Isahluko 19

Njengoba umsebenzi woMoya oNgcwele uqhubekela phambili, uNkulunkulu uphinde wasingenisa endleleni entsha yomsebenzi woMoya oNgcwele. Ngenxa yalokho akunakugwenywa ukuthi abanye abangiqondanga kahle futhi baye bakhononda Ngami. Abanye bangenqabile futhi baphikisana Nami, futhi baye bangihlolisisa. Noma kunjalo ngisanilinde ngomusa ukuba niphenduke futhi niguquke. Ushintsho endleleni yomsebenzi woMoya oNgcwele ukuthi uNkulunkulu ngokwaKhe abonakale ngokusobala. Izwi Lami ngeke lishintshe! Njengoba ngisindisa nina, angeke nginishiye phakathi nendlela, kodwa kunokungabaza ngaphakathi kini futhi nifuna ukubuyela emuva ningaphethe lutho. Abanye benu bayekile ukuya phambili kuyilapho abanye bamile babhekile. Abanye basalokhu behambisana nesimo, futhi abanye bayalingisa nje. Niziqinise ngempela izinhliziyo zenu! Niye nathatha lokhu engikushilo kini futhi nakwenza kwaba yinkani nokuqhosha kwenu. Cabangani ngalokhu kakhudlwana—lokhu kumane nje kungamazwi omusa futhi ukwahlulelwa kuyeza phezu kwenu. Nivukela ngempela. UMoya oNgcwele, ngokubona ukuthi niyahlubuka ngempela, ukhuluma futhi ahlaziye ngokuqondile. Kumele nesabe. Ningenzi izinto ngokunganaki noma nenze noma yini ngokuxhamazela. Ningabi abangatheli, abaqhoshayo, noma niphoqelele izindlela zenu! Kumele nigxile kakhulu ekusebenziseni izwi Lami, futhi niphile ngalo nomaphi lapho niya khona ukuze liniguqule ngokweqiniso kusuka ngaphakathi ukuze nibe nesimo Sami. Yimiphumela enjengalena engeyangempela.

Ukuze ibandla lakhiwe, kumele nibe sesimweni esithile, futhi nifune ngezinhliziyo eziphelele nangokungaphezi, ngisho nokwamukela ukusha nokuhlanzwa ngoMoya oNgcwele futhi nibe abantu abaguquliwe. Kungaphansi kwezimo ezinjalo lapho ibandla lakhiwa khona. Umsebenzi woMoya oNgcwele manje uniholele ekuhlanganyeleni ekwakhiweni kwebandla. Uma niqhubeka nokuziphatha ngendlela edidekile nenokuvilapha njengoba nanenza esikhathini esedlule, ngeke nibe nathemba. Kumele nizihlomise ngalo lonke iqiniso futhi nibe nokuqonda okungokomoya, futhi nihambe endleleni ephelele nize ekuhlakanipheni kwaMi. Ukuze lakhiwe ibandla, kumele nibe sekuphileni komoya futhi ningamane nilingise ngokukha phezulu. Inqubo yokukhula ekuphileni kwenu kuyinqubo efanayo nendlela enakhiwa ngayo. Nokho, qaphela ukuthi labo abathembele eziphiweni ezingokomoya noma labo abangakwazi ukuqonda izindaba ezingokomoya noma abantula izinto ezingenzeka ngeke baze bakhiwe, noma labo abangakwazi ukulondoloza ukuxhumana okuseduze Nami ngazo zonke izikhathi. Labo abagcwalisa izingqondo zabo ngemicabango yabantu noma abaphila ngezimfundiso angeke bakheke, futhi labo abaqondiswa yimizwelo, nabo ngeke. Kungakhathaliseki ukuthi uNkulunkulu ukuphatha kanjani, kumele nizithobe kuYe ngokuphelele. Ngale kwalokho angeke nakhiwe. Labo abagxile ekuziboneni bebalulekile, abazibona belungile, abaqhoshayo nokuzanelisa nabathanda ukungazehlisi nabazibokalisa bengenandaba ngeke bakhiwe.Labo abangeke bakhonze ngokubambisana nabanye angeke bakhiwe. Labo abangenakho ukuqonda okungokomoya, noma abalandela abanye ngokuphuphutheka abakheki, nalabo abahluleka ukuqonda izinhloso aMi nabaphila ezimweni ezindala angeke bakhiwe. Labo abaphuzayo ukulandela ukukhanya okusha nabangenawo umbono wesisekelo angeke bakhiwe.

Ibandla kumele lakhiwe ngaphandle kokulibala, futhi nginomcabango obeleselayo ngalo. Kumele niqale ngokugxila esimweni esihle, futhi ningene emgudwini wokwakha ngokuzinikela ngawo wonke amandla enu. Ngale kwalokho nizolahlwa. Kumele nikushiye ngokuphelele lokho okumele kushiywe, futhi nidle futhi niphuze ngendlela efanele lokho okumele kudliwe futhi kuphuzwe. Kumele niphile ngokuba ngokoqobo kwezwi Lami, futhi akumele nigxile ezintweni ezingenamsebenzi nasezindabeni ezingabalulekile. Zibuzeni ukuthi kungakanani enikuthathile ezwini Lami? Niphila kanjani ngaphandle kwezwi Lami? Kumele kunicacele futhi nigweme noma yikuphi ukwenza izinto ngokuxhamazela. Ngale kwalokho, kumane kunilimaze, kunganisizi ekukhuleni kwenu ekuphileni. Kumele nilazi iqiniso, nazi ukuthi kufanele nilisebenzise kanjani, futhi nivumele izwi Lami libe ukuphila kwenu. Lena yindaba ebaluleke kakhulu!

Njengoba ukwakhiwa kwebandla manje sekufinyelele isikhathi esibucayi, uSathane wenza amacebo, futhi wenza konke angakwenza ukuze alibhidlize. Ningabi abanganaki kodwa niqhubeke niqaphile futhi nisebenzisa ukuqonda komoya. Ngaphandle kokuqonda okunjalo, nizolahlekelwa kakhulu. Lena akuyona indaba encane. Kumele nikubheke njengendaba ebalulekile. USathane uyakwazi ukwenza amanga abonakale esebenza futhi enze sengathi lokho akulethayo kuhlukile ngokwezinga lokubanelisa. Abantu benza ngobuwula nangokunganaki, futhi bantula ukuqonda, okusho ukuthi anikwazi ukuhlala nikahle futhi nicacelwe ngazo zonke izikhathi. Izinhliziyo zenu azinakutholakala. Inkonzo iwukuhlonipha ngisho nokulahlekelwa. Ingaba yisibusiso noma yisiqalekiso. Zigcineni nithule ekubeni khona kwaMi futhi niphile ngezwi Lami, futhi ngempela nizohlale niqaphile futhi nisebenzise ukuqonda emoyeni. Lapho uSathane efika, nizokwazi ukuqapha ngokumelene naye, ngisho nokuzwa ukuza kwakhe; nizozwa ukungakhululeki ngempela emoyeni wenu. Umsebenzi wamanje kaSathane wenza ushintsho endleleni okwenzeka ngayo izinto. Uma abantu benza ngokudideka futhi bentula ukuqapha, bazohlale bethunjiwe. Kumele nihlale niqaphile ngazo zonke izikhathi futhi nigcine amehlo enu evulekile. Musa ukuthukuthela ngenzuzo noma ngokulahlekelwa, noma ubale ngenxa yokuthi ufuna kuzuze wena. Kunalokho, funani ukuba intando yaMi yenziwe.

Izinto zingabonakala zifana kodwa izinga liyahlukahlukana. Kanjalo, kumele niqaphele umuntu ngamunye nemimoya. Kumele nisenzise ukuqonda futhi nihlale nicacelwe ngokomoya. Lapho ubuthi bukaSathane bubonakala, kufanele nikwazi ukububona zisuka nje; ngeke buphunyuke ekukhanyeni kwesahlulelo sikaNkulunkulu. Kumele nililalelisise izwi loMoya oNgcwele njengoba niphila emoyeni. Ningamane nje nilandele noma ubani oholayo, bese nilahlekelwa kakhulu. Kunenza nizizwe kanjani lokhu? Niyizwe injani imiphumela? Akumele ukuthi njalo ningenele ngenkonzo noma nifake imibono yenu kuyo, noma ngizonishaya ngilahle phansi. Okubi nakakhulu, uma nilokhu ningalaleli futhi niqhubeka nisho noma nenza enikuthandayo, ngizoninquma. Ibandla alidingi ukuncenga abantu abengeziwe; lifuna labo abathanda uNkulunkulu ngeqiniso futhi ophila ngezwi Lami. Kumele nazi ngezimo zenu zangempela. Akukhona yini ukuzikhohlisa ukuthi abahluphekayo bazibheke njengabacebile? Ukuze ibandla lakhiwe, kumele nilandele umoya. Ningaqhubeki nokuzenza izimpumputhe, kodwa hlalani ezindaweni futhi nigcwalise ukusebenza kwenu. Akumele ningazidlali izindima zenu, kodwa gcwalisani noma yimuphi umsebenzi eningawenza ngamandla enu onke, khona-ke ngiyojabulisa ngempela. Akukhona ukuthi nonke nizokhonza entweni efanayo. Kunalokho ukukhonza ngokubambisana ebandleni. Inkonzo yenu akumele ichezukele kunoma yiluphi uhlangothi.

Okwedlule: Isahluko 18

Okulandelayo: Isahluko 20

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Elakamuva

Nakuba lawa mazwi kungewona wonke kaNkulunkulu, anele kubantu ukuzuza izinjongo zokwazi uNkulunkulu kanye noguquko esimilweni. Mhlawumbe...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp