Ekugcineni Sengithokozela Impilo Kancane Njengomuntu

Mar 08, 2018

UXiangwang Esifundazweni Sase Sichuan

Ngizizwa ngingosolwe kakhulu enhliziyweni yami sonke isikhathi lapho ngibona amazwi kaNkulunkulu athi: “Abantu abanonya nabanesihluku! Ubuqili nokusongelana, ukududulana, ukugijimela udumo nokuceba, ukubulalana—kuzophela nini? UNkulunkulu uye wakhuluma izinto eziningi kakhulu, nokho akekho noyedwa oye waziqonda. Abantu benza izinto becabangela imindeni yabo, futhi becabangela amadodana namadodakazi abo, imisebenzi yabo, ikusasa labo, ukuma kwabo, ukuqhosha nemali, benzela ukugqoka, ukudla nemizimba yabo—yini eyenzelwa uNkulunkulu ngempela? Ngisho nalabo abenza okuthile egameni likaNkulunkulu, bambalwa kakhulu abamaziyo uNkulunkulu. Bangaki abangacabangi ngezinto abazifunayo lapho benza okuthile? Bangaki abangabacindezeli abanye noma babacwase ngoba nje befuna ukuvikela igama labo? Ngakho, uNkulunkulu uye wenqatshwa ngokuqinile futhi wabulawa izikhathi eziningi. Abahluleli abangenakubalwa abenza ngendlela yobulwane bamenqabile uNkulunkulu, okuwukubethela uNkulunkulu esiphambamweni futhi” (“Ababi Nakanjani Bayojeziswa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngicabanga emuva ukuthi angilithungathanga kanjani iqiniso, ukuthi ekugcwaliseni izibopho zami ngangilokhu ngincintisana nabalingani bami engangisebenza nabo, ukuthi ngenxa nje yesikhundla negama lami kanye nokuhlomula kwami ngangiye ngicindezele noma ngichithe okushiwo abanye—ukuthi ngazilahlekisela kanjani empilweni yami, kanye nasemsebenzini kaNkulunkulu. Yize noma uNkulunkulu ayengihlelele izimo eziningi zokungisindisa, zavele zayima emthumeni futhi ngahluleka ngokuphelele ukubona inhloso kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu waqhubeka nokungidabukela, ukungisindisa, futhi kwaba lapho kuphela emva kokusolwa nokujeziswa okuqhubekayo lapho ngaqala ukuphaphama ngase ngiyaqonda kahle isifiso sikaNkulunkulu sokusisindisa, ngabeka eceleni izintshisekelo zami zokufuna izikhundla nokwaziwa emphakathini ngase ngiqala ukuziphathisa okomuntu kancane.

Ngo-1999, ngawemukela umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Ngaleso sikhathi umndeni wami wawenza umsebenzi oyisibopho sethu wokwamukela izihambi ekhaya kantu ngabona lapho ukuthi odade nabafowethu babekwazi kahle kanjani ukuxhumana, bekwazi ukusebenzisa amazwi kaNkulunkulu ukuphendula noma yimuphi umbuzo. Sonke sasizimisele ukusebenzisana nabo, futhi sasiye sixoxe nabo nganoma yiziphi izinto. Ngangifisa ukuba yibona, ngicabange ngithi: Kungaba mnandi kanjani ukuba ngifane nomunye wabo ngelinye ilanga, ngizungezwe odade nabafowethu, ngisombulula izinkinga zabo? Futhi nginaleyo nhloso ngaqala ukugcwalisa izibopho zami ebandleni. Ngonyaka ka-2007 ngathola ukuphakanyiswa nguNkulunkulu kanti nokubongwa ngakunikezwa ngaphinde ngathola umsebenzi wokuba umholi wesifunda. Odade nabafowethu babika kimina umsebenzi wabantu abangaphansi kwami ungalungile, izinkinga zabo, kanye nezinto ezahlukene esifundeni. Ngazizwa sengathi yonke into yayilawulwa yimina kanye nokuthi iminyaka yomsebenzi wami ngempela yayifanele: Manje ngase ngikwazi ukukhuluma amaqiniso futhi ngisize odade nabafowethu ngezinkinga zabo. Futhi yize noma umthwalo womsebenzi wawuthanda ukuba nzima, ngangizimisele ukusebenza kanzima. Ukugcina lesi sikhundla kanye nokwenelisa umina ngangiziphatha ngendlela eyisibonelo nekhuthazayo lapho ngenza umsebenzi wami. Noma ngabe kwakuwumsebenzi muni esasiwabelwe, ngisho noma abalingani bami babebona sengathi wawulukhuni kakhulu noma babengazimisele ukulalela, ngaso sonke isikhathi mina ngangiphendula kahle, futhi uma nginanoma yibuphi ubunzima ngangithula ngivumelane nabo. Ngisho noma kwakunezinto engangingaziqondi ngangilandela nje okushiwoyo, ukuze phela nginconywe ngabaholi bami.

Ukuze abaholi bami bahlezi bengincoma kanti nami ngangiba ngovelele phakathi kwabalingani bami, ngaqala ukuhlela ukuthi ngingazifeza kanjani izinjongo zami: Kwakulula kakhulu ukuqashelwa, ukuzikhombisa amakhono enginawo ukuze ngizuze ukuthandwa ngabaholi bami, uma ngenza umsebenzi wevangeli. Inqobo nje uma lowo msebenzi wawuphumelela, kwakungeyona inkinga engako ukuthi omunye umsebenzi wakho wawungaphumeleli—abaholi babengakutheni noma babhekane nawe. Ngakho-ke ngazimisela ukuqala ukusebenza: Ngashintsha indlela engibheka ngayo umsebenzi wevangeli, ngangabe ngisahola kahle ngesineke odade nabafowethu. Uma bebika noma yibuphi ubunzima emsebenzini wevangeli ngangiye ngibathene noma ngibaqondise, Ngaqala ukucindezela nokucefezela abaholi bebandla ngifuna imiphumela, futhi uma imiphumela idumaza ngangiye ngithukuthele: “Kungani unabantu abancane kangaka? Uyawufuna lo msebenzi noma cha? Uma singaboni imiphumela engcono ngenyanga ezayo kudingeka sithole omunye umuntu!” Angizange ngizikhathaze ngesimo sodade nabafowethu, futhi angizange ngisebenzise iqiniso ukuze ngisombulule izinkinga nobunzima ababebhekana nabo. Ngalokhu ngibacindezela nje ngibakhandla ngenhloso yokuba ngingalahlekelwa ngesami isikhundla. Ngokushesha imiphumela yathuthuka, lokhu kwangijabulisa. Imiphumela engcono yayichaza ukuthi ngangiphakathi kwabenza kangcono kakhulu kubalingani bami futhi lokhu kwangijabulisa kakhulu. Kungekudala emva kwalokho kwafika umfowethu othile ezosebenza nathi. Wayebukeka kahle futhi enolimu olushelelayo exhumana kahle nabantu. Wahambela amabandla amaningi kanti abafowethu nodade babemtusa ngokuhlanganyela kwakhe. Lokhu kwangicasula: Bonke babetusa ukusebenza kwakhe ekuhlanganyeleni—okusho ukuthi okwami kwakungekuhle! Mhlawumbe ngabe kungcono ukuba wayengathunyelwanga lapha. Ngithe uma ngiziqhathanisa naye ngabona ukuthi ngempela wayengcono kunami. Kodwa ngangingazimisele ukuphonsa ithawula. Ngaleso sikhathi ngangikhathazeke ngegama lami emphakathini kanye nomhlomulo ngingakhathazekile ngezinkinga zasebandleni. Ngaqala ukuzikhathaza ngokuthi ngangigqokeni, ngikhuluma kanjani futhi ngiziphatha kanjani. Emihlanganweni ngangiye ngiveze ukuhlakani bami ngamabomu ukuze odade nabafowethu bangithathele phezulu. Kwesinye isikhathi ngangiye ngimthathele phansi umfowethu owayebekewe ukuba asebenze nami bese ngibheka ukuthi labo abangaphansi kwami bangibuka kanjani. Ngaphila esimweni esingalungile futhi ngingakwazi ukuzisindisa. Kuzona zonke izinto ngangilokhu ngiziqhathanisa nalo mfowethu futhi ngase ngilahlekelwe ngokuphelele umsebenzi kaMoya oNgcwele. Kungekudala emva kwalokho, kwafakwa omunye esikhundleni sami. Ngithe uma ngizwa izindaba lezo kwangathi kukhona ongigwaza ngommese wawuphenduphendula enhliziyweni yami—ngizobabheka kanjani abantu, kuzokwenzekani endleleni abangithatha ngayo abantu, ikusasa lami lona? UNkulunkulu wayengahlulela futhi engisola, kodwa noma kunjalo ngangingenakho ukuqonda imvelo yami. Esikhundleni salokho nganinga ngokuthi abaholi babezongihlaziya kanjani kwezinye izindawo: Ngangizobabheka kanjani abantu, bona abantu abangaziyo babezocabangani ngami? Ngivalelekile kunoxhaka kaSathane, ngaqala ukukhononda, ngizisola ukuthi ngangigcwaliseleni umsebenzi wami njengomholi, ukuthi ukube ngangingawuthathanga lo msebenzi bekungeke kwenzeke lokhu. … Ngenkathi ngicabanga kwaba ngalenkathi ngihlukumezeka. Ngaphansi kokusola kukaNkulunkulu ngangingasakwazi nokulala ngicabanga imicabango engafanele. Ekugcineni ngase ngisondele kakhulu ekutheni ngiwe ngokwasemoyeni, futhi ezikhathini eziningi ngake ngafisa nokuvele ngilale phansi emgaqweni ngishayiswe yizimoto. Ngangazi ukuthi ngase ngisezingeni eliyingozi kakhulu, kodwa ngangingakwazi ukuzikhulula ngakho yayingekho enye indlela ngaphandle kokuma phambi kukaNkulunkulu ngithandaze: “O Nkulunkulu, ngalesi sikhathi ngibuyele emuva ebumnyameni, ngikhohliswe nguSathane futhi ngisekuhluphekeni okukhulu. Angifuni ukwamukela yonke into eyenzeke kimina namhlanje, ngifuna ukubalekela ukujezisa nokusola Kwakho, futhi ngikhalazile ngakukhaphela. O Nkulunkulu! Ngiyakucela ukuba uvikele inhliziyo yami, ungenze ngikwazi ukuzihlolisisa bese ngiyaziqonda, ngithole isisa Sakho.” Emva kwalokhi ngabona ukuhlanganyela komuntu: “Abanye abantu uNkulunkulu ubaphatha ngomusa abaphakamise. Bayaphakanyiswa ukuze babe ngabaholi noma abasebenzi, banikezwe imisebenzi ebalulekile. Kodwa laba bantu abalubuyisi uthando lukaNkulunkulu, baphilela inyama yabo, izinga lasemphakathini kanye nokuthathelwa phezulu, befuna nje ukuzenelisa bona bathole nokuhlonishwa. Ingabe lezi zenzo yizenzo ezilungile? Cha bo. Laba bantu abaqondi ukuthi ududuzwa kanjani uNkulunkulu, abacabangi ngezifiso zikaNkulunkulu. Bafuna kuphela ukuzenelisa bona. Bangabantu abayilimazayo inhliziyo kaNkulunkulu, abenza okubi kuphela, abadala umonakalo omkhulu kangaka, umonakalo omkhulu kakhulu, enhliziyweni kaNkulunkulu. UNkulunkulu uyabaphakamisa njengabaholi, ukuze abafukamele, ukuze bapheleliswe. Kodwa bona abazicabangeli izifiso zikaNkulunkulu bazisebenzela bona bodwa. Abasebenzeli ukuba ngofakazi baNkulunkulu noma basebenze ukuze labo uNkulunkulu abakhethile bakwazi ukungena ekuphileni. Basebenzela ukufakaza ngabo, ukufeza izinhloso zabo, ukuba bathathelwe phezulu yilabo uNkulunkulu abakhethile. Laba abantu abaqinisa izinhliziyo zabo kakhulu kuNkulunkulu. Lokhu ukumkhaphela uNkulunkulu. Ngamagama abantu kubizwa ngokuhluleka ukubona lokho abakwenzelwe, ngamagama angokomoya laba bantu bangabantu abangalungile abamenqabayo uNkulunkulu” (“Incazelo Ebalulekile Emva Kokulungiselela Izenzo Ezilungile” encwadini ethi Izintshumayelo Nokuhlanganyela Ngokungena Empilweni (II)). La mazwi ezwakala njengenkemba ebukhali nxazonke ingigwaza enhliziyweni yami, ingishiya ngisolwe ngokunzulu. Kwakungumusa nokuphakamisa kukaNkulunkulu okwangivumela ukuba ngibe ngumholi, futhi wakwenza lokhu ukuze ngipheleliswe. Kodwa bengingenandaba nenhloso kaNkulunkulu futhi ngangazi ukuthi ngilukhokhe kanjani uthando Lwakhe. Ngangiphilela isikhundla nokuthathelwa phezulu, ngifakaza ngami, kanti imvelo yalokhu kwakuwukungamlaleli nokumkhaphela uNkulunkulu. UNkulunkulu wayenyanya yonke into engangiyenza ngakho wamisa umsebenzi wami, engikhombisa ukuthi emndenini kaNkulunkulu uNkulunkulu neqiniso yibo ababusayo. Ngacabanga emuva ekuthini ngangifunani: Ngacabanga ukuthi ukugcina ubudlelwane obuhle nabaholi bami kungaqinisekisa ukuthi ngingalahlekelwa yisikhundla sami, ngakho ngabakhothamela futhi ngizincengela kubona futhi ngivumelana nakho konke ababekusho. Kodwa kodadewethu nabafowethu nganginesankahlu ngigxeka. Kwaze kwanyanyeka engangikwenza! Ngangingenza noma yini ukuze ngithole ukuthathelwa phezulu. Ngazama ukusebenzisa abafowethu nodadewethu ukuze ngifeze injongo yami yokuba ngovelele phakathi kwabanye abantu; angizange ngifeze izibopho zami ezimpilweni zodade nabafowethu. Ngabacindezela ngibanenga, kangangokuthi abantu ababengaphansi kwami base bengisaba futhi bezama nokungigwema, bengalinge nje bazineke phambi kwami. Noma kunjalo angizange ngiphenduke ngizihlole. UNkulunkulu wayethumele umfowethu kimina kodwa angigcinanga nje ngokuhluleka ukufunda isifundo, ngalwa nakakhulu ngilwela ukuzenzela igama nokuthola umhlomulo, ngibonisa inyama yami futhi ngadala ukuba uNkulunkulu anginyanye ngiphinde ngilahlekelwe umsebenzi woMoya oNgcwele. Ukukhishwa kwami esikhundleni kwakungubulungiswa bukaNkulunkulu behlele phezu kwami: isahlulelo esihle kunazo zonke, insindiso enhle kakhulu, uthando lukaNkulunkulu olukhulu. Kungenjalo ngangizoqhubeka ngobuwula endleleni kamphikukrestu. UNkulunkulu wazinqanda izinyathelo zami ezigcwele isono. Ngazisola kakhulu ngokuthi inhloso yami yasekuqaleni yayikade ingalungile kanye nokuthi ngangingazange ngigxile ekusombululeni leyo nkinga, konke okwaholela ekwahlulekeni kwanamuhla. Ngaleso sikhathi, noma nini uma ngicula ingoma yesipiliyoni ngangiye ngikhale, izinyembeze zizehlele ebusweni bami: “Emva kokuba ngihlazisile isimo Sakho ngawela ebumnyameni ngezwa ngokugcwele ukulinyazwa nguSathane. Ngazizwa ngingedwa futhi ngingenasizo, ngalahlwa ngunembeza wami, ngezwa ubuhlungu obudlula ukufa, futhi kwaba yilapho kuphela lapho ngazi injabulo yonembeza onokuthula. Mangaki amathuba okuba ngipheleliswe engawamosha, ngihluleka ukubona izinjongo Zakho. Ngisho noma nginganikezela ngakho konke kodwa ngeke kususe umonakalo engiwenze enhliziyweni Yakho. Awu uNkulunkulu, Nkulunkulu wezinto zangokoqobo, ngifisa kanjani ukubuyela ekuqaleni ngiqale kabusha. Ngingafanelana kanjani Nawe uma inhliziyo yami ithukusa izinkanuko ezinkulu kangaka? Ngikhanukela imihlomulo yokwaziwa negama lasemphakathini—pho ngingangawi kanjani? Selokhu ngangingashayi indiva izifiso Zakho, ngingakunaki futhi ngiphikisana Nawe, futhi ngenkathi ngikusebenzela ngaphinde ngaqophisana nokushoyo futhi ngakuphanga. Ukube bekungeve kungenxa yesihe Sakho, ngabe angikho lapha namuhla. Uma ngibheka esengikwenzile impela ukufa bekungeke kungihlenge. Lo mphefumulo engiwuphefumulayo uhlinzekwa ukubekezela Kwakho. O Nkulunkulu, Nkulunkulu wezinto zangokoqobo, akufanele ngabe ngikwenze wahlupheka kangaka uhluphekela mina. Amazwi akho empilo ayayithinta impilo yami, ukunxusa Kwakho kunginikeza amandla, kungivumela ngiphinde ngime futhi phakathi nokwahluleka, kunginikeza engingakuphilela empilweni nokuthi ngangidalelweni. Ngakho uma ngibhekene nesicelo Sakho sokugcina, ngingaphinde ngibaleke kanjani? Ngifuna ukusebenzisa izenzo zangeqiniso ukuze ngikhokhe inani olikhokhile. Noma ngabe ngithola izibusiso noma izinhlupho, ngifisa nje ukukwenelisa Wena, ukuzinikezela Kuwena, ukukulandela eduze ngisho noma ngingatholi lutho ngalokho” (“Isisa sikaNkulunkulu Sanginikeza Ukuzalwa Kabusha” Ekulandeleni Iwundlu Nokucula Amaculo Amasha). Lokhu kucwengwa kwakunami isikhathi esingaphezu konyaka owodwa nangaphezu kokuhlupheka kwempilo nokufa, okwezwakala njengokuhlutshwa isikhumba ngiphila, ngathola izinkanuko zami zokuthola isikhundla kanye namathuba ami kwantengantenga, futhi ngabona ukuthi kwakubaluleke kangakanani lokhu kucwengwa.

Ngonyaka ka-2012 udade owayephethe wangabela umsebenzi mina nomfowethu emsebenzi wokuhlunga nokuxosha abantu endaweni ethile. Ngenxa yokuthi ngangingazange ngenze umsebenzi esikhathini eside kakhulu, ngangingasazi kahle eminye imigomo. Ngathola nginezinkinga ebandleni kanye nezinkinga zokuhlaluka izimo zezinto emsebenzini wethu wokuhlunga nokuxosha abantu kunzima kakhudlwana. Kodwa loya mfowethu wayeselokhu enza lo msebenzi ebandleni ngakho wangifihla ukungazi kwami, wangikhombisa okwakufanele ngikufunde. Lolu kwakuwuthando lukaNkulunkulu—Akazange abeke kimina ijoka elikhulu. Lo mfowethu uye owayebika ngomsebenzi wethu, futhi nguye owayedlulisa imiyalezo eminingi uma kuhlalukwa izimo zezinto. Uma sihlangana nabantu ababengapahnsi kwethu wayeba ngowokuqala ukukhuluma futhi ekuhambeni kwesikhathi kwaba sengathi mina angikho nhlobo, futhi into ethile ngaphakathi kimina kavuka: Uma sisebenza ndawonye, ungcono ekuhlanganyeleni nabazalwane, kodwa mina ngingcono ekwenzeni umsebenzi wevangeli. Futhi noma ngabe uvelele kangakanani emsebenzini wokuhlanganyela nabazalwane kufanele ubheke ukusebenza kwezinto kwangokoqono. Lokhu okungenhla akushongo yini ukuthi ukuhlungwa nokuxoshwa kwabantu akufanele kulimaze umsebenzi wevangeli? Uyakhuluma ukhulume uphinde ukhulume, ubukisa. Kungaba ngcono uma sihlukana ukuze nami ngikhombise okungamakhono ami. Akukhona ukuthi angikwazi kwenza lutho. Ucabanga ukuthi angikwazi kahle ukuhlanganyela nabazalwane, kodwa empeleni ngingcnoo ekwenzeni umsebenzi wangokoqobo kunawe, futhi-ke, umsebenzi wevangeli yikhono lami elikhulu. Futhi kulelo phuzu sathola incwadi evela kudade owengamele umsebenzi—ngenxa yezizathu zokwenziwa komsebenzi kwakudingeka sihlukaniswe, ngamunye wethu abhekelele uhlangothi ngalunye. Yize noma imiphumela zemisebenzi yonke kuleyo ndawo engangiyibhekelele zazingezinhle kakhulu njengalezo zendawo yomfowethu, ngangijabulile: Nganginendawo engangizosebenzisa kuyona amakhono ami. Kungakhathalekile ukuthi imiphumela yayingemihle kangako—sizobona nje uma sengisebenza kulokho, ngizokhombisa ukuthi nginamakhono angakanani. Sithe uma sesihlukanisiwe ngaziphonsa emsebenzini futhi ngaqala ukuhlel aizinto, ngikhuluma ngezinhlelo zomsebenzi nabafowethu nodade futhi ngithola amazwi kaNkulunkulu engangibatshela wona. Futhi ngempela izinto zaqala zathuthuka. Ngangilokhu ngifikelwa umcabango wokuthi: Kazi uqhuba kanjani umfowethu? Ingabe uqhuba kangcono kunami? Futhi sithe uma sihlangana ngathola ukuthi umsebenzi wami wevangeli wawuqhuba kangcono kunowakhe, nokuthi ngangiye ngathola abantu abaningi kunabakhe, ngaphakathi kwangijabulisa lokhu, uMoya oNgcwele wangikhuza: “Awuntshontshi na udumo lukaNkulunkulu?” Inhliziyo yami yadumala. Yebo, ukusabalalisa ivangeli umsebenzi nesibopho sabo bonke abantu bakaNkulunkulu abakhethiwe, kodwa ngangiye ngakubona njengendlela yokuzitholela udumo nokuhlomula. Futhi kwakungenxa yokusebenzisana nabafowethu nodade, izibusiso zikaNkulunkulu, ukuba saphumelela ukuzuza labo bantu. Yini pho ngangingaqholoshelani? Ngabanjwa amahloni um angicabanga ngalokhu. Ngangenyanyeka. Ubungcwele bukaNkulunkulu abungivumelanga ukuba ngithwale ukungcola okufana nalokho, futhi ngithe uma ngibona izimo zami ngambonga uNkulunkulu ngokubuyisa ingqondo yami. Ngangingeke ngisafuna ukwaziwa nokuthathelwa phezulu. Ezinsukwini ezilandelayo ngagxila ekufundeni amazwi kaNkulunkulu, uma ngibhekana nezimo ngazamukela njengezivela kuNkulunkulu, futhi kancane kancane ukulangazelela kwami udumo nokuthathelwa phezulu kwancipha. Ngavele ngaqhathanisa uthando lwami ngoNkulunkulu nalolo lwabalingani engisebenza nabo, ngafunda emaphuzwini abanamandla kuwona nganganaki abantengantenga kuwona. Kungesikhathi singengakanani ngakhushulelwa esikhundleni ukuba ngigcwalise omunye umsebenzi. Ngangingakulindele lokho futhi ngangazi ukuthi uNkulunkulu owayengiphakamisile. Ngawazisa kakhulu lowo msebenzi, ngifisa ukwenza konke okusemandleni ami ukuba ngimenelise Yena.

NgoNcwaba wangonyaka ka-2012, udadewethu owayengamele umsebenzi wethu wakhulumisana nami, engithuma ukuba ngigcwalise isibopho somsebenzi wami kwenye indawo. Ngalesi sikhathi ngavuma ngimagange, kodwa ngaphambi kokuba ngihambe wathi: Kungcono ukuthumela lo mfowethu ukuba asebenze nawe, kuyoba kuhle kakhulu emndenini kaNkulunkulu….” Wabuza umbono wami, mina ngathi: “Kulungile, ngizimisele ukusebenza naye.” Futhi sathi uma sibonana emhlanganweni, wayevulelekile nje kimina: “Angivumelananga nokuba bakhethe wena, ukusebenza kwakho kokuhlanganyela akuncomeki njengokwami!” Leso sitatimende sokudelela sangishiya nginobuyaluyalu ngaphakathi. Ngangicabanga ukuthi ukuchema kwami ngalo mfowethu kwase kungemuva kwami, kodwa ngithe uma ngizwa lokho kwakhola okuthile okuqubukayo ngaphakathi kimina: Kwaze kwakubi bo, bekungafanele ngivume ukuhamba naye. Wazi konke ukwahluleka kwami. Ngangicabange ukuthi uma ngifika ngizoqala umsebenzi wami omusha ngangizokwamukeleka njengomafikizolo! Kodwa manje yini eyayisengenziwa? Ngaphoqa ukumamatheka ngashaya sengathi kwakungazange kwenzeke lutho, ngaphakathi ngibe ngicabanga ngithi: Angenzi umsebenzi oncomekayo ekuhlanganyeleni nabazalwane, kodwa ngakhethwa kuqala ngoba ngingcono kunawe. Uma ungangikholwa, thula ubukele uzobona! Sahamba saya endaweni entsha saziphonsa emsebenzini wethu. Ekuqaleni, uma sihlangana nalabo esisuke singabo emsebenzini, ngangiye ngithandazele ukuba ngikwazi ukwehlula inyama, ngikwazi ukuzibamba ngenxa yokuba sisebenze ngozwano. Ngalalelisisa ukuba wayekhuluma kanjani nalabo bantu esasisebenza ngabo mayelana nezimo zabo kanye naye, ngenkathi yomsebenzi wevangelo ngangixoxisana nabo. Emva kwesikhashana, ngabona ukuthi ukuxoxisana kwakhe nabantu kwakucace kahle kunokwami. Ngesikhathi semihlangano nabantu esasisebenza ngabo ngangingafuni ukubeka nelilodwa vo igama ekuhlanganyeleni. Ngangifisa ukuba leyo mihlangano isheshe iphele futhi ngifuna ukubaleka. Sasibhekelele indawo enkulu kakhulu ngaleso sikhathi, futhi ngaqhamuka necebo: Uma sasisebenza ngokwahlukana ngangingeke ngixakaniseke kangaka. Ngithe uma ngichazela umfowethu lokhu wavuma: “Ubungako bendawo benza ukusebenza kube lukhuni, kungangcono ukuba siyicaze.” Ngithe uma ngihlangana nababengaphansi kwethu ngingedwa ngakwazi ukukhuluma nabo kahle, ngixoxisana futhi ngihlela izinto, ngabathwalela “umthwalo” omkhulu bona. Kungekudala ngayibona imiphumela kuzona zonke izingxenye zomsebenzi wami, ngenkathi umfowethu yena wayengaqhubi kahle neze. Angenzanga lutho ngalokho, kwaba sengathi kwakungendaba engithintayo. Emhlanganweni umholi wethu wathola ukuthi sasisebenza ngokwahlukana wabe esesitshela ukuthi izibopho zomsebenzi wethu zithi kufanele sisebenzisane. Kodwa saqhubeka nokusebenza ngokwahlukana, sisebenzisa izaba zokuthi sobabili sasazi umsebenzi wethu kangcono. Ngesaba ukuthi umholi wethu wayezongigxeka angiyanga endaweni okwakusebenzela kuyona umfowethu ukuze ngiyokhuluma nabantu ababengaphansi komsebenzi wakhe, kodwa ngezwa sengathi akukho ngaphansi kwendawo yami. Uma ngikhulume kahle kubonakala sengathi umfowethu uyena owayethola ukunconywa. Ngakho ngabhekana nemizwa eminingi futhi ngenza izaba, ngithi nganginomsebenzi wokuhlela izinto okwakufanele ngiwenze, ngibaleke. Umfowethu waqhubeka ukungaboni miphumela, kodwa mina ngaqhubeka nokungazisoli noma ngizwe nginokwesaba—Ngangingamesabi neze uNkulunkulu, ngaze nganganaki ngisho nemiyalezo eminingana evela kumholi wethu. Lokhu kwaqhubeka kwaze kwafika isikhathi sokubika ngomsebenzi wethu esesiwenzile, lapho ngathuka khona: Yize noma indawo yami yayinabantu abaningi, uma izindawo zombili sezihlanganiswa izinombolo zazincane kakhulu. Ngaqala lapho-ke ukwesaba. Ngangichithe isikhathi ngizama ukuzibonakalisa, ukufeza izinhloso zami ngiziveze ukuthi ngingasebenza kangcono kanjani kunaye, ukuthi ngangingcono kunaye ekwenzeni umsebenzi webandla. Kodwa umsebenzi webandla endaweni yakhe wawusumile nse—futhi lokhu okungenhla kwakungamele kwenzeke nanini na. Mina ngangibe yisithiyo ekwenziweni komsebenzi kaNkulunkulu. Akukho okunye engangingakwenza ngaphandle kokubuka emazwini kaNkulunkulu ukuze ngibone umsuka nembangela yalezi zimo. Ngabona lokhu okulandelayo: “Nonke, ngamunye, njengabantu abakhonza uNkulunkulu, kufanele nikwazi ukuvikela lokho okufunwa yibandla kukho konke enikwenzayo, kunokuba nizicabangele nina. Akwamukelekile ukusebenza wedwa, ukuhlala nibukelana phansi. Abantu abaziphatha kanjalo abakufanele ukukhonza uNkulunkulu! Abantu abanjalo banesimo esibi; akukho nobuncane ubuntu kubona. BawuSathane ngokugcwele! Bayizilwane! Namanje, izinto ezinjengalezi zisenzeka phakathi kwenu; nize nihlaselane ngenkathi yokuhlanganyela, nifune ngenhloso izinto eningacasha ngazo futhi nize nibe bomvu ebusweni nilokhu niphikisana ngodaba oluthile olungabalulekile, kungekho muntu ofuna ukuhoxa, lowo nalowo muntu efihlela omunye imicabango yakhe ejulile, ebukisisa omunye futhi ehlala eqaphile. Ngabe lolu hlobo lwesimo lukufanele ukukhonza uNkulunkulu? Kukhona yini umsebenzi onjengowakho ongondla ngawo abafowenu nodadewenu? Awugcini nje ngokungakwazi ukuqondisa abantu endleleni yokuphila efanele, kodwa empeleni ufaka izimo zakho ezikhohlakele kubafowenu nodadewenu. Ngabe awubalimazi abanye? Unembeza wakho mubi, futhi ubole ngokuphelele! Wena awungeni kokoqobo, futhi awulenzi iqiniso. Ngaphezu kwalokho, uveza imvelo yakho yobudeveli kwabanye ngaphandle kwamahloni. Awulazi nhlobo ihlazo! Laba bafowenu nodadewenu babekwe kuwe, kodwa wena ubayisa esihogweni. Awuyena umuntu obolelwe ngunembeza? Awunamahloni neze!” (“Khonzani Njengoba Kwakwenza Ama-Israyeli” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu akhahlayo angembula imvelo yami yangempela angishiya nginamahloni. Kwakungenxa yokwenyuswa nguNkulunkulu nomusa ukuba ngangikwazi ukugcwalisa lesiya sibopho. UNkulunkulu wayengithembe ukuba ngilethe odade nabafowethu kuyena. Kodwa angizange ngingene kokoqobo, angizange ngiliphile iqiniso, futhi ngenxa yegama lami kanye nesikhundla emphakathini ngazishaya indiva izintshisekelo zomndeni kaNkulunkulu. Ngalwa ngokusobala kanye nasesithe nomfowethu, ngazisebenzela ngedwa. Manje yisikhathi sokusabalalisa ivangeli, futhi uNkulunkulu ufisa ukuthi labo abalifuna ngokweqiniso masisha babuyele emndenini kaNkulunkulu. Kodwa ngathalalisa okwakuyimisebenzi yami futhi ngangamthandi uNkulunkulu, angizange ngibe nandaba nalokho okwakuyisifiso Sakhe esikhulu futhi ngilethe labo ababefuna indlela yeqiniso kuYena uNkulunkulu. Ngazifunela isikhundla sokwaziwa, lezo zinto eziyize leze, ukuze ngizakhele igama kunokuba ngisize abanye. Angizange ngikhulume ngezinkinga emsebenzini wethu, nginethemba lokuthi umfowethu uzosilela emva kwami. Nganginomona ngamaphuzu ayenamandla kakhulu kuwona, noma ngishaye sengathi angiwaboni, futhi ngathatha umsebenzi ngengomdlalo lapho ngangibukisa futhi ngiqholoshe ngami nengikwenzile bese ngimgxeka umfowethu. Ngangigcwele ububi, ngingenabo ubuntu. UNkulunkulu uyabenyanya abantu abanjalo, futhi ukube ngangingashintshi ngangizomsebenzela kanjani Yena? Uma nganginganeni kokoqobo ngangizobaletha kanjani abafowethu nodade kuNkulunkulu? Ngigcwele izinyembezi, ngeza kuNkulunkulu ngathandaza: “O Nkulunkulu! Ngenza iphutha, konke lokhu kwakungukuhlubuka kwami. Ngahluleka ukucabanga ngezifiso Zakho, futhi ukuze ngizibonakalise ngalwa nomfowethu, ukuze ngimehlule ngaziba unembeza wami ngangagcwalisi izibopho zami. Manje ivangeli likhubaziwe futhi mina ngenze isiphambeko phambi Kwakho. Kodwa ngifisa ukuphenduka bese ngiyashintsha, ukuba ngisebenze ngokuzwana nomfowethu bese ngenza umsebenzi wevangeli ube namandla kakhulu.

Uma ngiphinda ngifuna ukuzenzela igama ebantwini futhi, ngijezise, Nkulunkulu. Ngizimisele ukubhekwa nguWena, Amen!” Emva kokuthandaza ngagibela ibhasi ukuze ngiyobona umfowethu bese ngixoxisana naye ngokuvulelekile, ngivume ukuthi ngiziphathe njengomhlubuki phambi kukaNkulunkulu kanye nokuthi ngangihlele ukwenza kangcono. Saxoxisana ngezindlela esasizibona ngayo thina. Kamuva sasebenzisana noNkulunkulu simunye futhi saqala ukuthuthuka kulokho esasihluleka kukhona emsebenzini wethu, sibheka lokho esasingakunakanga namaphutha, senza isifingqo salokho engangiphumelele kukhona, futhi sisebenza ngokulandela izinhlelo esasizibekile zokusebenza kuphela. Umsebenzi wethu wevangeli kungekudala wathuthuka. Kulokhu ngabona isimo sikaNkulunkulu sokulunga. Ubungcwele bukaNkulunkulu abuvumeli ukuba kube khona ukungcola noma inkohlakalo ngaphakathi kimina, futhi ngenkathi ngiphanjwa nguSathane ngangakwazi ukuzisindisa, kwaba nguNkulunkulu owelula isandla Sakhe sensindiso wangikhipha ethunzini lokufa, wangikhulula ethonyeni likaSathane futhi wangivumela ukuba ngishintshe. Ngizimisele ukufuna iqiniso ngingabe ngisaba umhlubuki, ukuba ngithembeke kukhona konke lokho uNkulunkulu akubeke ezandleni zami.

