Uthando LukaNkulunkulu Kuphela Olungolweqiniso

November 16, 2019

UXiaodong Esifundazweni SaseSichuan

UNkulunkulu wathi, “Isizwe samaShayina, esasikhohlakaliswe izinkulungwane zeminyaka, sisindile kwaze kwaba namuhla, lonke uhlobo ‘lwegciwane’ luqhubeka lungaphezi, lusabalala yonke indawo njengobhubhane; ukubuka nje ubudlelwane babantu kwanele ukuthi ubone ukuthi mangaki “amagciwane” acashe ngaphakathi kubantu. Kulukhuni ngokwedlulele kuNkulunkulu ukuba athuthukise umsebenzi Wakhe kule ndawo evalwe ngci futhi egcwele amagciwane. Ubuntu babantu, imikhuba, indlela abenza ngayo izinto, konke abakuvezayo ezimpilweni zabo nobudlelwane phakathi kwabo—konke kumantwayintwayi …(“Indlela … (6)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Isambulo emazwini kaNkulunkulu sangenza ngabona ukuthi inkohlakalo kaSathane yenza kanjani bonke ubudlelwane phakathi kwabantu bube ngobungajwayelekile, ngenxa yokuthi bonke busekelwe emfundisweni kaSathane yempilo, ngaphandle kokuba ngisho neqiniso elincane. Ngaphandle kwensindiso kaNkulunkulu, amehlo ami ngabe asemboziwe futhi ngabe ngisabanjwe yimizwa yami, kodwa ukuhlangabezana nomsebenzi kaNkulunkulu kwangenza ngaqonda umongo wokuthi kuchazani “ukusizana omunye nomunye” futhi kwangikhombisa iqiniso lobungani, uthando, kanye nothando lomndeni. Ngabona ukuthi amazwi kaNkulunkulu kuphela ayiqiniso, kanye nokuthi kungokuphila ngamazwi kaNkulunkulu kuphela ukuba sikwazi ukuphunyuka ethonyeni likaSathane, kanye nokuthi kungokuziphatha kahle ngokuhambisana neqiniso kuphela ukuba umuntu akwazi ukuphila impilo enomqondo.

Bobabili abazali bami babengamaKristu, futhi ngesikhathi sokukholwa kwethu kuJesu kwasilethela umusa omkhulu. Ikakhulukazi ebhizinisini, uNkulunkulu wasibusisa kakhulu ngezinto eziphathekayo. Izihlobo zami eziningi zazingamile kahle njengomndeni wethu, futhi abazali bami babezinakekela kahle kakhulu ngokwezimali nangezinto eziphathekayo. Izihlobo zami zazibahlonipha kakhulu abazali bami, ngenxa yalokho-ke nami zazingibuka ngeso elifanayo. Yilesi isimo esihle engakhula ngaphansi kwaso. Ngangicabanga ukuthi abangani bami nezihlobo babelungile kakhulu, futhi noma ngabe yini eyayidingwa umndeni wethu, babezohlala bezimisele ukusiza.

Ngonyaka ka-1998, umndeni wami wonke wemukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla futhi ngoba kwakuwumkhakha olukhuni, saliyeka ibhizinisi lethu lomndeni. Ngaleso sikhathi, ngangingaliqondi iqiniso, ngakho inhliziyo yami yayilokhu ilangazelele lo mhlaba. Ngachitha izinsuku zami ngidla, ngiphuza, futhi ngizithokozisa nabangani bami nezihlobo eziseduze, futhi ngenxa yokuthi ngangiyichitha kalula imali, banda nabangani bami, yanda nemicimbi yokuhlangana nabantu engangifunda nabo, imicimbi, izinsuku zokuzalwa zengangifunda nabo nabangani, nemishado, neminye imicimbi eyayingakwazi ukuqhubeka ngaphandle kokuba ngimenywe, ngoba phela “ngangibaluleke kakhulu.” Ngale kwalokho, njalo ngeSonto kwakudingeka ngilande ngiphinde ngiphelekezele intombi yami, kanti sasivame ukuzikhipha sisobabili. Ngaleso sikhathi, yize noma ngangingakaze ngiphuthe emihlanganweni yami emithathu ngeviki ebandleni, ngangingakabi nokuncane lokhu ukuqonda amazwi kaNkulunkulu, inhliziyo yami yayisazizulela nje ezweni ngaphandle, futhi ukukholwa kwami kuNkulunkulu kwakuzwakala njengejoka lemithetho. Kodwa uNkulunkulu wasebenzisa izimo ukuze angenze ngiqonde iqiniso. Wangikhombisa ukuthi ubudlelwane phakathi kwabantu abuncikanga kokunye ngaphandle kwezintshisekelo ezifanayo phakathi kwabo, nokuthi ayikho into efana nemizwa yeqiniso noma uthando kubona.

Emva kokuvalwa kwebhizinisi, abazali bami balungisa indlu yasekhaya futhi bakhokha nemali yesikole kadadewethu nami, kangangokuthi imali eyayilondolozwe umndeni wami yabe seyinciphe kakhulu emva kweminyaka embalwa. Njengoba isisho sichaza, “Imifudlana iyasha lapho umsinga omkhulu wehlelwa amanzi.” Ngenxa yokuthi ngangincike kubona ukuze ngithole imali, kwancipha ukuchitha kwami imali. Ngagwema ukuhambela imishado nemicimbi, emikhulu noma emincane, noma nini lapho kwakunokwenzeka, ngakho isigungu sami sabangani sancipha, nendlela engangithathwa ngayo emehlweni abangani bami yaya ngokuya yehla. Njengoba izinhlanhla zabangani bami nezihlobo zabe sezikhula, baziqhelisa kithina futhi. Lesi sikhathi kwakuyisikhathi sokucwengwa kimina, ngoba ngazibona ngingenandawo ezinhliziyweni zabantu. Ikakhulukazi intombi yami, eyaya ngokuya ihlehla kimina ngoba ngangingasachithi kangako imali kuyona njengakuqala, futhi ekugcineni yangishiya yathandana nomunye umuntu ngonyaka ka-2001. Ngithe uma ngikuzwa lokho, kwangavumi ngamukele ukuthi kwakuyiqiniso. Angizange ngikuveze ngaphandle, kodwa ukukwazi lokhu kwaba njengommese enhliziyweni yami. Ngangithembekile kuyona, imizamo yami yayingeyeqiniso kuyona, pho kungani angibonga ngokuthi angishiye? Baphela kanjalo-ke ubudlelwane bethu beminyaka emihlanu. Ngangingazi ukuthi ngingamkhohlwa kanjani, ngakho engakwenza kwaba ukungcwaba ubuhlungu ekujuleni kwenhliziyo yami. Emva kwalokho, ngangikuzonda kakhulu ukuba kukhulunywe ngaleso sehlakalo. Ngangingakwazi ukuqonda ukuthi yenzeka kanjani into enjena kimina. Kwase kuthi ngelinye ilanga, ngabona le ndinyana evela ezwini likaNkulunkulu, “Abantu abaningi baphila ezweni elingcolile likaSathane, futhi liyabalulaza; libahlupha ngezindlela eziningi kuze kube yilapho kuphila khona ingxenye kubo, babekezelela zonke izinguquko, nabo bonke ubunzima emhlabeni. Ngemva kokudlala ngabo, uSathane uyaqeda ngekusasa labo. Ngakho abantu badideka ukuphila kwabo konke, abakaze bajabulele izinto uNkulunkulu abalungiselele zona, kodwa kunalokho balinyazwa uSathane, abashiye bemanaphanapha. Namhlanje bakhandlekile futhi abanamandla ngezinga lokuthi abanaso nesincane isifiso sokubona umsebenzi kaNkulunkulu(“Umsebenzi Nokungena (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Isambulo emazwini kaNkulunkulu siwumfuziselo weqiniso lempilo yomuntu. Uma ngicabanga ngibheka emuva ukuthi ngangichithe kanjani izinsuku zami ngicwile ekuvalweni amehlo wuthando, ngiphila kwelinye nje izwe lamaphupho “lothando nokuthandana.” Ngangivalelekile kungaphumeki, futhi ngangingazi neze ukuthi zonke lezi zinto zazingamacebo asetshenziswa uSathane ukuze aluthe abantu, onoxhaka abakhelwe ukubamba abantu abenze baphile njengabantu abangenazimpokophelo futhi abangenantshisekelo yokunaka umsebenzi kaNkulunkulu. Yize noma ngangizibiza ngoyikholwa kuNkulunkulu, ngangichitha izinsuku zami ngikhathazeke ngothando futhi ngisebenzela ubungani nothando, futhi ukube izimo zempilo yami azizange zishintshe, ngabe namanje ngisakholwa “yilokuya kwethembisana uthando olungunaphakade” kanye “nabangani abathembekile,” futhi ngabe angikwazanga ukubalekela leziya zimo. Ngenxa yokuhlukana kwami nentombi yami, nganqamula bonke ubudlelwane enganginabo nengangifunda nabo; ngaphandle kwesimo esinomsindo kanjeya engangikade ngiphila kusona ngakwazi ukuthulisa inhliziyo yami ngazinikela okholweni lwami kuNkulunkulu. Emihlanganweni, ngokuhlanganyela ngamazwi kaNkulunkulu nabafowethu nodadewethu, ngafinyelela ekuqondeni iqiniso elithile futhi ngazuza ukungena okuthile othandweni nasebunganini, ngase ngibona ukuthi imibono yomuntu ingaguqulwa kuphela ngokufuna iqiniso nokuqonda iqiniso, futhi ngeke baluthwe nguSathane. Kancane kancane, inhliziyo yami eyayilimele yaqala yaphola. Ngaphinde ngezwa leya njabulo engase ngiyikhohliwe, ngingasalahlekile noma ngiphila nobuhlungu bami. Ngenxa yokuthi kwakungekho kuphazamiseka okuvela ezweni langaphandle, ngakwazi ukuthulisa ingqondo yami ngigxile emihlanganweni. Ngaya ngokuya ngaba nentshisekelo ekukholweni kuNkulunkulu, futhi kusukela lapho kuya phambili ngagcwalisa izibopho zami.

Ngenkathi izihlobo zami zithola ukuthi ngangikholwa kuNkulunkulu, aziphezanga ukungiphazamisa. Zazicabanga ukuthi yayingekho nje into eyayingihlanganisa nokukholwa kuNkulunkulu ngisemncane kangaka. Ubabekazi wami wasohlangothini lukamama wayelokhu engicela ngimenzele izinto ezithile, ubabekazi wasohlangothini lukababa yena wangicela ukuba ngibe uphathina wakhe ebhizinisini, ngisho umama owayenginakekela wazama ukungigqugquzela ukuba ngishade, ethi wayeyoyinakekela ingane yami emva kokuba izelwe (ngoba wayengenayo yena indodana ayizalayo), ugogo wami yena wayekhala, ethi, “Angikuphikisi neze ukukholwa kwabazali bakho kuNkulunkulu, ngoba vele base besebenze ingxenye yempilo yabo yonke futhi banikezela ngakho konke ababenakho ukuze bacabele nina indlela, ngakho sekuyisikhathi sokuba baphumule. Kufanele ugxile ekuqaleni umndeni nomsebenzi.” Wabe eseqhubeka nokuchaza ukuthi ubaba wami wayekhule kanjani ngaphansi kobubha, ukuthi waqala kanjani ukuzakhela impilo engathathi ndawo, ukuthi wahlupheka kanjani, wasebenza kanzima kanjani, waphinde wangitshela nokuthi ngangiphila ngaphansi kwesimo esihle kanjani, nokuthi ngangingenazimpokophelo. Lokhu “kuzikhathaza” kwabo ngami okuyisigubhukane kwakungijabulisa. Ngangididekile, ngoba kwakubukeka sengathi konke okwakushiwo ngumuntu ngamunye kubona kwakuyiqiniso, bonke babengifisela okuhle, futhi njengoba babeziyihlobo ezisondelene nami, nakanjani babengeke bangilimaze. Ngangiphila ngaphansi kokucwengwa, futhi yize noma ngangazi ukuthi le kwakuyimpi yomoya, ngangingasenawo amandla okulwa. Emhlanganweni, umholi wangikhombisa le ndima evela ezwini likaNkulunkulu, “Izinkulungwane zeminyaka, amaShayina ebephila impilo yezigqila, lokhu sekuyikhinyabezile imicabango yawo, imibono, ukuphila, ulimi, ukuziphatha, kanye nezenzo kwaze kwabashiya bengenayo nencane inkululeko. Umlando oyizinkulungwane eziningi zeminyaka uthathe abantu abanempilo abagcwele umoya wabatuba baba yinto efuze izidumbu ezingenawo umoya. Abaningi yilabo abaphila ngaphansi kommese wasesilaheni kaSathane…. Ngaphandle, abantu babonakala ‘beyizilwane’ eziphakeme; eqinisweni, baphila futhi bahlale namadimoni angcolile. Kungekho muntu wokubanakekela, abantu baphila ogibeni olucashile lukaSathane, bebambeke konoxhaka bakhe, kungekho ndlela yokuphunyuka. Kunokukhuluma ukuthi bahlangana nezihlobo zabo emakhaya athokomele, baphile ukuphila okumnandi nokugculisayo, umuntu kufanele athi abantu baphila eHayidesi, bebhekana namadimoni futhi bephila nodeveli. Eqinisweni, abantu basaboshiwe nguSathane, bahlala lapho amademoni angcolile ehlangana khona(“Umsebenzi Nokungena (5)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngokwambulelwa ezwini likaNkulunkulu nokuhlanganyela nabafowethu nodadewethu, ngabona ukuthi yize noma bebonakala njengezihlobo zami ngaphandle, futhi amazwi abo ehambelana nezidingo zami zenyama, imicabango yami, imibono, impilo, ulimi, indlela yokuziphatha, kanye nezenzo kuboshiwe ngenxa yenkohlakalo kaSathane. Bonke kabakholwa, yonke imibono yabo nakho konke abakudingidayo kuvela kuSathane, futhi konke abakulandelelayo kuyizimfuno ezimbi zenyama, akukho kukhona okuhambisana neqiniso. Uma ngibalalela, ngingawela emacebeni kaSathane. Anginalo iqiniso kanye nokuhlola imimoya, futhi ukuqhubeka nokuhlala nabo kuyongenza ngehle ngifinyelele ezingeni labo. Ngangingeke ngizuze lutho kulokho, babengase bangicekele phansi. Ngaleso sikhathi, nganginakho ukuwaqonda okuthile amazwi kaNkulunkulu, “Bonke labo abangawakholwa, kanye nalabo abangaphili ngeqiniso, bangamademoni!” kodwa ngangingakabi nakho ukukuqonda okuphelele. Kamuva, uNkulunkulu wangihlelela izimo ezangikhombisa umongo woqobo wokuxhumana komndeni.

Umndeni wethu selokhu wawungumndeni osingatha izihambi, kwathi ngelinye ilanga ngonyaka ka-2005, ngenxa yombiko womenzi okubi, abazali bami nabanye babafowethu nodade baboshwa amaphoyisa eCCP. Udadewethu engizalwa naye ngenhlanhla wacishe waminza kodwa wasinda ngoba wabaleka, wasinda nje ngoba uNkulunkulu wamvikela. Abazali bami nabafowethu nodadewethu ekhaya lomndeni wami bagcinwa khona bahlawuliswa, futhi bonke bahlushwa, bonke basala nezingozi belimele. Ngithe uma ngizwa izindaba, ngahluleka ukubamba imizwa yami. Angikwazanga ukugcwalisa izibopho zomsebenzi wami. Ngacabanga ngathi, “Esikhathini esifana nalesi nakanjani kufanele ngigoduke. Abazali bami bangikhulisile, manje basenkingeni, ngisho noma kungekho engizokwenza kodwa okungenani ukuba ngiyobahlola nje ngibaduduze.” Ngakho-ke ngagibela isitimela esibheke ekhaya ngaqonda ngqo ekhaya likababekazi wami wasohlangothini lukababa (naye okholwa kuNkulunkulu) ukuze ngiyobona abazali bami. Ngaleso sikhathi ngabona ukuthi amanxeba ayengakapholi, ngezwa ngidabuka ngaphakathi, izinyembezi zaphihlika emehlweni ami. Ngabona sengathi abazali bami babehlazisiwe. Yilapho-ke abazali bami bathi kimina: Ngenkathi yokubalekela amaphoyisa, udadewethu engizalwa naye waziphonsa emfuleni (lokhu kwenzeka ngoZibandlela, kusihlwa). Amanzi ayefinyelela amqaleni wakhe, umsinga wawunamandla kakhulu, izitshalo zasendle zabambeka emlenzeni webhulukwe lakhe, izicathulo zakhe zabambeka odakeni, futhi wayengakwazi nokubhukuda, ngakho kuseyimfihlakalo nje ukuthi wafinyelela kanjani kolunye uhlangothi. Kusho ukuthi uNkulunkulu wamvikela ngendlela eyisimangaliso, kungenjalo imiphumela yayizoba yinhlekelele engacabangeki (amanzi ajulile nomsinga onamandla kwakumuke nempilo yomlisa owayeseminyakeni ehamba kwengama-40 ezinsukwini ezingengaki ezidlule). Kamuva, udadewethu eselamana naye wacasha ekhaya likadade owayesekhulile nowamnika izingubo zokushintsha ngenkathi ekhala futhi omisa izingubo zakhe emlilweni, futhi nje wamnakekela kahle. Ezinsukwini ezimbalwa emva kwalokho waphinde wathola ukuthi nekhaya likadade omdala lalingasaphephile, ngakho udadewethu eselamana naye waya kocasha ekhaya likababekazi ozalana nomama. Waphuma emini ehambise incwadi ebhekiswe ebandleni lethu ibikela umholi webandla ngesimo somndeni wami, kodwa uthe uma esebuya, indodakazi encane kababekazi ozalana nomama wathi kuye, “We mzala, ubuyeleni? Bengicabanga ukuthi uhambile. Sesiwusongile nombhede.” Udadewethu wabona ukuthi ubabekazi ozalana nomama wayesaba ukubandakanyeka futhi engafuni ukuba ahlale ekhaya lakhe, ngakho ekhala izinyembezi, wahamba ekhaya labo, wazibeka engcupheni yokuba aboshwe weza ekhaya ngoba wayengenayo enye indawo ayengaya kuyona. Emva kokudedelwa kwabazali bethu, uma bezwa ngokuthi udadewethu wayecishe waminza ukuthi wayexoshwe kanjani ngubabekazi ozalana nomama, bathukuthela kakhulu, kodwa ubabekazi ozalana nomama, ngephimbo elalinesiqiniseko sokuthi akwenzile kwakulungile, waphendula wathi, “Kunjalo, vele siyesaba ukubandakanyeka. Nina nizilethele nina loku kuboshwa. Naninempilo enhle emnandi, kodwa nakuchitha konke lokho, manje nicishe nabulalisa umuntu!” Ngangingakaze ngicabange ukuthi isihlobo esisondelene kanje nathi, abantu ababesondelene nami ngaphambilini, esikhathini lapho iCCP ibopha umndeni wami nezimpilo zabo zisengcupheni, ngesikhathi lapho induduzo yayidingeka ngempela, wayengakhipha amazwi anobulwane kanje noma enze izinto ezinonya kangaka. Ukwazi ukuthi wayengangidangalisa kangaka. Akekho noyedwa kubantu esabasiza kakhulu ngaphambilini oweza wazosibheka noma asiduduze. Labo esasinobudlelwane obuhle nabo abagcinanga nje ngokungabakhulumisi abazali bami uma behlangana nabo emgaqweni, kodwa babebabalekela. Abanye ababejwayele ukunqekuzisa amakhanda basibingelele uma behlangana nathi manje babesifulathela basihlebe. Ngabafowethu nodade kuphela abafika bazosivakashela futhi bahlanganyela nathi kusihlwa. Ngangingakaze ngicabange ukuthi umndeni wethu wawuyoke ubhekane nokuhlukumezeka okungaka, ngaphinda ngavinjezelwa ubuhlungu, nginanemicabango yokumkhaphela uNkulunkulu ngaphakathi enhliziyweni yami. Kamuva, emva kokuthola isambulelo esivela kuNkulunkulu, ngabhekana nalokho abafowethu nodade esikhonza nabo ababeke bakhuluma ngakho, “Ubudlelwane phakathi kwabantu abusekelwe ndawo ngaphandle kwezintshisekelo ezifanayo, umndeni nabangani bamane basizane nje esisekelweni esizuzisa izingxenye zombili.” Ngaphinde ngacabanga emuva engxoxweni yami nabazali bami emayelana nalokho abakuzuza kulesi sehlakalo sokuboshwa kwabo, isibonelo: Ngenkathi amaphoyisa esebenzisa isitswebhu sesikhumba eshaya ubaba, uthi akezwanga ubuhlungu obutheni, nokuthi ibhande lagqashuka laba yizingcucu ezintathu ngenkathi bemshaya. Udadewethu uthi akezwanga kwesaba nhlobo ngenkathi ebhekene nesakhe isehlakalo, futhi yize noma kwakunguZibandlela, uthi akezwanga makhaza avela emanzini. UNkulunkulu wamnikeza amandla athe xaxa nokuzethemba. Ukuboshwa yiCCP empeleni kwakubenze bazimisela nakakhulu. Kwakubenze banamandla kakhulu. Ubaba wathi wayengakaze akholwe emazwini kaNkulunkulu ngaphambilini mayelana nendlela uNkulunkulu aveza ngayo ububi, ukuzonda iqiniso kweCCP enkathini edlule, nokuthi wayekade eyihlonipha inkosi yodeveli, kodwa lesi sehlakalo samkhombisa ukuthi iCCP kwakuyiqeqebana nje lezinswelaboya, izigcwelegcwele ezazithathela noma yini ekhaya lethu ebizayo futhi ezazibopha izakhamuzi ezithobela umthetho ezikholwa kuNkulunkulu kunokubopha ababulali nabokheli bomlilo empahleni. Ngaba namahloni uma ngiqonda ukuthi sonke siphila ngaphansi kobuholi bukaNkulunkulu, yonke into esibhekana nayo iyingxenye yobukhulu bukaNkulunkulu nezinhlelo, akekho umuntu onamandla okusiza abanye, ukuthandana kwemindeni kuyosixoshela le kude noNkulunkulu, nokuthi izinto abantu abakwazi ukusizana ngazo zihambelana nenyama, hhayi iqiniso. Imicabango efana nokuthi “ukungafuni inyama yabazali bami ihlupheke” ayigcini nje ngokungalethi mhlomulo empilweni yabo, futhi ayibaletheli mhlomulo ensindisweni yabo. UNkulunkulu kuphela owazi okudingwa ngumuntu, futhi nguNkulunkulu othanda umuntu ukudlula bonke abantu. Ngabona indinyana yezwi likaNkulunkulu eyayithi, “Kusukeka ngesikhathi edala umhlaba, uNkulunkulu wenze umsebenzi omningi obandakanya ukubaluleka kokuphila, wenze umsebenzi omningi onika umuntu ukuphila, futhi wakhokha inani elikhulu ukuze umuntu aphinde abe nokuphila, ngoba uNkulunkulu Uqobo uwukuphila okungunaphakade, futhi uNkulunkulu Uqobo uyindlela umuntu avuswa ngayo. UNkulunkulu uhlala ekhona enhliziyweni yomuntu, futhi uphila phakathi komuntu ngaso sonke isikhathi. Nguye obeqhubekisa ukuphila komuntu, isisekelo sobukhona bomuntu, futhi utshale lukhulu ukuze umuntu aphile emuva kokuzalwa. Wenza umuntu azalwe kabusha, futhi wenza akwazi ukuphila endimeni nendima okumele abe kuyo. Sibonga amandla Akhe, kanye namandla Akhe okuphila angeshatshalaliswe, umuntu uphile izizukulwane eziningi, kukho konke amandla kaNkulunkulu yiwo akade enza ukuthi umuntu aqhubeke nokuba khona, futhi uNkulunkulu ukhokhe inani umuntu ojwayelekile angakaze alikhokhe. Amandla empilo kaNkulunkulu angachuma kunanoma amaphi amandla, phezu kwalokho, edlula wonke amandla. Ukuphila Kwakhe kungunaphakade, amandla Akhe makhulu ngokwedlulele, futhi amandla Akhe okuphila awanakwehlulwa yinoma yini edaliwe noma amandla esitha. Amandla kaNkulunkulu akhona, futhi akhanyisa bha, noma ngabe yisiphi isikhathi noma indawo. Izulu nomhlaba kungaba nezinguquko ezinkulu, kodwa ukuphila kukaNkulunkulu kuhlala kufana. Zonke izinto ziyedlula, kodwa ukuphila kukaNkulunkulu kulokhu kumile, ngoba uNkulunkulu ungumthombo wobukhona bazo zonke izinto, futhi ungumsuka wobukhona bazo. Ukuphila komuntu kuvela kuNkulunkulu, izulu likhona ngenxa kaNkulunkulu, futhi ubukhona bomhlaba busuka emandleni okuphila kukaNkulunkulu. Akukho okubalulekile okungadlula ubukhulu bukaNkulunkulu, futhi akukho okunamandla okuphuma emandleni okuphathwa nguNkulunkulu. Ngale ndlela, ngisho noma bangobani, bonke abantu kumele bathobele ukubusa kukaNkulunkulu, bonke abantu kumele baphile ngaphansi kokulawulwa uNkulunkulu, futhi akekho umuntu ongaphunyuka elulawuleni Kwakhe(“UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngenxa yamazwi kaNkulunkulu nempilo yangokoqobo, ngabona ubukhulu nokumangalisa kwamandla empilo kaNkulunkulu, ukuthi uphila phakathi kwabantu ngaso sonke isikhathi, kwesinye isikhathi uhola umuntu aphinde akhombise amandla Akhe, kanye nokuthi wonke umuntu uphila ngezihlelo ezihlelwe nguNkulunkulu. Ngibhekene nezwi likaNkulunkulu, ngabona ukuthi ngangimncinyane kangakanani nokuthi ukuxhumana ngemimoya kwakungabalulekile kangakanani. Yini engangingayenza ngibhekene nobunzima bomndeni wami? Angithi uNkulunkulu kwakunguye futhi obavikelayo, obanakekelayo, nobaholayo ezimweni zabo eziyingcuphe? Kungenzeka uthando lomuntu ngomunye umuntu lube lukhulu kunothando lukaNkulunkulu lomuntu? Ngesikhathi esifanayo, amazwi kaNkulunkulu angahlulela, “Ngubani phakathi kwenu ongazikhandla ngokugcwele ngenxa Yami futhi anikele konke okwakhe ngenxa Yami? Nonke niyanqikaza; imicabango yenu iyayaluza, icabanga ngekhaya, izwe elingaphandle, ukudla nokokugqoka. Nakuba uphambi Kwami ungenzela izinto, ekujuleni kwenhliziyo yakho usacabanga ngomkakho, abantwana bakho nabazali bakho ekhaya. Ngabe bonke bayinto yakho? Kungani ungababeki ezandleni Zami? Awukholwa ngokwanele Kimi? Noma ngukuthi wesaba ukuthi ngiyokwenzela amalungiselelo angafanele? Kungani uhlala ukhathazeka ngomndeni wakho wenyama? Njalo ulangazelela abathandiweyo bakho! Ngabe nginaso isikhundla esithile enhliziyweni yakho? Usakhuluma ngokungivumela ngibe nokubusa phakathi kuwe futhi ngihlale kubo bonke ubuwena—konke lokhu kungamanga okukhohlisa! Bangaki kinina abangabebandla ngazo zonke izinhliziyo zenu? Futhi ngubani phakathi kwenu ongazicabangi yena, kodwa owenza ngenxa yombuso wanamuhla? Cabangisisa ngokucophelela ngalokhu(“Isahluko 59” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngabona ukuthi into engangisayithanda kakhulu enhliziyweni yami kwakuseyiwo umndeni wami, ngoba ngangingenalo ukholo lweqiniso kuNkulunkulu, ngangingakakwazi ukubathatha ngibabeke ezandleni zikaNkulunkulu; ngabona ukuthi ngangingaphili eqinisweni, futhi yize noma ngangiyigcwalisa imisebenzi yami endlini kaNkulunkulu, esikhathini esiningi ngangiselokhu ngikhathazeke ngomndeni wami, futhi ngingadedeli uNkulunkulu agcwalise inhliziyo yami. Ngangingakwazi ukuhlonipha uNkulunkulu ngaphezu kwabo bonke abanye bese ngenza imisebenzi yami ngokuthembeka. Ngangikhohliswe ngalinyazwa uSathane. Ukube kwakungeve kungenxa yalezi zehlakalo “ezingamashwa” ezazingehlela, ngangisoze ngakwazi ukubona izinto ngokucacile. Kunjengoba leli hubo lamazwi kaNkulunkulu lisho, “Uma kuza esimweni sokuphila komuntu, umuntu usahlalelwe ukuthola ukuphila okungokoqobo, akakayiboni incithakalo nezimo ezinosizi zomhlaba; ukuba bekungekhona ngenxa yokufika kwenhlekelele, abantu bebeyolokhu bebambelele eMvelweni, futhi bebeyolokhu bezilibazisa ekunambithekeni ‘kwempilo.’ Ngabe leli akulona iphimbo lensindiso uNkulunkulu alikhuluma kumuntu? Kungani, phakathi kwesintu, kungekho muntu oke wathanda uNkulunkulu ngokweqiniso? Kungani umuntu ethanda uNkulunkulu kuphela phakathi kokusolwa, kodwa akekho othanda uNkulunkulu ngaphansi kokuvikela Kwakhe?(“Isintu Asiyazi Insindiso KaNkulunkulu” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Ukube kwakungeve kungenxa yalezi zimo engazembulelwa, ngangingasoze ngaqonda ngokuyikho ubudlelwane phakathi kwabantu, futhi ngabe ngisalawula ubudlelwane bemindeni, uthando, nobungane, ngisabambeke ngokudlulele ekulangazeleleni nasekulandeleni lezi zinto, ngikhohliswe futhi ngihlushekiswe yikona, ngijabule ekungazini kwami; ngale kwalokho, ngangingasoze ngamukela iqiniso, ngingasoze ngathatha indlela elungile empilweni, futhi kwakuyinsindiso kaNkulunkulu eyangivumela ukuba ngingaphinde ngithole ukuzwa ukunambitheka “kwempilo” futhi. Lapho sengiqonda konke lokhu, nganquma ukuba ngikholwe ngenhliziyo yami yonke ukuba ngikholwe kuNkulunkulu futhi ngilandelele iqiniso ukuze ngikhokhe uthando angithande ngalo uNkulunkulu.

