Isahluko 64

Akufanele uqonde amazwi Ami ngendlela engenangqondo; kufanele uqonde amazwi Ami ngazo zonke izingxenye futhi kufanele uzame ukuwaqonda ngokwengeziwe futhi uzindle ngawo ngokuphindaphindiwe, hhayi ngosuku noma ngobusuku nje. Awazi lapho kukhona intando Yami noma ukuthi ngilikhokha kuyiphi ingxenye inani Lami elinesineke; ungakukhombisa kanjani ukucabangela kwakho intando Yami? Nina bantu ninje—anikwazi nhlobo ukungena emininingwaneni, nigxila kuphela ngaphandle futhi nazi ukulingisa kuphela. Ngabe kungabizwa kanjani lokhu ngokuthi yingokomoya? Kungumdlandla nje womuntu, kuyilokho engingakuncomi futhi ngaphezu kwalokho yilokhu engikwenyanyayo. Ngithi kuwe, zonke izinto enizenyanyayo kufanele zisuswe, kufanele zihlale ezinhlekeleleni, futhi kufanele zedlule ekushiseni nasekwahluleleni Kwami. Kungenjalo abantu ngeke bazi ukuthi “ukwesaba” kuchazani futhi bayokonakala, behlala bengibona ngamehlo obuntu—bayiziwula kakhulu! Ukusondela Kimi nokuhlanganyela Nami kuyindlela enhle kakhulu yokususa imiqondo kaSathane. Ngifisa ukuba nonke nenze ngokuhambisana nalo mthetho ukugwema ukwahlulela nokwehlelwa ukulahlekelwa empilweni yenu.

Umuntu ulukhuni kakhulu ukuthi kubhekanwe naye, uhlala elawulwa ngabantu, izigameko, nezinto zangaphandle futhi ulawulwa yimiqondo yakhe, ngakho akakwazi ukufakaza kahle Ngami futhi akakwazi ukubambisana Nami kahle. Ngihlala ngineseka futhi nginikhulisa, kodwa anikwazi nje ukwenza konke eningakwenza ukuze nibambisane Nami. Zonke lezi zinto ziveza ngokwanele ukuntula kwenu ukungiqonda. Lapho isikhathi sifika lapho ungasenakho nhlobo ukungabaza Ngami, khona-ke akekho ongakuphazamisa ekuhambeni ngendlela yeqiniso, futhi akukho miqondo yomuntu engakuvimba. Kungani ngisho lokhu? Uyayiqonda ngempela incazelo yamazwi Ami? Kulapho ngichaza amazwi anje kuphela lapho uba khona nokuqonda okuncane. Abantu bayiziwula kanje futhi abahlakaniphile. Kulapho inalithi ihlaba ithambo kuphela lapho beqala khona ukuzwa ubuhlungu obuncane. Okungukuthi, ukholwa kuphela lapho amazwi Ami ekhomba umsuka wokugula kwakho. Noma kunje, kwezinye izikhathi anikazimiseli ukwenza amazwi Ami, futhi anizimisele ukuzazi. Manje kuleli qophelo, kungani ningakaboni ukuthi ulukhuni kangakanani umuntu ukuba kubhekanwe naye? Ngabe kungenxa yokuthi amazwi Ami awakhulunywa ngokusobala noma ngokucace ngokuphelele? Engikufunayo ukuthi nibambisane Nami ngokuzimisela nangobuqotho; kungakhathaleki ukuthi ukhuluma amazwi ezwakala kamnandi noma cha, uma nje usazimisele ukubambisana Nami futhi ungangikhonza ngenhliziyo yakho yangempela, khona-ke uyongena ngaphansi kokuvikela Kwami. Ngisho ngabe lolu hlobo lomuntu alwazi kakhulu ngiyomkhanyisela ukuze alahle ukungazi kwakhe. Lokhu kungenxa yokuthi izenzo Zami kufanele zihambisane nengikushoyo; nginguNkulunkulu uSomandla ongenzi sithembiso angakwazi ukusigcina.

Intando Yami izovezwa masinyane kuwo wonke amabandla nawo wonke amadodana angamazibulo, ngeke kuphinde kube khona into efihliwe, njengoba usuku lokuthi kwambulwe konke lufikile. Lokhu kusho ukuthi igama “okufihliwe” kusuka manje ngeke lisasetshenziswa, ingasaphathwa eyokuba khona kwanoma yini efihliwe. Bonke abantu, izigameko nezinto ezifihliwe kufanele zidalulwe ngayinye. NginguNkulunkulu ohlakaniphile ophethe igunya eligcwele. Zonke izigameko, zonke izinto, nomuntu ngamunye kuphethwe phakathi kwezandla Zami. Ngithatha izinyathelo Zami ukukwambula futhi ngizokwambula konke ngakunye, ngendlela ehlelekile. Kulowo olokotha angikhohlise noma azame ukungifihlela noma yini, ngiyoqinisekisa ukuthi akaphinde avuke. Ngiyokwenza ngale ndlela ukuze nonke nikubone. Bonani ngokucacile! Inani elinzima engilikhokhile alisilo ize kodwa liyothela izithelo. Noma ngubani onganaki noma alalele uyohlangana nokwahlulela Kwami ngokushesha. Ngubani osalokotha aphikisane Nami? Kufanele nonke ningilalele. Ngithi kini, konke engikushoyo nengikwenzayo, wonke umnyakazo, wonke umqondo, umcabango nohlelo enginakho namuhla kulungile, futhi akunikezi umuntu indawo yokucabanga. Kungani ngisho kini kaningi ukuthi nidinga kuphela ukulandela futhi ukuthi akukho sidingo sokulokhu nicabanga ngakho? Kungalesi sizathu; nisadinga ukuba ngikucacise?

Imiqondo yenu iyanivimba, nokho anicabangi ukuthi kungenxa yokuthi nina uqobo anenzile mzamo, kunalokho nibheka izisusa Kimi, nithi angikanikhanyiseli—yinhloboni yokukhuluma le? Anibhekani nemiphumela ngokwenu, nihlala nikhononda Kimi. Ngiyanexwayisa! Uma niqhubeka ngale ndlela, ningakhokhi nani, khona-ke niyolahlwa! Angikhulumi kakhulu usuku lonke ukuze nginethuse. Lokhu impela kuyiqiniso, futhi ngiyakwenza engikushoyo. Lapho amazwi Ami eqeda ukuphuma nje emlonyeni Wami, aqala ngokushesha agcwaliseke. Ngaphambili, amazwi engangiwakhuluma ayegcwaliseka ngokungasheshi. Kodwa manje izinto zehlukile, futhi izinto ngeke zisenzeka kancane. Ukukubeka ngokucacile, angisaduduli futhi ngigqugquzele, kodwa kunalokho ngiyakuhlokoza futhi ngikuphoqe. Ukukusho ngokusobala kakhudlwana, labo abakwaziyo ukuhambisana benza kanjalo; labo abasalayo futhi abangakwazi ukuhamba baye phambili bayosuswa. Esikhathini esedlule, ngikhulume nani ngesineke ngazo zonke izindlela, kodwa anizange nilalele nhlobo. Manje ngoba umsebenzi usuqhubekele kulesi sigaba, nizokwenzani? Namanje nisaziduda? Lolu hlobo lomuntu alukwazi ukupheleliswa, kodwa nakanjani luyoba yinto yokususwa Yimi!

Okwedlule: Isahluko 63

Okulandelayo: Isahluko 65

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (2)

Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluthile ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina,...

Indlela … (3)

Empilweni Yami uqobo, Ngihlala Ngizimisele ngokunikela uqobo lwami kuNkulunkulu ngokuphelele, ngomzimba nangomqondo. Ngale ndlela, akukho...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp