Isahluko 44 no-45

Kusukela esikhathini uNkulunkulu etshela umuntu “ngokuthanda uNkulunkulu”—okuyisifundo esijule kunazo zonke—wagxila ekukhulumeni ngalesi sihloko “emazwini oMoya abayisikhombisa,” enza abantu ukuthi bonke bazame ukwazi ngokungabi nalutho kwempilo yomuntu, ngalokho ekhipha uthando lweqiniso ngaphakathi kubo. Bamthanda kangakanani uNkulunkulu labo abakhona esigabeni samanje? Uyazi wena? Akukho mikhawulo esifundweni “sokuthanda uNkulunkulu.” Kuthiwani ngolwazi lwempilo yomuntu kubo bonke abantu? Siyini isimo sabo sengqondo ngokuthanda uNkulunkulu? Banayo intshisekelo noma kabanayo? Ingabe balandela inqwaba yabantu, noma bazonda inyama? Lezi yizo zonke izinto okudingeka ucacelwe yizo futhi uziqonde. Ngabe akukho lutho ngempela yini ngaphakathi kubantu? “Ngifuna umuntu ukuthi angithande ngokweqiniso, abantu bantukuntuku nje, abakwazi ukunginika uthando lweqiniso. Ekucabangeni kwabo, bakholwa ukuthi uma benginika uthando lwabo lweqiniso, abazusala nalutho.” Kula mazwi, kusho ukuthini ngempela ukuthi “uthando lweqiniso”? Kungani uNkulunkulu esacela abantu ukuthi babe nothando lweqiniso kule nkathi lapho “bonke abantu bemthanda khona uNkulunkulu”? Ngakho, inhloso kaNkulunkulu kungukucela umuntu abhale ephepheni incazelo eqinisileyo ngothando lweqiniso, ngakho, lona umsebenzi wasekhaya uNkulunkulu awubekele umuntu. Ngokwalesi sigaba sanamuhla, nakuba uNkulunkulu engafuni ngenkani kulokho akufuna kumuntu, abantu kusamele bathole izimfuneko zokuqala zikaNkulunkulu kumuntu; ngamanye amazwi, kusamele batshale amandla abo onke kuNkulunkulu oluthando. Ngalokho, kukho ukungabi nantshisekelo kwabo, uNkulunkulu wenza izimfuneko zakhe kubantu, kuze kube lo msebenzi uba nezithelo, futhi ayakhazinyuliswa kulo msebenzi. Ngempela, umsebenzi emhlabeni uphethwe ukuthanda uNkulunkulu. Ngakho, kungenkathi lapho uNkulunkulu ephetha umsebenzi khona lapho eveza khona umsebenzi obaluleke kunayo yonke kumuntu. Uma, esikhathini lapho ephetha khona umsebenzi, enika umuntu ukufa, uyoba yini umuntu, uyoba yini uNkulunkulu, uyoba yini futhi uSathane? Kungenkathi uthando lomuntu lususwa emhlabeni kuphela lapho kuyothiwa “uNkulunkulu umnqobile umuntu.” Ngaphandle kwalokho, abantu bayothi uNkulunkulu unendluzula kumuntu, nokuthi uNkulunkulu uyohlazeka. UNkulunkulu ngeke abe yisilima ukuphetha umsebenzi wakhe engazange anyenyeze nakancane. Ngalokho, lapho umsebenzi sekuseduze uphethwe, kuyakuvuka intshisekelo yokuthanda uNkulunkulu, nothando lukaNkulunkulu lube yindaba esematheni. Ngempela, lolu thando lukaNkulunkulu kalutholwa ngumuntu, wuthando olungonakalisiwe, olunjengothando lomfazi owethembekile kumyeni wakhe, noma uthando lukaPetru. UNkulunkulu akalufuni uthando lukaJobe nolukaPawulu, kodwa uthanda uthando lukaJesu kuJehova, uthando phakathi kukaYise neNdodana: “ukucabanga nje ngoBaba, ngaphandle kokubheka inzuzo noma ukulahlekelwa kwakho, ukuthanda uBaba kuphela, hhayi omunye, ukungaceli lutho olunye.” Ngabe umuntu unawo amandla okwenza lokhu?

Uma siqhathanisa nalokho okwenziwa nguJesu, Yena owayengenabo ubuntu ngokuphelele, sicabangani? Ukude kangakanani nokupheleliswa kobuntu? Ungafinyelela engxenyeni yeshumi ngokwezinto ezenziwa nguJesu? Ungaphumelela ukuya esiphambanweni ukwenzela uNkulunkulu? Uthando othanda ngalo uNkulunkulu lungamhlazisa uSathane? Lungakanani uthando lomuntu osulukhiphile? Ngabe indawo yalo ithathwe wuthando lukaNkulunkulu? Uyakubekezelela konke yini ngenxa yothando lukaNkulunkulu? Ake ucabange ngoPetru wezikhathi ezadlula, bese uzibheka wena, ongowanamuhla—kunomahluko omkhulu kakhulu, awukulungele ukuma phambi kukaNkulunkulu. Ngaphakathi kuwe, lukhona yini uthando olwengeziwe lukaNkulunkulu, noma olwengeziwe lukadeveli? Lokhu kumele kubekwe esandleni sokunxele ngokushintshashintsha—kube futhi sesandleni sokudla sesikali, kubhekwe ukuthi yikuphi okuphakeme kunokunye—lungakanani empeleni uthando lukaNkulunkulu olukhona kuwe? Ukulungele yini ukufa phambi kukaNkulunkulu? Isizathu esenza uJesu akwazi ukuba sesiphambanweni kungoba lokho ahlangabezana nakho emhlabeni kwenela ukuthi athele uSathane ngehlazo, kungaleso sizathu kuphela uNkulunkulu uBaba aba nesibindi sokumvumela aphelelise leso sigaba somsebenzi; kwakungenxa yobunzima ayehlangabezane nabo kanye nothando Lwakhe lukaNkulunkulu. Wena awufaneleki ngaleyo ndlela. Ngakho, kumele uqhubeke nokuhlangabezana nezinto, uzuze ukufeza ukuba noNkulunkulu, futhi akukho lutho olunye, enhliziyweni yakho—ungakufeza lokhu? Kulokhu, kuyabonakala ukuthi umzonda kangakanani uNkulunkulu, nokuthi umthanda kangakanani. Akukhona ukuthi uNkulunkulu ufuna izinto eziningi kakhulu kumuntu, kodwa ngukuthi umuntu akasebenzi kanzima. Ngabe lokhu akuyiso isimo sangempela? Uma kungenjalo, kungakanani okuthandekayo ongakuthola kuNkulunkulu, futhi kungakanani okungathandeki ongakuthola kuwe? Kumele uzibhekisise lezi zinto. Kuyemukeleka ukusho ukuthi bambalwa ngaphansi kwezulu abamthandayo uNkulunkulu—nokho ungebe ngowokuqala wena, wephule irekhodi lomhlaba, umthande uNkulunkulu? Ngabe awukwazi ngisho ukuzuza lokhu-ke? Yikuphi okunye okudinga ukushiwo?

Okwedlule: Isahluko 42

Okulandelayo: Isahluko 46

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (6)

Ukufikisiwa kwethu esikhathini sanamuhla kungenxa yomsebenzi kaNkulunkulu, kungalokho futhi singabasindile ohlelweni lukaNkulunkulu...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp