Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Akulula Ukuzazi Ngeqiniso

6

UZhang Rui Edolobheni laseHangzhou, Esifundazweni saseZhejiang 

Ngabona emazwini kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthanda abantu abethembekile futhi uzonda abantu abakhohlisayo, futhi abantu abaneqiniso kuphela abayothola udumo Lwakhe. Ngakho, ngakufuna ukuba umuntu oneqiniso, ngokuthi ngokuqaphela ngikhulume ngokunembile, ngibe neqiniso futhi kube ngokoqobo, futhi ngifune iqiniso entweni ekhona uma ngibika izindaba. Emsebenzini wami, kwakungaba iphutha noma ukweqa ngephutha, ngangikuchaza ngokuphelele kumholi wami. Ngokuqaphela ngayeka futhi ngaveza ukukhohlakala kwami. Ngaso sonke isikhathi uma ngenza lokhu, ngangizwa ukuthi kukhona ushintsho olwenzekile kimi futhi ngathola okuncane okuyinswebu yokuba umuntu othembekile.

Enkonzweni emhlanganweni wabasebenzi osanda kuba khona, obukhuluma ngokuthi kumele sifunde ukwehlukanisa phakathi kwezinhlobo zabantu ekukhonzeni kwethu uNkulunkulu, umholi wangibuza: “XX, ucabanga ukuthi uluhlobo luni lomuntu? Ngacabanga ukuthi: ngisanda kudlula ezinguqukweni ezithile, ngakho ngakubala njengento elula, umuntu ovulelekile. Mayelana nemvelo embi, ngizizwa ngingesiye umuntu omubi. Mayelana nemvelo enhle, anginazo zonke izimpawu zokulunga, kodwa okuncane nje ngizizwa ngisobala, ngineqiniso, futhi anginayo inhliziyo enonya. Ngakho, ngaphendula ngathi: “Uma ngikhuluma ngokuqhathanisa, ngizibala njengomuntu osobala, futhi oneqiniso onemvelo elungile.” Umholi wathi: “Ucabanga ukuthi unemvelo elungile, ngale ndlela yokuthi usobala futhi uneqiniso. Ngakho ungakwazi ukuba nesibindi uvuleleke uveze konke ngawe? Awunakho nokuncane ukungabaza ngoNkulunkulu? Ungakwazi futhi ukuvuma ukuthi emazwini nasezenzweni zakho awunayo imigomo yezinhloso zakho?” Ngemuva kokuzwa lokhu, ngazizwa ngidelelekile ngase ngichaza ngokuzivikela: “Lokhu okungenhla akushongo yini ukuthi abantu abahle basenazo izimo ezikhohlakeleyo, ngale ndlela yokuthi bangaveza zonke izinhlobo zokonakala—ingabe lokhu akuhlobene?” Ngangingazimisele ukudedela umbono wami.

Emva kokwenzeka kwalokhu, ngacabangisisa ngokuqaphela lokhu umholi akushilo: Ngingakwazi yini ukuveza konke ngami? Angeke. Izinto engivuleleke ngazo kwakuyizindaba ezingelutho futhi ezingasithinti isidima sami noma ezithakaselwa yimi. Inkohlakalo ekimi engavuleleka ngayo kwakungukuveza ngenkohlakalo ejwayelekile abantu bonke abanayo, kodwa angikaze ngivuleleke futhi ngiveze izinto ezimbi, ezingcolile ezisekujuleni kwenhliziyo yami. Ingabe ngangingenakho ukumngabaza uNkulunkulu ngokupheleleyo na? Akunjalo. Ngesikhathi umsebenzi wami ungatheli izithelo, ngesikhathi nginokungabaza futhi ngibuthakathaka, angimqondanga uNkulunkulu futhi ngakholwa kuphela ukuthi ngangenza inkonzo, futhi kwakungenamsebenzi ukuqhubeka kule ntshisekelo. Futhi angikholwanga ngokuphelele emazwini kaNkulunkulu, esimweni sikaNkulunkulu. Ngangingakholwa ukuthi uNkulunkulu uzovuza futhi ajezise abantu ngokwamazwi Akhe, ngakho ngangihlala ngisihlola isimo Sakhe. Ngesikhathi ngigijima ngokuphithizela ngenza omunye umsebenzi, konke kwakungukugcina icala noNkulunkulu ukuze ngokuzayo ngibusiseke futhi ngingehlakalelwa inhlekelele; kwakungesikho ukufeza inkonzo lena okumele zonke izidalwa ziyifeze. Nakuba kwakunokubonisa ukuziphatha kahle kwangaphandle, lokhu kwakwenzelwa ukuba abanye abantu babone, ukubanika umbono omuhle. … Ukucabanga ngalokhu okwambuliwe, ingabe konke lokhu bekuyisethulo senkohliso? Nokho, ngacabanga ukuthi ngingumuntu osobala futhi oneqiniso—ingabe akusikho yini ukungazazi lokhu? Cabanga ngalokhu okwashiwo uNkulunkulu: “Kusenomehluko omkhulu phakathi kwendlela abaqonda ngayo imvelo yabo nendlela uNkulunkulu embule ngayo imvelo yomuntu. Lokhu uNkulunkulu akwembulayo akulona iphutha, kodwa kunalokho ukuntula okujulile kokuqonda komuntu ngemvelo yakhe. Abantu abanakho ukuqonda okuyisisekelo noma okukhulu ngabo uqobo, kodwa kunalokho bayagxila futhi banikele ngamandla abo ezenzweni zabo nasekubukekeni kwangaphandle. Ngisho noma othile ngezinye izikhathi esho okuthile ngokuziqonda yena uqobo, ngeke kube okujulile impela. Akekho oke wacabanga ukuthi kunohlobo olunjena lomuntu noma onohlobo lwalemvelo yokwenza loluhlobo lwento noma ukwambula okuthile ngendlela ethile. UNkulunkulu wembule imvelo nesiqu somuntu, kodwa umuntu uqonda ukuthi indlela yabo yokwenza izinto nendlela yokukhuluma inephutha futhi inesici. … Abantu bacabanga ukuthi amaphutha abo ayizinto nje ezibonakala isikhashana, avela nje uma benganakile, kunokuba kube ukwembulwa kwemvelo yabo. … Ngakho-ke, lapho besebenzisa iqiniso, njengenjwayelo balandela imithetho. Abantu abayiboni imvelo yabo njengeyonakele kangako. … Eqinisweni, ngokwamazinga, kunomehluko omkhulu, ngoba abantu banezenzo ezithile ezingaveli ziphambana neqiniso, kodwa eqinisweni abalisebenzisi iqiniso” (“Ukuqonda Imvelo Nokwenza Iqiniso” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu). Ngokukhanyiselwa okuvela emazwini kaNkulunkulu, kulapho kuphela engabona khona ukuthi ukwazi kwami akujulile—ngangizama ukuzazi ngokuqonda nangokucabanga kwami, ngingakuqhathanisi namazwi kaNkulunkulu ukuze ngibone isimo sami sobusathane sokwazi ukuqamba amanga nokukhohlisa nokulutha nemvelo yami ekhohlakele ngokwamazwi Akhe. Ngakholwa ukuthi ngisobala, ngineqiniso, futhi nginemvelo enhle; kodwa lokhu kwakungukubheka ngaphandle, ngangingenzanga lutho olungacasula isimo sikaNkulunkulu ngempela. Njengoba ngangingumuntu oneqiniso, ngangime ekuboneni ingaphandle futhi ngacabanga ukuthi ukukhuluma ingxenyana yeqiniso nokwenza okumbalwa kwezinto zangempela kuyoba kwanele ukufika ezingeni lokuba umuntu oneqiniso. Nganginokuzidla; Ngangingazazi ngempela! Ngangingazi ukuthi ngangingenayo ingqikithi yomuntu oneqiniso, ngangiwukukhala okukude nezinga likaNkulunkulu. Ngaleso sikhathi ngacabanga ngoPetru ezithola ngokwezwi likaNkulunkulu. Wayehlala eziqhathanisa namazwi kaNkulunkulu ngamandla, okungalo wadalula abantu, ngakho, phakathi kwabantu bonke, uPetru wayekwazi ukukhohlakala kwakhe kangcono kunawo wonke umuntu futhi kwaba uyena ophumelela kakhulu ezintweni adlule kuzo. Sengimlandele iminyaka eminingana uNkulunkulu kodwa namanje angizazi. Ikhono lami lokungena lisasilele kakhulu; Ngempela ngiyihlazo.

Ngiyabonga ngokukhanyiselwa kukaNkulunkulu kanye nokulawulwa okungenze ngabona futhi ngaqonda ubuhlwempu nokudabukisa kwami, futhi kwangenza ngaqonda ukuthi ukuzazi akusiyo into elula. Okuyiyona injongo yeqiniso ukuzazi ngamazwi kaNkulunkulu. Kusukela namuhla kuya phambili, ngizimisele ukuzazi ngokwamazwi kaNkulunkulu, futhi njalo uma amazwi kaNkulunkulu eveza imvelo yabantu ekhohlakele ngiyozimisela ukuzikala ngakho ngamandla. Angisezukuzikala ngokubona kwami, ngiyoshisekela ngiguquke esimweni, futhi ngiyakududuza inhliziyo kaNkulunkulu ngokuthi ngibe umuntu oneqiniso.

Okuqukethwe Okuhlobene