Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubudlelwane Obujwayelekile NoNkulunkulu

Abantu bakholwa kuNkulunkulu, bathanda uNkulunkulu, futhi banelisa uNkulunkulu ngokuthinta uMoya kaNkulunkulu ngenhliziyo yabo, kanjalo bazuza ukwaneliseka Kwakhe; futhi lapho bedingida amazwi kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, babe sebekhuthazwa uMoya kaNkulunkulu. Uma ufisa ukufinyelela ekuphileni okujwayelekile komoya futhi wakhe ubudlelwane obukwayelekile noNkulunkulu, khona-ke kumele uqale unikele ngenhliziyo yakho Kuye. Kungemva kokuba uthulise inhliziyo yakho phambi Kwakhe futhi uthulule yonke inhliziyo yakho Kuye kuphela lapho ungakwazi khona kancane kancane ukuba nokuphila komoya okujwayelekile. Uma, ekukholweni kwabo Kuye, abantu benganikeli ngenhliziyo yabo kuNkulunkulu, uma inhliziyo yabo ingekho Kuye, futhi bengabheki umthwalo Wakhe njengowabo, yonke into abayenzayo iwukukhohlisa uNkulunkulu, futhi iwukuziphatha kwabantu benkolo, lokhu akukwazi ukwamukela ukuncoma kukaNkulunkulu. UNkulunkulu akakwazi kuthola lutho kulolu hlobo lomuntu; lolu hlobo lomuntu lungasebenza kuphela njengesiqhathaniso emsebenzini kaNkulunkulu, njengomhlobiso endlini kaNkulunkulu, luqede indawo futhi alulusizo lwalutho—uNkulunkulu akalusebenzisi lolu hlobo lomuntu. Kumuntu onjalo, akugcini nje ngokuthi lingabi bikho ithuba lomsebenzi kaMoya oNgcwele, kodwa ngaphezu kwalokho akukho ukubaluleka kokupheleliswa; lolu hlobo lomuntu lufana nokuthi “luhamba lufile” ngempela—alunazo izinto ezingasetshenziswa uMoya oNgcwele—bonke bathunjwe uSathane, bakhohlakaliswe kakhulu nguSathane, yibona uNkulunkulu afuna ukubasusa. Okwamanje, ekusebenziseni abantu, uMoya oNgcwele akagcini nje ngokusebenzisa lezo zingxenye zabo ezithandekayo ukwenza izinto zenzeke, futhi uphelelisa abuye aguqule izingxenye zabo ezingathandeki. Uma inhliziyo yakho ingathululelwa kuNkulunkulu, futhi uthule phambi kukaNkulunkulu, uyoba nethuba nokufaneleka ukusetshenziswa uMoya oNgcwele, ukuthola ukukhanyiselwa nokukhanyisa kukaMoya oNgcwele, futhi ngaphezu kwalokho uyothola ithuba lokuba uMoya oNgcwele akwazi ukulungisa amaphutha akho. Lapho unikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu, ungathola ukungena okujule kakhudlwana futhi uthole izinga eliphakeme lokwazi; ohlangothini olungeluhle, uyowaqonda kakhudlwana amaphutha neziphambeko zakho, uyokulangazelela nakakhulu ukufuna ukwanelisa intando kaNkulunkulu, futhi ngeke uyekelele, uyongena ngomdlandla, futhi lokho kuyosho ukuthi uwumuntu olungile. Ngesisekelo sokuthi inhliziyo yakho izothile phambi kukaNkulunkulu, okusemqoka ekutheni uyakuthola noma cha ukunconywa uMoya oNgcwele, ekutheni uyamjabulisa noma cha uNkulunkulu, ukuthi ungakwazi yini ukungena ngomdlandla. Lapho uMoya oNgcwele ekhanyisela umuntu futhi esebenzisa umuntu, awumenzi abe nombono ophambeneophambene, kodwa uhlale umenza alangazelele ukuthuthuka ngokukhuthala. Nakuba enobuthakathaka, uyakwazi ukungaphili ngabo, uyakwazi ukwenqaba ukubambezela ukukhula empilweni yakhe, futhi uyakwazi ukuqhubeka efuna ukwanelisa intando kaNkulunkulu. Lokhu kuyindinganiso. Uma ungathola lokhu, kuwubufakazi obenele ukuthi ukuzuzile ukuba khona kukaMoya oNgcwele. Uma umuntu ehlale enombono ophambene, ngisho nangemva kokukhanyiselwa ukuthi azazi, usenombono ophambene futhi eyekelela, engakwazi ukuma enze ngokuhambisana noNkulunkulu, kusho ukuthi lolu hlobo lomuntu lumane luthola umusa kaNkulunkulu, kodwa uMoya oNgcwele awukho kuye. Lapho umuntu enombono ophambene, lokho kusho ukuthi inhliziyo yakhe ayiphendukele kuNkulunkulu, umoya wakhe awuthintiwe uMoya kaNkulunkulu. Lokhu kufanele kubonwe yibo bonke.

