Ukuqala Indlela Yokukholwa KuNkulunkulu

November 08, 2019

URongguang Edolobheni laseHarbin, Esifundazweni SaseHeilongjiang

Ngo-1991, ngomusa kaNkulunkulu, ngaqala ukulandela uNkulunkulu uSomandla ngenxa yokugula. Ngaleso sikhathi ngangingazi lutho ngokukholwa kuNkulunkulu, kodwa into emnandi ukuthi, lapho ngidla futhi ngiphuza amazwi akhulunywe uNkulunkulu uSomandla, ngangiwajabulela. Ngezwa ukuthi amazwi Akhe mahle kakhulu, futhi lapho ngicula noma ngithandaza njalo ngangithintwa uMoya oNgcwele ngize ngikhale. Lobo bumnandi enhliziyweni yami, leyo njabulo yayinjengesehlakalo esijabulisayo esasingifikele. Ikakhulu emibuthanweni yangesikhathi somsebenzi omkhulu woMoya oNgcwele, ngangizwa sengathi angisekho enyameni nokuthi ngase ngiphila ezulwini lesithathu, ukuthi yonke into yomhlaba yase iphonswe emimoyeni. Angikwazi ukusho ukuthi ngangithokoze kangakanani, ngijabule kangakanani enhliziyweni yami. Ngangizwa sengathi ngiwumuntu ojabule kunabo bonke emhlabeni. Ngakho ngaleso sikhathi ngakholwa ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kwakuwukujabulela kuphela umusa Wakhe.

Njengoba amazwi kaNkulunkulu ayekhululwa (ngaleso sikhathi ayethunyelwa njalo ebandleni, isiqephu ngesiqephu), futhi ngazi okwengeziwe. Khona-ke, ngangingasaneliswa ukumane ngijabulele umusa kaNkulunkulu. Lapho ngibona “amadodana angamazibulo” eshiwo emazwini Akhe futhi ngifunda ukuthi uNkulunkulu unikeza izibusiso ezinkulu emadodaneni angamazibulo Akhe, ngafuna ukuba ngenye yawo, ngethemba lokuthi esikhathini esizayo ngizobusa noNkulunkulu. Kamuva, lapho ngibona emazwini Akhe ukuthi isikhathi Sakhe sasizofika masinyane, ngezwa ukuphuthuma okukhulu, ngase ngicabanga: Ngaqala ukukholwa kuNkulunkulu sekwephuzile; ingabe ngizokwazi ukuthola lesi sibusiso? Kudingeka ngifake umzamo kukho. Ngakho lapho indlu kaNkulunkulu ingabela ukuba ngenze umsebenzi, ngakhuthala kakhulu. Ngangingabesabi ubunzima. Nganquma ukuthi ngiyeke konke ukuze ngilandele uNkulunkulu ukuze ngikwazi ukuthola isibusiso sokuba yindodana eyizibulo. Eqinisweni, uNkulunkulu akazange asho ngokuqinisekile emazwini Akhe ukuthi sizoba ngamadodana angamazibulo. Kwamane kwaba ngenxa yesifiso sokuvelela nezifiso ezinokuhlaphaza, sakholwa ukuthi ngoba uNkulunkulu usibize ngokuthi “singamadodana” Akhe nokuthi manje usiphakamisile, ngokuqinisekile singaba amazibulo. Lena kwakuyindlela engangikholwa ngayo ukuthi, ngokwemvelo, ngase ngibe yindodana eyizibulo. Kamuva ngabona amazwi kaNkulunkulu ayesanda kukhululwa ayevame ukukhuluma njalo “ngabenzi bomsebenzi,” futhi kwakushiwo ngokwengeziwe ukwahlulelwa kwabenzi bomsebenzi. Ngacabanga: Ngenhlanhla ngilandela uNkulunkulu uSomandla, ngaphandle kwalokho bengizoba umenzi womsebenzi. Lapho ngifunda ngezibusiso zikaNkulunkulu nezethembiso zamadodana angamazibulo, ngangikholwa ukuthi ingxenye yalokho izoba ngeyami. Lapho ngifunda amazwi Akhe okududuza nokukhuthaza amazibulo Akhe, ngaphinda ngezwa ukuthi ayebhekiswe kimi. Ngezwa ngijabule kakhulu impela lapho ngibona okulandelayo: “Izinhlekelele ezinkulu nakanjani ngeke zehlele amadodana Ami, izithandwa Zami. Ngiyonakekela amadodana Ami ngayo yonke imizuzu nangayo yonke imizuzwana. Ngeke nakanjani nibekezelele lobo buhlungu nokuhlupheka; kunalokho, kungenxa yokupheleliswa kwamadodana Ami nokugcwaliswa kwezwi Lami kuwona, ukuze nibone ukuba namandla onke Kwami, niqhubeke nikhule empilweni, ningithwalele imithwalo masinyane, futhi nizinikele bonke ubunina ekuqedeni uhlelo Lwami lokuphatha. Kufanele nithokoze nijabule futhi nethabe ngenxa yalokhu. Ngizonikezela konke kinina, nginivumele ukuba nilawule. Ngiyokubeka ezandleni zenu. Uma indodana ithola lonke ifa likayise, kuyoba njani-ke kinina, madodana Ami angamazibulo? Nibusiswe ngempela. Esikhundleni sokuhlushwa yizinhlekelele ezinkulu, niyothokozela izibusiso ezingapheli. Yeka inkazimulo! Yeka inkazimulo!(“Isahluko 68” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni) Ngacabanga: Ingabe ngiyaphupha? Imana engakholeki njengalena evela ezulwini yehlela kimi? Angilokothanga ngikukholwe ngokuphelele lokho, kodwa ngangesaba ukuthi abafowethu nodadewethu bazothi nginokholo oluncane kakhulu, ngakho angilokothanga ngangakukholwa lokho.

Ngolunye usuku, ngaya ngokujabula emhlanganweni, futhi ngabona ukuthi kwakufike abaholi ababili ebandleni. Lapho ngihlanganyela nabo, bathi bangabenzi bomsebenzi. Ngemva kokuzwa lokhu, ngamangala, futhi ngababuza: “Uma nina ningabenzi bomsebenzi, ingabe sonke asibona yini abenzi bomsebenzi?” Bakhuluma iqiniso ngokungafihli lutho: “Cishe sonke eShayina singabenzi bomsebenzi.” Lapho ngibezwa besho lokhu, inhliziyo yami yadangala. Kwakungeke kwenzeke lokho! Ingabe lokhu kuyiqiniso? Kodwa lapho ngibona ubuso babo obusindayo, obunobuhlungu, nokudabuka kanye nokuthi ubuso babanye futhi babunokufiphala, angizange ngingakukholwa. Kodwa ngaguqula umqondo wami futhi ngacabanga: Njengabaholi, babedele imindeni yabo nemisebenzi yokuziphilisa, bahlupheka kakhulu futhi balahlekelwa kakhulu ngomsebenzi kaNkulunkulu. Ngangintula kakhulu ngokuqhathaniswa nabo; uma babengabenzi bomsebenzi, yini enye engangingayisho? Umenzi womsebenzi ungumenzi womsebenzi, ngakho ngaleso sikhathi, angizange ngizizwe ngiphatheke kabi kangako.

Ngemva kokuya ekhaya, ngaphinde ngathatha izwi likaNkulunkulu futhi ngabheka lokho uNkulunkulu akushoyo ngabenzi bomsebenzi, futhi ngabona lokhu: “Nina eningenzela umsebenzi, lalelani! Ningamukela okuthile komusa Wami lapho ningisebenzela. Okungukuthi, niyokwazi okwesikhathi esithile ngomsebenzi Wami wakamuva kanye nezinto ezizokwenzeka esikhathini esizayo, kodwa ngeke nikuthokozele nhlobo lokho. Yilona umusa Wami. Lapho umsebenzi wenu usuphelile, hambani ngokushesha futhi ningalibali. Labo abangamadodana Ami angamazibulo akufanele bazithwale, kodwa ningaziqhenya, ngoba ngibeke izibusiso ezingapheli phezu kwenu. Labo ababhekwe ukubhujiswa akufanele bazilethele inkinga noma nizwe izinsizi ngenxa yesiphetho senu; ngubani owakwenza inzalo kaSathane? Emva kokuba usungenzele umsebenzi, ungaphindela futhi emgodini ongenamkhawulo ngoba awusenamsebenzi Kimi futhi ngizoqala ukubhekana nawe ngokusola Kwami. Lapho ngiqala ukusebenza, ngeke ngime kuze kube sekugcineni; Angiwumisi nhlobo umsebenzi Wami; engikwenzayo kuzofezwa futhi engikufezayo kuyohlala kuze kube phakade. Lokhu kwenzeka kumadodana Ami angamazibulo, amadodana Ami, abantu Bami, futhi lokhu kumayelana nawe futhi—ukukusola Kwami kuhleli phakade(“Isahluko 86” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Lapho ngiqeda ukufunda lawo mazwi ngezwa ubuhlungu engangingakaze ngibuzwe ngaphambili. Ngayivala masinyane incwadi yamazwi kaNkulunkulu futhi angilokothanga ngiphinde ngiyibheke. Ngomzuzwana owodwa nje imizwa yokudabuka, ukudideka, ukunganeliseki yonke yagcwala enhliziyweni yami kanyekanye. Ngacabanga: Izolo kade nginenjabulo echichimayo, kodwa namuhla sengisunduzelwe ngaphandle kwendlu kaNkulunkulu. Izolo kade ngiyindodana kaNkulunkulu, kodwa namuhla sengiyisitha sikaNkulunkulu, inzalo kaSathane. Izolo, izibusiso ezingenamkhawulo zikaNkulunkulu bezilinde mina, kodwa namuhla umgodi ongenamkhawulo uyisiphetho sami, futhi ngiyojeziswa phakade. Uma engethuli izibusiso, ngakho akusho lutho, kodwa kungani kusafanele angisole? Yini engiyonile emhlabeni? Okwani konke lokhu emhlabeni? Ngangingazimisele ukubhekana naleli qiniso; angikwazanga ukubhekana nalolu hlobo lweqiniso. Ngavala amehlo ami futhi ngangingasazimisele ukuqhubeka ngicabange ngalo. Ngangethemba kakhulu ukuthi kwakuyiphupho nje.

Kusukela lapho kuye phambili, lapho nje ngicabanga ngami njengomenzi womsebenzi, ngangizwa ubuhlungu obungachazeki enhliziyweni yami, futhi angilokothanga ngiphinde ngifunde amazwi kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uhlakaniphe kakhulu, futhi amazwi Akhe asolayo nembula abantu awangenwa yimfihlakalo kuphela, kodwa kuphinde kube neziprofetho zenhlekelele yesikhathi esizayo kanye nethemba lombuso nezinto ezifanayo. Lezi yizo zonke izinto engangifuna ukuzazi, ngakho ngangilokhu ngingakwazi ukufulathela amazwi Akhe. Lapho ngifunda amazwi kaNkulunkulu, amazwi Akhe ayihlaba njengenkemba ebukhali njengensingo inhliziyo yami, futhi ngazithola ngemukela ukwahlulela nokusola Kwakhe. Ngezwa ukuthi ulaka olunobukhosi lokwahlulela kukaNkulunkulu lwaluphezu kwami ngaso sonke isikhathi. Ngaphandle kobuhlungu, ngangilazi iqiniso langempela lokukhohlakaliswa kwami uSathane. Kwahlaluka ukuthi ngangingumntwana kadrako omkhulu obomvu, inzalo kaSathane, nofanelwe ukubhujiswa. Ngokuphelelwa yithemba, ngangingasalokothi ngifune ngobugovu noma yiziphi izibusiso, futhi ngangizimisele ukwamukela ukudalelwa uNkulunkulu kokuthi ngangiwumenzi womsebenzi. Lapho ngizwa ukuthi ngingabeka inhliziyo yami ekubeni ngumenzi womsebenzi, uNkulunkulu waphinda futhi wahlela isimo esembula isimo esikhohlakele esasifihlekile kimi. Ngolunye usuku lapho ngifunda amazwi kaNkulunkulu, ngabona: “Emuva kokubuyela Kwami eSiyoni, labo abasemhlabeni bayoqhubeka bangidumise njengasesikhathini esedlule. Labo benzi bomsebenzi bayolokhu behleli belindele ukungenzela umsebenzi, kodwa umsebenzi wabo uyobe usufike ekugcineni. Okungcono kakhulu abangakwenza ukucabanga isimo sokuba Kwami emhlabeni. Ngaleso sikhathi ngiyoqala ukwehlisa inhlekelele kulabo abayokwehlelwa yinhlekelele; kodwa bonke bakholwa ukuthi nginguNkulunkulu olungile. Nakanjani ngeke ngibajezise labo benzi bomsebenzi, kodwa bayokwamukela umusa Wami kuphela(“Isahluko 120” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngibona lokhu, ngazicabangela buthule: Ngeke ngiphinde ngicabange ngelungelo lokuba yizibulo futhi ngeke ngisafuna izibusiso ezinkulu. Manje ngizofuna kuphela ukuba umenzi womsebenzi okhuthele. Manje lokhu ukuphela kwengikufunayo. Esikhathini esizayo, kungakhathaleki ukuthi yini indlu kaNkulunkulu ehlela ukuba ngiyenze ngiyoyenza ngentshisekelo ngokusemandleni ami. Nakanjani ngeke ngiphinde ngilahlekelwe yithuba lokuba umenzi womsebenzi okhuthele. Uma kusho ukuthi angikwazi ukuba umenzi womsebenzi okhuthele kodwa ngingumenzi nje womsebenzi, ngemva kokuba sengiqede umsebenzi wami kufanele ngibuyele emgodini ongenamkhawulo noma echibini lomlilo nesibabule. Esimweni esinjalo kunanzuzoni? Angilokothanga ngiveze lo mcabango kunoma ubani, kodwa ngangingeke ngikubalekele ukubhekwa amehlo kaNkulunkulu. Ngafunda amazwi kaNkulunkulu ayethi: “Akekho ongaqonda imvelo yomuntu ngaphandle Kwami, futhi bonke bacabanga ukuthi bethembekile Kimi, bengazi ukuthi ukwethembeka kwabo akumsulwa. Lokhu kungcola kuyochithakalisa abantu ngoba bayicebo likadrako omkhulu obomvu. Wabekwa obala Yimi kudala; nginguNkulunkulu onamandla onke, bengingahlulwa ukuqonda into esobala kangaka? Ngikwazi ukungena egazini lakho nasenyameni yakho ukuze ngibone izinhloso zakho. Akulukhuni Kimi ukuqonda imvelo yomuntu, kodwa abantu bayazama ukuba yizihlakaniphi, becabanga ukuthi akukho muntu ngaphandle kwabo owazi izinhloso zabo. Ingabe abazi ukuthi uNkulunkulu onamandla onke ukhona ngaphakathi kwezulu nomhlaba nakuzo zonke izinto?(“Isahluko 118” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “Abantu abaningi manje baphethe ithemba elincane, kodwa lapho lelo themba liphenduka liba yindumalo abazimiseli ukuqhubekela phambili futhi bafuna ukuphindela emuva. Ngishilo ngaphambili ukuthi angigcini muntu ngokumphoqa lapha, ngiyacophelela ukucabanga imiphumela iyoba njani kuwe, futhi lokhu kuyiqiniso, angikwesabisi(“Isahluko 118” sengxenye ethi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngemva kokufunda lokhu, inhliziyo yami yayishaya ngamandla. Ngezwa ukuthi uNkulunkulu wayebona ngempela yonke ingxenye yobukhona bomuntu. Lapho sicabanga okuthile futhi uNkulunkulu uyakwazi; ngokufihlekile siba nethemba elincane ezinhliziyweni zethu futhi uNkulunkulu uyanengeka. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ngaba nayo inhliziyo encane yokwesaba uNkulunkulu. Nganquma ukuthi ngeke ngisenza ukuhelana noNkulunkulu, kodwa ngizosebenza ngokwethembeka njengomenzi womsebenzi futhi ngilalele amasu Akhe.

Kukamuva kuphela lapho ngazi khona ukuthi okuhlangenwe nakho kwami kwalezi zinyanga ezintathu kwakuwuvivinyo lwabenzi bomsebenzi. Kwakungumsebenzi wokuqala uNkulunkulu awuphelelisile kubantu wokubavivinya ngamazwi Akhe. Ngemva kokubhekana novivinyo lwabenzi bomsebenzi, ngaqonda ukuthi uNkulunkulu akayena nje kuphela uNkulunkulu onomusa nothando, kodwa unguNkulunkulu wokulunga, nobukhosi ongakubekezeleli ukona kwesintu. Amazwi Akhe aqukethe igunya namandla, noma kanjani okuveza inhliziyo yokwesaba kumuntu. Futhi ngazi ukuthi isintu siyindalo kaNkulunkulu, ukuthi kufanele sikholwe kuNkulunkulu futhi simkhonze. Yilokhu okulungile nokufanele. Akudingeki zizathu, namibandela, futhi akufanele kube nesifiso sokuvelela nokuba nezifiso ezinokuhlaphaza. Uma abantu bekholwa kuNkulunkulu ukuze bathole okuthile Kuye, khona-ke lolu hlobo lokukholwa olokumxhaphaza nolokumkhohlisa. Luwukubonakalisa ukungabi nanembeza nokungabi nangqondo. Ngisho noma abantu bekholwa kuNkulunkulu kodwa bengatholi lutho bese kamuva bethola ukujeziswa, kufanele bakholwe Kuye. Isintu kufanele sikholwe futhi silalele uNkulunkulu ngoba Yena unguNkulunkulu. Futhi ngabona ukuthi mina ngiyindodana kadrako omkhulu obomvu, inzalo kaSathane, nomunye walabo abazobhubha. UNkulunkulu uyiNkosi yayo yonke indalo, futhi kungakhathaleki ukuthi ungiphatha kanjani kungifanele. Konke kulungile, futhi kufanele ngilalele amacebo namalungiselelo Akhe ngaphandle kwemibandela. Akufanele ngizame ukuqophisana Naye, futhi ngaphezu kwalokho akufanele ngimelane Naye. Ngicabanga emuva ngobuwula bami obambuleka kulolu vivinyo, ngabona ukuthi nganginehlazo ngempela, nokuthi ngangifuna kuphela ukuthola isikhundla esiphakeme, izibusiso ezinkulu, noma ngisho nokuhlala eceleni kukaNkulunkulu futhi ngibuse kanye Naye. Lapho ngibona ukuthi ngangingeke ngithole izibusiso engangizilindele kodwa kunalokho ngizothola inhlekelele, ngacabanga ukukhaphela uNkulunkulu. Lokhu kubonakaliswa okucace ngokuphelele kwangenza ngabona ngokusobala ukuthi umgomo wami ekukholweni kuNkulunkulu kwakuwukuba ngibusiswe. Ngokucacile ngangizama ukwenza ukuhwebelana noNkulunkulu; eqinisweni ngangingenamahloni, futhi ngangilahlekelwe ngokuphelele ukucabanga umuntu okufanele abe nakho. Ukube kwakungekhona ukuhlakanipha emsebenzini kaNkulunkulu—ukusebenzisa uvivinyo lwabenzi bomsebenzi ukuze anginqobe, avimbe isifiso sami sokuthola izibusiso—ngabe ngisagijima ngendlela okungeyona yokufuna izibusiso. Ngabe angikwazanga ukuqonda ingqikithi yami engamanga, futhi ikakhulu ngangingeke ngamukele ngokulalela ukwahlulela nokusola kwamazwi kaNkulunkulu. Esimweni esinjalo, ngangingeke ngikwazi ukusindiswa noma ukupheleliswa.

Ngemva kokubhekana novivinyo lokuba lwabenzi bomsebenzi, ngacabanga ukuthi anginakulokotha ngikholwe kuNkulunkulu futhi ngifeze umsebenzi wami ukuze ngithole izibusiso, futhi ngacabanga ukuthi anginakulokotha ngenze izinto ngenhloso yokwenza ukuhwebelana noNkulunkulu. Ngezwa ukuthi ukuxhaphaza nokukhohlisa uNkulunkulu ngale ndlela kwakunengeka kakhulu. Kodwa ngesikhathi esifanayo, nganginokuqonda okuthi ukusebenzisa kukaNkulunkulu lolu vivinyo ukuze asindise isintu kuyinhloso yomusa Wakhe, futhi ngangazi ukuthi ayikho ingxenye Yakhe ezonda umuntu. Uthando Lwakhe ngesintu alukaguquki kusukela ekudalweni kwezwe, ngakho, enhliziyweni yami, ngangifisa ukufuna indlela yokwanelisa nokubuyisela uthando lukaNkulunkulu okholweni lwami lwesikhathi esizayo Kuye kanye nokufeza umsebenzi wami. Nokho, ngenxa yokuthi isifiso sokuthola izibusiso kanye nokwenza ukuhwebelana noNkulunkulu sigxile kakhulu ezinhliziyweni zabantu, akunakwenzeka ukusixazulula ngokuphelele ngokumane uhlangane nesilingo esisodwa. Ngemva kwesikhathi esithile, lezi zinto zizophinda zibonakale. Ngakho, ukuze asinqobe ngokujule ngokwengeziwe nangokuphelele futhi asisindise, wenza izivivinyo ezimbalwa ezilandelanayo kithi—isivivinyo sezikhathi zokusolwa, isivivinyo sokufa, kanye nesivivinyo seminyaka eyisikhombisa. Kulezi zivivinyo, engabhekana naso kakhulu futhi ngazuza okuningi kuso kwaba isivivinyo seminyaka eyisikhombisa ngo-1999.

Ngo-1999, ngakhethwa njengomholi webandla. Lokhu kwenzeka ngonyaka ivangeli lombuso elanda kakhulu ngawo, futhi indlu kaNkulunkulu yadinga ukuthi sizame ukusindisa wonke umuntu okungenzeka ukuthi asindiswe. Lapho ngibona leli lungiselelo elivela endlini kaNkulunkulu, ngacabanga ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uzophela ngo-2000. Ukuze ngithole imiphefumulo eminingi futhi ngithole isiphetho esihle lapho isikhathi sifika, ngangizigcina ngimatasa ngomsebenzi wevangeli kusukela ekuseni kakhulu kuze kube sebusuku kakhulu. Ngokwempilo yebandla, ngangimane ngibonakala futhi ngenza ngendlela yokugcina icala. Ngisho nakuba ngangibona ukuthi izinhloso zami zazingalungile, ngangingakwazi nje ukulawula isifiso sami sokuzuza izibusiso. Ngaleso sikhathi ngangimatasa kakhulu, futhi ngezwa ukuthi ukwenza noma yini engaphandle komsebenzi wevangeli kwakungiphakamisa nje, ngisho ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu. Kwaba ngale ndlela engaziphonsa ngayo ngesasasa emsebenzini, futhi kungakabiphi unyaka wase uphelile. Indlu kaNkulunkulu yase ikhethe umuntu wasendaweni ukuba asize ngomsebenzi, ngakho ngabuyela endaweni yasedolobheni lasekhaya.

Ngangicabanga ukuthi lapho umsebenzi kaNkulunkulu sewenziwe, inhlekelele enkulu nakanjani iyokwenzeka, ngakho ngemva kokubuyela ekhaya, ngalindela nje inhlekelele ekhaya nsuku zonke, ngilindele ukuphela komsebenzi kaNkulunkulu. Lapho ngibona ukuthi uMkhosi Wasentwasahlobo uyeza, kwaba khona ukuhlanganyela okwakuvela kumholi webandla okwakuthi kudingeka ukuba kwedlule iminyaka eyisikhombisa yokuvivinywa. Ngemva kokuzwa lo myalezo, ngezwa ngithuthumela nenhliziyo yami yaba sesiyaluyalwini. Ngazithola sengiqala ukubonisana noNkulunkulu: Eminye iminyaka eyisikhombisa iphezu kwami—lokhu kuzokwenzeka kanjani? O Nkulunkulu, ngiyakunxusa ukuba ungisuse. Ngeke ngikubekezelele ngempela lokhu kuhlupheka! Osukwini olulandelayo, ngangilokhu ngingaphumile ekucindezelekeni kwami. Ngacabanga: Ngaphandle kwalokho, yiminyaka eyisikhombisa. Kusasa ngolunye usuku—ngizophuma futhi ngikhiphe lokhu engqondweni yami. Masinyane lapho ngingena ebhasini, ngezwa uMoya oNgcwele ongaphakathi kimi ungisola: Ngesikhathi owawufuna ngokuzimisela, wazidela, futhi wathi uzothanda uNkulunkulu kuze kube sekugcineni, ukuthi ngeke umshiye, ukuthi uzobekezelela noma yibuphi ubunzima futhi wabelane noma ngaziphi izinjabulo. Wawungumzenzisi ozikhohlisayo! Ngibhekene nokusolwa uMoya oNgcwele, ngazithola ngigoba ikhanda lami. Kwakuyiqiniso. Ngaphambili, lapho ngijabulela umusa kaNkulunkulu, ngenza izethembiso Kuye, kodwa manje lapho kunobunzima futhi sekufanele ngihlupheke, ngifuna ukushintsha kwengangikwethembisile. Ngakho ingabe izethembiso zami zazingewona amanga? UNkulunkulu wanginika uthando olukhulu, futhi manje lapho ngibhekene nesimo esingesona ngokuphelele leso engangisifisa nginokuzisola okukhulu okuze kufinyelele ekubeni ngifune ukufulathela uNkulunkulu. Empeleni ngiyisilwane esingabongiyo, angingcono kunesilwane! Lapho ngicabanga ngalokhu, ngangingasekho emoyeni wokukuphuma, kodwa ngabuyela ekhaya ngenhliziyo esindayo. Ngisho nakuba ngangiphoqeleke ukuba “ngilalele,” lapho ngicabanga ngokuthi kwakuseneminyaka eyisikhombisa eyayisasele emsebenzini kaNkulunkulu, ngakudedela enhliziyweni yami futhi noma yini engangiyenza, ngangingajahi noma ngikhathazeke. Ngangizihudula nsuku zonke zokufeza umsebenzi wami njengokungathi kwakungolunye usuku nje ewashini. Lolu hlobo lwesimo esiphambene nesokuba yimpi sangenza kancane kancane ngalahlekelwa umsebezi woMoya oNgcwele, futhi nakuba ngangifuna ukuguqula isimo sami, angikwazanga ukwenza njalo.

Ngolunye usuku, lapho ngidla futhi ngiphuza izwi likaNkulunkulu, ngabona amazwi Akhe athi: “Lapho abantu abathile beqala ukwenza umsebenzi wabo, babegcwele umdlandla, kusengathi abasoze bakhathala. Kodwa kungani kuthi besaqhubeka babonakale bephelelwa umdlandla? Umuntu ababenguye nomuntu abanguye manje ngabantu ababili abehlukene. Kungani baguquka? Kwakuyisiphi isizathu? Kungenxa yokuthi ukukholwa kwabo kuNkulunkulu kwahamba ngendlela engalungile ngaphambi kokubuyela emzileni ofanele. Bakhetha indlela engalungile. Kwakukhona into eyayifihlwe phakathi kokufuna kwabo kokuqala, kwase kuthi ngomzuzu obalulekile leyo nto yavela. Kwakufihlweni? Ukulindela okwakuphakathi kwezinhliziyo zabo ngenkathi bekholwa kuNkulunkulu, ukulindela kokuthi usuku luzofika maduze ukuze usizi lwabo luphele; ukulindela ukuthi uNkulnkulu uzoguqulwa nokuthi konke ukuhlupheka kwabo kuzophela(“Labo Abalahlekelwe Ngumsebenzi kaMoya oNgcwele Basengozini Kakhulu” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu). Amazwi kaNkulunkulu angenza ngafuna umsuka wenkinga. Kwahlaluka ukuthi nginethemba elifihlekile ngaphakathi kwengikufunayo, ithemba lokuthi usuku lukaNkulunkulu luzofika masinyane nokuthi ngeke ngisahlupheka, ukuthi ngizoba nesiphetho esihle. Sonke isikhathi, engikufunayo kwakubuswa yileli themba, futhi lapho ithemba lami lingafezeki, ngezwa ubuhlungu futhi ngacindezeleka kwaze kwaba sezingeni lokukhaphela uNkulunkulu, ngize ngicabange ukubaleka ngokuthi ngife. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ngabona khona ukuthi ngangilandele uNkulunkulu iminyaka eminingi, kodwa ingqikithi yakho yayingekhona ukufuna yeqiniso; ngaso sonke isikhathi amehlo ami ayesosukwini lukaNkulunkulu, futhi ngangenza ukuhwebelana Naye ukuze ngithole izibusiso Zakhe. Ngisho nakuba ngangingahlala ngaphakathi kwendlu kaNkulunkulu futhi ngingasuki Kuye, uma ngangingazange ngilungise ukungcoliswa okungaphakathi kimi, ngokushesha ngangizomelana futhi ngikhaphele uNkulunkulu. Ngemva kokubona isimo sami esiyingozi, ngaphakathi kwenhliziyo yami ngacela uNkulunkulu: Yini engingayenza ukuze ngisuse ukungcoliswa kokulindela usuku? Khona-ke, ngaphinde ngafunda amazwi kaNkulunkulu, athi: “Uyazi ukuthi kuleli zwe, ngenkathi wehlelwa yilokhu kuhlupheka futhi uthokozela umsebenzi kaNkulunkulu, abakwamanye amazwe ngempela banomona ngani nonke? Izifiso zabamanye amazwe zithi: Nathi sifuna ukuhlangana nomsebenzi kaNkulunkulu, singabekezelela noma yini ngenxa yawo. Nathi sifuna ukuthola iqiniso! Futhi sifuna ukuzuza ulwazi oluthile, ukuzuza isiqu esingokomoya esithile, kodwa ngeshwa asinaso leso simo. … Ukwenza leli qembu labantu liphelele ezweni likadrako omkhulu obomvu, ukubenza babekezelele lokhu kuhlupheka, kungathiwa kuwukuphakanyiswa okukhulu. Kwake kwathiwa: “Kade ngayiletha inkazimulo Yami eMpumalanga isuka kwa-Israyeli.” Niyayiqonda nonke incazelo yale nkulumo manje? Kufanele uyihambe kanjani indlela engaphambili? Kufanele ulifune kanjani iqiniso? Uma ungalifuni iqiniso uzowuthola kanjani-ke umsebenzi kaMoya oNgcwele? Uma ulahlekelwa ngumsebenzi kaMoya oNgcwele, khona-ke uyoba sengozini enkulu. Ukuhlupheka kwamanje akubalulekile. Uyazi ukuthi kuyonenzelani?(“Labo Abalahlekelwe Ngumsebenzi kaMoya oNgcwele Basengozini Kakhulu” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu). Kula mazwi kaNkulunkulu, ngabona ukuthi kunesizathu esikhulu ngabantu namuhla sokuba bahlupheke, kodwa ngangingakwazi ukusithola ngempela leso sizathu sokuba bahlupheke ukuthi sasiyini. Ngangimane ngazi ukuthi uma nje ngingabona isizathu sokuba bahlupheke ngiyokwazi ukuguqula ngempela isimo sami sokulangazelela usuku lukaNkulunkulu. Lena kwakuyindlela eya esixazululweni. Nakuba ngangingaqondi isizathu sokuhlupheka ngaleso sikhathi, ukuphela kwento engangingayenza kwaba ukufuna ngempela iqiniso, ukufuna iqiniso ngokwengeziwe, ngenxa yokuthi uma kuphela ngithola iqiniso ngangingaqonda ngempela isizathu sokuhlupheka, futhi kungalokho kuphela ngangingasuswa lokhu kungcoliswa okungaphakathi kimi.

Kwaba sengathi isikhathi siyashesha, ngathi ngicwayiza kwabe sekungu-2009. Leyo minyaka eyisikhombisa yase yedlulile, ngaphandle kokukubona. Ngase ngifinyelele kulelo qophelo futhi ekugcineni ngezwa ukuthi leyo minyaka eyisikhombisa yayingemide njengoba ngangicabanga. Kuleyo minyaka embalwa, ekwahlulelweni okwakwembulwe emazwini kaNkulunkulu, ezambulweni zezivivinyo nasekucwengeni kukaNkulunkulu, ngabona isimo sami sangempela. Ngangibone ukuthi, ngempela, ngangingumntwana kadrako omkhulu obomvu, ngenxa yokuthi ngangigcwele ubuthi bakhe, njengobuthi bokuthi “Ungasheshi uvuke uma kungenamhlomulo, umhlomulo uyahola kukho konke.” Lolu uphawu oluvamile lwesimo sikadrako omkhulu obomvu. Ngaphansi kokubuswa yilobu buthi, ukholo lwami kuNkulunkulu lwalungolokuba kuphela ngibusiswe. Lokho engangikukhandlekelela uNkulunkulu kwakunomkhawulo wesikhathi, futhi ngangifisa ukuzwa ubuhlungu kancane bese ngithola izibusiso ezinkulu. Ukuze ngisuse lesi sifiso esinamandla sokubusiswa nesimo sengqondo sokuhwebelana esasingaphakathi kimi, uNkulunkulu waphelelisa izilingo eziningi nokungicwenga. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ukungcoliswa okholweni lwami kuNkulunkulu okwahlanjululwa khona. Futhi ngabona ezambulweni zikaNkulunkulu ukuthi ngangigcwele isimo sokukhohlakala kukaSathane, ukuthi ngangiyindodana yesihogo. Ukuthi ngangingakholwa kuNkulunkulu futhi ngilandele uNkulunkulu ngaleso sikhathi ngempela kwakuwukungiphakamisa kanye nomusa Wakhe, futhi ukuthi ngingamukela ukwahlulela nokusola Kwakhe kwaba ngisho yisibusiso esikhulu. Ukubonga kwami uNkulunkulu kwakhula, izimfuneko zami zancipha, ukulalela kwami Yena kwakhula, futhi ukuzithanda mina kwancipha. Ngacela kuphela ukuba ngikwazi ukulahla isimo sami sokukhohlakala kobusathane, ukuba ngibe umuntu olalela nokhonza ngempela uNkulunkulu. Lesi sithelo esincane satholakala ngemva kokwazi ubungako bomsebenzi kaNkulunkulu, okubandakanya nomzamo omkhulu kakhulu Wakhe wenkuthalo. Namuhla, ngokubona umsebenzi kaNkulunkulu, ngiqonde ngokugcwele ukuthi insindiso kaNkulunkulu ngesintu empeleni ayilula. Umsebenzi Wakhe ungokoqobo kakhulu—umsebenzi Wakhe wokuguqula nokusindisa isintu awulula njengoba abantu becabanga. Ngakho, manje angiseyena umntwana ongenalwazi, omane alangazelele ukufika ngokushesha kosuku lukaNkulunkulu, kodwa njalo ngizwa ukuthi ukukhohlakala kwami kujule kakhulu, ukuthi ngiyidinga kakhulu insindiso kaNkulunkulu futhi ngidinga kakhulu ukuthola ukwahlulela nokusola Kwakhe, ukuvivinya nokucwenga Kwakhe. Manje kufanele ngibe nonembeza omncane nokucabanga okufanele kube khona ebuntwini obuvamile, kanye nokuhlangana ngendlela efanele nomsebenzi kaNkulunkulu wensindiso yesintu. Ekugcineni lapho ngiphila ngokuvumelana nesibonelo somuntu wangempela bese ngithola injabulo kaNkulunkulu, inhliziyo yami izokwaneliseka. Manje, lapho ngibheka emuva futhi ngicabanga ngalokho okwambuleke ngami ngesikhathi ngifikewa yileyo minyaka eyisikhombisa yokuvivinywa, ngizwa ngimkweleta kakhulu uNkulunkuu, ukuthi ngiyilimaze kakhulu inhliziyo Yakhe. Ukube umsebenzi kaNkulunkulu wawuphethwe ngo-2000, Mina, engangingcole kakhulu, ngokuqinisekile ngangiyofanelwa ukubhujiswa. Iminyaka eyisikhombisa yokuvivinywa empeleni yayingeyokungibekezelela nobubele bukaNkulunkulu ngami, futhi phezu kwalokho, kwakuwukusindisa mina kukaNkulunkulu okuyiqiniso nokwangempela kakhulu.

Lapho sengedlule kuleyo minyaka eyisikhombisa futhi ngazindla ngalawo mazwi avela kuNkulunkulu engangingawaqondanga ngaphambili: “Do you know that in this country now, you suffer in these ways, enjoy God’s work, and foreigners envy you? The foreigners wish: We would also like to experience God’s work, whatever we suffer is fine—we’d also like to gain the truth! We’d also like to gain insight and gain stature. Unfortunately, we don’t have that type of environment. … In the country of the great red dragon, God will make this group of people complete, have them suffer these hardships—this is the great uplifting of God. It has been said before: ‘I have transferred the glory of Israel to the East.’ Now do you understand the meaning of this?” Ngaqonda kancane okushiwo yilawa mazwi; ekugcineni ngezwa ukuthi ukuhlupheka kunenjongo ngempela. Ngisho nakuba ngahlupheka ngesikhathi ngihlangana nalezi zilingo, kwaba kuphela ngemva kokuhlupheka lapho ngabona khona ukuthi lokho engangikutholile kwakuyigugu kakhulu, kubaluleke kakhulu. Ngokuhlangabezana nalezi zivivinyo, ngabona isimo esilungile sikaSomandla kanye nokuba namandla onke nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Ngaqonda umusa, futhi ngezwa uthando lukaNkulunkulu olujulile, lobuzali kubantwana Bakhe. Ngaphinde ngabona igunya kanye namandla amazwi Akhe, futhi ngabona iqiniso lokukhohlakaliswa kwami uSathane. Ngabona ubunzima emsebenzini Wakhe wensindiso, ukuthi ungcwele futhi uyahlonipheka, nokuthi abantu babi futhi bayanengeka. Ngabona futhi indlela uNkulunkulu anqoba nasindisa ngayo isintu ukuze asilethe endleleni efanele yokukholwa Kuye. Lapho ngicabanga ngakho manje, ukube uNkulunkulu akazange enze lo msebenzi okhandlayo kimi wokuvivinya okulandelanayo, ngangingeke ngibe nalokhu kuqonda. Ubunzima nokucwengwa kuyinzuzo kakhulu ekukhuleni kwabantu ezimpilweni zabo. Ngakho, abantu bangathola into ewusizo neyigugu kakhulu endleleni yokukholwa kwabo kuNkulunkulu—iqiniso. Ngemva kokubona ukubaluleka nenjongo yokuzwa ubuhlungu, angibange ngisaphupha ngokungena embusweni kalula, kodwa ngizimisele ukugxilisa izinyawo zami phansi futhi ngihlangane nomsebenzi kaNkulunkulu, ukuba ngifune ngempela iqiniso lokungiguqula.

Ngokubhekana neminyaka embalwa yomsebenzi kaNkulunkulu, kumanje kuphela lapho nginokuqonda okungokoqobo okuncane kwalawa mazwi avela kuNkulunkulu: “Ukukholwa kweqiniso kuNkulunkulu kusho ukubona amazwi nemisebenzi kaNkulunkulu ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu ubusa phezu kwazo zonke izinto. Ngakho-ke uzokhululeka esimweni senkohlakalo, ugcwalise okufiswa nguNkulunkulu, ufinyelele ekumazini uNkulunkulu. Kungale ndlela kuphela lapho kungathiwa ukholelwa kuNkulunkulu(“Isandulelo” sethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngaphambi kokuba ngibhekane nalezi zivivinyo ezivela kuNkulunkulu, ngangigcwele isifiso esinamandla sokubusiswa kanye nesimo sokuhwebelana. Ngisho nakuba ngangazi ngokwezimiso ukuthi kwakuyini ukukholwa kuNkulunkulu nokuthi wawuyini umgomo wokukholwa kuNkulunkulu, ngangilokhu ngigxilise amehlo ami ekubeni ngibusiswe. Angilinakanga iqiniso, angizange ngiqede isimo sokukhohlakala kwami ukuze nganelise intando kaNkulunkulu, noma ngiqaphele uNkulunkulu njengomgomo wengikufunayo. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ngaqonda khona ukuthi lapho uNkulunkulu eba yinyama umsebenzi Wakhe omkhulu waba ukuxazulula isifiso sesintu sokubusiswa nokuba kwaso nesimo sokuhwebelana. Kwakungenxa yokuthi lezi zinto ngempela ziyisiphazamiso phakathi komuntu kanye nokungena kwakhe endleleni efanele yokukholwa kuNkulunkulu. Lapho lezi zinto zifukanyelwe ngaphakathi yisintu, ngeke sikwazi ukufuna iqiniso. Ngeke sibe nomgomo ofanele kulokho esikufunayo; sizohamba endleleni engafanele. Lena yindlela engavunywa uNkulunkulu. Manje, umsebenzi kaNkulunkulu wokunqoba nokusindisa usubhidlize inqaba kaSathane engaphakathi kwami. Ekugcineni angisakhathazeki, angisahlushwa yimicabango yokuthola izibusiso noma ngizwe ubuhlungu benhlekelele. Angisafuni kakhulu izifiso ezinokuhlaphaza, futhi angisaxoxi ngezimo noma ngenze izimfuneko ukuze ngibalekele inhlekelele. Ngaphandle kwalokhu kungcoliswa, ngizizwa ngilula, ngikhululekile. Ngingafuna iqiniso ngokuzothile nangendlela efanele. Lesi yisithelo esivezwa yizivivinyo nokucwenga kukaNkulunkulu uSomandla. Ngumsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezivivinyo nokucwengwa ongiholele endleleni yeqiniso yokukholwa kuNkulunkulu. Kusukela manje kuye phambili, kungakhathaleki ukuthi ungakanani umsebenzi wezivivinyo uNkulunkulu awenzayo, kungakhathaleki ukuthi bukhulu kangakanani ubuhlungu bokucwengwa engibuzwayo, ngizolalela futhi ngamukele, futhi ngiwuzwe ngempela wenzeka. Ngizofuna iqiniso kuwo, futhi ngithole isimo esingenakho ukukhohlakala ukuze nganelise intando kaNkulunkulu, ukuze ngibuyisele umzamo kaNkulunkulu wenkuthalo yeminyaka eminingi.

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ukwehlula USathane Empini

UChang Moyang Edolobheni LaseZhengzhou, Esifundazweni SaseHenan Amazwi kaNkulunkulu uSomandla athi: “Uma uhlubuka enyameni, nakanjani...

Sithinte nge-Whatsapp