Manje sengiyenze imisebenzi yami emndenini kaNkulunkulu iminyaka eminingana, futhi emndenini kaNkulunkulu ngiluzwile uthando lukaNkulunkulu. Noma ngabe ngiwenza kuphi umsebenzi wami, uNkulunkulu uhlezi ekhona ukuba anginakekele. Ngiyezwana kahle nabafowethu nodadewethu sengathi singumndeni wenyama, asixhaphazani, futhi akukho ukushintshelana ngemihlomulo. Abafowethu nodade baqotho ngale ndlela yokuthi ngisho nenkohlakalo yethu iyaziveza omunye komunye ngezinye izikhathi, ngokuvulelana izifuba kanye nokuxhumana ngendlela esiziqonda ngayo, akukho magqubu nakuzivikela. Siyasizana futhi sinikezana uthando omunye komunye, wonke umuntu uyalingana, futhi akekho ophathwa ngokwehlukile ngoba empofu noma ecebile. Nginezinkinga zezempilo, ngakho kaningi ngivame ukugula, kodwa abafowethu nodade bayangicabangela kakhulu, futhi banginakekela kahle kakhulu, nokungenze ngakubona ukuthi ngisho noma bungekho ubuhlobo begazi phakathi kwabafowenu nodade, nisengasondelana ngaphezu kwezihlobo. Ngiyezwana kakhulu nabafowethu nodade, futhi ngokuholwa nguNkulunkulu, sonke sifuna iqiniso futhi sizama ukugcwalisa izibopho zethu.

Engihlangabezane nakho kuyona yonke le minyaka kuphinde kwangisiza kancane kancane ngaqonda intando kaNkulunkulu, kanjalo nokubona ukuthi umsebenzi awenze kimina uNkulunkulu umsebenzi wensindiso nothando, amazwi ashiwo uNkulunkulu ayiqiniso, kodwa okukhulu kakhulu angamazwi asindisa izimpilo zethu. La maqiniso asephenduke ukunakekela okukhulu kukaNkulunkulu nokuvikela Kwakhe kimina. Uma ngingasuka kula magama noma ngenza izinto ngokungasekelwe kula magama, ngingazonakalisa. Ngake ngakhohlakaliswa uSathane ngokujulile futhi ngagcina ngingasakwazi ukuqonda kahle amazwi kaNkulunkulu, ngakho uNkulunkulu wangihlelela izimo eziningi ezahlukahlukene, abantu, izinto, nezinto eziningi, ezaziklanyelwe izidingo zami, ukuba zisize mina futhi zingenze ngipheleliswe, ukungisiza ngiqonde amazwi Akhe. Phakathi nobunzima nokuhlupheka kwami, ngokungazi ngakwazi ukubona ukuthi la magama ashiwo nguNkulunkulu ayiqiniso, ukuthi ayizinto umuntu azidingayo. Awagcini nje ngokwazi ukunikeza umuntu impilo futhi amvumele akwazi ukuphila impilo yomuntu ojwayelekile, futhi aphinde akhombe indlela efanele empilweni, ngoba uNkulunkulu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Ngamazwi kaNkulunkulu angifikise kulolu suku. Ngizimisele ukugcina amazwi Akhe njengesiqubulo sami, uphawu lomgwaqo lokuqhubekela phambili, nesiqondiso sokwenza. Yize noma kuneqiniso eliningi engingaliqondi, kodwa ngokuqhubeka kwami ukuthungatha iqiniso nokugcwalisa izibopho zami, uNkulunkulu uzongihlinzeka ngokukhanyiseleka nokucacelwa ukuze ngiwaqonde amazwi Akhe. Iseningi inkohlakalo ngaphakathi kimina okusadingeka ihlanzwe, futhi ngidinga ukuhlangana nomunye omningi umsebenzi kaNkulunkulu kanjalo nokwahlulela nokusola kanye nobunzima obuhambisana nakho kanye nokucwengwa. Ngizolwa kanzima ukufuna iqiniso. Akukhathaleki ukuthi ngehlelwa yiziphi izinhlupho noma ubunzima esikhathini esizayo, ngiyolandela uNkulunkulu kuze kube sekugcineni!

Okulandelayo: Ukwehlula USathane Empini

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Leave a Reply

Sithinte nge-Whatsapp