuva kokuvuselela isivumelwano sami, ngahlangana nevangeli lombuso kaNkulunkulu uSomandla.

NgoSepthemba ka-2015, umngani engangihlangane naye eJaphane wangitshela ngomsebenzi kaSomandla ezinsukwini zokugcina. Ngenkathi engitshela ngokukholwa kuNkulunkulu, angicabanganga ukuthi kwakuyinto ekhangayo futhi ngacabanga ukuthi lokhu kwakuwuhlobo nje lwenkolo. Ngangicabanga ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu ngeke kukwazi ukuguqula isiphetho sami. Ngokushesha emuva kwalokho, ngatshela umngane wami ngendlela yami yokucabanga, ngase ngimbuza, “Ingabe ukukholwa kuNkulunkulu kungaguqula isiphetho sami? Ngingumuntu nje onebhadi, sengihlupheke kakhulu kusukela ngisemncane. Ukube benginemali bengingeke ngihlupheke. Ngicabanga ukuthi njengamanje into engifanele ukwenza imali. Kimina, ukukholwa kuNkulunkulu kuyinto ekude kakhulu nami.” Lapho umngane wami esengizwile ngikhuluma kanje, wangifundela ingxenye yezwi likaNkulunkulu: “Lapho uyoya khona usuku nosuku, lokho oyokwenza, ubani futhi yini oyohlangana nayo, yini oyoyisho, yini eyokwenzeka kuwe—ingabe kukhona noma yikuphi kulokhu okungaqagelwa? Abantu abakwazi ukubona zonke lezi zinto ngaphambi kwesikhathi, ingasaphathwa eyokuzilawula. Ekuphileni, lezi zinto ezingabonakali zenzeka njalo ngazo zonke izinsuku. Lezi zinguquko eziba khona njalo nendlela ezenzeka ngayo, zikhumbuza abantu ukuthi ayikho into evele izenzakalele nje, ukuthi umgudu wokukhula lezi zinto eziwuthathayo, nokungavimbeki kwazo, azikwazi ukuvele ziguqulwe nje abantu ngokuthanda kwabo. Yonke into eyenzekayo iyisixwayiso esintwini esivela kuMdali, futhi idlulisa umyalezo wokuthi abantu abakwazi ukulawula ukudalelwa kwabo; ngesikhathi esifanayo sonke isehlakalo simelene nomuntu, nesifiso sakhe sokubeka ukudalelwa kwakhe ezandleni zakhe. … Kusukela kulolu guquko lwansuku zonke kuya ekudalelweni kokuphila kwawo wonke umuntu, ayikho into engazembuli izinhlelo zoMdali nobukhosi Bakhe; ayikho into engawuthumeli umyalezo wokuthi ‘igunya loMdali ngeke liphele,’ lokho akulidlulisi iqiniso laphakade lokuthi ‘igunya loMdali liphakeme’(“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Emuva kokuzwa lokhu, ngaba nomuzwa wokuthi la mazwi ayenza umqondo kakhulu, futhi okwangifikela ukuthi ukuvuselela isivumelwano sami kubonakala sengathi kwakuyinto ehlelwe eZulwini. Kwaphinde kwangenza ngacabanga ngekhaya engangizalelwe kulo, impilo yami nomndeni wami nakho konke okwakwenzeka eduze kwami kwakuyizinto engangingenakuzikhethela ngazo futhi ngingenakuzilindela. Ngaba nomuzwa wokuthi ndawana thile kwakukhona uMbusi olawulayo.

Umngane wami futhi wangifundela lesi sigaba sezwi likaNkulunkulu “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni ekhuluma ngezigaba eziyisithupha okumele umuntu adlule kuzo empilweni: Ukuzalwa: Isigaba Sokuqala; Ukukhula: Isigaba Sesibili; Ukuzimela: Isigaba Sesithathu; Umshado: Isigaba Sesine; Ukuba Nabantwana: Isigaba Sesihlanu; Ukufa: Isigaba Sesithupha. Lapho sengilifundile izwi likaNkulunkulu, ngamangala. Ngangingakaze ngicabange ukuthi uNkulunkulu wayekhulume ngokucacile kangaka ngesiphetho somuntu, kanti amaphuzu lawa ngempela anjengoba ewachazile. Ngokwezimo ezijwayelekile, umuntu uzohlangabezana nalezi zigaba eziyisithupha empilweni yakhe. Ngacabanga ngokuthi bangaki abantu abahluphekayo emhlabeni, nokuthi kwakungemina nje kuphela. Uma isiphetho ngempela sasiya ngokukhetha komuntu futhi esilawula, khona-ke wonke umuntu angakhetha ukuhlala endlini enkulu, kanokusho, futhi ingabe bakhona abantu abathwele ukuhlupheka nobunzima? Eqinisweni, umndeni umuntu azalwa kuwo akazikhetheli neze, futhi akakwazi ukukhetha uhlobo lwabazali analo. Emuva kokukhula, uhlobo lomyeni noma umfazi abanalo nalo alukho sezandleni zabo. ... Lapho ngicabangisisa ngokwengeziwe ngala mazwi, ngawabona engawoqobo ngokwengeziwe, futhi ngase ngiqala enhliziyweni yami ukukholwa yilokho uNkulunkulu uSomandla ayekushilo. Isiphetho somuntu akuyona into umuntu angaziguqulela yona. Kusukela ngaleso sikhathi, ngaqala ukuba nentshisekelo ngokwengeziwe ekukholweni kuNkulunkulu, futhi ngakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, futhi ngakholwa ukuthi isiphetho somuntu asikho ngaphansi kokulawula kwakhe. Kodwa ngenxa yokuthi ngangingazi okuningi ngoNkulunkulu, ngabona sengathi uNkulunkulu wayekude kakhulu nami. Kodwa-ke, engahlangana nakho emuva kwalokho, kwenza ngezwa ngokuqinisekile ukuthi: UNkulunkulu useduze kwami, ungibhekile futhi uyangivikela.

Lalina ngalelo langa, futhi ngafika emsebenzini ngesikhathi njengenjwayelo. Ngo-10:00 ekuseni, ngase ngisemsebenzini, lapho ngizwa umsindo oqhumayo. Ngangingazi ukuthi yini le eyayiphahlazeka phansi, futhi yangihlasimulisa umzimba ngesaba kakhulu. Ngesikhathi ngiphendula ikhanda ukuze ngibone, ngamangala, futhi ngabona ipayipi lensimbi elingama-40 cm ububanzi no-4 m ubude elinesisindo esinguhhafu wethani liwile enqoleni. Lasakazeka phansi cishe ngohhafu wemitha ukusuka lapho ngangimi khona. Ngangethuke kakhulu kulowo mzuzu kangangokuthi ngangingakwazi nokukhuluma, futhi kwangithatha isikhashana ukuba ngiphinde ngiswabuluke ekuthukeni kwami. Enhliziyweni yami ngangimemeza ngithi: “Ngiyabonga Nkulunkulu! Ngiyabonga Nkulunkulu!” Ukube uNkulunkulu wayengekho lapho engibhekile futhi engivikela, khona-ke ipayipi lensimbi lalizosakazeka ngqo phezu kwami, bese impilo yami engatheni iphele kanjalo.

Sengiphumile emsebenzini, ngenkathi ngikhuluma nabafowethu nodadewethu mayelana nokwakwenzekile ngalelo langa, bahlanganyela nami ngokuthi kwakungukuvikela kukaNkulunkulu. Baphinde bangifundela izwi likaNkulunkulu uSomandla: “Kukho konke ukuphila komuntu okude, cishe umuntu ngamunye uke wahlangabezana nezimo eziningi eziyingozi futhi wabhekana nezilingo eziningi. Lokhu kungenxa yokuthi uSathane umi eceleni kwakho, amehlo akhe ekugqolozele njalo. Lapho wehlelwa yinhlekelele, uSathane uyajabula, lapho kuvela izingozi ezinkulu, lapho kungekho nto ekuhambela kahle, lapho ubhajwe enethini likaSathane uSathane uzijabulela kakhulu lezi zinto. Mayelana nokwenziwa uNkulunkulu, uyakuvikela njalo, ekuqhelisa eshweni emuva kwelinye nasenhlekeleleni emuva kwenye. Yingakho ngithi konke umuntu anakho—ukuthula nentokozo, izibusiso kanye nokuphepha kwakhe—eqinisweni konke kulawulwa nguNkulunkulu; uhola futhi anqume isiphetho somuntu ngamunye(“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngemuva kokufunda izwi likaNkulunkulu ngaqonda ukuthi abantu baphila nsuku zonke enethini kaSathane. Nganoma yisiphi isikhathi, bangabhekana nazo zonke izinhlobo zezilingo eziyingozi ezivela kuSathane, futhi bangabhekana nezinhlekelele, ukuhlaselwa kanye nezinye izinto eziningi ezimbi. Ngaphandle kokuba uNkulunkulu ebabhekile futhi ebaqaphele, abantu ngabe kade bagwinywa uSathane. Uma ngicabanga ngengozi engabhekana nayo emsebenzini wami, lapho uhhafu wethani lepayipi yensimbi uwela kuhhafu wemitha kuphela phambi kwami, ngiyazi ukuthi lokhu kwakungeyona nje inhlanhla. KwakunguNkulunkulu owayengiqaphile futhi engivikele owangisindisa kuleli bhadi. Yonke le minyaka, angazi ukuthi zingaki izikhathi engithokozele ngazo ukunakekelwa nokuvikelwa nguNkulunkulu nasekuvikelekeni, kodwa kukho konke ngangingamazi uNkulunkulu noma ngingamkhonzi; ngempela unembeza ngangingenawo. Kusukela ngaleso sikhathi, ngawuqonda kangcono umusa kaNkulunkulu wensindiso. Ukuthi ngakwazi ukuphila kuze kube manje kungenxa yesandla sikaNkulunkulu sothando engilinda, futhi ngambonga uNkulunkulu enhliziyweni yami. Ngabuye nganquma ukuthi esikhathini esizayo ngangizokwenza konke engingakwenza ukuze ngilandele uNkulunkulu. Ezinsukwini ezizayo, ngangivame ukuya emibuthanweni nabafowethu nodadewethu, sifunde izwi likaNkulunkulu ndawonye, futhi sixoxisane futhi sabelane ngolwazi lwethu nolwazi lwamazwi kaNkulunkulu, futhi sihlabelele izingoma sidumise uNkulunkulu. Sasikhululekile ezinhliziyweni zethu, sasisizana futhi selekelelana empilweni yethu yangokomoya. Akekho noyedwa wabo owayengibukela phansi, futhi akekho nowayejivaza abampofu futhi ephakamisa abacebile, futhi ngazizwa ngikwazi ukuphila nginesithunzi. Ngesikhathi ngiphila phakathi kwaleli khaya elikhulu, elifudumele, futhi elibusisiwe leBandla LikaNkulunkulu USomandla, kwaba nezinguquko kancane kancane empilweni yami. Ngangingenakho ukukhathazeka, ukuhlupheka, nokuba negebe engangikade nginalo ngaphakathi. Ngazizwa ngijabule kakhulu futhi ngigcwalisekile kunakudala.

Ngolunye usuku, kwenzeka okuthile esisebenzini esase sinesikhathi eside enkampanini yethu. WayengumJaphane futhi esevele eneminyaka engaphezu kweyishumi enkampanini. Wayenolwazi oluningi ingabe kwezokuqwashisa kwezokuphepha noma kwezobuchwepheshe. Ngalolo suku, lapho esemsebenzini, wayeshayela iloli lokuphakamisa futhi enza umsebenzi othile ngesikhathi ephezulu ngamamitha angu-20. Ngenkathi esebenza-ke, ngenxa yokunganaki wadala ukuba kuconse igesi yeloli engamanzi. Kwakukhona omunye umlingani wami owayesebenza ngaphezu kwakhe eshisela, kwathi kungazelelwe inhlasi yawela engutsheni yakhe. Lapho igesi eyayiconsele kuyena ihlangana nenhlasi, kokheleka ilangabi, kwavutha umlilo. Abantu abaningi lapho bavele bandwaza bebuka lo mlingani wabo esibekelwe ngamalangabi, empeleni kwakungekho noluncane ababengalwenza. Kwase kuvele kungeke kusenziwa lutho ukuze asizakale, futhi emizuzwini embalwa, wayeseshe wangqongqa. Lapho sibona le nhlekelele yenzeka, abantu abaningi bamdabukela, futhi lokhu kwenza sacabanga ngezethu izimpilo: Yini, vele, abantu abayiphilelayo? Ngenxa yento enjengaleyo eyenzeka eduze kwami, ngabona ngempela ukuthi uma umuntu esukile kuNkulunkulu futhi engekho uNkulunkulu eduze kwakhe ukuba ambheke futhi amvikele, kusho ukuthi impilo yakhe ayivikelekile ngaso sonke isikhathi. Ukuphila komuntu kubucayi kakhulu futhi kusengozini lapho kubhekene nezinhlekelele. Ngaba nomuzwa ojulile wokuthi noma lungaphakama kangakanani ulwazi nobuchwepheshe bomuntu noma ngabe umuntu unemali engakanani, akakwazi ukulawula isiphetho sakhe, angisayiphathi eyokuzisindisa ezinhlekeleleni nasekufeni.

Kamuva, ngafunda isiqephu sezwi likaNkulunkulu: “Ngenxa yobukhosi boMdali nokunqunyelwa kusengaphambili, umphefumulo onomzwangedwa oqale ungelutho waba negama nabazali nomndeni, amathuba okuba yilungu lesintu, amathuba okuzwa ukuphila komuntu nokubona izwe; futhi uthola amathuba okubona ubukhosi boMdali, ukwazi ngendalo emangalisayo edalwe uMdali, futhi okubaluleke kakhulu ithuba lokuthobela igunya loMdali. Kodwa abantu abaningi abalibambi ngezandla zombili leli thuba eliyivelakancane. Bachitha wonke amandla okuphila kwabo belwa nokudalelwa, nesikhathi sabo bezama ukondla umndeni futhi beshikashikela udumo nesithunzi. Izinto abantu abazazisayo umndeni, imali nodumo; babheka lokhu njengezinto ezibaluleke kakhulu ekuphileni. Bonke bakhononda ngokudalelwa kwabo, kodwa abafuni ukucabanga ngemibuzo okubaluleke kakhulu futhi bayiqonde: kungani umuntu ephila, kufanele aphile kanjani umuntu, yini ebalulekile neyinjongo yokuphila. Konke ukuphila kwabo, kuyo yonke leyo minyaka eminingi, bajaha udumo nomcebo kuze kuphele ubusha babo, baze babe mpunga ekhanda; baze babone ukuthi imali ayisizi kangako ekugugeni kwabo, ukuthi imali ngeke ivale izikhala ezinhliziyweni zabo; baze babona ukuthi akekho okhululekile emthethweni wokuzalwa, wokuguga, wokugula, nowokufa, ukuthi akekho ongaphunyuka ekudalelweni kwakhe. Kuphela yilapho bephoqelelekile khona ukubhekana nezehlakalo zokuphila lapho bebona ukuthi ngisho noma umuntu angaba nezigidi zempahla, ngisho noma engaphakama kubantu, akekho ongasinda ekufeni, wonke umuntu uyobuyela esimweni sakhe ayevele eyiso: umphefumulo ongenalutho egameni lawo(“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Emuva kokuqeda ukufunda amazwi kaNkulunkulu, ngakhuthazeka kakhulu: Imimoya yabantu ivela kuNkulunkulu, futhi imiselwe uNkulunkulu ukuba ifike phakathi kwezwe labantu. Kodwa abantu abakafuni ukukholwa futhi bakhonze uNkulunkulu, futhi abalenzi igugu ithuba lokuzwa igunya loMdali, kodwa bazi kuphela ukuphilela imali, udumo, nobuhlobo. Bonke bamatasatasa bazama ukubalekela isiphetho sabo, kodwa yini abantu abangayithola ngokufuna lezi zinto? Yikuphi kulezi zinto—izihlobo, udumo, noma ingcebo—okungasindisa izimpilo zabo lapho ukufa sekusondele? Bheka ukufa komlingani wami omdala emsebenzini—akusona yini isibonelo esihle kakhulu esiveza leli phuzu? Uma ngicabanga ngezinto engizifunile esikhathini esidlule, akufani? Lapho ngaya kwelinye izwe ngiyosebenza, ngangithatha noma yimuphi umsebenzi ongcolile, okhandlayo noma oyingozi, ukuze nje ngithole imali eyengeziwe, ngenze abantu bangithathele phezulu, ukuze ngingalandelwa ihlazo lobuphofu. Yize noma ngabhekana nazo zonke izinhlobo zokuhlupheka, angizange ngicabange ukuguqula le ndlela yokuphila. Ngangilokhu ngilandela indlela eyodwa sonke isikhathi. Enhliziyweni yami, ngangingazi ukuthi kukhona uNkulunkulu, futhi ngangingazi ukuthi isiphetho somuntu sisesandleni sikaNkulunkulu. Ngangithembele kimi ukuba ngiguqule isiphetho sami, futhi ngazama ukubalekela izinhlelo zikaNkulunkulu empilweni yami. Ngangingeve ngilandela indlela eya ekushabalalisweni? Ukube kwakungeve kungenxa yensindiso kaNkulunkulu, noma uNkulunkulu engibhekile futhi engivikela, empeleni impidlwana yami engatheni ngabe kade yashabalaliswa uSathane. Nangaphezu kwalokho, impilo yami ingagcwaliseka kanjani futhi ibe nenjongo njengoba nginje manje? Ngaleso sikhathi, ekugcineni ngabona ukuthi injongo yokuphila akusiko ukufuna ingcebo noma udumo, akukhona ukufuna ukuba phambili kwabanye ukuze bakuthathele phezulu, kodwa kunalokho ukuza phambi kukaNkulunkulu, nokwamukela insindiso Yakhe. Kungokudumisa kanye nokulalela uNkulunkulu kuphela ukuba sikwazi ukuphunyuka ekulinyazweni nguSathane futhi siphile ngokuthula nenjabulo. Uma ngilokhu ngicabanga ngalokhu, ngiya ngokuya ngithinteka kakhulu. Ngiyabona ukuthi ngiyakwazi ukukholwa kuNkulunkulu, futhi lokhu kunguNkulunkulu engiphatha ngomusa okhethekile. Angazi ukuthi ngingaveza kanjani umuzwa wokubonga kuNkulunkulu enhliziyweni yami, ngakho-ke ngafunda ingoma ethi “Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu” ukukhombisa indumiso yami kuNkulunkulu nokubonga uNkulunkulu uSomandla ngokungisindisa!

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Leave a Reply

Sithinte nge-Whatsapp