Isahluko 39

Vula amehlo bese ubheka, futhi uzobona amandla Ami yonke indawo! Ungaba nesiqiniseko Ngami yonke indawo. Izulu nomhlaba nobubanzi kusabalalisa amandla Ami amakhulu. Amazwi engiwakhulumile onke ayafezeka ekufudumaleni kwezulu, ekuguqukeni kwesimo sezulu, ezintweni ezingajwayelekile kubantu, ekuphazamisekeni kwezimo zemiphakathi, nasenkohlisweni yezinhliziyo zabantu. Ilanga liba mhlophe nenyanga iba bomvu; konke akuhlelekile. Ingabe nisakubona ngempela lokhu?

Amandla kaNkulunkulu amakhulu ayembulwa kulokhu. Akungabazeki ukuthi unguNkulunkulu oyedwa weqiniso—uSomandla—abantu asebemfune iminyaka eminingi! Ngubani ongenza izinto zenzeke ngokumane nje akhulume amazwi? NguNkulunkulu uSomandla wethu kuphela. Iqiniso lisheshe libonakale eqeda nje ukukhuluma. Kungenzeka kanjani ukuthi ungasho ukuthi unguNkulunkulu wangempela?

Ngazi phakathi ekujuleni ukuthi nonke nizimisele ukubambisana Nami futhi ngikholwa ukuthi abakhethiweyo Bami, abafowethu nodadewethu abakhethiweyo bonke banalolu hlobo lokuzimisela, kodwa anikwazi ukuvele ningene nje noma nenze ngempela, anikwazi ukuhlala nizothile futhi nibeke umoya phansi lapho nihlangana nokwenzeka kokungokoqobo. Anizinaki izinhloso zikaNkulunkulu, futhi nibeka okufunwa yini phambili bese nizenzela nina ngaphandle kokulinda. Ake nginitshele, le ndlela ayisoze yanelisa izinhloso Zami! Mntwana! Nginike nje inhliziyo Yakho ngokuphelele. Cacelwa! Angifuni mali yakho noma izinto zakho noma ukuthi uze phambi Kwami uzongikhonza ngomdlandla, ngokunenkohliso noma ngokunomqondo omfishane. Thula futhi ube nenhliziyo ehlanzekileyo, linda futhi ufune lapho kuvela izinkinga, futhi ngiyokunika impendulo. Ungangabazi! Kungani ningakholwa ukuthi amazwi Ami ayiqiniso? Kungani ungeke uwakholelwe amazwi Ami? Ninenkani ngokwezinga eledlulele, futhi nisenjena ngisho nangalesi sikhathi esinjengalesi; anazi ngokwedlulele futhi anikhanyiselwe nhlobo! Lingakanani iqiniso elisemqoka enilikhumbulayo? Ngabe ngempela senike nalizwa? Niyadideka bese nenza ngokunganaki nangokuphuthuma lapho nihlangana nezinkinga! Into ephambili namuhla ukuthi ningene emoyeni futhi nikhulume nami ngokwengeziwe, ngendlela efanayo naleyo izinhliziyo zenu ezivame ukucabanga ngayo ngemibuzo. Ingabe niyaqonda? Kusemqoka lokhu! Ukwenza okubanjezelwe ngempela kuyinkinga. Sheshani, ningalibali! Abantu abezwa amazwi Ami futhi bangalibali kodwa bawenze masinyane bayobusiswa kakhulu! Ngiyoninika ngokuphindwe kabili! Ningakhathazeki! Yenzani njengoba ngisho, ngaphandle kokulibala umzuzwana! Imiqondo yenu yobuntu ivame ukuba njalo, futhi nithambekele ekuhleliseni, nihlala nihlehlisela kusasa okufanele kwenziwe namuhla. Niyavilapha futhi ningamadlabha. Amazwi awakwazi ukukuchaza! Angenzi ihaba—lokhu kuyiqiniso. Uma ungakukholwa, khona-ke zihlole ngokucophelela futhi ubheke isimo sakho, futhi uyothola ukuthi kunjalo ngempela!

Okwedlule: Isahluko 38

Okulandelayo: Isahluko 40

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (3)

Empilweni Yami uqobo, Ngihlala Ngizimisele ngokunikela uqobo lwami kuNkulunkulu ngokuphelele, ngomzimba nangomqondo. Ngale ndlela, akukho...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp