Indlela … (7)

Kulokho esihlangane nakho ngokoqobo, sibona ukuthi kunezikhathi eziningi lapho uNkulunkulu esivulele khona indlela mathupha, ukuze indlela engaphansi kwezinyawo zethu iqine ngokwengeziwe, futhi ibe ngeyangempela ngokwengeziwe. Ngoba le yindlela uNkulunkulu asivulela yona endulo, futhi yehliselwe esizukulwaneni sethu emva kweminyaka eyizinkulungwane ezingamashumi. Ngalokhu sithathe indlela yalabo abasandulele, abangayihambanga baze bafika ekugcineni. Sikhethwe uNkulunkulu ukuhamba isigaba sayo sokugcina. Ngakho-ke, le ndlela sayilungiselelwa ngokukhethekile nguNkulunkulu, futhi noma ngabe siyabusiswa noma sehlelwa amashwa, akekho omunye ongahamba le ndlela. Ake nginezele oWami umbono kulokhu: Ungacabangi ukubalekela kwenye indawo, noma ukuzama ukuthola enye indlela, futhi ungahaheli isikhundla, noma uzame ukwakha owakho umbuso—konke lokhu kungamaphupho. Ungase ube nemiqondo ethile ozakhele yona mayelana namazwi Ami, engiphakamisa kukho ukuba uyeke ukudideka. Kungcono ukuba ucabange ngokwengeziwe ngalokhu; ungazami ukuhlakanipha, futhi ungadidi okuhle nokubi. Uyozisola ngakho lapho uhlelo lukaNkulunkulu selufeziwe. Engikushoyo ukuthi, lapho umbuso kaNkulunkulu ufika, izizwe zomhlaba ziyophihlizwa zibe yizicucu. Ngaleso sikhathi uyobona ukuthi izinhlelo zakho nazo ziyobe sezishabalalisiwe, nokuthi labo abasolwayo bayophihlizwa, futhi kulokhu, uNkulunkulu uyosibonakalisa ngokugcwele isimo Sakhe. Ngicabanga ukuthi ngenxa yokuthi lezi zinto zicace kangaka Kimi, kufanele ngikutshele zona, ukuze ungangigxeki kamuva. Ukuthi sikwazile ukuhamba le ndlela kuze kube namuhla kwamiswa nguNkulunkulu, ngakho ungacabangi ukuthi uyinto ekhethekile, noma ukuthi unebhadi—awunakubeka imibono ngomsebenzi wamanje kaNkulunkulu ujike ungaphihlizwa ube yizicucu. Ngikhanyiselwe ngumsebenzi kaNkulunkulu: Noma kungenzekani, uNkulunkulu uzoliphelelisa leli qembu labantu, umsebenzi Wakhe ngeke uphinde uguquke, futhi uyofikisa leli qembu labantu ekugcineni kwendlela, bese ephetha umsebenzi Wakhe emhlabeni. Kufanele sonke sikuqonde lokhu. Iningi labantu lithanda “ukubuka phambili," futhi ukuhaha kwabo akunasiphetho. Akekho kubo oqonda intando kaNkulunkulu ephuthumayo yanamuhla, ngakho futhi bonke bacabanga ngokuphunyuka. Banjengamahhashi adlubulundelile afuna kuphela ukuzula ehlane; bambalwa abafuna ukuzinza ezweni elihle laseKhenani ukuze bafune indlela yokuphila komuntu. Lapho sebengene ezweni eligeleza ubisi noju, uma abantu bengalithokozeli, yini enye abayifunayo? Uma kukhulunywa iqiniso, ngaleya kwezwe elihle laseKhenani kukhona ihlane kuphela. Ngisho lapho abantu sebengene endaweni yokuphumula, abakwazi ukumela umsebenzi wabo; abayizo nje izifebe? Uma ulahla ithuba lokupheleliswa nguNkulunkulu lapha, uyozisola konke ukuphila kwakho, ukuzisola kwakho kuyoba okungenasiphetho. Uyoba njengoMose, owabuka izwe laseKhenani kodwa akaze akwazi ukulithokozela, efumbethe izibhakela, ukufa kwakhe kugcwele ukuzisola—awuboni ukuthi lokhu kuyihlazo? Awuboni ukuthi kubanga amahloni, ukuklolodelwa ngabanye? Ufuna ukufojiswa ngabanye? Awufuni ukwenza kahle? Awufuni ukuba ngumuntu ohloniphekile futhi oqotho opheleliswe nguNkulunkulu? Ngempela awulangazeleli lutho? Awuzimisele ukuthatha ezinye izindlela; ngabe futhi awufisi ukuthatha indlela uNkulunkulu akumisele yona? Uyalokotha ukuphikisana nentando yeZulu? Kungakhathaleki ukuthi lingakanani “ikhono” lakho, ungaledelela ngempela iZulu? Ngikholwa ukuthi kungcono ukuba sizame ukuzazi ngokuyikho. Izwi elilodwa elivela kuNkulunkulu lingaguqula izulu nomhlaba, pho uyini umuntu ozacile omncanyana emehlweni kaNkulunkulu?

Kulokho engihlangane nakho, ngibone ukuthi lapho uphikisana noNkulunkulu ngokwengeziwe, uNkulunkulu uzokhombisa ngokwengeziwe isimo Sakhe sobukhosi, nokusola “akunika” khona kuzoba nzima ngokwengeziwe; uma umlalela ngokwengeziwe, uzokuthanda futhi akuvikele ngokwengeziwe. Isimo sikaNkulunkulu sinjengethuluzi lokujezisa: Uma ulalela uyophepha futhi uphile; lapho ungalaleli—lapho uhlala uzama ukubukisa, futhi uhlala wenza ubuqili—isimo sikaNkulunkulu siguquka ngokushesha. Ufana nelanga ngosuku olunamafu, uyozifihla kuwe futhi akukhombise ulaka Lwakhe. Kanjalo, futhi, isimo Sakhe sinjengesimo sezulu ngoJuni, lapho isibhakabhaka sicwathe amamayela amaningi namaza olwandle eluqimbana nje phezu kwamanzi, kuze kube lapho umsinga uqala ukunyakaza ngesivinini, namanzi aguquke abe yigagasi eligubhayo. Ungalokotha ube nobudlabha phambi kwalesi simo sikaNkulunkulu? Kulokho enihlangane nakho empilweni, iningi lenu, bafowethu nodadewethu, libonile ukuthi lapho uMoya oNgcwele esebenza ekukhanyeni kwasemini, nigcwala ukukholwa—kodwa-ke, kungazelelwe, uMoya kaNkulunkulu unishiya ngokuphazima kweso, bese nihlukumezeka ngendlela yokuthi ningalali ebusuku, nicinga nxazonke indawo lapho uMoya Wakhe anyamalale waya ngakhona. Noma ungenzani, awukwazi ukuthola lapho uMoya Wakhe aye ngakhona—kodwa, khona lapho, kungazelelwe, uyabonakala kuwe futhi, bese ujabula njengenkathi uPetru, engazelele, ephinde ebona iNkosi yakhe uJesu, ujabule ucishe umemeze. Usukukhohliwe ngempela lokhu, emva kokuhlangana nakho izikhathi eziningi kangaka? INkosi uJesu Kristu, eyaba yinyama, eyabethelwa esiphambanweni, yayisivuka yenyukela ezulwini, ihlala ifihlekile kuwe isikhathi esithile, bese futhi ibonakala kuwe isikhathi esithile. Izembula kuwe ngenxa yokulunga kwakho, futhi iyathukuthela futhi isuke kuwe ngenxa yezono zakho, pho kungani ungathandazi ngokwengeziwe Kuyo? Ubungazi yini ukuthi emva kwePhentekoste, iNkosi uJesu inomunye umsebenzi emhlabeni? Wazi kuphela iqiniso elithi iNkosi uJesu Kristu yaba yinyama, yeza emhlabeni, yayisibethelwa esiphambanweni. Awukaze ubone ukuthi iNkosi uJesu obukholwa kuyo ngaphambili kade yanikeza umsebenzi Wayo komunye umuntu, nokuthi kudala waphethwa, ngakho uMoya weNkosi uJesu Kristu usefikile futhi emhlabeni esesimweni senyama ukuzokwenza enye ingxenye yomsebenzi Wakhe. Ngithanda ukufaka okuthile lapha—ngaleya kokuthi manje nikulo mgudu, ngisho ngokungangabazi ukuthi bambalwa kini abakholwa ukuthi lo muntu uNguye obekwe kini yiNkosi uJesu Kristu. Nazi ukumthokozela kuphela; anivumi ukuthi uMoya kaNkulunkulu usebuye wafika emhlabeni, futhi anivumi ukuthi uNkulunkulu wanamuhla unguJesu Kristu weminyaka eyizinkulungwane eyedlule. Ngakho futhi ngithi nonke nihamba nivale amehlo—namukela nje noma yikuphi lapho enigcina nikhona—futhi aninandaba nhlobo nalokhu. Ngalokhu nikholwa kuJesu ngamazwi, kodwa aninandaba nokuphikisa ngokusobala Lowo uNkulunkulu afakaza Ngaye namuhla. Ngabe aninabuwula? UNkulunkulu wanamuhla akanandaba namaphutha akho, akakulahli. Uthi ukholwa kuJesu, pho iNkosi yakho uJesu ingakuyeka? Ngabe ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyindawo ethile yokuthi ukhiphele kuyo ukufuthelana, futhi ukhulume amanga? Lapho iNkosi yakho uJesu Kristu izembula futhi, iyonquma ukuthi ulungile noma umubi isukela endleleni oziphethe ngayo manje. Abantu abaningi bagcina benemibono ngalokhu engikubiza “ngabafowethu nodadewethu,” futhi bakholwa ukuthi indlela kaNkulunkulu yokusebenza izoguquka. Ngabe abantu abanjalo abazingeli ukufa? UNkulunkulu angafakaza yini ngoSathane njengoNkulunkulu uqobo Lwakhe? Kulokhu, ngabe awulahli uNkulunkulu? Ukholwa ukuthi noma ngubani nje angaba nguNkulunkulu uqobo Lwakhe? Ukuba bewazi ngempela, ubungeke ube nemibono. EBhayibhelini kukhona isiqephu esilandelayo: Zonke izinto ngeZakhe futhi zonke izinto zivela Kuye. Uyoletha amadodana amaningi enkazimulweni futhi unguMholi wethu…. Ngalokhu akanamahloni ngokusibiza ngabafowabo. Ungakwazi ukuqeketha la mazwi ngekhanda, kodwa awukuqondi akuchazayo ngempela. Ngabe awukholwa kuNkulunkulu ngamehlo avalekile?

Ngikholwa ukuthi isizukulwane sethu sibusisiwe ngokwazi ukuthatha indlela engaqedwanga yilezo zizukulwane ezingaphambili, nangokubona ukubonakala kwesibili kukaNkulunkulu weminyaka eyizinkulungwane eziningi eyadlula—uNkulunkulu ophakathi kwethu, futhi ogcwele zonke izinto. Wawungeke nhlobo ucabange ukuthi ungahamba le ndlela—ngabe lokhu kuyinto ongayenza? Le ndlela iholwa ngokuqondile nguMoya oNgcwele, iholwa nguMoya oqiniswe kasikhombisa weNkosi uJesu Kristu, futhi yindlela evulelwe wena nguNkulunkulu wanamuhla. Ngisho emaphusheni akho adlebeleke kangakanani ubungeke ucabange ukuthi uJesu weminyaka eyizinkulungwane eziningi ubeyobonakala futhi phambi kwakho. Ngabe awuzizwa unokuthokoza? Ngubani okwazi ukubhekana ubuso nobuso noNkulunkulu? Ngihlala ngithandazela ukuthi iqembu lethu lamukele izibusiso ezinkulu ngokwengeziwe kuNkulunkulu, ukuthi sithokozelwe nguNkulunkulu futhi sizuzwe Nguye, kodwa sezibe ziningi kakhulu futhi izikhathi lapho ngikhale khona izinyembezi ezibuhlungu ngenxa yethu, nginxusa ukuba uNkulunkulu asikhanyisele, ukuze sibone izambulo ezinkulu ngokwengeziwe. Lapho ngibona abantu abahlala bezama ukukhohlisa uNkulunkulu futhi abangalangazeleli kuba lutho, noma kokunye abanaka inyama, noma abalwela okufunwa yibo kanye negama ukuze bazigqamise bona, bekungenzeka kanjani ngingezwa ubuhlungu obukhulu enhliziyweni Yami? Kungani abantu bangabi nokuzwa kangaka? Ukuba abantabakho bebehlubuka futhi bengakuhloniphi, ukuba bebengenanembeza, ukuba bebezikhathalela bona kuphela futhi bengayicabangeli nhlobo imizwa yakho, futhi bebekuxosha endlini lapho sebekhulile, ubungazizwa unjani kulelo qophelo? Bekungeke kugeleze izinyembezi ebusweni bakho lapho ukhumbula igazi, umjuluko nomnikelo owufakile ekubakhuliseni? Ngalokhu ngithandaze kaninginingi kuNkulunkulu ngathi, “Nkulunkulu othandekayo! Nguwe kuphela owaziyo ukuthi ngiyawuthwala yini umthwalo womsebenzi Wakho. Lapho izenzo Zami zingahambisani nentando Yakho, uyangiqondisa, ungiphelelise, futhi ungenze ngibone. Isicelo Sami esisodwa Kuwe ukuba unyakazise laba bantu ngokwengeziwe, ukuze ukhazinyuliswe ngokushesha futhi bazuzwe Nguwe, ukuze umsebenzi Wakho ufeze intando Yakho, nohlelo Lwakho lusheshe luphethwe.” UNkulunkulu akafuni ukunqoba abantu ngokusola, akafuni ukuhlala edonsa abantu ngekhala. Ufuna ukuba abantu balalele amazwi Akhe futhi basebenze ngendlela enokuqoqeka, bese ngalokhu, benelisa intando Yakhe. Kodwa abantu abanawo amahloni futhi bahlala bemhlubuka. Ngikholwa ukuthi okusilungele kakhulu ukuthola indlela elula kunazo zonke yokumenelisa, okungukuthi, ukulalela wonke amalungiselelo Akhe. Uma ungakufeza ngempela lokhu, uyopheleliswa. Ngabe lokhu akuyona into elula nethokozisayo? Thatha indlela okufanele uyithathe; unganaki okushiwo ngabanye, futhi ungacabangi ngokweqile. Ngabe ikusasa nesiphetho sakho kusezandleni zakho? Uhlala uzama ukuphunyuka, ufisa ukuthatha indlela yomhlaba—kodwa kungani ungakwazi ukuphuma? Kungani ungabaza empambanamgwaqo iminyaka eminingi bese ugcina ngokukhetha le ndlela futhi? Emva kokuzula iminyaka eminingi, kungani manje usubuyele kule ndlu nakuba ungafuni? Ngabe lokhu kusezandleni zakho? Kulabo benu abakulo mgudu, uma nikholwa Kimi, yizwani lokhu-ke: Uma uhlela ukushiya, bheka ukuthi uNkulunkulu uyakuvumela yini, bheka indlela uMoya oNgcwele akunyakazisa ngayo—zizwele wena. Ukukubeka ngokusobala, noma ngabe wehlelwa yibhadi, kufanele likwehlele kulo mgudu, futhi uma kunokuhlupheka, kufanele uhlupheke lapha, namuhla; awukwazi ukuya kwenye indawo. Kucacile lokhu kuwe? Ubuzoyaphi? Lesi yisinqumo sikaNkulunkulu sokuphatha. Ucabanga ukuthi ukukhetha kukaNkulunkulu leli qembu labantu akunamqondo? Emsebenzini Wakhe namuhla, uNkulunkulu akathukutheli kalula—kodwa uma abantu bezama ukuphazamisa uhlelo Lwakhe, ubuso Bakhe buguquka ngokuphazima kweso, buguquke ekucwatheni buguqubale. Ngakho, ngiyakweluleka ukuba uzinze futhi uthobele izinhlelo zikaNkulunkulu, futhi umvumele ukuba akuphelelise. Ngabantu abenza lokhu kuphela abahlakaniphile.

Okwedlule: Indlela … (6)

Okulandelayo: Indlela … (8)

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp