Isahluko 65

Amazwi Ami ahlala eshaya emhlolweni, okungukuthi akhomba ubuthakathaka benu obubulalayo, kungenjalo beniyobe nisaphila ngokungenanjongo, ningenamqondo wokuthi yisikhathi sini manje. Yazini lokhu! Ngisebenzisa indlela yothando ukunisindisa. Kungakhathaleki ukuthi ninjani, nakanjani ngizophetha izinto engizivumele ngaphandle kokwenza nelincane iphutha. Ngabe Mina, uNkulunkulu uSomandla olungileyo, ngingenza iphutha? Ngabe lokhu akuwona umqondo womuntu? Ngitshele, ngabe konke engikushoyo nengikwenzayo akungenxa yenu? Abanye abantu bazothi ngokuzithoba: “O Nkulunkulu! wenza konke ngenxa yethu, kodwa asiyazi indlela yokubambisana Nawe.” Ukungazi okungaka! Ukuthi awuyazi indlela yokubambisana Nami! Konke kungamanga ayihlazo! Ngoba nisho izinto ezinjengale, kungani, empeleni, nilokhu nikhombisa ukucabangela inyama? Enikushoyo kuzwakala kulungile, kodwa anenzi ngendlela ekhululekile nemnandi. Kufanele niqonde lokhu: Lokho engikudingayo kinina namuhla akukhona ukufuna okuningi noma okukude nokuqonda kwenu, kodwa kungafezwa umuntu. Anginibukeli neze ngaphezulu kweniyikho; ngabe angibazi ububanzi balokho okungenziwa umuntu? Ngibuqonda ngokucace ngokuphelele.

Amazwi Ami anikhanyisela njalo, kodwa izinhliziyo zenu ziqiniswe ngokwedlulele futhi anikwazi ukuqonda intando Yami ngaphakathi emimoyeni yenu! Ngitsheleni, senginikhumbuze izikhathi ezingakanani ukuthi ningagxili ekudleni, ekugqokeni nasekubukekeni kwenu, kodwa kunalokho ukuba nigxile empilweni yangaphakathi? Kodwa nje anilaleli. Sengikhathele ukukusho. Ngabe senibe ndikindiki kangaka? Ngabe aninamqondo ngokuphelele? Kungenzeka ukuba amazwi Ami akhulunyelwe ize? Ngabe ngisho into ethile engalungile? Madodana Ami! Cabangelani izinhloso Zami eziqotho! Lapho izimpilo zenu sezivuthiwe, ngeke kube nesidingo sokukhathazeka, futhi konke kuyohlinzekwa. Akukho kubaluleka ekugxileni kulezo zinto okwamanje. Umbuso Wami ufezwe ngokuphelele futhi sewehlele emhlabeni ngokusobala; ngaphezu kwalokho lokhu kukhomba ukuthi ukwahlulela Kwami sekwehle ngokuphelele. Senikuzwile? Angithandi ukunahlulela, kodwa aniyikhombisi neze inhliziyo Yami ukuyicabangela. Ngifisa ukuthi lokho enikuthola njalo kube ukunakekela nokuvikela kothando Lwami, futhi hhayi ukwahlulela okungenasihawu. Kungenzeka ukuthi anizimisele ukwahlulelwa? Uma kungenjalo, khona-ke kungani ningaphindaphindi ukusondelana Nami, nihlanganyele futhi nikhulume Nami? Ningiphatha ngokubanda kakhulu, futhi lapho uSathane ekunika imiqondo uzizwa ujabule, ucabanga ukuthi ihambisana nentando yakho, kodwa akukho okwenzayo okungenxa Yami. Niyafisa ukuhlala ningiphatha ngonya olungaka?

Akukhona ukuthi angifisi ukukunika khona, kodwa ukuthi anizimisele ukukhokha inani, ngakho aninalutho, aniphethe lutho nhlobo. Ngabe aniboni ukuthi umsebenzi woMoya oNgcwele manje uyashesha kakhulu? Ngabe aniboni ukuthi inhliziyo Yami iyavutha ngokungabi nasineke? Nginicela ukuba nibambisane Nami kodwa yilokhu ningazimisele. Zonke izinhlekelele ziyokwehla ngokulandelana; zonke izizwe futhi zonke izindawo ziyokwehlelwa yizinhlekelele—izifo ezibhubhisayo, indlala, izikhukhula, isomiso nokuzamazama komhlaba kukhona yonke indawo. Lezi zinhlekelele azenzeki nje endaweni eyodwa noma ezimbili, noma zizophela osukwini olulodwa noma ezimbili, kodwa kunalokho zizokwenabela endaweni enkulu ngokwengeziwe, futhi izinhlekelele zizoba nzima ngokwengeziwe. Ngalesi sikhathi lonke uhlobo lohlupho lwesinambuzane luyovela lulandelana, futhi isimo sokudla inyama yabantu siyokwenzeka kuzo zonke izindawo. Lokhu kungukwahlulela Kwami kuzo zonke izizwe nabantu. Madodana Ami! Akufanele nizwe ubuhlungu noma ubunzima bezinhlekelele. Ngifisa ukuba nikhule ngokushesha futhi nithathe umthwalo osemahlombe Ami ngokushesha okungenzeka; kungani ningayiqondi intando Yami? Umsebenzi ophambili uzoya ngokuya uba nzima ngokwengeziwe. Ngabe ninezinhliziyo ezilukhuni ngendlela yokuthi ningishiye nezandla Zami zigcwele, ukuze ngizisebenzele Mina kanzima kangaka? Ngizokhuluma ngokusobala ngokwengeziwe: Labo abanezimpilo ezivuthwayo bazongena ekukhoseleni futhi ngeke bezwe ubuhlungu noma ubunzima; labo abanezimpilo ezingavuthwa kufanele bezwe ubuhlungu nokulimala. Amazwi Ami acace ngokwanele, awanjalo?

Igama Lami kufanele lande kuzo zonke izindlela nakuzo zonke izindawo, ukuze wonke umuntu azi igama Lami elingcwele futhi azi Mina. Abantu bayo yonke imikhakha yempilo eMelika, eJapane, eSingapore, eSoviet Union, eMacau, eHong Kong nakuwo wonke amanye amazwe bayobuthana ngokushesha eChina, becinga indlela yangempela. Igama Lami selifakazelwe vele kubona; osekusele nje ukuba nivuthwe ngokushesha okungenzeka ukuze nibeluse futhi nibahole. Lokhu kuyisizathu sokuthi ngithi umsebenzi ongaphambili uzoba mkhulu ngokwengeziwe. Igama Lami liyozungeza ngokubanzi emva kwezinhlekelele, futhi uma ningaqaphele nizolahlekelwa isabelo okufanele kube ngesenu; ngabe anesabi? Igama Lami lenabela kuzo zonke izinkolo, yonke imikhakha yokuphila, zonke izizwe nawo wonke amahlelo. Lokhu kungumsebenzi Wami wenziwa ngendlela ehlelekile, ngokuxhumana okusondelene; kwenzeka ngelungiselelo Lami elihlakaniphileyo. Bengiyofisa kuphela ukuba nikwazi ukuqhubeka ngaso sonke isinyathelo, nilandela eduze izinyathelo Zami.

Okwedlule: Isahluko 64

Okulandelayo: Isahluko 66

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (3)

Empilweni Yami uqobo, Ngihlala Ngizimisele ngokunikela uqobo lwami kuNkulunkulu ngokuphelele, ngomzimba nangomqondo. Ngale ndlela, akukho...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp