I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu?

2

USiqiu Edolobheni LaseSuihua, Esifundazweni saseHeilongjiang

Noma nini uma ngibona le ndima elandelayo yamazwi kaNkulunkulu, “Uma kade selokhu wethembeke kakhulu futhi ungithanda, kodwa uhlushwa ukugula, izinkinga zokuphila, kanye nokushiywa abangane nezihlobo zakho noma ukukhuthazelela noma yiziphi ezinye izinhlekelele ekuphileni, ingabe ukwethembeka kwakho kanye nothando lwakho Ngami kusazoqhubeka?” (“Inkinga Enkulu: Ukukhaphela (2)” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). ngizizwa ngingeneme neze—umuzwa othile wosizi uyangisibekela ngaphakathi bese inhliziyo yami izwakalisa isikhalo sayo esingenaphimbo: Nkulunkulu Wami othandekayo, ungavumela kanjani ukuba labo abathembekile Kuwena futhi abakuthandayo bahlangabezane namashwa anjena? Ngenxa yalokho, ngibe nenkinga kakhulu yokuqonda incazelo yendoda eyasetshenziswa uMoya oNgcwele eyathi, “Imfuno yokugcina eyafunwa nguNkulunkulu kumuntu ukuba abe nothando futhi nobuqotho.”

Kamuva nje, udade engangisebenzisana naye waba nesifo se-hyperthyroidism. Kwaya ngokuya, isimo sakhe safinyelela endaweni lapho kwakudingeka adle izidlo eziyisithupha ngosuku. Ngenxa yengcindezi yesifo, amandla akhe aya ngokuya ephela, wayesephila usuku nosuku nokucindezeleka, ubuthakathaka kanye nokukhathala. Umzimba wakhe wavele wangabe usakwazi ukwenza izifiso zakhe zokugcwalisa imisebenzi yakhe futhi ukugula kwakhe kwaya ngokuya kudlondlobala. Angikwazanga ukuqonda ukuthi kungani lokhu kwakwenzeka: Lo dade wayeshiye umndeni wakhe nomsebenzi oholela kahle unanemihlomulo emihle ukuze azozinikela ekugcwaliseni imisebenzi yakhe futhi wayethembekile kakhulu. Kwenzeka kanjani ukuthi, phezu kwakho konke lokhu ayesekwenzile, athwaliswe iminjunju yalokhu kugula esikhundleni sezenzo zakhe ezinhle? … Angizange ngizwakalise imizwa yami, kodwa inhliziyo yami yayigcwele ukuyaluza—njalo uma kukhona oqala le ndaba ngangivele ngiphelelwe yisineke.

Kungekudala nje emva kwalokho, mina nodadewethu lona sahlukana, kodwa angizange ngimkhohlwe. Ngolunye usuku, ngabuza umphathi wami ukuthi wayeqhuba kanjani lo dade. Umphathi wathi: “Ekuqaleni wayenesimo esibi kakhulu futhi enqaba ukubona umsebenzi kaNkulunkulu. Kamuva, waziphoqa ukulungisa isimo sakhe, wafuna inhloso kaNkulunkulu ngaphakathi kweminjunju yokugula. Ngokusizwa amazwi kaNkulunkulu, waqala ukuzazi nokubona ukuthi ubengenalo ukholo loqobo. Ngaphakathi okholweni lwakhe kwakusekhona lowaya muzwa “wokushintshiselana,” esenesifiso sokuzuza izibusiso ngenxa yokholo lwakhe kuNkulunkulu. Waphinde wabona ezinye izinhlobo eziningi zokuhlubuka ngaphakathi kuyena. Uthe uma esezibonile lezi zinto ngaye, impilo yakhe yaba ngcono kakhulu. Uyalulama usuku nosuku, usebuyele ezidlweni ezintathu ngosuku futhi isimo sakhe singcono kakhulu. Useyakwazi nokulekelela odade nabafowabo bekhaya elimsingethe ukuba balungise izimo zabo….” Ngithe uma ngizwa lezi zindaba ezinhle, ngethuka ngempela. Ngangicabange ukuthi ukuhlaselwa ukugula kuyomyethisa udade lo futhi kumdalele ukuhlupheka okukhulu. Edlavazwe ukugula, ngangikholwa ukuthi ubukhona bakhe endleleni eya phambili kwakuyoncipha. Ngangiye ngasola nokuthi ngeke akwazi ukuqhubeka. Namuhla, ngibheke nesimo sangokoqobo sesimo sakhe, ngasala nginkemile. Akagcinanga nje ngokungaphelelwa ukholo, kodwa, ngokucwengwa ukugula kwakhe, wayegcine esewuqonda umsebenzi kaNkulunkulu wakwazi nokubona ukonakala kwakhe. Wayefunde empilweni yakhe wakwazi nokuphucula impilo yakhe. Ingabe lokhu kugula kwakungekona ukubonakalisa kukaNkulunkulu uthando Lwakhe lweqiniso kanye nensindiso yangokoqobo yomuntu?

Kamuva, ngafunda indima elandelayo ekuhlanganyeleni kwabantu: “Inombolo 5: ‘Uma kade selokhu wethembeke kakhulu futhi ungithanda, kodwa uhlushwa ukugula, izinkinga zokuphila, kanye nokushiywa abangane nezihlobo zakho noma ukukhuthazelela noma yiziphi ezinye izinhlekelele ekuphileni, ingabe ukwethembeka kwakho kanye nothando lwakho Ngami kusazoqhubeka?’ (“Inkinga Enkulu: Ukukhaphela (2)” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Umsebenzi kaNkulunkulu awuhambisani nemicabango yabantu. UNkulunkulu usesebenze ngokwalo mgomo ukuletha insindiso kubantu kuyona yonke le minyaka. Bonke labo abawubonile lo msebenzi kaNkulunkulu bazolazi leli phuzu. Abantu bathembekile futhi bayamthanda uNkulunkulu kanti uNkulunkulu Naye ubanikeza uthando Lwakhe. … Uma ngempela sinothando futhi sithembekile kuNkulunkulu, lapho sihlangabezana nazo zonke izinhlobo zamashwa, nalokhu, futhi, kungukubonakaliswa kothando lukaNkulunkulu. Uma ngempela siyiqonda intando kaNkulunkulu, kufanele sethembeke nakakhulu futhi simthande uNkulunkulu kuze kube sekupheleni. Uma singakwazi ukubona intando kaNkulunkulu ezilingweni futhi singamqondi uNkulunkulu siphinde simkhaphele uNkulunkulu, nakanjani asiwuboni umsebenzi kaNkulunkulu. Ngisho noma simthanda futhi sithembekile kuNkulunkulu, kusenezici zokukhaphela kithina. Akekho ongaphikisana nalokho. UNkulunkulu uyazama futhi acwengisise umuntu ukuze amhlanze futhi amsindise” (Ukuhlanganyela Okuvela Kumfowethu). Kungemva kokufunda le ndima kuphela yokuhlanganyela nabazalwane lapho ngabona khona ukuthi selokhu ngangehlulela umsebenzi kaNkulunkulu ngokucabanga kwami kwenyama. Ngakholwa ngokuyiphutha ukuthi uthando lukaNkulunkulu luhamba nezipho eziningi zomusa nesiqiniseko senjabulo yenyama nokuthula. Angikaze ngicabange ukuthi ukuhlupheka kuyindlela yesibusiso sikaNkulunkulu. Kungemva kokubona lesi sehlakalo sikadadewethu, lapho ngabona khona ukuthi ukucwengwa ngokuhlushwa ngukubonakaliswa koqobo kothando lukaNkulunkulu. UNkulunkulu udala izimo ezithile bese eletha amashwa phezu kwabantu Bakhe—ingabe ngokugula emzimbeni, izinkinga zezimali, noma nanoma yiziphi ezinye izinkinga—hhayi ngenhloso embi kodwa ngenxa yothando Lwakhe nomusa. Ukuze abhekane nenkohlakalo nokusilela komuntu, uNkulunkulu udala zonke izinhlobo zezimo zokumlinga nokumcwenga. Usebenza ngalokhu kuhlupheka ukuze ahlanze, aguqule futhi anikeze impilo kumuntu. Yize noma inyama yomuntu kufanele ibhekane nobunzima obukhulu kulo mgudu wokucwengwa, okungabukwa njengebhadi noma ubunzima, empeleni lapha uNkulunkulu usuke esebenza ukuze avumele umuntu azazi kahle, acwenge konke ukungcola bese eletha umuntu ebudlelwaneni obusondele kobujwayelekile ukuze akwazi ukutshala nokukhuthaza uthando lukaNkulunkulu enhliziyweni yakhe. Imihlomulo enjengaleyo ayitholakali ngokuba nempilo elula nemnandi. Lapho umuntu esezitholile izifundo ezivela ekuhlushweni yizilingo zakhe bese ebukisisa emuva endleleni ayihambile, ekugcineni uyaqonda ukuthi izahlulelo zikaNkulunkulu nokusola, ukushaya Kwakhe kanye nokulungisa konke kwakufakwe uthando lukaNkulunkulu olungenamkhawulo. Uthando lukaNkulunkulu alukhona nje kuphela ukondla nokuba nesihawu. Akuve kumayelena nokupha izinto eziphathekayo kuphela, kodwa futhi nokucwenga okubanga usizi, ukushaya nokulungisa.

Nkulunkulu othandekayo, ngiyabonga ngokusebenzisa zonke izinto ezingizungezile ukuze ulungise indlela yami engasile nephambukayo yokucabanga futhi ungivumele ngibone ukuthi yize noma uthando Lwakho lungahambisani nemicabango yethu, izibonakaliso zalo kuhlezi kuhloswe ngazo ukusithuthukisa nokusisindisa. Izenzo Zakho zothando zihlala njalo zifakwe ukusebenza kwenhliziyo Yakho kanye nobuhlakani obungenakulinganiswa. Ngiphinde ngabona ukuthi ngaphambilini bengingaqondi ukuthi uthando Lwakho imvama luye lufihlwe phakathi kwezimo ezithile. Nkulunkulu othandekayo, ngenxa yothando Lwakho owabelana ngalo nesintu, ngikunika udumo nokubonga! Ngethemba futhi nokuthi ngelinye ilanga nami ngiyothola lolu hlobo lothando. Uma lolu thando lungase nami lungifikele, ngiyafunga ukuba ngamukele noma ukuhlupheka okungakanani, ukuze ngikwazi ukuzwa futhi ngifakaze ngothando Lwakho.

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Umoya Wokuqhosha Ngaphambi Kokuwa

  UBaixue Edolobheni LaseShenyang  Ngenxa yesidingo somsebenzi, ngadluliselwa kwenye indawo yokusebenza. Ngaleso sikhathi, nganginokubonga okukhulu…

 • Ubunjalo bomuntu omuhle Ngempela

  UMoran eLinyi City, eShandong Province  Kusukela ngisewumntwana, bengihlale ngibeka ukubaluleka kokuthi abanye abantu bangibona kanjani nangend…

 • Izimfihlo Ezifihlwe Ekuphishekeleni

  ULi Li     Edolobheni laseDezhou, esiFundazweni saseShandong  Esikhathini esingeside esedlule, ngaphakanyiswa ngakhushulelwa ekubeni is…

 • Ukuzithukulula Emaketangeni Omoya

  UWu Wen    Edolobheni laseZhengzhou, EsiFundazweni saseHenan  Ngangiwumuntu obuthakathaka nozwelayo. Ngenkathi ngingakakholelwa kuNku…