I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Kuyini Ukuqonda Kwakho “Izibusiso”

Nakuba labo abazalwe kule nkathi babhekene nezimo zokonakala kukaSathane nokugcola kwamademoni, kuyiqiniso futhi ukuthi bayakwazi ukuzuza insindiso enkulu kulokhu konakala, ngisho nokungaphezulu kwemfuyo egcwele izintaba namathafa kanye nemphahla yomndeni enkulu eyazuzwa uJobe, futhi ingaphezu kwesibusiso esatholwa uJobe sokubona uJehova ngemva kwezilingo zakhe. Kwaba kuphela ngemva kokuba uJobe ebhekene nokuvivinywa kokufa lapho ayengezwa khona amazwi kaJehova futhi wezwa ukuduma kwezwi Lakhe livela efwini. Nokho, akazange abubone ubuso bukaJehova futhi akasazanga isimo Sakhe. Lokho uJobe akuzuza kwamane kwaba yimphahla ebonakalayo enikeza injabulo yomzimba kanye nabantwana abahle kakhulu ezweni lonke nanokuvikelwa yizingelosi zasezulwini. Akazange ambone uJehova, yize ayebizwa ngokuthi ulungile, akazange asazi isimo sikaJehova. Nakuba abantu banamuhla beswele okwesikhashana injabulo yezinto ezibonakalayo noma bebhekene nesimo sangaphandle esingesihle, ngisembulile isimo Sami engingazange ngisembulele isintu ezikhathini ezidlule, ebesilokhu sifihlakele, kanye nezimfihlakalo Zami zasendulo kubantu abaphansi kakhulu labo futhi engiye ngabanikeza insindiso enkulu, futhi lokhu kungokokuqala ukuba ngikwenze. Angizange ngenze lolu hlobo lomsebenzi ngaphambili, futhi nakuba nibancane kakhulu kunoJobe, lokho enikuzuzile nenikubonile kukwedlula kude okukaJobe. Nakuba niye nahlangabezana nazo zonke izinhlobo zokuhlupheka nokuhlushwa, lokho kuhlupheka akufani nezilingo zikaJobe, kodwa kuwukwahlulelwa nokulungiswa abantu abakutholile ngenxa yokuvukela nokumelana kwabo, nangenxa yesimo sokulunga Kwami. Kuwukwahlulelwa okulungile, ukulungiswa, kanye nesiqalekiso. UJobe wayengomunye wama-Israyeli, omunye wabalungile abathola uthando nomusa omkhulu kaJehova. Akazange enze okubi futhi akazange amelane noJehova; kunalokho, wayezinikele ngokwethembeka kuJehova, futhi wabhekana novivinyo ngenxa yokulunga kwakhe, futhi wabhekana nezivivinyo ezinjengomlilo ngenxa yokuthi wayeyinceku eqotho kaJehova. Abantu namuhla babhekana nokwahlulelwa kanye nesiqalekiso Ssami ngenxa yokungcola nokungalungi kwabo. Nakuba ukuhlupheka kwabo kungafani nalokho uJobe abhekana nakho ngesikhathi elahlekelwa yimfuyo yakhe, imphahla yakhe, izinceku zakhe, abantwana bakhe, kanye nabo bonke labo abathandayo, lokhu abantu ababhekana nakho ukulungiswa ngomlilo kanye nokushiswa; okubi kakhulu kunalokho uJobe abhekana nakho kungukuthi lolu hlobo lokuvivinywa aluncishiswa noma lususwe ngenxa yobuthakathaka babo, kunalokho, kuthatha isikhathi eside kuze kube usuku lokugcina lokuphila. Lokhu ukujeziswa, ukwahlulelwa, isiqalekiso—ukusha okungenaluzwelo, futhi ngaphezu kwalokho “kuyifa” elifanele lesintu. Kuyilokho okubafanele, futhi kuyindawo yokubonakalisa isimo Sami sokulunga. Kuyiqiniso elaziwayo. Kodwa lokho abantu abakuzuzile kuyakwedlula kakhulu lokho abakubekezelele manje. Lokho eniye nakuzwa kumane kuyiziphazamiso nje ezingenxa yobuwula, kodwa enikuzuzayo kuphindwe ngekhulu ngaphezulu kunokuhlupheka kwenu. Ngokwemithetho yakwa-Israyeli kwiTestamente Elidala, bonke labo abamelana Nami, bonke labo abangahlulela esidlangalaleni, kanye nabo bonke labo angalandeli indlela Yami kodwa ngesibindi banikele imihlatshelo engcolile Kimi nakanjani bayobhujiswa ngomlilo ethempelini, noma idlanzana labakhethiwe bayobakhanda ngamatshe baze bafe, ngisho nenzalo yabo evela endlini yabo kanye namanye amalungu omndeni azobhekananesiqalekiso Sami, ngeke bakhululeke nasezweni elizayo, kodwa bayokuba yizigqila zezigqila Zami, futhi ngiyobathumbela ekudingisweni kwabeZizwe futhi ngeke bakwazi ukuphindela ezweni labo. Ngokususelwe ezenzweni zabo, ekuziphatheni kwabo, ukuhlupheka abantu namuhla ababhekene nabo akukubi njengokujeziswa okwezwiwa ama-Israyeli. Ukuthi lokhu kuhlupheka enikuzwayo manje kuyimpindiselo enesizathu, futhi lokhu kungenxa yokuthi niphambuke ngempela, futhi ukube benikwa-Israyeli beningaba ngabanye bezoni zaphakade futhi ngabe kade nanqunywangama-Israyeli naba yizicucu futhi nashiswa ngomlilo wasethempelini likaJehova elisezulwini. Futhi kuyini lokho enikuzuzile manje? Yini eniyitholile, yini eniyijabulele? Nginambulele isimo Sami sokulunga, kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi ngembule isineke Sami sokuhlenga isintu. Omunye angathi konke lokhu engikwenzile kini ngumsebenzi wesineke, okungokokuphatha Kwami, futhi ngaphezu kwalokho owokujabulisa isintu.

Nakuba uJobe abhekana nokuvivinywa okuvela kuJehova, wayemane engumuntu olungile owayekhuleka kuJehova, futhi nakuba ayebhekene nalezo zivivinyo akazange akhononde Ngami, kodwa wakwazisa ukwazana kwakhe noJehova. Abantu banamuhla abagcini nje kuphela ngokungakwazisi ukuba khona kukaJehova, kodwa bayakwenqaba, bayakuzonda, bayakhononda ngakho, futhi bakuhleke usulu ukuba khona Kwakhe. Ingabe anikazuzi okukhulu? Ingabe ukuhlupheka kwenu ngempela kube kukhulu kangako? Ingabe izibusiso zenu zibe zinkulu kunalezo zikaMariya noJakobe? Ingabe ubuqotho benu bube yize? Ingabe kube yilokho Ebengikufuna kini, lokhu engikucela kini kube kukhulu kakhulu futhi kwakuningi kakhulu? Ulaka Lwami lwathululelwa kuphela kulawo ma-Israyeli ayemelene Nami, hhayi ngokuqondile phezu kwenu, kodwa lokho enikuzuzile kube kuphela isahlulelo Sami esingenasihe nezambulo kanye nokulungiswa ngomlilo okungahlehli. Nakuba kunjalo abantu baselokhu bemelana futhi bephikisana Nami bengalaleli ngisho nakancane. Futhi kukhona nabathile abaqhelayo Kimi futhi abangiphikayo Mina; uhlobo olunjalo lomuntu luyafana neviyo likaKora noDathani abamelana noMose. Izinhliziyo zabantu zilukhuni kakhulu, nemvelo yabo inenkani kakhulu. Ngeke bashintshe izindlela zabo ezindala. Badalulwa njengesifebe emini bebade ngenkulumo Yami, futhi amazwi Ami anzima kakhulu ukuthi “bawanambithisise ,” adalula izimilo zabantu emini. Kodwa abantu banqekuzisa amakhanda abo kuphela, bakhale kancane, futhi bamane nje babe nemizwa yokudabuka. Uma sekuphelile, baba nolaka njengenkosi yezilwane zasendle ezintabeni futhi abanakho nhlobo ukuqaphela. Abantu abanalolu hlobo lwesimo bangakwazi kanjani ukuthi bajabulele izibusiso eziphindwe ngokwekhulu ngaphezulu kwezikaJobe? Bangabona kanjani ukuthi lokhu abakujabulelayo yizibusiso ezazingeke zibonakale kuwo wonke umlando, okungekho umuntu oke wazijabulela ngaphambili? Onembeza babantu bangaluzwa kanjani lolu hlobo lwesibusiso olunesijeziso? Eqinisweni, ukuphela kwento engiyidinga kini ukuthi nikwazi ukuba yizibonelo zomsebenzi Wami futhi nibe ofakazi besimo Sami sisonke kanye nazo zonke izenzo Zami, ukuze nikhululwe emaketangeni kaSathane. Kodwa isintu ngaso sonke isikhathi sicasulwa umsebenzi Wami futhi abavumelani nawo ngamabomu. Kungenzeka kanjani ukuthi lolu hlobo lomuntu lungangakhuthazi ukuba Ngibuyise imithetho yakwa-Israyeli futhi ngithululele phezu kwabo intukuthelo Yami ku-Israyeli? Nakuba bebabaningi phakathi kwenu “Abangilalelayo,” kunabaningi ngokweqile abafana “neviyo likaKora.” Lapho sengifinyelele ngokuphelele enkazimulweni Yami, ngizothatha umlilo ezulwini ukuze ngibashise babe umlotha. Kufanele nazi ukuthi ngeke ngisalungisa abantu ngamazwi Ami, kodwa ngaphambi ngokwenza umsebenzi ka-Israyeli, ngizoshabalalisa ngokuphelele abafana “neviyo likaKora” labo abamelana Naami nengabaqeda kudala. Isintu ngeke sisaba nethuba lokujabula Ngami, kodwa abazokubona kuphela intukuthelo kanye “namalangabi” Ami avela ezulwini. Ngizokwembula imiphumela yabo bonke abantu, futhi ngizokwehlukanisa bonke abantu ngokwezigaba ezahlukene. Ngizoqaphela isenzo ngasinye sabo sokuvukela, bese ngiqedela umsebenzi Wami, ukuze ikusasa labantu linqunywe ngokusekelwe esinqumweni Sami ngesikhathi bese mhlabeni nangokuziphatha kwabo Kimi. Lapho leso sikhathi sifika, akukho okungashintsha ikusasa labo. Abantu mabaveze ikusasa labo! Mangidlulisele ikusasa labantu kuBaba osezulwini.

Okwedlule:Kushoni Ukuba Umuntu Woqobo

Okulandelayo:Uqonda Ukuthini Mayelana NoNkulunkulu

Ungase Uthande Nalezi