Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane Nambili

Angazi ukuthi lukhona yini uguquko abantu abalubonile ezwini lanamuhla. Abanye babantu kungenzeka babone oluncane, kodwa abangenaso isibindi sokusho ngokuqinisileyo. Mhlawumbe abanye abakwazanga ukuqonda lutho. Kungani kunalo mahluko phakathi kosuku lwenyanga lweshumi nambili kanye nolweshumi nanhlanu? Uke wacabanga yini wajula ngalokhu? Uthini umbono wakho? Kukhona okuthile oye wakuqonda kuwo wonke amazwi kaNkulunkulu? Yimuphi umsebenzi oyinhloko oye wenziwa phakathi kosuku lwesibili kuMbasa kanye nolweshumi nanhlanu kuNhlaba? Kungani namuhla, abantu bengazi lutho, bedideke sengathi bashaywe ekhanda ngenduku? Namuhla, kungani kungenazingosi ezinesihloko esithi “Amahlazo Abantu Bombuso”? Osukwini lwesibili kanye nolwesine kuMbasa, uNkulunkulu akazange asikhombe isimo somuntu; kanjalo, ezinsukwini ezimbalwa emva kolwanamuhla akazange asikhombe isimo sabantu—kungani kunje? Kunemfihlakalo nakanjani kulokhu—kungani kube nokuguquka okungalinganiswa ngamadigri ayi-180? Masikhulume kafushane ngokuthi kungani uNkulunkulu akhuluma kanje. Masibheke amazwi okuqala kaNkulunkulu, lapho engachithanga sikhathi khona ekuthini athi “Masinya lapho kuqala umsebenzi omusha.” Umusho wokuqala ukuveza okokuqala ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokuqala usungene esiqalweni esisha, ukuthi usephindile futhi waqala umsebenzi omusha. Lokho kukhombisa ukuthi ukusola kukaNkulunkulu kuyasondela; kungashiwo ukuthi sekungenwe eqophelweni eliphezulu lokusolwa, ngalokho abantu kufanele basebenzise isikhathi abanaso ukuqedela umsebenzi wale nkathi yokusola, ukugwema ukusalela emuva, noma ukuhluleka ukuzimelela. Lona yiwo wonke umsebenzi womuntu, futhi umuntu udinga ukuthi azame ngawo wonke amandla ukubambisana, kuthi lapho ukusolwa kususwa konke, uNkulunkulu eqala ingxenye elandelayo yomsebenzi waKhe, ngokuba uNkulunkulu uthi, “…ngiqhubekile nokufeza umsebenzi Wami kubantu, kanti umuntu, naye, wenza okusemandleni akhe ukubambisana Nami, esaba ngokujulile ukuwuphazamisa umsebenzi Wami. Kulesi sikhathi, inhliziyo Yami igcwele ukujabula, ngokuba ngitholile ingxenye yabantu, futhi ngalokho ‘ibhizinisi’ Lami ngeke lisawa, alisewona amazwi angenalutho.” Ezikhathini ezedlule, abantu babonile ukucindezela kwamazwi kaNkulunkulu—akukho phutha kulokhu—kanti namuhla uNkulunkulu wenza umsebenzi waKhe ngejubane elikhulu. Kumuntu, lokhu akukhombisi ukuvumelana ngokugcwele nezidingo zikaNkulunkulu—kodwa kuNkulunkulu, umsebenzi waKhe ufeziwe. Ngokuthi imicabango yabantu iyinkimbinkimbi kakhulu, indlela ababona ngayo izinto ivame ukuba yinxakanxaka. Ngokuthi abantu bafuna izinto ngenkani kubantu, kodwa uNkulunkulu akafuni ngenkani izinto ngaleyo ndlela kumuntu, kuyakhombisa ukuthi umahluko mkhulu kangakanani phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Ukuqonda kwabantu kuba sobala kukho konke uNkulunkulu akwenzayo. Akukhona ukuthi uNkulunkulu ufuna izinto ngenkani kubantu bese abantu bangakwazi ukufeza lezo zinto, kepha abantu bafuna izinto ngenkani kuNkulunkulu bese uNkulunkulu engakwazi ukukufeza. Ngokuthi, emva kokulungiswa, kuba nokonakaliswa kumuntu, oye wonakalisa uSathane iminyaka eyizinkulungwane ezimbalwa, abantu bafune “okukhulu” kuNkulunkulu, futhi abanamusa nakancane, benakho ukwesaba okujulile ukuthi uNkulunkulu akajabulile. Ngalokho, ezintweni eziningi, uma abantu bengakwazi ukwenza umsebenzi, babekezelela ukuzisola bona ngokwabo, bethwala imiphumela yezenzo zabo, okuyizinhlupheko. Ebunzimeni obubekezelelwa ngabantu, ngaphezu kwamaphesenti angama-99 abo ayagxekwa nguNkulunkulu. Ukukubeka nje ngokucacile, akekho noyedwa ongene ezinhluphekweni ehluphekela uNkulunkulu. Bonke babhekana nemiphumela yezenzo zabo—kanti lesi sinyathelo sokusolwa, empeleni, kasinamehluko, siyinkomishi ebabayo evutshelwe ngumuntu, ephakanyiswa nguye futhi ayiphuze yena uqobo. Ngokuthi uNkulunkulu akakembuli inhloso yakhe yakuqala ngokusola, nakuba ikhona ingxenye yabantu eqalekisiwe, lokhu akumeleli ukusolwa. Kunengxenye yabantu ebusisiwe, kodwa akusho lokhu ukuthi bazobusiswa esikhathini esizayo. Kubantu, kubukeka sengathi uNkulunkulu unguNkulunkulu ongaligcini izwi laKhe. Ningakhathazeki. Lokhu kungaba ngaphezudlwana nje, kodwa ningabi nombono ophambene; engikukhulumayo kuyathintana nokuhlupheka komuntu, nokho ngiyacabanga ukuthi kumele nakhe ubuhlobo benu noNkulunkulu. Kumele nimuphe “izipho” eziningi ezizomjabulisa noma kanjani. Ngethemba ukuthi uNkulunkulu uyabathanda labo abamupha “izipho.” Uthini wena, la mazwi ngabe aqinisile yini?

Njengamanje, zingaki izinto zenu eningazibeka eceleni? Umsebenzi kaNkulunkulu uzophela masinyane—ngakho kumele ukuba nibeke eceleni okungenani konke okuyizinto zenu, akunjalo? Ningazihlola nina ngokwenu: Nithanda njalo ukuma niphakame, nifuthe uphondo lwenu, ninyathele ngokuphakama—kuyini lokhu? Namuhla, angikakazi ukuthi ziyini izimo zabantu. Uma abantu kungukuthi baphila ngempela ngokungena shi olwandle lwezinhlupheko, lapho bephila phakathi kokucwengisiswa ngobunzima, noma kokunye ngaphansi kokusongelwa ngamacebo okuhlushwa okwahlukahlukene, noma ukuphila ngesikhathi sokungemukelwa yibo bonke abantu futhi bebuka phezulu esibhakabhakeni bebubula ngokujulile, ekucabangeni kwabo ngalezo zikhathi bangahle, mhlawumbe, bazibeke eceleni izimo zabo. Lokhu kungoba abantu bathungathana neShangri-La kukho lokho kungabi nalithemba, futhi akukho noyedwa osezimweni zokunethezeka oke washiya ukuphokophelela iphupho elihle. Lokhu kungase kungabi ngokoqobo, kodwa ngifisa ukuthi lokhu akukho ezinhliziyweni zabantu. Ingabe niyafisa ukuhlwithwa nisaphila? Niyafisa ukuguqulwa enyameni nisaphila? Angazi ukuthi nibona ngokufanayo yini, kodwa ngiyaye ngicabange ukuthi lokhu akukhona okungokoqobo—imicabango enjalo ibukeka ingeyona engokoqobo. Abantu basho izinto ezifana nokuthi: Beka eceleni izimo zakho, yiba ngokoqobo kakhudlwana. Ucela ukuba abantu balahle imicabango yokuba ngababusisekileyo—kodwa uthini ngawe? Uyayiphikisa yini imibono yabantu ngokuba ngababusisekileyo ube wena ufuna izibusiso ngokwakho? Awubavumeli abanye ukuthi bamukele izibusiso kodwa wena ngokwakho ucabanga ngazo ngokufihlekileyo—kukwenza ube yini lokho? Iciko elingelona! Uma wenza kanjalo, ngabe unembeza wakho akahlali elahlwe yicala? Enhliziyweni yakho, awuzizwa unesikweletu? Awuyena umkhohlisi? Ugubha amazwi ezinhliziyweni zabanye, kodwa awusho lutho ngalawo okuwe—waze-ke waba wudoti ongenamsebenzi! Ngiyamangala ukuthi nicabangani ezinhliziyweni zenu uma nikhuluma—aninakugxekwa yini nguMoya ONgcwele? Ngabe lokhu akuthunazi isithunzi senu? Anazi ngempela ukuthi yini enhle kinina! Kuyabonakala ukuthi nonke nifana noMnu Nanguo—ningabakhohlisi. Akumangazi ukuthi uNkulunkulu wafaka igama “ukuzinikela” lapho ethi “bazimisele bonke “ukuzinikela ngokuzimisela’” ekucaphuneni kwakhe. UNkulunkulu umazi umuntu njengengemuva lesandla saKhe, noma angaba nobuciko obunjani ekubeni ngumkhohlisi—noma anganganikeli ngalutho, ubuso bakhe abuphenduki bube bomvu, inhliziyo yakhe ingasuki ngejubane—amehlo kaNkulunkulu ayakhazimula, ngakho umuntu ube nenkinga njalo yokubalekela ukubonwa nguNkulunkulu. Kungathi uNkulunkulu ubona nge-x-ray ngakho ukwazi ukubona izitho zangaphakathi zomuntu, kungathi ukwazi ukubona uhlobo lwegazi abantu abanalo ngaphandle kokulihlola. Kunjalo ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, akukwazi ukulingiswa ngumuntu. Njengoba uNkulunkulu ethi, “Kungani ngenze umsebenzi omkhulu kangaka, kodwa akukho bufakazi bawo kubantu? Ngabe angizange ngifake amagalelo enele?” Ukubambisana komuntu noNkulunkulu kuntuleka kakhulu, kungashiwo futhi ukuthi kuningi kakhulu okungumbono ophambene kumuntu, akuvamile futhi ukuthi abantu babe nombono omuhle, kungezikhathi ezingeningi kuphela lapho benomncane khona, kodwa kube namabadlana. Lokhu kukhombisa ukuthi abantu bamthanda kanjani uNkulunkulu; kungathi kuneqhezwana lokwekhulu kwezigidi kothando lukaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, kukho lokho amaphesenti angama-50 asenamabadlana, okuyisizathu uNkulunkulu ethi akatholi bufakazi kumuntu. Kungenxa yokungalaleli ngempela komuntu ukuthi iphimbo likaNkulunkulu emazwini aKhe lingabi nanhliziyo kangaka futhi lingabi nazinzwa. Nakuba uNkulunkulu engakhulumi ngezikhathi ezedlule nomuntu, abantu bafuna njalo ukukhumbula, ukuze bazibonise bona phambi kukaNkulunkulu, futhi bafuna njalo ukukhuluma ngezikhathi ezedlule—kodwa uNkulunkulu akakaze aphathe umuntu ngokosuku lwakhe lwayizolo kube njenganamuhla; esikhundleni salokho, uya kubantu banamuhla esebenzisa inamuhla. Lokhu yindlela uNkulunkulu aziphatha ngayo, futhi kulokhu, uNkulunkulu uwashilo la mazwi ngokucacile, ukuvimbela abantu ukuthi kusasa bathi uNkulunkulu akabacabangeli, ngokuba uNkulunkulu akazenzi izinto ezingenanembeza, kodwa utshela abantu ngesimo sabo sangempela, bangaze abantu bangami baqine—ngokuba umuntu, vele, ubuthakathaka. Emva kokuzwa la mazwi, nithini: Nizimisele ukulalela nizithobe, bese ningabe nisacabanga ngalokhu?

Okungenhla kusukile esihlokweni, akunandaba ukuthi kuyakhulunywa ngakho noma cha. Ngethemba ukuthi aniphiki, ngoba uNkulunkulu wenza lo msebenzi wamazwi, futhi uyathanda ukukhuluma ngazo zonke izinto ezingaphansi komthunzi welanga. Kodwa ngethemba ukuthi nisazowafunda, bese niyeka ukungawanaki la mazwi, KULUNGILE? Nizokwenza lokho? Kushiwo ukuthi emazwini anamuhla uNkulunkulu wambulile ulwazi olusha: Kuseduze ukuthi iguquke indlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Kanjalo, bekuyoba ngcono ukuba sinake indaba esematheni. Kungashiwo ukuthi wonke amazwi anamuhla angukuphrofetha izindaba zakusasa, angukulungiselela kukaNkulunkulu isigaba esilandelayo somsebenzi waKhe. UNkulunkulu usewuqedile ngempela umsebenzi waKhe kubantu bebandla, emva kwalokho uzokwehlisa ulaka luvele phambi kwabo bonke abantu. Njengoba uNkulunkulu ethi, “Ngizokwenza abantu emhlabeni ukuba bamukele ukwenza Kwami, futhi phambi ‘kwesihlalo sokwahlulela,’ izenzo Zami zizakufakaziswa, ukuze zamukeleke kubantu emhlabeni jikelele, abazobe bamukele.” Kukhona okubonile kula mazwi? Kuwo kunengxenye elandelayo yomsebenzi waKhe ngokufingqiwe. Okokuqala, uNkulunkulu uzokwenza zonke izinja ezingabaqaphi ezinamandla ombusazwe ukuthi zikholwe ngobuqotho bese zihlehla ziphuma eshashalazini lomlando ngokwazo, zingaphindi zilwele izikhundla noma amasu kanye nokubopha uzungu. Lo msebenzi kumele ufezwe ngokuba uNkulunkulu aphakamise izinhlekelele ezinhlobonhlobo emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu ngeke avele; ngoba, ngalesi sikhathi, isizwe sikadrako omkhulu obomvu sisazobe siyizwe lobubi, uNkulunkulu ngeke avele, kodwa uzovela ngokusola. Leso yisimo sabalungileyo bakaNkulunkulu, akekho noyedwa ongaphunyula kuso. Ngalesi sikhathi, bonke abahlezi esizweni sikadrako omkhulu obomvu bazohlushwa ngenhlekelele, ngokwemvelo ezofaka phakathi umbuso wasemhlabeni (ibandla). Lesi yiso isikhathi sempela lapho amaqiniso ezovela khona, futhi ngalokho azozwiwa yibo bonke abantu, akekho ozophunyula. Lokhu kunqunyelwe kusengaphambili nguNkulunkulu. Kungenxa yalesi sinyathelo ukuba uNkulunkulu athi, “Manje sekuyisikhathi sokwenza okuningi kwamathalenta omuntu.” Ngoba, esikhathini esizayo, akunakuba khona libandla emhlabeni, nangenxa yenhlekelele, abantu abakwazi ukucabanga ngenye into, kulukhuni futhi ukuba bajabulele ubukhona bukaNkulunkulu bephakathi enhlekeleleni, ngakho, abantu bacelwa ukuba bathande uNkulunkulu ngenhliziyo yabo yonke esikhathini lesi esihle, ukuze bangalahlekelwa yithuba. Ngokudlula kwaleli qiniso, uNkulunkulu umahlulile udrako omkhulu obomvu, ngalokho futhi umsebenzi wobufakazi babantu ngoNkulunkulu ufike esiphelweni; emva kwalokho uNkulunkulu uzoqala isinyathelo esilandelayo somsebenzi, ebeka okungasadingeki ezweni likadrako omkhulu obomvu, bese kuthi ekugcineni abethele abantu emhlabeni wonke ebabhekise phansi esiphambanweni, emva kwalokho uzoshabalalisa sonke isintu—lezi yizinyathelo zesikhathi esizayo somsebenzi kaNkulunkulu. Ngalokho, nimelwe ukuphokophelela ukuzama ukuthanda uNkulunkulu kulesi simo esinokuthula. Esikhathini esizayo anisayikuba nawo amathuba okuthanda uNkulunkulu, ngokuba abantu banethuba kuphela lokuthanda uNkulunkulu osenyameni; ngenkathi sebephila komunye umhlaba, akukho noyedwa ozokhuluma ngokuthanda uNkulunkulu. Akusiwo yini umthwalo wemfanelo lona womuntu owadalwa? Ngalokho kumele umthande kanjani uNkulunkulu ezinsukwini zokuphila kwakho? Uke wakucabanga lokhu? Ulinde ukuthi uze ufe kube yikhona uthanda uNkulunkulu? Ingabe lokhu akukhona ukukhuluma okungenalutho? Namuhla, kungani ungaphokopheleli ukuthanda uNkulunkulu? Kungenzeka ukuthanda uNkulunkulu umatasa kube luthando lweqiniso ngoNkulunkulu? Isizathu esenza kuthiwe lesi sinyathelo somsebenzi kaNkulunkulu sizoshesha sifike ekupheleni kungoba uNkulunkulu usenabo ubufakazi phambi kukaSathane; ngalokho, asikho isidingo sokuthi umuntu kube khona akwenzayo, umuntu ucelwa kuphela ukuthi aphokophelele ukuthanda uNkulunkulu eminyakeni yakhe esaphila—yikho okumqoka lokhu. Ngokuba izidingo zikaNkulunkulu azizinkulu, futhi, ngaphezu kwalokho, ngoba kunexhala elivuthayo enhliziyweni yaKhe, wambulile isifinyezo sesinyathelo esilandelayo somsebenzi waKhe ngaphambi kokuthi kuphethwe lesi isinyathelo, okukhombisa ngokusobala ukuthi isikhathi singakanani; uma uNkulunkulu ubengenalo ixhala enhliziyweni yaKhe, ingabe ubeyokhuluma ngala mazwi isikhathi sisekhona? Kungoba isikhathi sifushane ukuthi uNkulunkulu asebenze ngale ndlela. Likhona ithemba lokuthi ningamthanda uNkulunkulu ngezinhliziyo zenu zonke, ngemiqondo yenu yonke, kanye nangamandla enu wonke, kube sengathi nivikela impilo yenu. Ngabe akuyona yini impilo enenjongo ephelele lena? Kukuphi kwenye indawo lapho ungathola khona impilo enenjongo? Akubona yini ubumpumputhe lobo? Uzimisele yini ukuthanda uNkulunkulu? Ngabe uNkulunkulu ukufanele yini ukuthandwa ngumuntu? Ngakho yini okufanele uyenze? Thanda uNkulunkulu ngesibindi, ngaphandle kwemibandela—bese ubheka ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani kuwe. Bheka ukuthi uzokubulala yini. Kafushane, umsebenzi wokuthanda uNkulunkulu ubaluleke kakhulu kunokukopisha nokubhala izinto zikaNkulunkulu. Kumele unikeze indawo yokuqala lokho okubaluleke kakhulu, ukuze impilo yakho ibe nenjongo eyengeziwe iphinde igcwale injabulo, bese ulinda “isigwebo” sikaNkulunkulu ngawe. Ngiyazibuza ukuthi okuhlelayo kuyakufaka yini phakathi ukuthanda uNkulunkulu—ngingajabula uma izinhlelo zabantu bonke zingaba yilezo ezipheleliswe nguNkulunkulu, bese ziba ezangempela.

Okwedlule:Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane Nanye

Okulandelayo:Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane Nane Nelamashumi Amane Nanhlanu

Ungase Uthande Nalezi