Indlela … (8)

Akulona usuku olulodwa noma ezimbili seloku uNkulunkulu eza emhlabeni ukuzokhuluma nesintu nokuzohlala nabantu. Mhlawumbe, phakathi nalesi sikhathi abantu bathole ulwazi oluningi ngoNkulunkulu, futhi mhlawumbe bathola ukwambulelwa kabanzi ngokusebenzela uNkulunkulu, futhi bathola okuhlangenwe nakho okholweni lwabo kuNkulunkulu. Noma ngabe kuyisimo sini, abantu abasiqondi isimo sikaNkulunkulu, futhi baveza zonke izinhlobo zezimo zabo njengabantu ngezindlela eziningi. Ngokubona Kwami, okubonakaliswa abantu ngezindlela ezahlukahlukene kwanele ukuba uNkulunkulu akusebenzise njengesibonelo, futhi abakwenza ngomqondo kwanele ukuze akusebenzise njengenkomba. Mhlawumbe lokhu kungokunye okubonakalisa ukusebenzisana kwesintu noNkulunkulu, umuntu angakuqapheli, okwenza lo msebenzi oqondiswa uNkulunkulu ugqame futhi ube sengathi unempilo ngokwawo, ucace ngokusobala. Ngisho lezi zinto kubafowethu nodadewethu njengomqondisi-jikelele walo mdlalo—noma yimuphi phakathi kwethu angakhuluma nemicabango kanye nemizwa yethu emuva kokwenza lokhu, futhi axoxe ngalokho omunye nomunye wethu abhekana nakho ezimpilweni zethu ezikulo mdlalo. Singaze sibe nohlelo olusha lokuvula izinhliziyo sixoxe ngemisebenzi yobuciko obudlalwayo, futhi sibone ukuthi uNkulunkulu usihola kanjani ngamunye ukuze emsebenzini olandelayo sikwazi ukuveza izinga eliphezulu lobuciko bethu futhi yilowo adlale indima yakhe ngamunye ngendlela enkulukazi, angamphoxi uNkulunkulu. Ngethemba ukuthi abafowethu nodadewethu bangakuthatha njengokubalulekile lokhu. Makangabikho ongakuthatha kancane ngoba ukudlala indima akusiyo into engafezwa osukwini olulodwa noma ezimbili; kudinga ukuthi sibhekane nempilo futhi sijule ezimpilweni zethu esikhathini eside, futhi nokuba nokuhlangenwe nakho kwangempela ngezimpilo ezinhlobonhlobo. Yilapho kuphela esiyokwazi khona ukuma eshashalazini. Nginethemba elikhulu ngabafowethu nodadewethu. Ngethemba ukuthi ngeke niphele amandla noma nidumazeke, noma uNkulunkulu angenzani, nizoba njengebhodwe lomlilo: ngeke nibe ntukuntuku, futhi niphikelele kuze kube sekugcineni, kuze kube wukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wembulwa ngokuphelele, kuze kube yilapho umdlalo uNkulunkulu awuqondisayo ufika esiphethweni sawo sokugcina. Akukho engikucela kinina, enginifisela khona ukuthi nikhuthazele, ukuthi ningabi abangabekezeli ngemiphumela, ukuze nisebenzisane Nami khona ngizowenza kahle umsebenzi, futhi angabikho odala ukuphazamisa noma ukuthikameza. Uma le ngxenye yomsebenzi seyiqediwe, uNkulunkulu uzonambulela yonke into. Emva kokuba umsebenzi Wami sewuqediwe, ngizonincoma phambi kukaNkulunkulu ukuze niziphendulele Kuye. Akungcono yini lokho? Asikwazi ukusizana ukuze sifeze izinhloso zethu—akusona yini isisombululo esiphelele sabo bonke abantu lesi? Lesi isikhathi esinzima esidinga ukuthi nikhokhe inani elithile. Ngoba manje ngingumqondisi, ngethemba ukuthi akekho ocikekayo ngalokhu. Lona ngumsebenzi owenziwa Yimi. Mhlawumbe ngelinye ilanga, ngiyoshintshela “ophikweni lwethimba elifanele” ngingabe ngisanenza ukuthi nibhekane nobunzima. Ngizonikhombisa noma yini enifuna ukuyibona, futhi ngininike noma yini enifuna ukuyizwa. Kodwa hhayi manje. Umsebenzi wanamuhla yilo msebenzi, angikwazi ukunganilawuli futhi nginivumele ukuthi nenze noma yini enifuna ukuyenza. Lokho bekuyokwenza umsebenzi Wami ube nzima; empeleni, lokho bekungeke kuthele izithelo futhi bekungeke kube nanzuzo kini. Ngakho namuhla kudingeka nibhekane “nokungabi nabulungisa.” Lapho sekufika usuku, lesi sigaba somsebenzi Wami siyobe sesiqediwe, ngiyokhululeka, Ngeke ngibekezelele lo mthwalo osinda kangaka, futhi ngizovumela noma yini eniyicela Kimi; inqobo nje uma izosiza izimpilo zenu, ngizozanelisa izicelo zenu. Sengitshathe umsebenzi onzima manje. Angikwazi ukuphambana nemiyalelo kaBaba uNkulunkulu, futhi angikwazi ukuphazamisa izinhlelo zomsebenzi Wami. Angikwazi ukuphatha imisebenzi eqondene Nami ngezindaba zebhizinisi Lami—futhi ngethemba ukuthi nonke ningaqonda bese ningixolela ngoba konke okwenziwa Yimi kuhambisana nenhloso kaNkulunkulu uBaba; ngenza konke afuna ngikwenze noma ngabe yini ayifunayo, futhi angizimisele ukuvusa intukuthelo Yakhe noma ulaka Lwakhe. Ngenza kuphela lokho okumele ngikwenze. Ngakho egameni likaNkulunkulu uBaba, Ngineluleka ngokuthi niqhubeke nokubekezela. Asikho isidingo sokukhathazeka. Emva kokuba sengiqede okumele ngikwenze, ningenza noma yini eniyifunayo futhi nibone noma yini eniyifisayo—kodwa kumele ngiqedele umsebenzi okumele ngiwenze.

Kulesi sigaba somsebenzi ukukholwa okukhulu nothando olukhulu kuyadingeka kithi sonke. Singase sikhutshwe ubudedengu obuncane ngoba lesi sigaba somsebenzi sehlukile kunazo zonke ezinye ezingaphambili: Lokho uNkulunkulu akuphelelisayo ukholo lwesintu, ongeke ulubone noma uluthinte. Okwenziwa uNkulunkulu ukuguqula amazwi abe ukholo, uthando, kanye nempilo. Abantu kumele bafinyelele esimweni lapho bekhuthazelela khona ukuthuthukiswa okuningi futhi babe nokholo olukhulu ngaphezu kolukaJobe. Kudingeka bakhuthazelele ukuhlupheka okukhulu nazo zonke izinhlobo zokuhlushwa ngaphandle kokusuka kuNkulunkulu. Uma belalela kuze kube sekufeni, futhi benokholo olukhulu kuNkulunkulu, khona-ke lesi sigaba somsebenzi kaNkulunkulu siyophothulwa. Yilo msebenzi engiye ngawenza, ngakho ngethemba ukuthi abafowethu nodadewethu bayakwazi ukuqonda ubunzima Bami, futhi bangasadinga lutho Kimi. Lokhu kudingwa uNkulunkulu uBaba Kimi futhi angikwazi ukubalekela iqiniso; kufanele ngenze umsebenzi okumele ngiwenze. Engikwethembayo kuphela ukuthi anenzi izinto ngaphandle kokucabanga nokwenza ngendlela engavamile, ukuthi niqale niqonde kabanzi nokuthi izimo azinithatheli phezulu ningazibhekisisanga. Indlela enicabanga ngayo igcwele ubungane, nikhohliseka kalula. Umsebenzi kaNkulunkulu awulula ngendlela eningase niyicabange, okungukuthi uvele enze noma yini afuna ukuyenza; uma ubengenza kanjalo, uhlelo Lwakhe beluzokonakala. Aniboni kanjalo? Ngenza umsebenzi kaNkulunkulu. Angenzi imisebenzi yabantu engatheni, lapho ngingenza noma yini engifuna ukuyenza futhi ngizihlelele ukuthi into ngiyayenza noma cha. Izinto azilula ngaleyo ndlela njengamanje. Ngithunywe uBaba ukuthi ngisebenze njengomqondisi—ingabe ucabanga ukuthi ngizihlelele futhi ngazikhethela lokhu ngoKwami? Indlela abantu abacabanga ngayo ivame ukuphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu. Ngakho, emva kokuba ngisebenze isikhathi esithile, kube nezicelo eziningi ezivela kubantu engingakwazanga ukuzigcwalisa kanti bonke abantu bayishintshile imicabango yabo Ngami. Kumele nonke nicaciseleke ngale mibono eninayo; anginaso isidingo sokukhomba ngamunye ngamunye, ngingachaza kuphela umsebenzi engiwenzayo. Imizwa Yami ayilimele nhlobo. Uma seniqonda lokho, ningakubheka nganoma iyiphi indlela enithanda ngayo. Angeke ngiphikise lutho, ngoba le indlela uNkulunkulu asebenza ngayo; angiphoqelelekile ukuthi ngikuchaze konke. Ngizele nje ukuzokwenza umsebenzi wamazwi, ukusebenza nokwenza umyalelo wamazwi. Akudingeki ukuthi ngisho okuningi ngalokho, futhi akukho okunye engikwenzayo. Ngichaze konke okumele ngikusho, anginandaba ukuthi yini eniyicabangayo, akusho lutho Kimi. Kodwa ngisathanda ukunikhumbuza ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awulula njengoba nicabanga. Ukungahambisani kwawo nemicabango yabantu kuwenza ubaluleke ngokujulile; futhi lapho uhambisana kakhulu nemicabango yabantu, usuke ungabi yigugu, futhi usuke ungabalulekile ngokwengeziwe. Cabangisisa ngala mazwi—yilokhu kuphela engingakusho ngalokho. Nani uqobo ningazihlaziyela okunye ngokwenu. Angeke ngikuchaze.

Abantu bacabanga ukuthi uNkulunkulu wenza izinto ngendlela ethile, kodwa esikhathini esingangonyaka esedlule, ingabe esikubonile nesihlangabezane nakho ngomsebenzi kaNkulunkulu kube okuhambisana ngempela nemicabango yabantu? Kusukela ekudalweni komhlaba kuze kube yimanje, akekho noyedwa umuntu okwaze ukuqonda izigaba noma imithetho yomsebenzi kaNkulunkulu. Ukuba bebekwazile, kungani labo baholi benkolo bengaboni ukuthi uNkulunkulu usebenza ngale ndlela njengamanje? Kungani bembalwa kangaka abantu abaqonda ukuba ngokoqobo kwanamuhla? Ngalokhu sikwazi ukubona ukuthi akekho umuntu oqonda umsebenzi kaNkulunkulu. Abantu bakwazi ukwenza izinto ngokuholwa uMoya Wakhe kuphela; akufanele bamane basebenzise ngokuqinile imithetho emsebenzini Wakhe. Uma nithatha umfanekiso nomsebenzi kaJesu niwuqhathanise nomsebenzi kaNkulunkulu wamanje, kumane kufane namaJuda azama ukulinganisa uJesu noJehova. Akusikho ukulahlekelwa ukwenza lokhu? NoJesu wayengazi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina uyoba njani; ayekwazi kuphela ukuthi okwakudingeka akwenze ukuba aqede umsebenzi wokubethelwa. Pho abanye bangaba nalo kanjani ulwazi? Bangaba kanjani nolwazi lokuthi uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi onjani esikhathini esizayo? UNkulunkulu ubengaludalula kanjani uhlelo Lwakhe kubantu, abathonywe uSathane? Akusibo ubuwula lobo? UNkulunkulu ucela ukuthi wazi futhi uqonde intando Yakhe. Akaceli ukuthi ucabange ngomsebenzi Wakhe wesikhathi esizayo. Sidinga kuphela ukuzikhathaza ngokukholwa kuNkulunkulu, senze izinto ngokuholwa Nguye, sibhekane nobunzima ngqo singenzi ukuthi uNkulunkulu abhekane nobunzima noma simdalele izinkinga. Kufanele senze lokho okumele sikwenze; inqobo nje uma sizoba semsebenzini kaNkulunkulu wamanje, khona-ke lokho kwanele! Le indlela enginiholela kuyo. Uma sigxila kuphela ekuqhubekeleni phambili, akukho noyedwa wethu uNkulunkulu azomphatha kabi. Onyakeni odlule enizuze kuwo ukukhula okuhle nithole izinto eziningi ezinkulu; ngethemba ukuthi anizukukwamukela kanzima lokho. Indlela enginiholela kuyo ingumsebenzi Wami nenhloso Yami, futhi yagcotshwa uNkulunkulu esikhathini eside esedlule, ngokuthi asinqumele kusengaphambili ukuze sikwazi ukuyihamba kuze kube yilapha, kuze kube yinamuhla. Ukuze sikwazi ukwenza lokhu okuyisibusiso sethu esikhulu, nakuba kungabanga indlela elula, ubungani bethu obengunaphakade, futhi buzodluliselwa kwabanye eminyakeni elandelayo. Noma ngabe injabulo noma ukuhleka noma usizi noma izinyembezi, konke makube yizinkumbulo zobuhle! Kungenzeka niyakhumbula ukuthi izinsuku zomsebenzi Wami zibaliwe. Nginemiklamo yomsebenzi eminingi, futhi ngeke ngikwazi ukuba nani njalo. Ngethemba ukuthi niyangiqonda—ngoba ubungani bethu basekuqaleni abushintshile. Mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyophinda ngivele phambi kwenu, futhi ngethemba ukuthi anizukungenzela izinto zibe nzima. Kakade, ngehlukile kini. Ngihamba yonke indawo ngenxa yomsebenzi Wami, angiphili impilo Yami ngokungcebeleka nje emahhotela. Noma ngabe ninjani, ngenza nje lokho okumele ngikwenze. Ngethemba ukuthi izinto esabelana ngazo ngaphambili zingaba yimbali yobungani bethu.

Kungashiwo ukuthi le ndlela yavulwa Yimi, futhi noma ngabe iyababa noma imnandi, ngiyiphembile indlela. Nakuba sikwaze ukuqhubeka kuze kube yinamuhla kube ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Kungase kube khona ababonga Mina, futhi kungaba khona abakhonondayo Ngami—kodwa lokho akubalulekile. Engifuna kuphela ukukubona ukufezwa kwalokho okumele kufezwe kuleli qembu labantu. Lokhu kumele kubungazwe. Ngakho, angibambeli muntu igqubu kwabakhononda Ngami; engikufunayo nje ukugcwalisa umsebenzi Wami ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze inhliziyo kaNkulunkulu ikwazi ukushesha iphumule. Ngaleso sikhathi, ngeke ngibe nomthwalo onzima, futhi akuzukuba khona kukhathazeka enhliziyweni kaNkulunkulu. Ingabe nizimisele ngokusebenza ngendlela engcono? Ukwenza kahle umsebenzi kaNkulunkulu akusiyo yini inhloso yethu? Impela kungashiwo ukuthi sibhekane nobunzima obukhulu futhi saba nentokozo enkulu kanye nobuhlungu ngalesi sikhathi, phezu kwakho konke, umsebenzi womuntu ngamunye ucishe wangaba nazihibe. Mhlawumbe, esikhathini esizayo, kuzodingeka umsebenzi ongcono kini, kodwa ningahlali nicabanga Mina; mane nenze lokho okufanele nikwenze. Okumele ngikwenze sekuzofezeka; ngethemba ukuthi nizokwethembeka ngaso sonke isikhathi, nokuthi anizufikelwa yisizungu ngomsebenzi Wami. Kufanele nazi ukuthi ngizele kuphela ukuzoqedela isigaba esisodwa somsebenzi, futhi ngokuqinisekile okungesikho ukwenza wonke umsebenzi kaNkulunkulu. Kufanele kunicacele lokhu, futhi ningabi neminye imibono ngakho. Umsebenzi kaNkulunkulu udinga okuningi ukuze ufezeke; ngeke nihlale nethembele Kimi. Mhlawumbe nibonile kakade ukuthi engikwenzayo kuyingxenye eyodwa kuphela yomsebenzi; ongamele uJehova noma uJesu; umsebenzi kaNkulunkulu wahlukaniswe izigaba eziningi, ngakho ningahlali kokukodwa kuphela. Ngenkathi ngisebenza nani kumele nilalele Mina. Umsebenzi kaNkulunkulu uyashintsha enkathini ngayinye; awuhlali ufana, futhi akuhlalwa kuculwa iculo elilodwa. Kunomsebenzi Wakhe ofanele isigaba ngasinye nongashintsha ngokwenkathi. Futhi njengoba nazalwa kule nkathi, kumele nidle futhi niphuze amazwi kaNkulunkulu, niphinde nifunde la mazwi. Usuku lungase lufike lapho umsebenzi Wami uyoshintsha, noma yini eyenzekayo kufanele niqhubeke ngokwalokho okumele nikwenze; umsebenzi kaNkulunkulu awukwazi ukuba nephutha. Ninganaki indlela izwe ngaphandle elishintsha ngayo; uNkulunkulu akakwazi ukuba nephutha, kanti umsebenzi Wakhe awukwazi ukuba ongalungile. Ukuthi nje ngesinye isikhathi umsebenzi kaNkulunkulu wakudala uyadlula bese kuqala umsebenzi Wakhe omusha. lokho akusho ukuthi ngenxa yokufika komsebenzi omusha, umsebenzi omdala ubungalungile. Lokhu kungukulahlekisa! Umsebenzi kaNkulunkulu akunakushiwo ukuthi ulungile noma awulungile, kungathiwa kuphela owangaphambili noma owakamuva. Lo umhlahlandlela wenkolelo yabantu kuNkulunkulu futhi angeke uthathwe kalula.

Okwedlule: Indlela … (7)

Okulandelayo: Yimuphi Umqondo Okumele Abakholwayo Bawubambe

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Gxila Kakhulu Kokungokoqobo

Wonke umuntu angakwazi ukupheleliswa uNkulunkulu, ngakho wonke umuntu kufanele aqonde ukuthi iyiphi inkonzo kaNkulunkulu ehambisana kahle...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp