I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Abantu Abakhethiwe eShayina Abakwazi Ukumela Noma Yisiphi Isizwe sakwa-Israyeli

Indlu kaDavide yathola isethembiso sikaJehova, futhi yayingumndeni owathola ifa likaJehova. Kwasekuqaleni kwakungesinye sezizwe zakwa-Israyeli futhi kwakungesalabo bantu ababekhethiwe. Ngaleso sikhathi, uJehova wanquma umthetho kubantu bakwa-Israyeli othi bonke abantu abangamaJuda bendlu kaDavide, bonke labo ababezalwe kuleyondlu bayothola ifa Lakhe. Babezothola ngokuphinda phindwe kakhulu futhi bazuze nesikhundla senkosana. Ngaleso sikhathi, babengabantu abaphakanyiswe kakhulu phakathi kwama-Israyeli— babenezikhundla eziphezulu kakhulu phakathi kwemindeni yakwa-Israyeli, kanti futhi babekhonza uJehova ngqo ethempelini, bembethe izingubo zobupristi nemiqhele. Ngaleso sikhathi, wathi bathembekile futhi bayizinceku ezingcwele futhi bazuza isithunzi esincomekayo kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli. Futhi, ngaleso sikhathi babehlonishwa bebizwa ngokuthi bangamakhosi— lokhu kwakungumsebenzi kaJehova Ngenkathi Yomthetho. Nanamhlanje basakhonza uJehova ngale ndlela ethempelini, ngakho bayakuba njalo amakhosi aqokwe uJehova. Akekho oyobaphuca imiqhele yabo, futhi akekho ongashintsha umsebenzi wabo ngoba kwaseqaleni bangabendlu kaDavide; lokhu kuyikho uJehova abakhunga kona. Isizathu sokuba ningabi ngabendlu kaDavide ukuthi anibona bakwa-Israyeli, kepha ningabezindlu ezingaphandle kuka-Israyeli. Futhi, imvelo yenu akusiyo ukukhonza uJehova, kepha ukumelana Naye, ngakho--ke anifani nalabo abavela endlini kaDavide futhi anibona labo abazothola ifa Lami. Ikakhulukazi nina ngeke nibe ilabo abazokwamukela ngokuphinda phindwe ngekhulu.

Ngaleso sikhathi kwa-Israyeli kwakunezindlu eziningi ezihlukene futhi nezizwe ezahlukene, kepha zonke zazingabantu abakhethiwe. Nokho, okuhlukile kwamanye amazwe ukuthi kwa-Israyeli abantu bahlukanisiwe, izikhundla zabo phambi kukaJehova zinomahluko, futhi umbuso womuntu ngamunye ubekwe ngokwehluka kwesizwe sakhe. Kwamanye amazwe ngaphandle kwaka-Israyeli, abantu abakwazi nje ukuzibiza ngabantu bezindlu zikaDavide, uJakobe noma uMose. Lokhu kungaba okuphambene neqiniso— amagama ezizwe zakwaIsrayeli akakwazi ukusetshenziswa kabi kwamanye amazwe. Abantu bavamile ukusebenzisa amagama kaDavide, u-Abraham, u-Isawu, nabanye ngendlela engafanele noma bathi: “Sesimamukele manje uNkulunkulu, ngakho singabendlu kaJakobe.” Ukusho lezi zinto akulutho ngaphandle kokucabanga komuntu okungenasisekelo futhi akuveli kuJehova, futhi akuveli kwimibono Yami. Kuyinto nje engubuthutha babantu! Kufana neciko elididwa okulungile nokungalungile, ngokungenasisekelo abantu bacabanga ukuthi bayinzalo kaDavide noma bayilungu lomndeni kaJakobe, futhi bakholelwa ekutheni bafanelwe ilokho. Ngabe abantu abazi na ukuba labo bendlu kaDavide kudala bagcotshwa uJehova, futhi akusiye uDavide owazikhetha njengenkosi? Nokho, baningi abangenamahloni ngokuzibiza ngenzalo yendlu kaDavide— abantu ave benganalo ulwazi! Eqinisweni izimo zakwa-Israyeli azihlangene nabeZizwe— kuyizinto ezimbili ezahlukene, futhi ezingahlobene. Izimo zakwaIsrayeli zingakhulunywa ngabantu bakwa-Israyeli, kodwa abeZizwe abathinteki nhlobo kulokhu, futhi nomsebenzi owenziwa phakathi kwaBezizwe awuhlanganisi lutho nabantu bakwa-Israyeli. Okushiwo ngaBezizwe kunqunywe ilokhu engikushoyo, futhi umsebenzi owenziwa kwa-Israyeli awukwazi ukuba uhlobo oluthile lomsebenzi phakathi kwaBezizwe. Ngabe lokho akukhombisi ukuthi ubuwula bukaNkulunkulu, uyisidala kakhulu? Kuphela uma umsebenzi uqala ukusakazeka phakathi kweZizwe lokhu okushiwo ngabo, noma imiphumela yabo iyokwembulwa, ngakho amazwi edlule abantu, “Siyinzalo kaDavide,” noma “uJesu uyindodana kaDavide,” kuyinto ewubuwula kakhulu ekhulunywayo. Umsebenzi Wami uhlukene ngokwamagumbi. Ngeke ngithi inyamazane ihhashi; kunalokho, umsebenzi uhlukanisiwe ngokulandelana kwawo.

Amanothi Angezansi:

a. Umbhalo wakuqala ukhipha “amagama ka.”

Okwedlule:Labo Abangafundi Futhi Abangazi Lutho Abazona Yini Izilwane?

Okulandelayo:Kushoni Ukuba Umuntu Woqobo

Ungase Uthande Nalezi