Indlela… (6)

Umsebenzi kaNkulunkulu owenze ukuthi silethwe esikhathini samanje. Ngakho, sonke singabasindile ohlelweni lokuphatha lukaNkulunkulu, futhi ukuze sikwazi ukugcinwa osukwini lwesimanje kuwukuphakanyiswa nguNkulunkulu okukhulu. Ngokohlelo lukaNkulunkulu, izwe likadrako obomvu omkhulu kumele lishatshalaliswe, kodwa Ngicabanga ukuthi mhlawumbe Usungule olunye uhlelo, noma Ufuna ukwenza enye ingxenye yomsebenzi waKhe. Ngakho kuze kube yinamuhla, angikakwazi ukuchaza ngokucacile—kusengathi yisiphicaphicwano esingaxazululeki. Kodwa sekukonke, leli qoqo lethu limiswe uNkulunkulu ngaphambilini, futhi Ngiqhubeka nokukholwa ukuthi uNkulunkulu usibekele omunye umsebenzi. Sengathi sisonke singafuna Izulu ngakho: "Sengathi intando yaKho ingangezelwa futhi Uphinde Ukwazi ukuvela phakathi kwethu Ungabe usazifihla ukuze sikwazi ukubona inkazimulo yaKho nobuso bakho ngokucacile." Ngihlala Nginomuzwa wokuthi indlela uNkulunkulu Asihola ngayo ayiqondi ngqo phezulu, kodwa iwumgwaqo omagwingcigwingci onemigodi, futhi uNkulunkulu Uthi uma indlela igcwele amatshe kuba yilapho kubonakala khona uthando ezinhliziyweni zethu, kodwa akekho phakathi kwethu ongavula lolu hlobo lwendlela. Ngokwesipiliyoni Sami, Ngihambe ezindleleni eziningi ezinamatshe, nezinemigodi futhi Ngabhekana nokuhlupheka okukhulu; ngezinye izinkathi ngiye ngabhekana nosizi olukhulu kangangoba ngangifuna ukukhala ngimemeze, kodwa ngihambile kule ndlela kwaze kwaba yinamuhla. Ngikholwa ukuthi le ndlela iholwa uNkulunkulu, ngakho ngibekezelela ukuhlushwa okukhulu ngiphinde ngiqhubeke. Ngoba yilokhu okumiswe uNkulunkulu, ngakho ngubani ongakubalekela? Angiceli ukuthola izibusiso; eNgikucelayo nje ukuthi Ngikwazi ukuhamba endleleni okumele Ngihambe ngayo ngokwentando kaNkulunkulu. Angifuni ukulingisa abanye noma Ngihambe ngendlela abahamba ngayo—Engikufunayo nje ukuthi ngigcwalise ukuzinikela kwaMi ukuze Ngihambe ngendlela eNgiyimiselwe kuze kube sekugcineni. aNgifuni ukucela ukusizwa abanye; eqinisweni, aNgikwazi nakusiza muntu futhi. Kusengathi Ngizwela kakhulu kulolu daba. Angazi ukuthi abanye abantu bacabangani. Lokhu kubangelwa ukuthi bengihlala Ngikholwa ukuthi noma umuntu engahlupheka kanganani futhi noma angahamba kangakanani endleleni ayimiselwe uNkulunkulu kanye nokuthi akekho umuntu ongasiza omunye. Mhlawumbe ingxenye yabafowethu nodadewethu abanomdlandla ingase ithi Ngishoda ngothando. Kodwa lokhu kuyilokho eNgikukholwayo. Abantu bahambe ngezindlela zabo bethembele ekuholweni nguNkulunkulu, futhi Ngikholwa ukuthi abafowethu nodadewethu abaningi bazoyiqonda inhliziyo Yami. Ngethemba nokuthi uNkulunklu Usihlinzeka ngokukhanyiseleka okukhulu ngalokhu ukuze uthando lwethu lube ngcwele nokuthi ubungani bethu bube ngobuyigugu kakhulu. Sengathi singedidwe yilesi sihloko, kodwa sicaciseleke ukuze ubudlelwano bethu nabanye abantu busunguleke ngokobuholi bukaNkulunkulu.

UNkulunkulu usebenzile ezweni laseChina iminyaka eminingi, futhi ukhokhe inani elikhulu kakhulu ebantwini ukuze sikwazi ukufinyelela lapho sikhona namuhla. Ngicabanga ukuthi ukuze bonke abantu baholelwe endleleni eyiyo, lo msebenzi kumele uqale lapho bonke abantu bentekenteke khona—yingale ndlela kuphela lapho esingakwazi khona ukuqala ukudlula kukho ukuze kuqhutshekelwe phambili. Akuve kungcono lokho? Izwe laseChina eligcoliswe iminyaka eyizinkulungwane liqhubekile kwaze kwaba yinamuhla. Zonke izinhlobo zamagciwane ziqhubeka nokwanda yonke indawo njengombulalazwe; ukubheka ubudlelwano babantu nje kukodwa kwanele ukuthi ubone ukuthi abantu banamagciwane angakanani. Kunzima ngokwedlulele ukuthi uNkulunkulu aqale umsebenzi Wakhe endaweni ecinene kangaka nechaphazelwe yigciwane. Izimilo zabantu, imikhuba, indlela abenza ngayo izinto, konke abakuveza ezimpilweni zabo kanye nobudlelwano babo nabantu konakele ngendlela engakholakali futhi nolwazi lwabo kanye namasiko abo kuyazondwa uNkulunkulu. Kungasabalwa izipiliyoni ezinhlobonhlobo abazifunde emindenini yabo kanye nasemphakathini—lokhu kwahlulelwe emehlweni kaNkulunkulu. Kudalwa ukuthi labo abaphila kuleli lizwe badle amagciwane amaningi. Kubukeka kuyinto ejwayelekile lokhu ebantwini, futhi bakushaya indiva nje. Ngakho, uma abantu begcwele inkohlakalo, nobudlelwano babo nabantu buzoba ngobungalungile kakhulu. Kunokulwa kwangaphakathi ebudlelwaneni babantu—bayahlaselana balimazane sengathi leya ndawo yidolobha lamadimoni lapho umuntu edla omunye khona. Kunzima ngokwedlulele ukuqhuba umsebenzi kaNkulunkulu endaweni eyesabisa kangaka, lapho izipoki zitanasa khona. Uma ngibhekana nabantu, ngihlala nginxusa uNkulunkulu ngaphandle kokupheza. Imbangela yalokhu ukuthi ngihlala ngesaba ukubhekana nabantu, futhi Ngesaba kakhulu ukuphoxa "isithunzi" sabantu ngesimo Sami. Enhliziyweni Yami ngihlala ngesaba ukuthi le mimoya engahlanzekile izokwenza okuxakayo, ngakho Ngihlala ngincenga uNkulunkulu ukuthi angivikele. Bonke ubudlelwano obungalungile bungabonakala phakathi kwalaba bantu abaphakathi kwethu. Ngibona zonke lezi zinto futhi kunenzondo enhliziyweni Yami. Lokho kwenziwa ukuthi abantu bahlala benza “umsebenzi” wabantu phakathi kwabo futhi abambali uNkulunkulu. Ngiyazizonda izenzo zalaba bantu ekujuleni kwamathambo aMi. Okubonakala kubantu abasezweni laseChina isimo sikaSathane senkohlakalo sodwa, ngakho emsebenzini kaNkulunkulu kulaba bantu, kucishe kube nzima ukuthola noma yini enhle kubo; wonke umsebenzi wenziwa uMoya Ongcwele, futhi kucishe kube ukuthi uMoya oNgcwele usebenza kakhulu ebantwini, futhi usebenza kubo. Kucishe kube nzima impela ukusebenzisa labo bantu, okusho ukuthi, umsebenzi wokunyakaziswa uMoya oNgcwele uhambisana nokusebenzisana nabantu angeke wenzeke. UMoya oNgcwele usebenza ngokuzikhandla ukuze Unyakazise abantu, kepha nakuba kunjalo abantu bandikindiki nje futhi abezwa abazi nhlobo ukuthi uNkulunkulu wenzani. Ngakho, umsebenzi kaNkulunkulu eChina uqhathaniswa nomsebenzi waKhe wokudala umhlaba. Wenza bonke abantu bazalwe kabusha futhi uguqula konke okuqondene nabo ngoba akukho lutho oluhle kulaba bantu. Kubuhlungu ngokudlulele. Ngivame ukuba nomthandazo wosizi eNgiwenzela laba bantu: "Nkulunkulu, sengathi amandla aKho amakhulu angabonakaliswa kulaba bantu ukuze uMoya waKho ubanyakazise kakhulu, futhi ukuze laba bahlupheki abandikindiki nabephuzayo ukuqonda bangaphaphama, bangali, futhi babone inkazimulo yaKho." Sengathi sisonke singakhuleka phambi kukaNkulunkulu sithi: O Nkulunkulu! Sengathi Ungaphinda uqhubeke nomusa nokusinakekela ukuze izinhliziyo zethu ziphendukele kuWe ngokugcwele futhi sikwazi ukuphunyuka kuleli zwe elingcolile, sime, futhi siqedele lokho Osethembe ngakho. Ngethemba ukuthi uNkulunkulu Angase Aphinde Asinyakazise size sithole ukukhanyiseleka, futhi ukuze Abe nomusa kithi ukuze izinhliziyo zethu zikwazi ukugcina seziphendukele Kuye futhi akwazi ukusithola. Lokhu ukulangazelela esinakho ngokubambisana.

Indlela esiyithathayo igcotshwe nguNkulunkulu ngokugcwele. Phezu kwakho konke, ngikholwa ukuthi nakanjani ngingakwazi ukuhamba ngale ndlela kuze kube sekugcineni, futhi lokhu kwenziwa ukuthi uNkulunkulu uhlala engimoyizelela, futhi kusengathi isandla sikaNkulunkulu sihlala singihola. Ngakho, ayihlanjululwa yilutho enhliziyweni Yami—Ngihlala ngimatasatasa nomsebenzi kaNkulunkulu. Ngizama ngamandla wonke ukuphelelisa yonke into uNkulunkulu angethembe ngayo ngokuzinikela, futhi angigxambukeli emisebenzini angangijubelanga yona, noma aNgigxambukeli emsebenzini owenziwa yinoma ubani omunye. Lokho kwenziwa ukuthi ngikholwa ukuthi wonke umuntu kumele ahambe ngendlela yakhe ngaphandle kokugxambukela endleleni yomunye umuntu. Le yindlela engibona ngayo. Mhlawumbe lokhu kubangelwa ukuthi isimilo Sami uqobo, kodwa Ngethemba ukuthi abafowethu nodadewethu bayangiqonda futhi bayangixolela ngoba angilingi nhlobo ukwenza okuphambene nezimiso zikaBaba Wami. Angiyiphuli nhlobo intando yaseZulwini. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi usukukhohliwe ukuthi "intando yeZulu ayikwazi ukwaphulwa"? Mhlawumbe abanye abantu bacabanga ukuthi Nginomona kakhulu, kodwa ngicabanga ukuthi ngifikele ukwenza ingxenye yomsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu. Angifikelanga ubudlelwano nabantu. Angikwazi ukufunda indlela yokuba nobudlelwano obuhle nabanye abantu. Kodwa ngiholwa uNkulunkulu kulokho Angethembe ngakho, futhi nginesibindi nokubekezela kokwenza lo msebenzi kahle. Kungenzeka ukuthi Nginomona kakhulu. Ngifisa ukuthi bonke abantu bakwazi ukuthatha isinyathelo ngokwabo sokuthi bezwe uthando lukaNkulunkulu lokuzidela futhi basebenzisane naYye. Ningalindi ukuze kufike owasebukhosini bukaNkulunkulu okwesibili—okungeke kulungele muntu. Ngihlala ngicabanga ukuthi into okumele siyicabange yilena: “Kufanelesenze konke okusemandleni okumele sikwenze ukuze sanelise uNkulunkulu. UNkulunkulu wethembe umuntu ngamunye ngokuthile okwehlukile; kumele sikufeze kanjani? Kumele uqaphele ukuthi indlela oyithathayo empeleni iyini—isemqoka ukuze ucaciseleke ngalokhu. Njengoba uzimisele ngokwanelisa uNkulunkulu, kungani ungaqali ngokuzinikela Kuye? Mhla Ngiqala ukukhuleka kuNkulunkulu, Nganikela ngenhliziyo Yami yonke Kuye. Abantu abaNgizungezile —abazali, odadewethu, abafowethu, nozakwethu—ngibakhohlwe ngeqiniso, futhi kusengathi abakaze babe khona empilweni Yami nhlobo. Lokho kwenziwa ukuthi umqondo waMi uhlala ukuNkulunkulu, amazwi Akhe, noma ubuhlakani Kwakhe—lezi zinto bezihlala zingaphambili futhi zikumongo wenhliziyo Yami futhi baba yinto eyigugu kakhulu enhliziyweni Yami. Ngakho kubantu abagcwele ubungcithabuchopho, Anginamuzwa, ngiyisilwane esinegazi elibandayo. Indlela engiziphatha ngayo, indlela engenza ngayo izinto, iminyakazo Yami yonke—konke lokhu kuyazihlaba izinhliziyo zabo. Bangibuka ngendlela exakile okungathi ngokwami Ngiziphendule isiphicaphicwano esingaxazululeki. Abantu babuka Mina phansi phezulu ezinhliziyweni zabo—abazi ukuthi Ngizokwenzani. Ngingayeka kanjani ukuqhubekela phambili ngenxa yeminyakazo yalabo bantu? Mhlawumbe banomhobholo, noma banyanyile, noma bayagcwaneka—ngisakhuleka kakhulu phambi kukaNkulunkulu sengathi Nguye Nami kuphela emhlabeni owodwa, nokuthi bekungekho muntu omunye. Izimo zangaphandle zihlala zingicindezela, kodwa umuzwa wokususwa kuNkulunkulu uphinde uNgiqhubezele. Kule ngwadla, Ngikhothame phambi kukaNkulunkulu: "O Nkulunkulu! Angikaze Ngingathandi ukusebenzela Wena. Emehlweni aKho Ngihlala Ngihloniphekile futhi Ngithathwa njengegolide elicolisisiwe, kodwa Angikwazi ukuphunyuka emandleni obumnyama. Ngizimisele ukuhlupheka ngenxa yaKho impilo Yami yonke, Ngizimisele ukwenza umsebenzi waKho ube umsebenzi wempilo Yami yonke; Nginyakunxusa ukuthi uNginike indawo efanele yokuphumula ukuze Nginikele impilo Yami kuWe. O Nkulunkulu! Ngizimisele ngokunikela ngempilo Yami kuWe. Ubuthakathaka bomuntu ubazi kahle, pho kungani Uzifihla Ngingakuboni?" Khona manjalo Ngezwa kwangathi kwakuyimbali yasentabeni eyayidedela iphunga emoyeni opholile, kodwa akekho umuntu owayazi. Izulu lalikhala futhi inhliziyo Yami yayilokhu ikhala kwasengathi Ngiba nobuhlungu obudlulele enhliziyweni Yami. Yonke imimoya kanye nokuzungezwa isintu kwaba njengokuduma kwezulu osukwini olwalunesimo sezulu esihle. Ngubani owayengaqonda inhliziyo Yami? Ngakho Ngiza phambi kukaNkulunkulu futhi ngithi: “O Nkulunkulu! Ingabe ayikhona indlela yokuqhuba umsebenzi waKho kuleli lizwe lokungcola? Kungani abanye abantu bekhululekile ngokuba kule ndawo eyesekelayo futhi engenakuhlushwa, kepha bengayicabangeli inhliziyo yaKho? Noma ngabe bengingavula amaphiko aMi, kungani Ngehluleka ukundiza? Ingabe Awukugunyazi lokho?" Ngichithe izinsuku eziningi ngikhala ngalokhu, kodwa Bengihlala Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzoduduza inhliziyo Yami edabukile. Kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, akekho umuntu ongaqonda umoya waMi wokuba nexhala. Mhlawumbe kube umbono oqondile ovela kuNkulunkulu—Ngihlala nginomlilo ngaphansi kwaMi ngomsebenzi waKhe futhi Ngiswela nesikhathi sokuphefumula. Kuze kube yilolu suku Ngisakhululeka: "O Nkulunkulu! Uma Kunguwe, sengathi Ungangithwala ukuze Ngikwenzele umsebenzi omkhulu kakhulu ukuze ngiwelulele emhlabeni obanzi uwonke, kuvulelekele wonke amazwe, wonke amabandla asemhlabeni, ukuze inhliziyo Yami ikwazi ukuthola ukuthula okuncane, ukuze Ngiphile endaweni yokuphumula ngenxa yaKho, futhi ukuze Ngikusebenzele ngaphandle kokuphazamiseka futhi Ngikwazi ukuthulisa inhliziyo Yami yokusebenzela Wena impilo Yami yonke." Lokhu yisifiso senhliziyo Yami. Mhlawumbe abafowethu nodadewethu bazothi Nginenkani, nginekhanda elilukhuni. Ngiyakuvuma lokho ngoba kuyiqiniso—lokho abantu ababasha abanakho "ukudelela" nje. Ngakho Ngikhuluma iqiniso ngaphandle kokuphikisa imibono emiyo. KiMi ningase nibone zonke izimilo zomuntu omusha, kodwa ningakwazi ukubona ukuthi Ngehluke kuphi kwabanye abantu abasha—ukuthula kwaMi kanye nokuphola kwaMi. Angizigqamisi ngalokhu; Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu Ungazi ngaphezu kokuba Ngizazi. Lawa ngamazwi aphuma enhliziyweni Yami, futhi ngethemba ukuthi abafowethu nodadewethu abazukuphoxeka. Sengathi singakhuluma amazwi asezinhliziyweni zethu, sibheke izimpokophelo zethu esizilandelayo ngazinye, siqhathanise nothando lukaNkulunkulu, silalele amazwi esiwanyenyezela uNkulunkulu, sicule amaculo ethu amnandi kakhulu ezinhliziyweni zethu, futhi siveze imizwa yethu yokuzigqaja ukuze izimpilo zethu zibe zinhle kakhulu. Khohlwa osekudlule, bese ubheka ikusasa. UNkulunkulu uzobe esesivulela indlela!

Okwedlule: Indlela… (5)

Okulandelayo: Indlela… (7)

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi