I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 39

Vula amehlo bese ubheka futhi uzobona amandla Ami yonke indawo! Ungaba nesiqiniseko Ngami yonke indawo. Izulu nomhlaba nobubanzi kusabalalisa amandla Ami amakhulu. Amazwi engiwakhulumile onke ayafezeka ekufudumaleni kwezulu, ekuguqukeni kwesimo sezulu, ezintweni ezingajwayelekile kubantu, ekungahambini kwendlela kwezimo zemiphakathi, nasenkohlisweni yezinhliziyo zabantu. Ilanga liba mhlophe nenyanga iba bomvu; konke akuhlelekile. Nisakubona lokhu?

Amandla kaNkulunkulu amakhulu ayembulwa kulokhu. Akungabazeki ukuthi unguNkulunkulu oyedwa wangempela—uSomandla—abantu asebemfune iminyaka eminingi! Ngubani ongakhuluma kuqala bese enza izinto zenzeke? NguNkulunkulu uSomandla wethu kuphela. Iqiniso lisheshe libonakale eqeda nje ukukhuluma. Kungenzeka kanjani ukuthi ungasho ukuthi unguNkulunkulu wangempela?

Ngazi phakathi ekujuleni ukuthi nonke nizimisele ukubambisana Nami futhi ngikholwa ukuthi abakhethiweyo Bami, abafowethu nodadewethu abakhethiweyo bonke banalolu hlobo lokuzimisela, kodwa anikwazi ukuvele ningene nje noma empeleni nenze, anikwazi ukuhlala nizothile futhi nibeke umoya phansi lapho nihlangana nokwenzeka kokungokoqobo. Anizinaki izinhloso zikaNkulunkulu, futhi nibeka okufunwa yini phambili bese niza phambili kuqala. Ake nginitshele, le ndlela ayisoze yanelisa izinhloso Zami! Mntwana! Nginike nje inhliziyo Yakho ngokuphelele. Cacelwa! Angifuni mali yakho noma izinto zakho noma ukuthi uze phambi Kwami uzongikhonza ngomdlandla, ngokunenkohliso noma ngokunomqondo omfishane. Thula futhi ube nenhliziyo ehlanzekileyo, linda futhi ufune lapho kuvela izinkinga, futhi ngiyokunika impendulo. Ungangabazi! Kungani ningakholwa ukuthi amazwi Ami ayiqiniso? Kungani ningakholelwa nhlobo emazwini Ami? Ninenkani ezingeni elithile futhi nisenjena ngalesi sikhathi, anazi ngokwedlulele futhi anikhanyiselwe nhlobo! Lingakanani iqiniso elisemqoka enilikhumbulayo? Ngabe ngempela senike nalizwa? Niyadideka bese nenza ngobudlabha nangokuphuthuma lapho nihlangana nezinkinga! Into ephambili namuhla ukuthi ningene emoyeni futhi nikhulume nami ngokwengeziwe, kube sengathi izinhliziyo zenu ziyacabanga ngenkinga isikhathi nesikhathi. Niyaqonda? Kusemqoka lokhu! Ukwenza okubanjezelwe ngempela kuyinkinga. Sheshani, ningalibali! Abantu abezwa amazwi Ami futhi bangalibali kodwa bawenze masinyane bayobusiswa kakhulu! Ngiyoninika ngokuphindwe kabili! Ningakhathazeki! Yenzani njengoba ngisho, ngaphandle kokulibala umzuzwana! Imiqondo yenu yobuntu ivame ukuba njalo, futhi niyahlehlisa, nihlala nihlehlisela kusasa okufanele kwenziwe namuhla. Niyavilapha futhi ningamadlabha. Amazwi awakwazi ukukuchaza! Akulona ihaba lami kodwa kuyiqiniso. Uma ungakukholwa, khona-ke zihlole ngokucophelela futhi ubheke isimo sakho futhi uyothola ukuthi kunjalo ngempela!

Okwedlule:Isahluko 38

Okulandelayo:Isahluko 40

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Isahluko 29

  Ngabe uyazi ukuthi isikhathi siyacindezela? Ngakho-ke esikhathini esifishane uzothembela Kimi ulahle kude zonke izinto ezingahambisani nesimo Sami: uk…

 • Isahluko 15

  Umuntu yisidalwa esingazazi. Yize engazazi, kodwa abanye abantu ubazi njengentende yesandla sakhe, njengokungathi bonke badlule kuye “wabahlola” base …

 • Imithetho YeNkathi Entsha

  Nitshelwe ukuthi nizihlomise ngamazwi kaNkulunkulu, ukuthi ngaphandle kwalokhu enikuhlelelwe, konke kuhlelwe yisandla sikaNkulunkulu, nokuthi asikho i…

 • Ihubo lombuso

  Abantu bayangihalalisela, abantu bayangidumisa; yonke imilomo ibiza igama likaNkulunkulu oyedwa weqiniso, bonke abantu baphakamisa amehlo ukubuka ize…