Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 39

Vula amehlo bese ubheka futhi uzobona amandla Ami yonke indawo! Ungaba nesiqiniseko Ngami yonke indawo. Izulu nomhlaba nobubanzi kusabalalisa amandla Ami amakhulu. Amazwi engiwakhulumile onke ayafezeka ekufudumaleni kwezulu, ekuguqukeni kwesimo sezulu, ezintweni ezingajwayelekile kubantu, ekungahambini kwendlela kwezimo zemiphakathi, nasenkohlisweni yezinhliziyo zabantu. Ilanga liba mhlophe nenyanga iba bomvu; konke akuhlelekile. Nisakubona lokhu?

Amandla kaNkulunkulu amakhulu ayembulwa kulokhu. Akungabazeki ukuthi unguNkulunkulu oyedwa wangempela—uSomandla—abantu asebemfune iminyaka eminingi! Ngubani ongakhuluma kuqala bese enza izinto zenzeke? NguNkulunkulu uSomandla wethu kuphela. Iqiniso lisheshe libonakale eqeda nje ukukhuluma. Kungenzeka kanjani ukuthi ungasho ukuthi unguNkulunkulu wangempela?

Ngazi phakathi ekujuleni ukuthi nonke nizimisele ukubambisana Nami futhi ngikholwa ukuthi abakhethiweyo Bami, abafowethu nodadewethu abakhethiweyo bonke banalolu hlobo lokuzimisela, kodwa anikwazi ukuvele ningene nje noma empeleni nenze, anikwazi ukuhlala nizothile futhi nibeke umoya phansi lapho nihlangana nokwenzeka kokungokoqobo. Anizinaki izinhloso zikaNkulunkulu, futhi nibeka okufunwa yini phambili bese niza phambili kuqala. Ake nginitshele, le ndlela ayisoze yanelisa izinhloso Zami! Mntwana! Nginike nje inhliziyo Yakho ngokuphelele. Cacelwa! Angifuni mali yakho noma izinto zakho noma ukuthi uze phambi Kwami uzongikhonza ngomdlandla, ngokunenkohliso noma ngokunomqondo omfishane. Thula futhi ube nenhliziyo ehlanzekileyo, linda futhi ufune lapho kuvela izinkinga, futhi ngiyokunika impendulo. Ungangabazi! Kungani ningakholwa ukuthi amazwi Ami ayiqiniso? Kungani ningakholelwa nhlobo emazwini Ami? Ninenkani ezingeni elithile futhi nisenjena ngalesi sikhathi, anazi ngokwedlulele futhi anikhanyiselwe nhlobo! Lingakanani iqiniso elisemqoka enilikhumbulayo? Ngabe ngempela senike nalizwa? Niyadideka bese nenza ngobudlabha nangokuphuthuma lapho nihlangana nezinkinga! Into ephambili namuhla ukuthi ningene emoyeni futhi nikhulume nami ngokwengeziwe, kube sengathi izinhliziyo zenu ziyacabanga ngenkinga isikhathi nesikhathi. Niyaqonda? Kusemqoka lokhu! Ukwenza okubanjezelwe ngempela kuyinkinga. Sheshani, ningalibali! Abantu abezwa amazwi Ami futhi bangalibali kodwa bawenze masinyane bayobusiswa kakhulu! Ngiyoninika ngokuphindwe kabili! Ningakhathazeki! Yenzani njengoba ngisho, ngaphandle kokulibala umzuzwana! Imiqondo yenu yobuntu ivame ukuba njalo, futhi niyahlehlisa, nihlala nihlehlisela kusasa okufanele kwenziwe namuhla. Niyavilapha futhi ningamadlabha. Amazwi awakwazi ukukuchaza! Akulona ihaba lami kodwa kuyiqiniso. Uma ungakukholwa, khona-ke zihlole ngokucophelela futhi ubheke isimo sakho futhi uyothola ukuthi kunjalo ngempela!

Okwedlule:Isahluko 38

Okulandelayo:Isahluko 40

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Indlela… (8)

  Uma uNkulunkulu eseza emhlabeni ukuzohlanganyela nesintu, ukuhlala naso, akusiyo into yosuku olulodwa noma ezimbili. Mhlawumbe kuso sonke lesi sikhath…

 • Mayelana Nenqubo Yokuthandaza

  Aninaso isikhathi sokuthandaza empilweni yenu yansuku zonke. Abantu bahlezi bengawunaki umthandazo. Imithandazo yabo yayivame ukuchitha icala nje pham…

 • Imfihlakalo Yokuba Senyameni (2)

  Ngesikhathi uJesu esebenzela eJudiya, wayesebenza obala, kodwa manje, ngisebenza futhi ngikhulume nani ekusithekeni. Abangewona amakholwa abakuboni n…

 • Umsebenzi Nokungena (3)

  UNkulunkulu ubaphathise okuningi abantu futhi ukhulume ngezindlela ezingabaleki ngokungena kwabantu. Kodwa ngenxa yokuthi izinga labantu liphansi kakh…