I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubuhlobo Obuhle NoNkulunkulu

Abantu bayakholelwa kuNkulunkulu, bayamthanda uNkulunkulu, futhi banelisa uNkulunkulu ngokuthinta uMoya kaNkulunkulu ngenhliziyo yabo, kanjalo bazuza ukwaneliseka ngoNkulunkulu; futhi lapho bezindla ngamazwi kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, babe sebekhuthazwa uMoya kaNkulunkulu. Uma ufisa ukufinyelela ukuphila okujwayelekile komoya futhi wakhe ubuhlobo obuhle noNkulunkulu, kumele uqale unikele ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu, uthulise inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu. Kungemva kokuba uthulule yonke inhliziyo yakho kuNkulunkulu kuphela lapho ungakwazi khona kancane kancane ukuba nokuphila komoya okujwayelekile. Uma, ekukholelweni kwabo kuNkulunkulu, abantu benganikeli ngenhliziyo yabo kuNkulunkulu, uma inhliziyo yabo ingekho kuNkulunkulu, futhi bengabheki umthwalo kaNkulunkulu njengowabo, yonke into abayenzayo iwukukhohlisa uNkulunkulu, futhi iyizenzo zabantu benkolo, abakwazi ukwamukela ukudunyiswa kukaNkulunkulu. UNkulunkulu akakwazi kuthola lutho kulolu hlobo lomuntu; lolu hlobo lomuntu lungasebenza kuphela njengesembozo emsebenzini kaNkulunkulu, njengomhlobiso endlini kaNkulunkulu, lugcwalisa izihlalo futhi luqede indawo futhi alulusizo lwalutho—uNkulunkulu akalusebenzisi lolu hlobo lomuntu. Kumuntu onjalo, akugcini nje ngokuthi kungabi bikho ithuba lomsebenzi woMoya oNgcwele, ingasaphathwa neyokubaluleka kokupheleliswa; lolu hlobo lomuntu lufana nokuthi “luhamba lufile” ngempela—alunazo izinto ezingasetshenziswa uMoya oNgcwele—bonke basetshenziswa uSathane, bonakaliswe kakhulu uSathane, yibona uNkulunkulu afuna ukubaqothula. Okwamanje uMoya oNgcwele awugcini nje ngokusebenzisa abantu ngokulunga kwabo, kodwa futhi uphelelisa futhi ushintshe iziphambeko zabo. Uma inhliziyo yakho ingathululelwa kuNkulunkulu, futhi uthule phambi kukaNkulunkulu, uyoba nethuba, uyofaneleka, ukusetshenziswa uMoya oNgcwele, uthole ukukhanyiselwa nokucaciselwa uMoya oNgcwele, futhi uMoya oNgcwele uyokwazi nakakhulu ukulungisa amaphutha akho. Lapho unikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu, ungangena ujule ohlangothini oluhle, ube sezingeni eliphakeme lokuqonda; ohlangothini olungeluhle, uyowaqonda kakhudlwana amaphutha neziphambeko zakho, uyokulangazelela nakakhulu ukufuna ukwanelisa intando kaNkulunkulu, futhi ngendlela engayekeleli, uyongena ngenkuthalo, futhi lokho kuyosho ukuthi uwumuntu olungile. Ngesisekelo sokuthi inhliziyo yakho izolile phambi kukaNkulunkulu, into ebalulekile ekutheni uyakuthola noma cha ukudunyiswa uMoya oNgcwele, ekutheni uyamjabulisa noma cha uNkulunkulu, ukuthi ungakwazi yini ukungena ngenkuthalo. Lapho uMoya oNgcwele ukhanyisela umuntu, usebenzisa umuntu, awumenzi abe nombono ongemuhle, uhlale umenza abe nombono omuhle ahlale elangazelela ukuthuthuka. Nakuba enobuthakathaka, uyakwazi ukungaphili ngabo, uyakwazi ukwenqaba ukubambezela ukukhula kwempilo yakhe, futhi uyakwazi ukuqhubeka efuna ukwanelisa intando kaNkulunkulu. Leli izinga elikufakazela ngokwanele ukuthi ukuzuzile ukuba khona koMoya oNgcwele. Uma umuntu ehlale enombono ongemuhle, ngisho nangemva kokukhanyiselwa ukuthi azazi, esenombono ongemuhle futhi eyekelela, engakwazi ukuma enze okuhambisana noNkulunkulu, kusho ukuthi lolu hlobo lomuntu lumane luthola umusa kaNkulunkulu, kodwa uMoya oNgcwele awukho kuye. Lapho umuntu enombono ongemuhle, lokho kusho ukuthi inhliziyo yakhe ayiphendukele kuNkulunkulu, umoya wakhe awuthintiwe uMoya oNgcwele, futhi lokhu kufanele kubonwe yibo bonke.

Kungabonakala kokuhlangenwe nakho ukuthi enye yezinto ezibaluleke kakhulu ukuthulisa inhliziyo yomuntu phambi kukaNkulunkulu. Kuyindaba ethinta ukuphila komoya kwabantu, nentuthuko ekuphileni kwabo. Kulapho inhliziyo yakho inokuthula phambi kukaNkulunkulu, lapho ukufuna kwakho iqiniso kanye noshintsho esimweni sakho kuyoba nezithelo. Ngenxa yokuthi uza uthwele phambi kukaNkulunkulu, futhi uhlale uzwa sengathi untula okuningi, ukuthi kunamaqiniso amaningi okudingeka uwazi, izinto eziningi okusafanele uzizwe, futhi kufanele ayinake ngazo zonke izindlela intando kaNkulunkulu. Lezi zinto zihlale zisengqondweni yakho, kufana nokuthi zikucindezela kakhulu kangangokuthi awukwazi nokuphefumula, kanjalo uzwa inhliziyo isinda (kodwa hhayi kabi). Abantu abafana nalaba kuphela okufanele bamukele ukukhanyiselwa amazwi kaNkulunkulu futhi bathintwe uMoya kaNkulunkulu. Kungenxa yomthwalo wabo, ngoba banezinhliziyo ezisinda kakhulu, futhi kungashiwo ukuthi ngenxa yenani abalikhokhile nokuhlukumezeka abakubekezelele phambi kukaNkulunkulu, ukuthi bathola ukukhanyiselwa nokucaciselwa uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akaphathi muntu ngokukhetha, uhlale enobulungiswa endleleni aphatha ngayo abantu, kodwa futhi akakhethi elungiselelweni laKhe labantu, akazehlisi ngokungadingekile kubo. Lolu olunye uhlangothi lwesimo saKhe sokulunga. Ekuphileni kwangempela, abantu abaningi basazosizuza lesi simo. Okungenani, izinhliziyo zabo zisazophendukela ngokuphelele kuNkulunkulu, futhi alukabi bikho ushintsho olukhulu esimweni sempilo yabo, okubangelwa ukuthi bamane baphila phambi komusa kaNkulunkulu, futhi basazozuza umsebenzi woMoya oNgcwele. Imfuneko kaNkulunkulu yokusebenzisa abantu yilena elandelayo: Inhliziyo yabo iphendukela kuNkulunkulu, bathwele amazwi kaNkulunkulu, izinhliziyo zabo ziyalangazela, futhi benze isinqumo sokufuna iqiniso. Abantu abafana nalaba kuphela abangazuza umsebenzi woMoya oNgcwele futhi bakhanyiselwe baphinde bacaciselwe kaningi. Abantu abasetshenziswa uNkulunkulu ngaphandle babonakala belungile futhi babonakala bengenabo ubuhlobo obuhle nabanye, nakuba bekhuluma ngokufanele, abakhulumi ngokunganaki, futhi bayohlale bekwazi ukuthulisa izinhliziyo zabo phambi kukaNkulunkulu. Umuntu onjalo kwanele ukuthi asetshenziswe uMoya oNgcwele. Lo muntu olungile uNkulunkulu akhuluma ngaye ubonakala engenabo ubuhlobo obuhle nabanye, engenalo uthando lwangaphandle noma imikhuba ejwayelekile, kodwa lapho bexoxa ngezinto zomoya bangayivula inhliziyo yabo futhi bacacisele abanye baphinde babakhanyisele ngokungazigodli ngezinto abazitholile ekuhambeni kwabo phambi kukaNkulunkulu. Yile ndlela abaveza ngayo uthando lwabo ngoNkulunkulu futhi banelise intando kaNkulunkulu. Lapho bonke abanye bebanyunda futhi bebahleka, bayakwazi ukungathonywa abantu bangaphandle, izimo, noma izinto, futhi basengazithulisa izinhliziyo zabo phambi kukaNkulunkulu. Umuntu onjalo ubonakala enokuqonda kwakhe. Kungakhathaliseki ukuthi abanye benzani, inhliziyo yabo ayilokothi ishiye uNkulunkulu. Lapho abanye bexoxa ngokujabula futhi behalalisa, izinhliziyo zabo zisephambi kukaNkulunkulu, benza amazwi kaNkulunkulu noma bathandaza buthule kuNkulunkulu enhliziyweni yabo, befuna izinhloso zikaNkulunkulu. Abalokothi benze ukulondoloza ubuhlobo obuhle nabanye abantu bube yinto ebalulekile. Umuntu onjalo ubonakala engenayo ifilosofi yempilo. Ngaphandle, lo muntu uyaphila, uyathandeka, umsulwa, kodwa futhi uzolile. Umuntu onjalo uNkulunkulu amsebenzisayo. Izinto ezifana nefilosofi yempilo noma “ukucabanga okujwayelekile” ngeke zifinyelele kulolu hlobo lomuntu; lolu hlobo lomuntu lunikele ngayo yonke inhliziyo yalo ezwini likaNkulunkulu, lubonakala lunoNkulunkulu kuphela enhliziyweni yalo—lolu uhlobo lomuntu uNkulunkulu athi ngalo umuntu “ongenasizathu,” futhi lumane lungumuntu osetshenziswa uNkulunkulu. Uphawu lomuntu osetshenziswa uNkulunkulu yilolu: Akunandaba ukuthi nini noma kuphi, inhliziyo yakhe ihlale iphambi kukaNkulunkulu, futhi akunandaba ukuthi abanye abanandaba kangakanani, ukuthi bazitika kangakanani enkanukweni, bazitika kangakanani enyameni—inhliziyo yakhe ayilokothi ishiye uNkulunkulu, futhi akasilandeli isixuku. Yilolu hlobo lomuntu kuphela olufaneleka ukusetshenziswa uNkulunkulu, futhi yilo ngempela olupheleliswe uMoya oNgcwele. Uma ungakwazi ukufinyelela kuleli qophelo, kusho ukuthi akufanele uzuzwe uNkulunkulu, upheleliswe uMoya oNgcwele.

Uma ufuna ukuba nobuhlobo obuhle noNkulunkulu, inhliziyo yakho kumele iphendukele kuNkulunkulu, futhi kulesi sisekelo, uyophinde ube nobuhlobo obuhle nabanye abantu. Uma ungenabo ubuhlobo obuhle noNkulunkulu, akunandaba ukuthi wenzani ukuze ulondoloze ubuhlobo bakho nabanye abantu, akunandaba ukuthi usebenza kanzima kangakanani noma ukuthi ukhipha amandla angakanani kukho, kusengokwefilosofi yempilo yabantu. Ulondoloza ukuma kwakho phakathi kwabantu ngombono womuntu nefilosofi yabantu ukuze bakudumise. Ubuhlobo obuhle nabanye abantu awubakhi ngokuvumelana nezwi likaNkulunkulu. Uma ungagxili ebuhlotsheni bakho nabantu kodwa ulondoloze ubuhlobo obuhle noNkulunkulu, uma uzimisele ukunikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu futhi ufunde ukumlalela, ngokwemvelo, ubuhlobo bakho nabo bonke abanye abantu buyoba obuhle. Ngale ndlela, lobu buhlobo abakhiwe enyameni, kodwa esisekelweni sothando lukaNkulunkulu. Zicishe zingabi bikho izingxoxo ezisekelwe enyameni, kodwa omoyeni kunokuzwana kanye nothando, induduzo, nokunakekelana. Konke lokhu kwenziwa esisekelweni senhliziyo eyanelisa uNkulunkulu. Lobu buhlobo abulondolozwa ngokuncika kuyifilosofi yempilo yabantu, kodwa bakhiwa ngokwemvelo ngomthwalo kaNkulunkulu. Abuyidingi imizamo yabantu—benziwa ngemiyalo yezwi likaNkulunkulu. Ingabe uzimisele ukucabanga ngentando kaNkulunkulu? Ingabe uzimisele ukuba umuntu “ingenaso isizathu” phambi kukaNkulunkulu? Ingabe uzimisele ukunikela ngenhliziyo yakho ngokugcwele phambi kukaNkulunkulu, ungacabangi ngesikhundla sakho phakathi kwabantu? Kubo bonke abantu ofuna ukuxhumana nabo, yibaphi kubo onobudlelwane obuhle nabo? Yibaphi kubo onobudlelwane obubi nabo? Ingabe ubudlelwane bakho nabantu buhle? Ingabe uphatha bonke abantu ngokulinganayo? Ingabe ubudlelwane bakho nabanye bulondolozwa ngokwefilosofi yempilo yakho, noma bakhiwe esisekelweni sothando lukaNkulunkulu? Lapho umuntu enganikeli ngenhliziyo yakhe kuNkulunkulu, umoya wakhe uyadideka, uba ndikindiki futhi ungaphili, futhi lolu hlobo lomuntu alusobe lwawaqonda amazwi kaNkulunkulu, alusoze lwaba nobuhlobo obuhle noNkulunkulu; lolu hlobo lomuntu alusobe lwashintsha isimo salo. Ukushintsha isimo somuntu yinqubo lapho umuntu enikela ngenhliziyo yakhe ngokugcwele kuNkulunkulu, neyokwamukela ukukhanyiselwa nokucaciselwa emazwini kaNkulunkulu. Ngakolunye uhlangothi, umsebenzi kaNkulunkulu ungenza umuntu angene ngenkuthalo, uphinde umenze ashiye izici ezimbi ngemva kokuthola ulwazi. Lapho ukwazi ukunikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu, uyokwazi ukubona yonke intuthuko enganakekile emoyeni wakho, futhi uzokwazi noma ikuphi ukukhanyiselwa nokucaciselwa okwamekelwe kuNkulunkulu. Bambelela kulokhu, futhi kancane kancane uzongena endleleni yokupheleliswa uMoya oNgcwele. Lapho nje inhliziyo yakho iba nokuthula phambi kukaNkulunkulu, umoya wakho uyozwela nakakhulu futhi ube muhle, futhi lapho umoya wakho ukwazi ukubona ukusebenza koMoya oNgcwele, ubuhlobo bakho noNkulunkulu buyoba obuhle nakakhulu. Ubuhlobo obuhle phakathi kwabantu bakhiwe ngesisekelo sokunikela ngenhliziyo yabo kuNkulunkulu; abufinyelelwanga ngemizamo yabantu. Ngaphandle kukaNkulunkulu, ubudlelwane obuphakathi kwabantu bumane buwubudlelwane benyama. Abubuhle, kodwa bunezifiso zenyama—buwubudlelwane uNkulunkulu abenyanyayo, abuzondayo. Uma uthi umoya wakho uthintiwe, kodwa uhlale ufuna ukuba nezingxoxo nabantu abakukhangayo, nanoma ubani ombheka njengobalulekile, futhi uma kuba nomunye ofunayo ongaveli kuwe, ongamthandi futhi ongeke uxoxe naye, lokhu kuwubufakazi obengeziwe bokuthi ungumuntu ozwelayo futhi awunabo nhlobo ubuhlobo obuhle noNkulunkulu. Uzama ukukhohlisa uNkulunkulu umboze ububi bakho. Ngisho noma ungaxoxa ngokunye ukuqonda kodwa uthwele ububi enhliziyweni yakho, konke okwenzayo kuhle kuphela emazingeni omuntu. UNkulunkulu ngeke akudumise—wenza ngokuvumelana nenyama, hhayi ngokuvumelana nomthwalo kaNkulunkulu. Uma ukwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu futhi ube nobuhlobo obuhle nabo bonke labo abathanda uNkulunkulu, yilapho kuphela uyofaneleka khona ukusetshenziswa uNkulunkulu. Ngale ndlela, akunandaba ukuthi uzwana kanjani nabanye, ngeke kube ngokwefilosofi yempilo, kodwa kuyoba ukuphila phambi kukaNkulunkulu, ukucabanga ngomthwalo waKhe. Bangakanani abantu abanjena phakathi kwenu? Ingabe ubudlelwane benu nabanye buhle ngempela? Bakhiwe ngaphansi kwasiphi isisekelo? Mangaki amafilosofi empilo angaphakathi kini? Ingabe asenqunyiwe? Uma inhliziyo yakho ingeke iphendukele kuNkulunkulu ngokugcwele, kusho ukuthi awuyena okaNkulunkulu, uvela kuSathane, ekugcineni uyobuyiselwa kuSathane; awufaneleki ukuba omunye wabantu bakaNkulunkulu. Konke lokhu kudinga ukuthi ucabangisise ngakho.

Okwedlule:Ekukholweni Kwakho kuNkulunkulu Kumele Ulalele uNkulunkulu

Okulandelayo:Impilo Yangokomoya Elungile Ibuyisela Abantu Endleleni Eyiyonayona

Ungase Uthande Nalezi