Kungabonakala kokuhlangenwe nakho ukuthi enye yezinto ezibaluleke kakhulu ukuthulisa inhliziyo yomuntu phambi kukaNkulunkulu. Kuyindaba ethinta ukuphila komoya kwabantu, nokukhula ekuphileni kwabo. Kulapho inhliziyo yakho inokuthula phambi kukaNkulunkulu, lapho ukufuna kwakho iqiniso kanye noguquko esimweni sakho kuyoba nezithelo. Ngenxa yokuthi uza uthwele phambi kukaNkulunkulu, futhi uhlale uzwa sengathi untula okuningi, ukuthi kunamaqiniso amaningi okudingeka uwazi, okungokobo okuningi okusafanele ukuzwe, futhi kufanele uyinake ngazo zonke izindlela intando kaNkulunkulu—lezi zinto zihlale zisengqondweni yakho, futhi kusengathi zikucindezela kakhulu ngezinga lokuthi awukwazi nokuphefumula, kanjalo uzwa inhliziyo isinda (kodwa hhayi kabi). Abantu abafana nalaba kuphela okufanele bamukele ukukhanyiselwa amazwi kaNkulunkulu futhi banyakaziswe uMoya kaNkulunkulu. Kungenxa yomthwalo wabo, ngoba banezinhliziyo ezisinda kakhulu, futhi kungashiwo ukuthi ngenxa yenani abalikhokhile nokuhlukumezeka abakubekezelele phambi kukaNkulunkulu, ukuthi bathola ukukhanyiselwa nokukhanyiswa Nguye, ngoba uNkulunkulu akaphathi muntu ngokukhetha, uhlale enobulungiswa endleleni aphatha ngayo abantu, kodwa futhi akanako ukunganaki ekuhlinzekeni Kwakhe abantu, akanikezi ngaphandle kombandela. Le yingxenye eyodwa yesimo Sakhe sokulunga. Ekuphileni kwangempela, abantu abaningi basazosizuza lesi simo. Okungenani, izinhliziyo zabo zisazophendukela ngokuphelele kuNkulunkulu, futhi alukabi bikho uguquko olukhulu esimweni sempilo yabo. Lokhu kubangelwa ukuthi baphila kuphela phakathi komusa kaNkulunkulu, futhi basazozuza umsebenzi woMoya oNgcwele. Izimfuneko zokusebenzisa kukaNkulunkulu abantu yilezi: Inhliziyo yabo iphendukela kuNkulunkulu, bathwele amazwi kaNkulunkulu, banenhliziyo yokulangazela, futhi banesinqumo sokufuna iqiniso. Abantu abafana nalaba kuphela abangazuza umsebenzi kaMoya oNgcwele futhi abathola ukukhanyiselwa nokukhanyiswa kaningi. Abantu abasetshenziswa uNkulunkulu ngaphandle babonakala bengacabangi kahle futhi babonakala bengenabo ubudlelwane obujwayelekile nabanye, nakuba bekhuluma ngokufanele, abahlaphazi lapho bekhuluma, futhi bayohlale bekwazi ukuthulisa izinhliziyo zabo phambi kukaNkulunkulu. Kodwa yilolu hlobo lomuntu nje owanele ukuthi asetshenziswe uMoya oNgcwele. Lo muntu “ongacabangi” uNkulunkulu akhuluma ngaye ubonakala engenabo ubudlelwane obujwayelekile nabanye, futhi engenalo uthando lwangaphandle noma imikhuba ekha phezulu, kodwa lapho bexoxa ngezinto zomoya bangayivula inhliziyo yabo futhi babakhanyise abanye baphinde babakhanyisele ngokungagodli ngabahlangane nakho phambi kukaNkulunkulu. Yile ndlela abaveza ngayo uthando lwabo ngoNkulunkulu futhi banelise intando kaNkulunkulu. Lapho bonke abanye bebanyundela futhi bebahleka, bayakwazi ukungalawulwa abantu bangaphandle, izigameko, noma izinto, futhi basengazithulisa izinhliziyo zabo phambi kukaNkulunkulu. Umuntu onjalo ubonakala enokuqonda kwakhe okwehlukile. Ngale kwabanye, inhliziyo yabo ayilokothi ishiye uNkulunkulu. Lapho abanye bexoxa ngokujabula futhi behalalisa, izinhliziyo zabo zisephambi kukaNkulunkulu, becubungula amazwi kaNkulunkulu noma bathandaza buthule kuNkulunkulu enhliziyweni yabo, befuna izinhloso zikaNkulunkulu. Abakuboni kubalulekile ukulondoloza ubudlelwane obujwayelekile nabanye abantu. Umuntu onjalo ubonakala engenayo ifilosofi yempilo. Ngaphandle, lo muntu uyaphila, uyathandeka, futhi umsulwa, kodwa futhi uzothile. Lona ngumfanekiso womuntu uNkulunkulu amsebenzisayo. Izinto ezifana nefilosofi yokuphila noma “ukucabanga okujwayelekile” akusebenzi nhlobo kulolu hlobo lomuntu; lolu hlobo lomuntu lunikele ngayo yonke inhliziyo yalo ezwini likaNkulunkulu, futhi lubonakala lunoNkulunkulu kuphela enhliziyweni yalo. Lolu uhlobo lomuntu uNkulunkulu athi ngalo umuntu “ongenakucabanga,” futhi lungumuntu nje osetshenziswa uNkulunkulu. Uphawu lomuntu osetshenziswa uNkulunkulu yilolu: Akunandaba ukuthi nini noma kuphi, inhliziyo yakhe ihlale iphambi kukaNkulunkulu, futhi akunandaba ukuthi abanye abanandaba kangakanani, ukuthi bazitika kangakanani enkanukweni, bazitika kangakanani enyameni—inhliziyo yakhe ayilokothi ishiye uNkulunkulu, futhi akasilandeli isixuku. Yilolu hlobo lomuntu kuphela olufaneleka ukusetshenziswa uNkulunkulu, futhi yilo ngqo olupheleliswe uMoya oNgcwele. Uma ungakwazi ukufinyelela kuleli qophelo, kusho ukuthi awufanele ukuzuzwa uNkulunkulu, upheleliswe uMoya oNgcwele.

Uma ufuna ukuba nobudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, inhliziyo yakho kumele iphendukele kuNkulunkulu, futhi kulesi sisekelo, uyophinde ube nobudlelwane obujwayelekile nabanye abantu. Uma ungenabo ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, akunandaba ukuthi wenzani ukuze ulondoloze ubudlelwane bakho nabanye abantu, akunandaba ukuthi usebenza kanzima kangakanani noma ukuthi ukhipha amandla angakanani kukho, kusengokwefilosofi yempilo yomuntu. Ulondoloza isikhundla sakho phakathi kwabantu ngombono womuntu nefilosofi yabantu ukuze bakudumise, kodwa awulandeli izwi likaNkulunkulu ukwakha ubudlelwane obujwayelekile nabantu. Uma ungagxili ebudlelwaneni bakho nabantu kodwa ulondoloze ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, uma uzimisele ukunikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu futhi ufunde ukumlalela, ngokwemvelo, ubudlelwane bakho nabo bonke abanye abantu buyoba ubujwayelekile. Ngale ndlela, lobu budlelwane abakhiwe enyameni, kodwa esisekelweni sothando lukaNkulunkulu. Zicishe zingabi bikho izingxoxo ezisekelwe enyameni, kodwa emoyeni kunokuzwana kanye nothando, induduzo, nokunakekelana. Konke lokhu kwenziwa esisekelweni senhliziyo eyanelisa uNkulunkulu. Lobu budlelwane abulondolozwa ngokuncika kufilosofi yempilo yomuntu, kodwa bakhiwa ngokwemvelo ngomthwalo kaNkulunkulu. Abuyidingi imizamo eyenziwa ngumuntu. Udinga kuphela ukwenza ngokuhambisana nezimiso zezwi likaNkulunkulu. Ingabe uzimisele ukucabanga ngentando kaNkulunkulu? Ingabe uzimisele ukuba umuntu “ongacabangi” phambi kukaNkulunkulu? Ingabe uzimisele ukunikela ngenhliziyo yakho ngokugcwele phambi kukaNkulunkulu, ungacabangi ngesikhundla sakho phakathi kwabantu? Kubo bonke abantu ofuna ukuxhumana nabo, yibaphi kubo onobudlelwane obuhle nabo? Yibaphi kubo onobudlelwane obubi nabo? Ingabe ubudlelwane bakho nabantu bujwayelekile? Ingabe uphatha bonke abantu ngokulinganayo? Ingabe ubudlelwane bakho nabanye bulondolozwa ngokwefilosofi yempilo yakho, noma bakhiwe esisekelweni sothando lukaNkulunkulu? Lapho umuntu enganikeli ngenhliziyo yakhe kuNkulunkulu, umoya wakhe uyadideka, uba ndikindiki futhi ungaphili. Lolu hlobo lomuntu alusoze lwawaqonda amazwi kaNkulunkulu, futhi alusoze lwaba nobudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu; lolu hlobo lomuntu alusoze lwaguqula isimo salo. Ukuguqula isimo somuntu yinqubo lapho umuntu enikela ngenhliziyo yakhe ngokugcwele kuNkulunkulu, neyokwamukela ukukhanyiselwa nokucaciselwa emazwini kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu ungenza umuntu angene ngomdlandla, nokuba umenze ashiye izingxenye eziphambene ngemva kokuthola ulwazi. Lapho ukwazi ukunikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu, uyokwazi ukubona konke ukunyakaza okunganakekile emoyeni wakho, futhi uzokwazi noma ikuphi ukukhanyiselwa nokukhanyiswa okwamukelwe kuNkulunkulu. Bambelela kulokhu, futhi kancane kancane uzongena endleleni yokupheleliswa uMoya oNgcwele. Lapho nje inhliziyo yakho iba nokuthula phambi kukaNkulunkulu, umoya wakho uyozwela nakakhulu futhi ube muhle, futhi lapho umoya wakho ukwazi ukubona umnyakazo kaMoya oNgcwele, ubudlelwane bakho noNkulunkulu buyoba obujwayelekile nakakhulu. Ubudlelwane obujwayelekile phakathi kwabantu bakhiwe esisekelweni sokunikela ngenhliziyo yabo kuNkulunkulu; akufinyelelwanga kubo ngemizamo yabantu. Ngaphandle kukaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, ubudlelwane obuphakathi kwabantu buwubudlelwane benyama nje. Abujwayelekile, kodwa bunokuzitika kwenkanuko—buwubudlelwane uNkulunkulu abenyanyayo, abuzondayo. Uma uthi umoya wakho unyakazisiwe, kodwa uhlale ufuna ukuba nezingxoxo nabantu abakukhangayo, nanoma ubani ombheka njengobalulekile, futhi uma kuba nomunye ofunayo ongaveli kuwe, ongamthandi futhi ongeke uxoxe naye, lokhu kuwubufakazi obuthe xaxa bokuthi ungumuntu ophethwe yimizwelo yakho futhi awunabo nhlobo ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu. Uzama ukukhohlisa uNkulunkulu umboze ububi bakho. Ngisho noma ungaxoxa ngokunye ukuqonda kodwa uthwele izonhloso ezimbi enhliziyweni yakho, konke okwenzayo kuhle kuphela ezindinganisweni zomuntu. UNkulunkulu ngeke akuncome—wenza ngokuvumelana nenyama, hhayi ngokuvumelana nomthwalo kaNkulunkulu. Uma ukwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu futhi ube nobuhlobo obujwayelekile nabo bonke labo abathanda uNkulunkulu, yilapho kuphela uyofaneleka khona ukusetshenziswa uNkulunkulu. Ngale ndlela, akunandaba ukuthi uzwana kanjani nabanye, ngeke kube ngokwefilosofi yempilo, kodwa kuyoba ukuphila phambi kukaNkulunkulu, ukucabanga ngomthwalo Wakhe. Bangaki abantu abanjena phakathi kwenu? Ingabe ubudlelwane benu nabanye bufanele ngempela? Bakhiwe ngaphansi kwasiphi isisekelo? Mangaki amafilosofi empilo angaphakathi kini? Ingabe aselahliwe? Uma inhliziyo yakho ingakwazi ukuphendukela kuNkulunkulu ngokugcwele, awuyena okaNkulunkulu, uvela kuSathane, futhi ekugcineni uyobuyiselwa kuSathane. Awufanele ukuba omunye wabantu bakaNkulunkulu. Konke lokhu kudinga ukuthi ucabangisise ngakho.

Okwedlule: Ekukholweni Kwakho KuNkulunkulu Kumele Ulalele UNkulunkulu

Okulandelayo: Impilo Yangokomoya Elungile Ibuyisela Abantu Endleleni Eyiyonayona

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp