Inqubo Yokuguquka Kwekholwa Elizithwele

Aug 27, 2020

UZhang Yitao Esifundazweni SaseHenan

“Nkulunkulu, umsebenzi wakho ungokoqobo kakhulu, ugcwele ukulunga nobungcwele. Ubusebenza ngokubekezela isikhathi eside, konke ngenxa yethu. Esikhathini esidlule, ngangikholwa kuNkulunkulu kodwa ngingenayo indlela yobuntu. Angikulalelanga Wena futhi ngalimaza inhliziyo Yakho ngokungazi. Ngigcwele ihlazo nokuzisola futhi ngiyakukweleta. Sengikubona manje lokhu. … Ngaphandle kokwahlulela Kwakho okunzima, bengingeke ngibe nenamuhla, futhi ngibhekene nothando Lwakho lwangempela ngiyajabula futhi ngiyakukweleta. Kwaba ngumsebenzi Wakho owangisindisa futhi wenza isimo sami saguquka. Ngaphandle kokudabuka nobuhlungu, inhliziyo yami igcwele injabulo” (“O Nkulunkulu, Uthando onginike Lona Lukhulu Kakhulu” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Ngaso sonke isikhathi lapho ngicula leli culo, ngicabanga ngensindiso kaNkulunkulu kimi kuyo yonke le minyaka, futhi ngigcwele ukumbonga. Kwaba ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu okwangiguqula. Kwangenza—indodana ezithwele, efuna isikhundla, evukelayo—ngabonakala ngifana kakhudlwana nomuntu. Ngobuqotho ngibonga ngensindiso kuNkulunkulu kimi!

Ngazalelwa emaphandleni. Ngenxa yokuthi umndeni wami wawumpofu futhi abazali bami babethembekile, babevame ukukhohliswa. Kusukela ngisemncane abantu babengibukela phansi, futhi ukushaywa nokuxhashazwa kwakuyinto evamile. Lokhu kwakuvame ukungenza ngidabuke kuze kube seqophelwenii lokukhala. Ngazinikela ngakho konke ezifundweni zami ukuze ngingaphili lolo hlobo lwempilo, ukuze ngesikhathi esizayo ngibe nesikhundla njengesikhulu sikahulumeni, ngibe umuntu ophethe, futhi wonke umuntu abheke kimi. Kodwa ngokushesha lapho ngiqeda isikole samabanga aphakathi futhi ngilungiselela ukuhlolelwa ukungena esikoleni samabanga aphakeme, kwaqala iNguquko Yempucuko. Ama-Red Guard avukela, izisebenzi zateleka, abafundi bangafunda. Nsuku zonke kwakunokulwela inguquko. Kwakunesiyaluyalu, abantu babesaba, futhi uhlelo lokuhlolelwa ukungena ekolishi lwavalwa. Ngakho, ngalahlekelwa yithuba lokuhlolwa esikoleni. Ngadumala—ngazizwa kabi kwangathi ngangikade ngigula kanzima. Kamuva, ngacabanga: Ngisho nakuba ngingeke ngihlolelwe ukungena esikoleni noma ngibe yisikhulu sikahulumeni, ngizosebenza kanzima ukuze ngithole imali. Uma nje nginemali abantu bazongihlonipha. Kusukela lapho kuye phambili, ngangibheka yonke indawo izindlela zokwenza imali. Njengoba umndeni wami wawumpofu, ngangingenayo imali yokuqala ibhizinisi. Ngezihlobo nangabangane, ngakwazi ukuboleka ama-500 ama-yuan ukuze ngiqale isitolo esithengisa inyama yengulube. Ngaleso sikhathi inyama yayibiza amasenti angashumi ayisikhombisa kuphela iphawundi, kodwa ngemva kokuthenga impahla yokusebenza engangiyidinga, okwakusele kulawo ma-500 ama-yuan kwakungenele. Ngaso sonke isikhathi lapho ngiba nemali engenayo yayivele ihambe iyongena emalini yebhizinisi. Ngokushesha lapho ngithola imali ngangikhokha isikweletu sami. Ngabekezelela ubunzima obuningi ukuze ngikwazi ukuphila impilo engcono kunabanye. Kusukela ekuseni kuze kuhlwe, ngangingenaso isikhathi sokukhululeka. Ngemva kweminyaka eminingana yokusebenza kanzima, amakhono ami aya ngokwengeziwe ethuthuka, futhi ibhizinisi lami laliqhubeka likhula ngokwengeziwe. Ngokushesha umndeni wami wema kahle ngokwezimali, futhi abantu abaningi baba nomona lapho bengibuka.

Entwasahlobo ka-1990, kwaba nothile edolobhaneni lakithi owakhuluma nami ngokukholwa kuJesu. Ngalalela izintshumayelo ezimbalwa ngesifiso sokufuna ukwazi, futhi ngabona ukuthi ngesikhathi umfowethu owayeshumayela ekhuluma, abantu abaningi babemhlonipha. Ngaba nomona ngendlela engakholakali ngokubona bemzungezile futhi ehlonishwa yisixuku. Ngacabanga: Uma ngingaba umuntu onjengaye, ngeke nje kuphela wonke umuntu angihloniphe, kodwa ngizokwazi ukuzuza umusa weNkosi futhi ngivuzwe Yiyo. Lokho kungaba kuhle kakhulu! Ngiqhutshwa yileyo micabango, ngaqala ukukholwa eNkosini uJesu Kristu, futhi ngazibandakanya nendlu yebandla. Ngemva kwalokho, ngasebenza kanzima ngifunda iBhayibheli, ngifuna ikakhulu ulwazi lweBhayibheli, ngigxila ekukhumbuleni ngekhanda izingxenye ezithile, futhi ngokushesha okukhulu ngazi izahluko namavesi adumile amaningi ngekhanda. Ngafunda iVangeli likaMathewu isahluko 16, ivesi 26 lapho iNkosi uJesu yathi: “Ngokuba kuyakumsizani umuntu, uma ezozuza izwe lonke, bese elahlekelwa umphefumulo wakhe? noma yini umuntu ayakuyikhipha esikhundleni somphefumulo wakhe?” Ngafunda futhi nangeNkosi uJesu ibiza uPetru, futhi ngokushesha washiya amanetha akhe okudoba wase elandela uKristu. Ngacabanga: Ukuba nemali eyanele kulungile; uma ngingathola eyengeziwe, iyoba nanzuzoni uma ngifa? Uma ngifuna ukuthola ukunconywa yiNkosi, kufanele ngilandele isibonelo sikaPetru. Ngakho ngashiya ibhizinisi lami, futhi ngaqala ukuba matasa ebandleni isikhathi ngokugcwele. Ngangishiseka kakhulu ngaleso sikhathi, futhi kungakabiphi ngezihlobo zami kanye nabangane ngashumayeza abantu abayi-19, futhi lokho kwakhula kwafinyelela kwabangama-230 ngalabo abayi-19. Ngase ngifunda amazwi eNkosi uJesu: “Akusibo bonke abathi kimi, Nkosi, Nkosi, abayakungena embusweni wezulu; kodwa yilowo owenza intando kaBaba osezulwini” (UMathewu 7:21). Ngazizwa nganeliseke ngokwengeziwe. Ngokwalokho engakuqonda encazelweni esobala yamazwi Akhe, ngangikholwa ukuthi ngase ngilandela indlela yeNkosi, ngase ngisendleleni yokulandela intando kaBaba osezulwini, futhi enkathini ezayo lapho umbuso kaNkulunkulu ubonakaliswa, ngangiyobusa njengenkosi emhlabeni. Ngingaphansi kokubuswa yilolu hlobo lokufuna ukuvelela, umdlandla wami waba mkhulu nangokwengeziwe. Ngaba nokuzimisela ukuthi nakanjani kufanele ngilandele amazwi kaJesu athi “thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena” nokuba “ngibekezele futhi ngibe nesineke,” kanye nokuthi ngihole ngesibonelo, futhi ngingesabi ukubekezelela ubunzima. Ngezinye izikhathi lapho ngiya emakhaya abafowethu nodadewethu, ngangibasiza ngokukha amanzi, ukubasa umlilo, kanye nokwenza umsebenzi wasepulazini. Lapho begula ngangibavakashela. Lapho bengenamali eyanele ngangibasiza ngemali engangiyilondolozile; ngangisiza noma ubani owayebhekene nobunzima. Ngokushesha ngathola ukunconywa yibo bonke abafowethu nodadewethu kanye nokwethenjwa abaholi abaphezulu bebandla. Ngemva konyaka ngakhushulelwa esikhundleni sokuba ngumholi webandla, ukwalusa amabandla angama-30. Ngangiphethe amakholwa acishe abe ama-400. Lapho sengithole lesi sikhundla, ngajabula. Ngezwa ukuthi wonke umsebenzi nomzamo wami onzima ekugcineni uthele izithelo, kodwa ngesikhathi esifanayo ngaba nombono ophakeme enhliziyweni yami: ukufuna isikhundla esiphakeme, ukuthola ukunconywa nokuhlonishwa ngabantu abaningi. Ngonyaka owodwa wokusebenza kanzima, ngaba umholi webandla osezingeni eliphakeme, ngihola izisebenzi engikanye nazo emazweni ayisihlanu, ngelusa amabandla angama-420. Ngemva kwalokho ngase ngesaba kakhulu ukuyekethisa, ngakho nganaka kakhulu ukuziphatha kwami okuhle kwangaphandle, kanye nokuzenzela isithombe esihle phakathi kwezisebenzi engikanye nazo nakubafowethu nodadewethu. Ukuze ngifune ukwamukeleka ezisebenzini engikanye nazo nokuba abafowethu nodadewethu bangihloniphe, ngamelana nokudla okuphambili ebandleni, futhi ngenqabela konke ukuthintana phakathi kamalungu obulili obehlukene kanye nemikhuba engemihle. “Ukulunga nobulungiswa” bami bathola ukusekelwa nokwamukelwa yizisebenzi engangikanye nazo kanye nabanye abafowethu nodadewethu. Isimo sami sokuzithwala futhi sakhula ngokwengeziwe futhi kwanda ukungalawuleki. Ngaphezu kwalokho, ngangizazi kahle izingxenye ezithile ezijwayeleke kakhulu zeBhayibheli, kanti lapho ngihlangana futhi ngishumayela kubaholi bebandla abasezingeni eliphansi nasezisebenzini engangikanye nazo, ngangisho ngekhanda izingxenye ngaphandle kokubuka eBhayibhelini lami ngokumane nje ngisho isahluko kanye namavesi. Abafowethu nodadewethu babengihlonipha ngempela, ngakho njalo ngangiba nezwi lokugcina ebandleni. Wonke umuntu wayengilalela. Ngangicabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi engangikusho kwakulungile, ukuthi nganginokuqonda okuphakeme. Kungaba sekuphathweni kwebandla, ukwahlukaniswa kwamabandla, noma ukukhushulelwa ezikhundleni kwabaholi bebandla kanye nezisebenzi engikanye nazo, ngangingaxoxi izinto kanye nabanye. Engangikusho njalo kwakunesisindo; empeleni nganginokubusa kwenkosi. Ngaleso sikhathi ngangikujabulela kakhulu ukuma epulpiti, ngikhuluma ngokuqephuza nangokungaqedi, futhi lapho wonke umuntu engibuka ngokungihlonipha, lokho kwakungijabulisa kakhulu futhi kungenze ngikhohlwe yikho konke. Ngakuzwa kakhulu lokhu lapho ngifunda isahluko 3, ivesi 34 leVangeli likaJohane: “Ngoba lowo othunywe uNkulunkulu ukhuluma amazwi kaNkulunkulu: ngoba uNkulunkulu akaniki uMoya ngokulinganisela.” Ngakujabulela ngempela lokhu, futhi ngokungenamahloni ngakholwa ukuthi ngithunye uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu uthululele kimi uMoya oNgcwele, nokuthi intando kaNkulunkulu yayibonakaliswa ngami. Ngangikholwa ukuthi ngoba ngiyakwazi ukuhumusha imibhalo, ngangiqonda “izimfihlakalo” abanye ababengeke baziqonde, ukuthi ngangingabona izincazelo abanye ababengeke bazibone. Ngangikhathazeka kuphela ngokugxila enjabulweni elethwa yisikhundla sami, futhi ngase ngikhohlwe kwaphela ukuthi ngangiyisidalwa nje, ukuthi ngangimane ngiyisitsha somusa weNkosi.

Njengoba ibandla liqhubeka nokukhula, nedumela lami lakhula, futhi yonke indawo engangiya kuyo ngangilandelwa amaphoyisa ngokuhlanganyela emisebenzini yenkolo engekho emthethweni. Ngenxa yalokhu kushushiswa uhulumeni, angilokothanga ngabuyela ekhaya. Ngacasha isikhathi esithile, kodwa hhayi unomphela, futhi ngake ngabanjwa amaphoyisa ngesinye isikhathi lapho ngiphindela emuva ukuyothatha izimpahla. Ngagwetshwa iminyaka emithathu yokufundiswa kabusha ngokusebenza. Phakathi naleyo minyaka emithathu ngabhekana nalo lonke uhlobo lokushushiswa nokuhlukunyezwa ngonya. Izinsuku zezwakala zifana ngempela neminyaka, futhi kwezwakala sengathi ugqinsi lwesikhumba lwaluxetshulwe kusukela ekhanda kuye ezizwaneni. Kodwa ngemva kokuphuma, ngaqhubeka nokushumayela ivangeli ngokuzethemba okukhulu, njengakuqala, futhi ngaphinde ngabuyiselwa esikhundleni sami sangaphambili. Ngemva kwezinye izinyanga eziyisithupha, ngaphinde futhi ngaboshwa uhulumeni wendawo futhi ngagwetshwa eminye iminyaka emithathu yokufundiswa kabusha ngokusebenza. Ngemva kokungihlukumeza ngazo zonke izindlela, bangifaka ejele ezinye izinsuku ezingama-70. Ngemva kwalokho, ngafakwa ekamu lokuhlukunyezwa lapho ngangithwala khona izitini. Ngaleso sikhathi kwase kuyinyanga yesikhombisa futhi kwakunesivuvu. Isimo sokushisa eziko cishe sasingama-70°C futhi kwakudingeka ngenze izitini ezingaphezulu kwezi-10,000 nsuku zonke. Indlala ehlangene nokuhlukunyezwa ngonya kwangaphambilini kwenza umzimba wami waba buthakathaka ngokwedlulele. Ngokomzimba ngangingakwazi ukubekezelela lolo hlobo lokusebenza kushisa, kodwa onogada abanonya babengenandaba nalokho. Lapho ngingakwazanga ukuqeda imisebenzi yami babebopha izandla zami ngozankosi ngemva komhlane, bangenze ngiguqe ngamadolo, futhi babeke amabhodlela emakhwapheni ami nangemva kwamadolo ami. Bese bengishaya ngenduku kagesi kuze kube yilapho ozankosi bengena ngokujulile enyameni yami. Kwakubuhlungu ngendlela engachazeki. Ngibhekene nalolu hlobo lokuhlukunyezwa ngonya, ngaqeda izinsuku eziyisikhombisa kuphela zomsebenzi lapho ngiquleka ngaphakathi kweziko. Angizange ngihlengwe kwaze kwaba ngamahora angama-52 kamuva, kodwa ngase ngicishe ngangakwazi kwenza lutho. Ngaphandle kokuphaphama kanye nokukwazi ukubona nokuzwa, ngangingakwazi kwenza lutho. Ngangingakwazi ukudla, ukukhuluma, ukuhamba, noma ngisho nokuya endlini yangasese. Ngemva kokuhlukunyezwa ngale ndlela yiQembu Lobukhomanisi, isimo sokuzithwala kwami sasinqotshwe kakhulu. Lowo mfutho wamandla nokuzithwala enganginakho ebandleni kwase kuphelile. Ngase ngimnyama futhi nginombono ofiphele; ngangiphila phakathi kokuhlukumezeka okungenamkhawulo kanye nokuphelelwa amandla. Kamuva abantu abasejele beza nombono ophambene futhi bathola udokotela owenza amarekhodi angamanga okuthi “nginesifo esitholakala ngofuzo.” Babiza umkami futhi wangithatha wase engiyisa ekhaya. Ukuze kwelashwe isifo sami, kwathengiswa yonke into ekhaya lethu, futhi lapho izihlobo zizongibona zazingibhuqa, zingichwensa futhi zingihleka. Ngibhekene nalesi simo, ngadumazeka futhi ngezwa ukuthi izwe limnyama kakhulu, lwalungekho uthando lomndeni noma uthando phakathi kwabantu, okwakukhona kuphela ukushushiswa ngonya kanye nokunyundela…. Ngibhekene nokuhlukunyezwa yilokhu kugula okubuhlungu, lalingekho ithemba empilweni yami futhi ngangingazi ukuthi ngizoqhubeka kanjani.

Lapho nje sengicwila ekupheleni kwethemba, uNkulunkulu uSomandla wangelulela isandla sensindiso. Ngemva kokuba sengibuyele ekhaya ngaphezu kwenyanga, abafowethu ababili bafika bezoshumayela ivangeli likaNkulunkulu wezinsuku zokugcina kimi kanye nokuthi wayesebenza esigabeni esisha somsebenzi, ukuba Kwakhe sesimweni somuntu kwesibili ukuze asindise isintu. Ngaleso sikhathi angizange ngikukholwe nhlobo, kodwa ngenxa yokuthi ngangingakhulumi, ngathola izingxenye ezithile eBhayibhelini ukuze ngibabonise zona. Lena kwaba yindlela engabaphikisa ngayo. Ngomusa bangiphendula: “Mfowethu, lapho ukholwa kuNkulunkulu kufanele ube nenhliziyo ethobekile yokumfuna. Umsebenzi kaNkulunkulu uhlale njalo umusha; uhlale njalo uqhubekela phambili, futhi ukuhlakanipha Kwakhe ngeke kuqondwe isintu, ngakho ngeke sibambelele kakhulu esikhathini esedlule. Uma ubambelela emsebenzini kaNkulunkulu wangeNkathi Yomusa ingabe uyokwazi ukungena eNkathini Yombuso? Singasabali, lokho iNkosi uJesu eyakusho eBhayibhelini konke kunencazelo yakho kanye nesimo.” Khona-ke, bangivulela amazwi kaNkulunkulu ukuba ngiwafunde, futhi ngemva kwalokho bangitholela iziprofetho eziningi eBhayibhelini zokuba ngizifunde mayelana nomsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Ngamazwi kaNkulunkulu nangokuhlanganyela nabafowethu, ngaqonda incazelo yegama likaNkulunkulu, iqiniso elingaphakathi kwezigaba ezintathu zomsebenzi Wakhe, injongo Yakhe ekuphatheni Kwakhe isintu, izimfihlakalo zokuba sesimweni somuntu Kwakhe, iqiniso elingaphakathi eBhayibhelini, kanye nokunye. Lezi kwakuyizinto engangingazange ngizizwe empilweni yami, futhi zaziyizimfihlakalo kanye namaqiniso engangingazange ngiwamukele lapho ngisebenza kanzima ekufundeni iBhayibheli kuyo yonke leyo minyaka. Ngawalalela ngokuwajabulela; ngaqiniseka ngokuphelele. Ngemva kwalokho, abafowethu banginika incwadi yamazwi kaNkulunkulu, bathi: “Ngemva kokuba usungcono, ungashumayela ivangeli kosebenza nabo nakubafowenu nodadewenu.” Ngayamukela ngokuyijabulela okukhulu incwadi yamazwi kaNkulunkulu. Ngaleso sikhathi, ngangikwazi kuphela ukulala embhedeni usuku lonke bese ngifunda amazwi kaNkulunkulu. Ngezwa ukulangazelela nokujabulela okunjengokwenhlanzi ebuyela emanzini. Ngajabula kakhulu futhi ngaba nokwaneliswa. Kungekudala, impilo yami yathuthuka kancane kancane. Ngase ngivuka embhedeni futhi ngihambahambe kancane, futhi ngase ngikwazi ukuzimela ngokwengeziwe empilweni yami. Ngemva kwalokho ngase ngiphila impilo yebandla ekhaya lami, futhi ngiba nemihlangano kabili njalo ngesonto.

Ngangingazange ngicabange ukuthi empilweni yami yesikhathi esizayo ebandleni isimo sokuzithwala kwami sasiyodalulwa ngokucace kangaka. Ngezwi Lakhe nangabantu abehlukene, izindaba nezinto, ngokwahlulela nangokusola Kwakhe, ukusebenzelana Kwakhe nami nangezindlela zokungithena, uNkulunkulu wenza ukuba inhliziyo yami yokuzithwala, engalawuleki yehliswe kancane kancane. Ngesinye isikhathi ibandla lahlela intombazane encane eneminyaka eyi-17 noma 18 ukuba izohlangana nami. Kwakuyindodakazi yomfowethu wasehlelweni lami lokuqala, futhi ngaphambili lapho ngisewumholi webandla ngangivame ukuya njalo ekhaya kubo. Ngacabanga: Yini engalungile ngamalungiselelo omholi webandla? Ingabe ingane izoqondisa mina—ingabe bangibukela phansi? Ngaphansi kokubuswa yisimo sokuzithwala kwami, ngokunengeka ngathi: “Ngikholwe kuNkulunkulu iminyaka eminingi kunophile ngayo. Lapho ngangivame ukuya ekhaya kini wawumncane kakhulu. Ngangidlala nawe ngaleso sikhathi, kodwa manje uze ukuzongiqondisa….” Udadewethu omncane waguquka waba bomvu kulokho engangikusho, futhi akalokothanga wabuya futhi. Esontweni elilandelayo kweza udade omncane owehlukile. Wayemncane kakhulu futhi evela edolobhaneni elingumakhelwane. Angizange ngisho lutho, kodwa ngacabanga: Noma kungaba ngenani leminyaka noma ngezimfanelo zokukholwa kuNkulunkulu, ulwazi lweBhayibheli, noma ulwazi lokuphatha ibandla, ngingcono kakhulu kunawe kukho konke! Ngokweminyaka yobudala bakho, ngiyabona ukuthi ube yikhohlwa iminyaka emithathu noma cishe emine. Ngibe yikholwa iminyaka engama-21. Kungenzeka kanjani ukuthi ufaneleke ukuzoqondisa mina? … Kodwa lo dade omncane wayeyigagu. Lapho sihlangana, wamane wavula amazwi kaNkulunkulu wase ewafunda ngokuzwakalayo: “abanye abantu … Bathanda ukwenza izinkulumo nokusebenza ngaphandle. Bathanda ukuhlangana ndawonye bakhulume; bayathanda lapho abantu bebalalela, bebakhonza, bebazungeza. Bathanda ukuba nesithunzi emiqondweni yabanye futhi bayathokoza uma abanye bazisa isithunzi sabo. … Uma ngempela eziphatha ngale ndlela, lokho kwanele ukukhombisa ukuthi uyazidla futhi unobuqha. Akamkhonzi nhlobo uNkulunkulu; ufuna isikhundla esiphezulu futhi ufuna ukuba nethonya phezu kwabanye, ukubenza abakhe, ukuba nesiqu emiqondweni yabo. Lokhu kungumfanekiso omuhle kaSathane. Okugqamayo ngemvelo yakhe ukuzidla nobuqha, ukungazimiseli ukukhonza uNkulunkulu, nesifiso sokukhonza abanye” (“Indlela Yokwazi Imvelo Yomuntu” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe). Amazwi kaNkulunkulu ahlaba inhliziyo yami njengenkemba ebukhali nxazonke, angithinta ngokuqondile. Kwambuleka ngokucacile izinhloso zami ezinengekayo nezenzo zami ezimbi ekukholweni kuNkulunkulu, kanye nengqikithi yangempela yemvelo yami. Ngagcwala amahloni futhi ngafuna ukumane nginyamalale. Ngokwalokho okwambulwa emazwini kaNkulunkulu, lapho ngicabanga ngalokho engangikwembula, kungaleso sikhathi lapho ngabona khona ukuthi imvelo yami yayizithwele kakhulu futhi eqinisweni iphikisana noNkulunkulu. Esikhathini esedlule, ukuze abantu babheke mina futhi bangihloniphe, ukuba ngibe umuntu ophethe abanye, ukuba ngibe sezingeni eliphakeme, ngasebenza kanzima ekufundeni iBhayibheli futhi ngafaka konke ekuzihlomiseni ngolwazi lweBhayibheli. Ngenxa yalokhu, ngathola isikhundla nesiqu engangiphupha ngaso kuphela kanye nokusekelwa yiwo wonke umuntu. Ngajabulela ukuhlonishwa ngabanye, futhi ngashumayela ukuze nganelise ukuzazisa kwami. Ngokugodla kwami amandla, ngaziphakamisa mina futhi ngabukisa. Njalo ngangikujabulela ngempela ukuma epulpiti, futhi ngokungenamahloni ngize ngisebenzise amazwi aseBhayibhelini ekunikezeni ubufakazi nangokuba ngiziphakamise. Ngangikholwa ukuthi ngithunywe uNkulunkulu. Ngangizithwele kakhulu. Ngalolo suku, ngambukela phansi udade omncane, ngisebenzisa iminyaka yami eminingi yokushumayela njengesizathu. Ngangikholwa ukuthi ngenxa yokukholwa iminyaka eminingi kuNkulunkulu nangokuba nolwazi oluningi lweBhayibheli, ulwazi oluningi ekuphathweni kwebandla, ngangingcono kunanoma ubani omunye umuntu. Ngangingacabangi kakhulu ngomunye umuntu, futhi ngabukela phansi futhi ngadelela lawo dade ababili. Lapho ngikhuluma ngangilimaza abanye, futhi ngokuzithwala ngalahlekelwa umuzwa wobuntu obunomqondo. Kungaleso sikhathi lapho ngabona khona ukuthi engangikufuna kwakuwukumelana noNkulunkulu kanye nokuphikisa Yena. Ngangilwa noNkulunkulu ngesikhundla. Isimo semvelo yami sasiwukubonakaliswa kwangempela kukaSathane. Ngibhekene namazwi kaNkulunkulu, nganginganeliseki. Ngathandaza kuNkulunkulu, ngathi: “O Nkulunkulu, ngizithwele kakhulu. Lapho nginesikhundla ngangiphakeme futhi nginamandla, futhi lapho ngingenaso isikhundla selokhu angilaleli muntu. Ngisebenzise ubufakazi bami bakudala kanye negunya ukubusa phezu kwabantu, ukubabukela phansi. Ngangingenamahloni! Namuhla ngithole insindiso Yakho. Ngizimisele ukwamukela isambulo nokwahlulelwa amazwi Akho.”

Ngemva kwalokho, udade waphinda futhi wavula ingxenye yamazwi kaNkulunkulu ukuba ngiwafunde. Ayethi: “Ngakho ngithi umqondo womuntu ulahlekelwe ukusebenza kwawo kwasekuqaleni nonembenza wakhe ulahlekelwe ukusebenza kwawo kwasekuqaleni. Umuntu engimbukayo yisilwane esigqoke izingubo zomuntu, uyinyoka enobuthi, noma ezama kangakanani ukuvela edabukisa emehlweni Ami, angeke ngize ngibe nomusa kuye, ngoba umuntu akawutholi umehluko phakathi kokumnyama nokumhlophe, noma umehluko phakathi kweqiniso nokungelona iqiniso. Umqondo womuntu unqindekile, kodwa usafisa ukuthola izibusiso; ubuntu bakhe abuthembeki kodwa usafisa ukuba nobukhosi benkosi. Angaba yinkosi kabani, ngomqondo onjalo? Angenza kanjani, ngobuntu obunjalo ukuthi ahlale phezu kwesihlalo sobukhosi? Umuntu ngempela akanamahloni! Ungumuntu omubi kakhulu! Kulabo phakathi kwenu abafisa ukuthola izibusiso, ngiphakamisa ukuthi niqale ngokuthola isibuko nibheke ububi benu—ngabe ufanele ukuba yinkosi? Unabo ubuso balowo ongahle azuze izibusiso? Akukaze kube ngisho noluncane uguquko esimweni sakho futhi awukaze usebenzise nalinye iqiniso kodwa ufisa ukuba nekusasa elihle. Uyazikhohlisa!” (“Ukuba Nesimo Esingaguquki Ukuba Yisitha SikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngemva kokuzwa amazwi kaNkulunkulu, angikwazanga ukubamba izinyembezi ukuba zingehli ebusweni bami. Ngezwa ukuthi umusho ngamunye wamazwi kaNkulunkulu uthinta inhliziyo yami, ngakuzwa kakhulu ukwahlulela Kwakhe futhi ngaba namahloni amakhulu. Isehlakalo ngesehlakalo sokufuna kwami okuyihlazo ukubusa njengenkosi ebandleni lami lakuqala savela ngaphambi kwami: Phakathi kwabafowthu nodadewethu ngangiphakeme futhi nginamandla, nganginikeza abantu imiyalelo, ngifuna ukulawula yonke into, angizange nje kuphele ngingalethi abafowethu nodadewethu phambi kukaNkulunkulu futhi ngibasize bazi Yena, kodwa ngangibenza ukuba bangiphathe ngokungathi ngangiphakeme kakhulu, ngimkhulu kakhulu…. Lapho ngicabanga ngakho kakhulu, kwaba yilapho ngizwa ngokwengeziwe ukuthi izenzo zami zazenyanyeka kuNkulunkulu, ukuthi nganginyanyisa, ngingafanele, futhi ngangibenzele phansi abafowethu nodadewethu. Ngaleso sikhathi ngazizwa nginamahloni ngendlela engenakulinganiswa. Ngabona ukuthi ukuzikhandla kwami ngokufuna ukuvelela kwakungenamsebenzi. Ukufuna ngabomvu kwami isikhundla kanye nokuhlonishwa ngabanye kwakungenangqondo. Ngangehla ngenyuka imini nobusuku; ngabekezelela ubunzima, ngasebenza kanzima, futhi ngaya ejele. Ngashushiswa futhi ngahlukunyezwa, futhi ngacishe ngafa. Akuzange kungenze ngiqonde uNkulunkulu; ngokuphambene, isimo sami sokuzithwala saqhubeka ngokwengeziwe sikhula, ngagcina uNkulunkulu emehlweni ami eya ngokuncipha kwaze kwaba sezingeni lokuba ngizikhohlise ngokuthi ngiyobusa njengenkosi lapho umbuso kaNkulunkulu ubonakaliswa. Ngesikhathi esifanayo, ngaphinde ngabona ukuthi lapho ngishushiswa yiQembu Lobukhomanisi ebandleni lami lokuqala, uNkulunkulu wayesebenzisa lokho ukungenza ngikwazi kangcono ukwamukela umsebenzi Wakhe ezinsukwini zokugcina. Ngaphandle kwalokho, ngenxa yokuvelela nesikhundla sami ebandleni lokuqala, ngenxa yokuthi angikwazanga ukugcina uNkulunkulu ephambi kwamehlo ami kanye nesimo sami sokuzithwala okukhulu, ngokuqinisekile ngangingeke ngikwazi ukuyeka isikhundla sami kalula futhi ngamukele uNkulunkulu uSomandla. Ngokuqinisekile ngangiyoba yinceku embi evimbela abanye ukuba babuyele kuNkulunkulu, emelana noNkulunkulu futhi ekugcineni ngangizobhekana nokujeziswa Nguye! Angikwazanga ukuzibamba ngaphandle kokubonga uNkulunkulu ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami ngensindiso Yakhe, nangentethelelo Yakhe enkulu kimi. Ngakho ngaba nokuzithiba kakhulu ngenxa yalokho okwembulwa ngamazwi kaNkulunkulu, futhi angilokothanga ngichwense futhi ngibe ongenangqondo kubafowethu nodadewethu.

Ngaphansi kokunakekelwa nokuvikelwa uNkulunkulu, ukugula kwami kwaya ngokuba ngcono kancane kancane. Ngisho nakuba ngangingakwazi ukukhuluma ngokucacile, ngase ngikwazi ukugibela ibhayisikili futhi ngenze umsebenzi omncane wezinto ezivamile. Nokho, ngenxa yokuthi isimo sami sokuzithwala sasigxile kakhulu, uNkulunkulu waphinde futhi wangihlelela abantu kanye nezinto ezintsha ukuze angahlulele futhi angiguqule. Ngolunye usuku, umholi webandla wangabela ukuba ngenze imisebenzi yokwamukela izivakashi. Ngemva kokuzwa lokhu ngazizwa ngingathandi kakhulu ukwenza lokhu. Ngangikholwa ukuthi ukwamukela izivakashi kwakuwukudlala ngamakhono ami, kodwa futhi ngangingeke ngikwenqabe, ngakho ngavuma ngokuzihudula. Ngesikhathi sokwamukela izivakashi, abanye abafowethu nodadewethu babehlangana endlini yami futhi ngangiqapha emnyango ukuze ngilinde okwenzekayo. Imicabango yami ngaphakathi yaphinda futhi yavuka: Ukumane ngisebenze njengomemukeli wezivakashi, ukulinda emnyango—ngizotholani ngalokhu? Ngacabanga ngesikhathi esidlule. Lapho ngima ngemuva kwepulpiti ngangizidla kakhulu, kodwa emsebenzini wami namuhla anginakho ukuvelela noma isikhundla. Isikhundla sami sasiphansi kakhulu! Ngakho ngemva kwesikhathi, ukuzabalaza kwami kwangaphakathi kwaya ngokuba mkhulu kakhulu, futhi ngazizwa ngoniwe kakhulu ngokwengeziwe, futhi ngangingazimisele ukufeza lowo msebenzi. Lapho umholi webandla ebuya kamuva, ngehluleka ukuzibamba. Ngathi: “Kudingeka unginike omunye umsebenzi ukuba ngiwenze. Nonke nishumayela ivangeli futhi ninakekela ibandla, kodwa mina ngisekhaya ngisebenza ukwamukela izivakashi futhi ngilinde emnyangoyini engizoyithola esikhathini esizayo?” Lo dade wamomotheka futhi wathi: “Wenza iphutha. Phambi kukaNkulunkulu awukho umsebenzi omkhulu noma omncane, asikho isikhundla esikhulu noma esincane. Kungakhathaleki ukuthi iyiphi ingxenye yomsebenzi esiwenzayo, sonke ngamunye sinomsebenzi. Ibandla liyinto eyodwa enemisebenzi eyahlukene, kodwa lingumzimba owodwa. Ake sibheke lesi siqephu samazwi kaNkulunkulu.” Wabe esengifundela le ngxenye: “Esimweni samanje, wonke umuntu omthanda ngeqiniso uNkulunkulu unethuba lokulungiswa NguYe. Akusho lutho ukuthi basemusha noma bamdala, inqobo uma ezinhliziyweni zabo belalela uNkulunkulu futhi bemhlonipha, yeNa uzokwazi ukubalungisa. UNkulunkulu uphelelisa abantu ngokwemisebenzi yabo ehlukahlukene. Inqobo uma usebenzise amandla akho wonke futhi wazithoba emsebenzini kaNkulunkulu uzokwazi ukupheleliswa nguYe. Njengamanje akekho noyedwa phakathi kwenu olungile. Ngesinye isikhathi ukwazi ukwenza uhlobo olulodwa lomsebenzi futhi ngesinye isikhathi ukwazi ukwenza emibili; inqobo uma unikela wonke amandla akho uzikhandlela uNkulunkulu ekugcineni uyogcina uphelelisiwe nguNkulunkulu” (“Okuqondene Nabo Bonke Abenza Umsebenzi Wabo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngemva kokulalela lawa mazwi kaNkulunkulu nokuhlanganyela kukadadewethu, inhliziyo yami yazinza futhi ngajabula. Ngacabanga: Kuhlaluka ukuthi uNkulunkulu uphelelisa abantu ngomsebenzi owehlukile womuntu ngamunye. Akabheki ukuthi abantu banesikhundla noma cha noma ukuthi yimuphi umsebenzi abawenzayo; into uNkulunkulu ayiphelelisayo yizinhliziyo zabantu nokulalela kwabo. Into ayibhekayo ukuthi ekugcineni banakho yini ukuguquka kwesimo. Kungakhathaleki ukuthi yimuphi umsebenzi abawenzayo, kuphela uma bewenza ngamandla abo onke futhi beshiseka ngokuphelele, futhi uma belahla isimo sabo sokukhohlakala ngesikhathi befeza umsebenzi wabo, bangapheleliswa uNkulunkulu. Ngisho nakuba abantu benza imisebenzi eyahlukene ebandleni, umgomo ngaso sonke isikhathi ukwanelisa uNkulunkulu. Bonke bafeza umsebenzi wokuba yisidalwa. Uma abantu bangabhekana noNkulunkulu futhi bafeze umsebenzi wabo ngaphandle kwezinhloso noma ukungcola kwabo, ngisho noma abanye bebabhekela phansi emsebenzini abawenzayo futhi becabanga ukuthi awubalulekile kangako, emehlweni kaNkulunkulu uyaziswa futhi uyigugu. Uma abantu benza umsebenzi wabo ukuze banelise izinhloso nezifiso zabo, noma ngabe umsebenzi wabo mkhulu kangakanani nokuthi uyini umsebenzi abawenzayo, ngeke ujabulise uNkulunkulu. Ngemva kwalokho, ngabona lawa mazwi avela kuNkulunkulu: “Njengesidalwa, umuntu kumele afeze umsebenzi wakhe, enze okumele akwenze, futhi enze akwazi ukukwenza, noma ngabe ezobusiswa noma ezoqalekiswa. Lokhu kuyisisekelo somgomo womuntu, njengalowo ofuna uNkulunkulu. Akumele wenze umsebenzi wakho ngoba ufuna ukubusiswa, futhi akumele wenqabe ukwenza okuthile ngoba wesaba ukuqalekiswa” (“Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngokwala mazwi kaNkulunkulu ngaqonda ukuthi njengesidalwa, ukukhonza uNkulunkulu kulungile futhi kufanele. Akufanele ngenze ukuzikhethela mina, futhi akufanele ngibeke imibandela noma ngenze ukuhwebelana noNkulunkulu. Uma ukukholwa kwami kuNkulunkulu nokufeza umsebenzi wami kuwukuba ngizuze izibusiso noma umqhele, lolu hlobo lokukholwa alwenziwa ngonembeza nangomqondo omuhle. Lwenziwa ngenhloso engafanele. Ngangimadolo nzima ekwenzeni “umsebenzi omncane” kanye nasekufezeni “imisebenzi emincane”—ingabe lokho akubonisi ukubuswa ukuzithwala kokufuna ukuvelela ukuze ufune izibusiso kanye nokufuna ukuhlonishwa ngabanye? Emqondweni wami, ngangikholwa ukuthi ngokuba nesikhundla kanye negunya ngingasebenza njengomholi, nokuthi lapho ngisebenza kakhulu uNkulunkulu uyojabula ngokwengeziwe, futhi kulapho ngiyothola khona ukunconywa nguNkulunkulu futhi ngibusiswe Nguye. Ngakho ngangilokhu ngingakuyeki ukufuna isikhundla, futhi ngaso sonke isikhathi ngangifuna ukwenza umsebenzi omkhulu nokuba ngenze imisebenzi emikhulu ukuze ekugcineni ngithole umqhele omkhulu. Futhi ngangiyiqonda kabi intando kaNkulunkulu futhi nganginganelisekile ngomsebenzi engangabelwe wona yibandla. Ngakhononda ngawo futhi ngaze ngakholwa ukuthi ukwenza umsebenzi wokwemukela izivakashi kwakuwukudlala ngamakhono ami, ukuthi kwakuyindlela yokungibukela phansi. Ngangizithwele kakhulu futhi ngingazi! Ngokwahlulelwa amazwi kaNkulunkulu, ngaphinde futhi ngezwa amahloni. Futhi ngenxa yokukhanyiselwa amazwi kaNkulunkulu, ngayiqonda intando Yakhe. Ngazi ukuthi uhlobo olunjani lomuntu othandwa uNkulunkulu, uhlobo olunjani lomuntu aluphelelisayo, nokuthi uhlobo olunjani lomuntu alwenyanyayo. Ngazuza inhliziyo elalela uNkulunkulu. Ngemva kwalokho ngabeka intando yami phambi kukaNkulunkulu futhi ngazimisela ukuba ngomncinyane, umuntu othobeke kakhulu ebandleni, ukufeza umsebenzi wami njengomukela izivakashi, ukuba ngiqaphe indawo esizungezile, ukuvumela abafowethu nodadewethu ukuba bahlangane ekhaya lami ngokuthula ngaphandle kokuphazamiseka. Ngangizoduduza inhliziyo kaNkulunkulu ngale ndlela.

Ngalokhu okuhlangenwe nakho, ngabona ukuthi mahle kangakanani amazwi kaNkulunkulu, ukuthi uveze iqiniso kanye nayo yonke intando Yakhe ukuze asindise isintu. Sidinga kuphela ukufunda ngenkuthalo amazwi Akhe ukuze siqonde iqiniso ezintweni zonke, siqonde intando Yakhe, sixazulule imibono nezinkolelo zethu. Kusukela lapho, ngaba nokuwomela kakhulu amazwi Akhe, futhi ngaqala ukuvuka ngehora lesine noma lesihlanu njalo ekuseni ukuze ngifunde amazwi Akhe. Ngemva kwesikhathi esithile, ngase ngikwazi ukukhumbula ingxenye yamazwi Akhe, ngathola ukuqonda intando Yakhe, futhi ngayijabulela ngempela enhliziyweni yami. Kamuva, kwaba nomfowethu owayenza umsebenzi wobuvangeli owayevame ukuhlala ekhaya lami. Ezikhathini eziningana lapho eshumayela ivangeli futhi ebhekana nezinkinga, wayengicela ukuba ngibheke amazwi kaNkulunkulu ukuze azixazulule. Wabona ukuthi ngangiwathola masinyane, futhi ngemva kwalokho lapho nje ebhekana nezinkinga wayengicela ukuba ngimsize ekutholeni amazwi avela kuNkulunkulu. Wayengincoma ngempela. Ngingaqondile, isimo sami sokuzithwala saphinde futhi saqala ukuba khona. Ngacabanga: Nakuba unomthwalo wokushumayela ivangeli, kusadingeka ngikusize ekuxazululeni izinkinga. Awukalifundi izwi likaNkulunkulu ngangami, futhi awuqondi okuningi kwalo ngangami. Sengilitholile kakade iqiniso. Ukube bengishumayela ivangeli, ngokuqinisekile bengiyoba ngcono kunawe. Ngakho enhliziyweni yami ngaqala ukubukela phansi umfowethu, futhi ngemva kwesikhashana ngaze ngaqala ngisho ukumziba. Kamuva, umholi webandla wafika endlini yami futhi wangibuza: “Muva nje kade wenza kanjani?” Ngigcwele ukuzethemba, ngaphendula: “Kade ngenza kahle. Bengifunda amazwi kaNkulunkulu futhi ngithandaza nsuku zonke. Lo mfowethu ubonile ukuthi ngiliqonda kakhudlwana izwi likaNkulunkulu, ngakho njalo ucela ukuba ngimsize ekutholeni amazwi avela kuNkulunkulu ukuze axazulule izinkinga….” Umholi webandla wezwa ukuqhosha kulokho engangikusho, wase ethatha incwadi yamazwi kaNkulunkulu futhi wathi: “Ake sifunde izingxenye ezimbalwa zamazwi Akhe.” UNkulunkulu uthi: “The higher a person’s status is, the greater their ambition is. The more theories someone understands, the more arrogant a disposition they have. If you don’t pursue the truth in your belief in God, but instead pursue status, this is very dangerous” (“Man Has Too Many Requirements for God” in Records of Christ’s Talks With Leaders and Workers of the Church). “No matter what kind of truth you’ve heard, no matter what kind of reality you’ve heard, as long as you compare it against yourself you will certainly have some progress. If you apply these words to your own life and your own practices, you will definitely reap a harvest and experience change. If you merely store up these words within you and just keep them in your head, you will never experience change. … You have to build a strong foundation. If you begin by building a foundation on theories from texts, it will be a lot of trouble, just like building a house on the sand. It will be dangerous no matter how high you build it up; it will not last long” (“An Honest Person Should Lay Himself Bare to Others” in Records of Christ’s Talks With Leaders and Workers of the Church). Ngemva kokuzwa lawa mazwi kaNkulunkulu, ngaba namahloni ngokuphelele. Ngabona ukuthi isimo sami sokuzithwala sasesibuya futhi. Ekukholweni kwami kuJesu esikhathini esidlule, ngangigxile ekutholeni ulwazi olujulile nasekuqondeni izimfundiso eziseBhayibhelini, futhi ngasebenzisa lokho njengesisekelo sokuphakama namandla, sokuba nokuzithwala okwengeziwe. Manje nganginenhlanhla yokuthi ngangifunda kakhulu iqiniso elisemazwini kaNkulunkulu, kodwa ngase ngiphindele emuva endleleni yami endala futhi ngangethembele ekuhlakanipheni kwami. Ngangibambe ngekhanda imisho ethile esemazwini Akhe futhi ngikholwa ukuthi ngilitholile iqiniso; ngaphinde futhi ngaba nokuzithwala nokungalaleli noma ubani. Ngangibanga isikhundla nabanye futhi ngincintisana nabo. Kwakuhlazisa ngempela! Ukuqonda imibono esemazwini kungenza kuphela abantu bazithwale, kodwa yilabo kuphela abazi iqiniso lamazwi kaNkulunkulu abazokwazi ukuguqula isimo sabo futhi baphile njengomuntu. Lo mfowethu wayekholwe kuNkulunkulu isikhathi eside kunami futhi eqonda kakhulu kunami, kodwa wayekwazi ngokuthobeka ukufuna usizo lwami. Lokhu ngempela kwakungamandla akhe, futhi kwakuyisithelo esivezwa ulwazi lwakhe ngomsebenzi nangezwi likaNkulunkulu. Angizange nje kuphela ngifunde kuye bese ngigxila ekusebenziseni izwi likaNkulunkulu ekuphileni kwami, nokuba ngiphile ngokuvumelana nobuntu obufanele, kodwa ngambukela phansi futhi ngamziba. Ngempela ngangizithwele, ngiyimpumputhe, futhi ngingenalwazi! Inhliziyo yami ngaleso sikhathi yayisebuhlungwini obukhulu. Ngezwa ukuthi lokhu kungabi nalwazi kwami kwakuyihlazo ngempela futhi kukubi. Kwakwenyanyeka kakhulu! Futhi lolu hlobo lokuzithwala lwaluzingeni lokuba ngingabi nokuqonda okwenza ukuthi kalula ngicasule isimo sikaNkulunkulu. Ngaphandle kokuba ngiguquke, ngaphandle kokuba ngifune ngempela iqiniso ngangiyobe ngizilimaza mina. Lapho ngibona konke lokhu, ngezwa ngempela ukuthi ukwahlulelwa nokusolwa ngamazwi kaNkulunkulu kwakuwuthando Lwakhe lwangempela kanye nensindiso kimi. Lokhu kwangenza ngazizwa ngisizonda isimo sami sokuzithwala, futhi ngaqonda ukuthi ekukholweni kwami kuNkulunkulu, kufanele ngihambe endleleni efanele yokufuna iqiniso futhi ngifune ukuguqula isimo sami.

Ngemva kokuba lokho sekwedlulile, ngaqala ukuzibheka ngifuna umsuka wokuzithwala kwami nokungabi nangqondo, ukuthi yini eyayiqondisa ukucabanga kwami, ukuthi yini njalo eyayingenza ngichayeka emvelweni yami yobusathane yokuzithwala. Ngolunye usuku, ngabona lawa mazwi avela kuNkulunkulu: “Satan does everything for its own sake. It wants to surpass God, to free itself from God and reign as king itself, and to take possession of everything of God’s creation. So we say human nature is Satan’s nature. … There is a lot of philosophy in people’s satanic natures! At times you yourself are not aware of it, but every second, every moment you are living based on that thing, and you feel it’s proper, and reasonable, and right. Satan’s philosophy has become mankind’s truth, and people live entirely based on Satan’s philosophy without countering it in the slightest. So, mankind’s lives are at every step revealing the nature of Satan. At every step, they are living based on their satanic philosophy. Satan’s nature truly is the life of man” (“How to Walk the Path of Peter” in Records of Christ’s Talks With Leaders and Workers of the Church). Ngizindla ngalawa mazwi kaNkulunkulu, inhliziyo yami yakhanyiseleka ngokwengeziwe. Ngacabanga: Kuhlaluka ukuthi ngemva kokuba isintu sikhohlakaliswe uSathane, imvelo yethu nayo yaba nokuzithwala, ukungalawuleki, nokungamkhonzi uNkulunkulu njengoSathane uqobo, futhi safuna ukuba abanye basibheke njengabangcono futhi sazikhonza thina njengokungathi siwuNkulunkulu. Ngethonya lomphakathi kanye nangamazwi adumile avela kubantu abaziwayo, uSathane ufake ukucabanga kwakhe, umgomo wokuphila kwakhe kanye nemithetho yakhe yokuphila enhliziyweni yomuntu, kwaba yinto abantu abathembela kuyo ekuphileni kwabo; lokhu kuqondisa ukucabanga kwesintu, kubuse izenzo zaso, kusenze sibe nokuzithwala nokungabi nangqondo ngokwengeziwe. Ngacabanga ukuthi kusukela ngiwumntwana ngangixhashazwa futhi ngibandlululwa futhi ngaqala ukufela umona labo abanamandla nesikhundla. Ngaphezu kwalokho, imithetho yobusathane yokuphila ethi “Abantu balwela ukuya phezulu, kodwa amanzi agelezela ezansi,” “Ngiyinkosi yami ezulwini nasemhlabeni,” “ukuphakama ngaphezu kwabanye,” kanye nokuthi “Umuntu kufanele alethele okhokho bakhe inhlonipho” yayigxile kakhulu enhliziyweni yami kusukela ngisemncane, ibusa ukuphila kwami. Noma ngabe kungaphandle ezweni noma ebandleni, ngangenza konke okusemandleni ukufuna isikhundla kanye negama; ngangifuna ukubekwa ngaphezu kwabanye, ukuphatha abanye. Ngonakaliswe yilezi zinto, ngaba nokuzithwala ngokwengeziwe kwaze kwaba sezingeni lokuba ngiqhoshe futhi njalo ngibe nezwi lokugcina. Ngazithwala kwaze kwaba seqophelweni lokuthi ngikholwe ukuthi ngangithunywe uNkulunkulu, futhi ngacabanga ukuthi ngiyobusa njengenkosi kanye noNkulunkulu. Ngenxa yolobu buthi, ngazibona ngiphakeme kakhulu; ngazibona ngimkhulu impela. Njalo ngangibeka izimfanelo zami zokuba yikholwa isikhathi eside phambi kwabafowethu nodadewethu futhi ngiqhathanisa amandla ami nobuthakathaka babanye abantu. Ngangibadelela futhi ngibabukela phansi abanye. Ngangingabaphathi ngobulungiswa, futhi ngangingayiqondi ingqikithi neqiniso lokukhohlakaliswa kwami uSathane. Ubuthi bukaSathane babungenze ngazithwala kakhulu kangangokuthi ngalahlekelwa ukucabanga komuntu. NjengoSathane, ngangifuna ukuqhwaqa amandla kuzo zonke izinto. Ngangifuna isikhundla esiphakeme sokuba ngibuse isintu. Lobu buthi bukaSathane bangikhohlakalisa kakhulu, ngokujule kakhulu, kangangokuthi indlela yami yokuphila yayifana ngokuphelele nekaSathane, udeveli! Ngathandaza kuNkulunkulu, ngathi: “O Nkulunkulu, angifuni ukuphila ngalezi zinto. Ngihlukumezeke kakhulu ngenxa yazo, kade ngiphila ebubini obungabekezeleki futhi ngakucasula. O Nkulunkulu, ngifuna ukwenza konke okusemandleni ami ukufuna iqiniso, ukuba umuntu ononembeza nomqondo wangempela, ophila ngokuvumelana nendlela yokuba umuntu wangempela, ukududuza inhliziyo Yakho. O Nkulunkulu, ngiyakunxusa ukuthi ungasusi ukwahlulela nokusola Kwakho kimi, nginxusa ukuba umsebenzi Wakho ungihlambulule. Uma nje kungenzeka ukuba ungiguqule, ungikhulise ngibe Owakho masinyane, ngizimisele ukuba ngamukele ngisho nokwahlulelwa kanye nokusolwa okunzima kakhulu okuvela Kuwe nokusolwa yisiyalo Sakho.”

Ngolunye usuku, ngafunda amazwi kaNkulunkulu athi: “UNkulunkulu akanakho ukuzilungisa nokuzibona ebalulekile, noma ukuzidla nokuzikhukhumeza; akanakho ukungathembeki. Konke lokhu okungalaleli uNkulunkulu kuqhamuka kuSathane; uSathane nguye umsuka wobubi nenkohlakalo. Isizathu esenza ukuthi umuntu abe nezici ezifana nezikaSathane ukuthi umuntu wonakaliswe waphinde wasetshenzwa nguSathane. UKristu akonakalisiwe nguSathane, yikho enezimpawu zikaNkulunkulu futhi azikho ezikaSathane” (“Ingqikithi KaKristu Ukuthobela Intando KaBaba Osezulwini” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni) Inhliziyo yami yaphinde yathinteka. UNkulunkulu uphakeme futhi mkhulu kakhulu, kodwa uthobeke kakhulu futhi ufihlekile. Akalokothi abukise, futhi akalokothi athathe isikhundla esiphakeme nesamandla emsebenzini Wakhe phakathi kwesintu. Ngaso sonke isikhathi wenza ngokuthula wonke umsebenzi odingwa umuntu, ubekezelela ukuthotshiswa okukhulu nokubuhlungu ngaphandle kokubona njengobunzima. Ngokuphambene, uzwa ubuhlungu futhi uyadabuka ngesintu esiphila ngaphansi kokubuswa uSathane nesibanjwe yimigomo yakhe yokuphila. Wenza wonke umzamo ongenzeka wokusindisa isintu ethonyeni likaSathane ukuze abantu bathole ukuphila, baphile ngokukhululeka ngaphandle kwezithiyo, futhi bakwazi ukwamukela izibusiso Zakhe. UNkulunkulu mkhulu kakhulu, ungcwele kakhulu futhi ekuphileni Kwakhe akukho zimpawu zokuzenza olungile nokuzazisa, ngoba uKristu Ngokwakhe uyiqiniso, indlela, nokuphila. Uphakeme futhi unokuthobeka nokuthandeka. Ngokubona lokho uKristu anakho nayikho, ngazizwa ngokwengeziwe ukuthi ngangizithwele futhi ngingenamahloni, futhi ngalangazelela ukulandela isibonelo sikaKristu, ukufuna ukuphila ngokuvumelana nendlela yokuba umuntu ofanele ukuze nganelise uNkulunkulu. Ngemva kwalokho, ukulandela isibonelo sikaKristu nokuphila ngokuvumelana nendlela yokuba umuntu wangempela kwaba umgomo engawufuna.

Kamuva, kwaba nesikhathi lapho ngafunda khona ingxenye yamazwi kaNkulunkulu futhi ngangawaqonda. Ngangingazi ukuthi asho ukuthini, kodwa ukuze ngivikele igama lami, ngangingafuni ukuzehlisa nokuba ngifune ukuxoxa nabafowethu nodadewethu. Ngangesaba ukuthi bazongibukela phansi ngenxa yokuthi ngangivame ukuxazulula izinkinga zabanye abantu futhi ngingazange ngiveze izinkinga zami ukuze ngifune usizo lwabanye. Ngemva kwalokho, ngabona ukuthi ukungafuni kwami ukuxoxa kwakuselokhu kuwukubuswa yisimo sami sokuzithwala nokungafuni ukubukelwa phansi ngabanye. Ngavukela inyama ukuze ngifune ukuhlanganyela nabafowethu nodadewethu. Ngangingacabangi ukuthi ngeke nje kuphela bangangibukeli phansi, kodwa ngokubekezela baxoxa nami ngentando kaNkulunkulu, futhi inkinga yami yaxazululeka masinyane. Kwaba nesinye isikhathi lapho umfowethu othile angicela khona ukuba ngihambise incwadi emayelana nomsebenzi webandla. Ngenxa yokuzithwala kwami nokuthi ngangenza umsebenzi ngokusekelwe emibonweni yami, ayizange ihanjiswe ngesikhathi. Lapho ebona ukuthi kwakuzobambezela umsebenzi, lo mfowethu wakhathazeka kakhulu. Wabhekana nami futhi wangidalula. Ngaleso sikhathi angikhululekanga nhlobo futhi ngazizwa ngiphoxeka, kodwa futhi ngazi ukuthi lokhu kwakunguNkulunkulu ebhekana nami futhi ethena izingxenye zami. KwakunguNkulunkulu ehlola ukuthi nginokulalela yini noma cha, ukuthi ngizolenza yini iqiniso noma cha. Ngathandaza kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu, namuhla umfowethu ungelulekile, ngizizwe ngingakhululekile. Futhi ngifune nokumelana nakho ngenxa yokuthi esikhathini esidlule, njalo nganginesikhundla esiphakeme futhi ngithethisa abanye, futhi angizange ngithobele iqiniso. Njalo ngangiphila ngendlela efana nekaSathane. Manje, sengibone umsebenzi omningi kaNkulunkulu futhi ngaqonda ukuthi umuntu okwazi ukwamukela ukuyalwa nokuthenwa unengqondo ngokwengeziwe. Lona umuntu olalela uNkulunkulu nowesaba uNkulunkulu. Yilolu hlobo kuphela lomuntu olunendlela eqotho kakhulu neyobuntu. Manje ngizimisele ukulahla inyama yami ngenhliziyo yokuthanda uNkulunkulu. Ngizimisele ukuba ushukumise inhliziyo yami, uphelelise isinqumo sami.” Ngemva kwalo mthandazo, ngazizwa nginokuthula nokuzotha okukhulu enhliziyweni yami. Ngabona ukuthi lokho okwakwenziwe uNkulunkulu kwakukukhulu, nokuthi ngabantu, izehlakalo, nezinto, wangisiza ngazibona ukuze ngiguquke ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kusukela manje kuye phambili, ngizimisele ukufuna uNkulunkulu ngokwengeziwe, ukwethembela kuNkulunkulu ukuze ngifeze umsebenzi wami kahle ngokunokwenzeka. Ngemva kwalokho, umfowethu wayekhathazeke ngokuthi ngeke ngizimisele ukwamukela konke lokhu, ngakho wakhuluma nami ngentando kaNkulunkulu. Ngakhuluma ngokubona kwami okumayelana nengangihlangene nakho. Sahleka ngakho ndawonye, futhi ngokusuka enhliziyweni yami ngabonga insindiso kaNkulunkulu, ngokuthi Yena angiguqule. Yonke inkazimulo mayibe kaNkulunkulu!

Ngakho, ngobuningi bezikhathi zokwahlulela nokusola kukaNkulunkulu uSomandla, isimo sami sokuzithwala saguquka kancane kancane. Ngakwazi ukuba umuntu onokuzithoba, ngokubekezela ngalalela lapho abanye bekhuluma, futhi ngamukela izincomo zabanye. Ngazicelela imibono yabafowethu nodadewethu ezinkingeni ezithile, futhi ngasebenzisana ngobunye nabo. Noma yini evelayo, ngase ngingenalo izwi lokugcina, futhi ngangingasenakho ukuzithwala okukhulu kanye nokungafuni ukulalela abanye. Ekugcineni ngase ngithole ukuba nobuntu obuncane. Kusukela lapho, ngizizwa ukuthi sengibe wumuntu othobeke ngokwengeziwe. Ngiphila kulula kakhulu, ngokujabula kakhulu. Ngibonga uNkulunkulu uSomandla ngokungisindisa. Ngaphandle kwensindiso Yakhe, ngabe ngisazabalaza kanzima ebumnyameni nasesonweni ngingakwazi ukubalekela ukukhohlakala. Ngaphandle kwensindiso kaNkulunkulu, imvelo yami yayiyoya ngokuya iba nokuzithwala okwengeziwe, ngize ngibe nabantu abangikhonzayo njengoNkulunkulu, kuze kube seqophelweni lokucasula isimo sikaNkulunkulu bese ngithola ukujeziswa Nguye ngibe ngingaboni. Ngobuningi bezikhathi zokwahlulelwa nokusolwa uNkulunkulu, ngabona ukuthi uthando Lwakhe lungokoqobo kakhulu, nokuthi ngaso sonke isikhathi usebenzise uthando Lwakhe ukuze angithonye, angilindele ukuba ngiphenduke. Kungakhathaleki ukuthi ngangivukela kangakanani, kungakhathaleki ukuthi kwakunzima kangakanani okwakufanele ngibhekane nakho, ukuthi kungakanani ukukhononda nokungaqondi enganginakho ngoNkulunkulu, akazange enze udaba ngakho. Wayezikhandla njalo ngokwenza uhlobo lwesimo oluzophaphamisa inhliziyo yami, ukuphaphamisa umphefumulo wami, ukungihlenga ekuhlukunyezweni uSathane, ukuze angivumele ngiphile ekukhanyeni kukaNkulunkulu, ngihambe endleleni yeqiniso lokuphila komuntu. UNkulunkulu wangilindela ngokubekezela iminyaka engaphezu kwama-20 futhi wakhokha inani elingenakulinganiswa ngami. Uthando lwangempela lukaNkulunkulu lukhulu futhi alunamkhawulo! Manje, ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu kube yingcebo yami; futhi kungumthombo oyigugu womcebo ovela kwengihlangene nakho futhi ngokuthile engingeke ngikwazi ukukukhohlwa. Lokhu kuhlukumezeka kwakubalulekile futhi kunenjongo. Nakuba ngisasilela ezimfunekweni zikaNkulunkulu, ngokuqiniseka ngifuna ukuguquka kwesimo, futhi ngizimisele ukuzwa ngokujule kakhulu ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi angangiguqula ngibe umuntu wangempela ongavumelana nentando Yakhe.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Sithinte nge-Whatsapp