Ngabona ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi: “Lapho nisebenzisana, kufanele nifunde ukufuna iqiniso. Ungathi, ‘Anginakho ukuqonda okucacile ngale ngxenye yeqiniso. Yikuphi okuhlangenwe nakho onakho?’ Noma, uthi, ‘Unokuhlangenwe nakho okuningi kunokwami kule ngxenye; ngicela ungiqondise.’ Ngeke lokhu kube yindlela enhle yokukwenza? Senilalele izintshumayelo eziningi, futhi kukhona esenihlangane nakho ekukhonzeni. Uma omunye engafundi komunye, nisizane, futhi nelekelele lapho omunye wenu ebuthakathaka khona lapho nenza umsebenzi emabandleni, ningazifunda kanjani-ke izifundo? Noma nini lapho nihlangana noma nayiphi into, kufanele nihlanganyele nabanye ukuze izimpilo zenu zizuze. Ngaphezu kwalokho, kufanele nihlanganyele ngokucophelela ngezinto zanoma yiluphi uhlobo ngaphambi kokuthatha izinqumo. Ukwenza kanjalo kuphela okunenza nithwale umthwalo webandla kunokuba nenze izinto ngokungazimiseli nje. Emva kokuvakashela onke amabandla, kufanele nihlangane nihlanganyele ngazo zonke izindaba enizitholayo nezinkinga enihlangane nazo emsebenzini wenu, bese nixoxa ngokukhanyiseleka nokukhanyelwa enikutholile—lokhu kuyindlela yokwenza ebaluleke kakhulu. Kufanele nifinyelele ekubambisaneni ngokuzwana ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu, ukuze kuzuze ibandla, nangenhloso yokugqugquzela abafowenu nodadewenu. Kufanele nibambisane, lowo nalowo alungise omunye futhi afinyelele emphumeleni womsebenzi ongcono, ukuze akhathalele intando kaNkulunkulu. Yilokhu okuwukubambisana kweqiniso, futhi yilabo kuphela abakwenzayo lokho abazozuza ukungena okuyiqiniso” (“Khonzani Njengoba Kwakwenza Ama-Israyeli” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Emazwini kaNkulunkulu ngabona indlela yokwenza ukungena futhi ngakwazi ukusebenzisana kanye nabanye. Ngaqonda izifiso zikaNkulunkulu: Wonke umuntu unamaphuzu anamandla kuwona, futhi uNkulunkulu ufuna wonke umuntu asebenzise lawo maphuzu emsebenzini womndeni kaNkulunkulu, kanti ekwenzeni lokho amaphuzu abantu ababuthakathaka kuwona ayonxephezeleka. Ukusebenza naloya mfowethu yikona kanye engangikudinga. Ngangibuthakathaka ekukhulumeni iqiniso, futhi ngenxa yothando lukaNkulunkulu ngamataniswa naye, ukuze lapho emandla khona kwemboze lapho ngibuthakathaka khona. Kodwa angikubonanga lokho, futhi lapho nginomfowethu lona angikwazanga ukucela usizo lwakhe lapho ngangingaqondi khona. Kwesinye isikhathi uma ekhuluma nami ngangingazimisele ukulalela. Ngangiqophisana naye ngifuna isikhundla sakhe, ngilimaza impilo yami kanye nomsebenzi wevangeli. Ezinsukwini ezalandela ngazama ukuzijwayeza ukungena kuleli phuzu lokukhuluma iqiniso, ngibuza umfowethu lo lapho ngangingaqondi khona noma ngingaboni ngokucacile: Ngingathanda ukuba uxoxisane nami mayelana nalolu daba lweqiniso, njengoba mina ngingacacelwa kahle. Ngaphinde ngambuza mayelana nezinkinga zomsebenzi wami: Angikuqondi kahle lokhu, ungangicebisa? Kusukela ngaleso sikhathi, safunda omunye komunye futhi sasebenza ngokusizana uma sihambela amabandla, kanye nalapho sihlangabezana nenkinga sasibonisana, sindawonye sithole amazwi kaNkulunkulu okusombulula izinkinga zebandla. Saphenduka abalingani abasebenzisanayo ngokwasemoyeni, samukelana omunye nomunye, sanakekelana, sakwazi ukuqondana omunye nomunye. Kwesinye isikhathi imibono yethu yayiye yehluke, kodwa inqobo uma ihlomulise izimpilo zabafowethu nodade kanye nomsebenzi womndeni kaNkulunkulu, sasiye sibe sesiyavumelana. Ngisho noma singabukeka njengeziwula kubantu kodwa sasiye sibeke eceleni izifiso zethu. Sasebenzisana ngentokozo, futhi zonke izingxenye zomsebenzi wethu zachuma.

Ngiyambonga uNkulunkulu uSomandla ngokungishintsha ngokwahlulela kanye nokusola Kwakhe, ngokungenza ngibubone ubuthi bukaSathane nokulimaza kwakhe. Manje ngifuna lokho okuqondile, futhi ngikuphile njengomuntu. Yize noma ngisenenkohlakalo eningi kimina okufanele ihlanzwe futhi kusafanele ngibhekane nokunye ukwahlulelwa nokusolwa, sengibonile ukuthi ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu kuyinsindiso ephambili kumuntu, uthando lwangempela kakhulu lukaNkulunkulu. Ngifuna ukukuthola lokhu kakhulu, ngifuna ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu kuhambe nami ngenkathi ngiqhubekela phambili, kuze kube ekugcineni sengifanele ukuba yinceku kaNkulunkulu.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Sithinte nge-Whatsapp