Yilabo Kuphela Abagxila Ekwenzeni Abangapheleliswa

Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu waba yinyama ukuze enze umsebenzi okwakufanele awenze nokwenza inkonzo Yakhe yamazwi. Weza mathupha ukuzosebenza phakathi kwabantu ngenhloso yokuphelelisa labo abahambisana nenhliziyo Yakhe. Kusukela esikhathini sokudala kuze kube namuhla, wenze lolu hlobo lomsebenzi kuphela ngezinsuku zokugcina. Kungezinsuku zokugcina kuphela lapho uNkulunkulu ebe senyameni khona ukuze enze umsebenzi omkhulu kangaka. Yize ebekezelela ubunzima abantu abangakuthola kunzima ukububekezelela, futhi nakuba enguNkulunkulu omkhulu namanje onokuthobeka okumenza akwazi ukuba ngumuntu ojwayelekile, akukho ngxenye yomsebenzi Wakhe ongenziwanga ngesikhathi, futhi uhlelo Lwakhe aluxovekile nakancane. Wenza umsebenzi ngokulandela uhlelo Lwakhe lwasekuqaleni. Enye yezinhloso zokuba senyameni ukunqoba abantu, enye ukuphelelisa abantu abathandayo. Ufisa ukubabona ngamehlo Akhe abantu abaphelelisayo, futhi ufuna ukuzibonela indlela abantu abaphelelisayo abamfakazela ngayo. Akuyena umuntu oyedwa noma ababili abapheleliswayo. Kodwa uphelelisa iqembu eliqukethe abantu abambalwa kuphela. Abantu abakuleli qembu bavela emazweni ahlukahlukene emhlabeni, futhi bavela ezizweni zomhlaba ezehlukahlukene. Inhloso yokwenza umsebenzi omkhulu kangaka ukuzuza leli qembu labantu, ukuzuza ubufakazi leli qembu labantu elinabo Ngaye, kanye nokuthola inkazimulo angayithola kulo. Akawenzi umsebenzi ongabalulekile, futhi akawenzi umsebenzi ongasizi ngalutho. Kungashiwo ukuthi ekwenzeni umsebenzi omningi kangaka, inhloso kaNkulunkulu ukuphelelisa labo afisa ukubaphelelisa. Esikhathini anaso ngaphandle kwalokhu, uzosusa labo ababi. Yazi ukuthi akawenzi lo msebenzi omkhulu ngenxa yalabo ababi; kunalokho, uzinikela ngakho konke ngenxa yalelo dlanzana elizopheleliswa Nguye. Umsebenzi awenzayo, amazwi awakhulumayo, izimfihlakalo azembulayo, kanye nokwahlulela Kwakhe nokusola Kwakhe konke ukwenza ngenxa yalelo dlanzana labantu. Akazange abe yinyama ngenxa yalabo ababi, futhi labo bantu ababi abavusi nolaka olukhulu Kuye. Ukhuluma iqiniso, akhulume ngokungena, ngenxa yalabo okumele bapheleliswe; waba yinyama ngenxa yabo, futhi unika izethembiso nezibusiso Zakhe ngenxa yabo. Iqiniso, ukungena, nokuphila ngobuntu akhuluma ngakho akungenxa yalabo bantu ababi. Ufuna ukugwema ukukhuluma nalabo ababi, esikhundleni salokho ufisa ukubanika onke amaqiniso labo abazopheleliswa. Kodwa umsebenzi Wakhe udinga ukuthi, okomzuzwana, labo ababi bavunyelwe bathokozele okunye kwengcebo Yakhe. Labo abangalenzi iqiniso, abangamenelisi uNkulunkulu, nabaphazamisa umsebenzi Wakhe bonke babi. Abanakupheleliswa, futhi uNkulunkulu uyabazonda futhi uyabalahla. Ngakolunye uhlangothi, abantu abenza iqiniso nabenelisa uNkulunkulu nabazinikela ngokuphelele emsebenzini kaNkulunkulu yibona abazopheleliswa uNkulunkulu. Kulabo uNkulunkulu afisa ukubaphelelisa abekho abanye ngaphandle kwaleli qembu labantu, kanti nomsebenzi uNkulunkulu awenzayo ungenxa yalaba bantu. Iqiniso akhuluma ngalo libhekiswe kubantu abazimisele ukulenza. Akakhulumi nabantu abangalenzi iqiniso. Ukwanda kolwazi nokukhula kokuqonda akhuluma ngakho kubhekiswe kubantu abakwaziyo ukwenza iqiniso. Uma ekhuluma ngalaba abazopheleliswa, ukhuluma ngalaba bantu. Umsebenzi kaMoya oNgcwele uqondiswe kubantu abazimisele ukwenza iqiniso. Izinto ezifana nokuba nobuhlakani nobuntu ziqondiswe kubantu abazimisele ukwenza iqiniso. Labo abangalenzi iqiniso bangase bezwe amazwi amaningi eqiniso, kodwa ngenxa yokuthi ngokwemvelo babi kakhulu futhi abanandaba neqiniso, lokho abakuqondayo yizimfundiso zenkolo namazwi kanye nemibono engenalutho kuphela, okungabalulekile nakancane ekungeneni kwabo ekuphileni. Akekho noyedwa kubo othembekile kuNkulunkulu; bonke bangabantu abambonayo uNkulunkulu kodwa abangeke bamthole; uNkulunkulu ubalahla bonke.

UMoya oNgcwele unendlela okumele ayihambe kumuntu ngamunye, futhi unika umuntu ngamunye ithuba lokupheleliswa. Ngokubuka izinto ngendlela engenhle wenziwa ukuba ubone inkohlakalo yakho, bese kuthi uma ulahla lokhu kungabuki kahle uthole indlela yokwenza; lezi yizo zonke izindlela opheleliswa ngazo. Futhi, ngokuqhubeka nokuqondiswa kanye nokukhanyiswa kwezinto ezithile ezinhle ezingaphakathi kuwe, uzokwazi ukuthi ugcwalise umsebenzi wakho futhi ukhule ngolwazi uphinde uzuze ukuqonda. Uma izimo zakho zizinhle, uzimisela ngokukhethekile ukufunda izwi likaNkulunkulu, futhi uzimisela ngokukhethekile ukukhuleka kuNkulunkulu, futhi uyakwazi ukuthi izintshumayelo ozizwayo uzibhekise esimweni sakho. Ngezikhathi ezinjalo uNkulunkulu ukukhanyisela futhi akukhanyise ngaphakathi, akwenze ubone izinto ezithile zohlangothi oluhle. Lena yindlela opheleliswa ngayo ohlangothini oluhle. Ezimweni ezimbi, uzizwa ubuthakathaka futhi kungekho ofuna ukukwenza, uzizwe sengathi awunaye uNkulunkulu enhliziyweni yakho, kodwa uNkulunkulu uyakukhanyisa, akusize ukuba uthole indlela okumele wenze ngayo. Ukuphuma kulokhu kuwukuthola ukupheleliswa ohlangothini olubi. UNkulunkulu angabaphelelisa abantu ohlangothini oluhle nolubi. Kuya ngokuthi uyakwazi yini ukubona, nokuthi ingabe uyafuna yini ukupheleliswa nguNkulunkulu. Uma ufuna ngempela ukupheleliswa nguNkulunkulu, izinto ezimbi ngeke zikwenze ulahlekelwe, kodwa zingakulethela izinto ezingokoqobo ngokwengeziwe, futhi zingakwenza wazi ngokwengeziwe ukuthi yini le oyintulayo kuwe ngaphakathi, ukwazi ngokwengeziwe ukuqonda izimo zakho ezingokoqobo, nokuthi ubone ukuthi umuntu akanalutho futhi akalutho; uma ungahlangabezani nokuvivinywa, awazi, futhi uzohlala uzwa sengathi ungaphezulu kwabanye futhi ungcono kunabo bonke abanye. Kukho konke lokhu uzobona ukuthi konke okukwehlele ngaphambilini kwakwenziwe nguNkulunkulu futhi kwavikelwa uNkulunkulu. Ukungena ekuvivinyweni kukushiya ungenalo uthando noma ukholo futhi ungakwazi ukuthandaza, ungakwazi nokucula amaculo, bese kuthi ngaphandle kokuqaphela, phakathi kwalokhu, ufinyelele ekubeni uzazi. UNkulunkulu unezindlela eziningi zokuphelelisa umuntu. Usebenzisa zonke izinhlobo zezimo ukuze abhekane nesimo sokukhohlakala kumuntu, asebenzise izinto ezehlukene ukuze abeke umuntu obala; kolulodwa uhlangothi ubhekana nomuntu; ngakolunye ubeka umuntu obala, kolunye wambula umuntu, agubhe futhi ambule “izimfihlakalo” ezisekujuleni kwenhliziyo yomuntu, akhombise umuntu imvelo yakhe ngokwambula izimo zakhe eziningi. UNkulunkulu uphelelisa umuntu ngezindlela eziningi—ngesambulo, ngokubhekana nomuntu, ngokumcwengisisa, nokumsola—ukuze umuntu akwazi ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu owenza ngokoqobo.

Yini eniyifunayo manje? Ukupheleliswa uNkulunkulu, ukwazi uNkulunkulu, ukuthola uNkulunkulu—noma mhlawumbe nifuna ukuziphatha njengoPetru weminyaka yo-90, noma ukuba nokholo olungaphezulu kolukaJobe, noma mhlawumbe nifuna ukubizwa nguNkulunkulu ngabalungileyo bese nifika phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, noma nikwazi ukubonakalisa uNkulunkulu emhlabeni futhi ninikeze ubufakazi ngoNkulunkulu obunamandla nobuqanda ikhanda. Noma ngabe yini eniyifunayo, kukho konke, nikufuna ukuze nisindiswe uNkulunkulu. Kungakhathaleki ukuthi ufuna ukuba umuntu olungile, uma ufuna indlela kaPetru, noma ukholo lukaJobe, noma ukupheleliswa nguNkulunkulu, konke kungumsebenzi uNkulunkulu awenzayo kumuntu. Ngamanye amazwi, kungakhathaleki ukuthi yini oyifunayo, konke kungenxa yokuthi ufuna ukupheleliswa nguNkulunkulu, konke kungenxa yokuthi ufuna ukubona izwi likaNkulunkulu, ukwenelisa inhliziyo kaNkulunkulu; noma ngabe yini oyifunayo, konke kungenxa yokuthola ubuhle bukaNkulunkulu, ukufuna indlela yokwenza ngokoqobo ngenhloso yokuthi ukwazi ukulahla isimo sakho esihlubukayo, ukuthola isimo esijwayelekile ngaphakathi kuwe, ukuthi ukwazi ukuvumelana nentando kaNkulunkulu ngokuphelele, ukuba umuntu olungile, nokuba nenhloso efanele kukho konke okwenzayo. Isizathu sokuthi udlule kuzo zonke lezi zinto ukuthi ufinyelele ekumazini uNkulunkulu nokukhula empilweni. Yize lokhu ohlangana nakho kuyizwi likaNkulunkulu nezinto ezenzeka ngempela, kanye nabantu, izindaba, nezinto ezikuzungezile kwangempela, ekugcineni uyakwazi ukumazi uNkulunkulu nokupheleliswa uNkulunkulu. Ukufuna ukuhamba ngendlela yomuntu olungile noma ukufuna ukwenza izwi likaNkulunkulu: lezi yizinto eziyindlela, kanti ukwazi uNkulunkulu nokupheleliswa nguNkulunkulu kuyisiphetho. Noma ngabe manje ufuna ukupheleliswa nguNkulunkulu, noma ufuna ukufakazela uNkulunkulu, ekugcineni konke kwenzelwa ukuthi wazi uNkulunkulu; ukuze umsebenzi awenzayo kuwe ungabi yize leze, ukuze kuthi ekugcineni ufinyelele ekwazini ubuqiniso bukaNkulunkulu, ukwazi ubukhulu Bakhe, futhi ngaphezu kwalokho ukwazi ukuthobeka kukaNkulunkulu nokufihlakala Kwakhe, nokwazi umsebenzi omningi kakhulu uNkulunkulu awenzayo kuwe. UNkulunkulu uzehlisile wazibeka ezingeni elize lenza ukuthi enze umsebenzi Wakhe kulaba bantu abangcolile nabakhohlakele, bese ephelelisa leli qembu labantu. UNkulunkulu akazange abe yinyama ukuze aphile adle nabantu kuphela, ukuzokwelusa abantu, nokuzohlinzeka abantu ngalokhu abakudingayo. Okubaluleke nakakhulu ukuthi wenza umsebenzi Wakhe omkhulu wokusindisa nokunqoba laba bantu abakhohlakele ngendlela engabekezeleleki. Weza esizindeni sikadrako omkhulu obomvu ukuzosindisa laba bantu abakhohlakele kakhulu, ukuze bonke abantu baguqulwe benziwe babe basha. Ubunzima obukhulu uNkulunkulu abubekezelelayo akubona kuphela ubunzima uNkulunkulu osenyameni abubekezelelayo, kodwa ngaphezu kwakho konke, ukuthi uMoya kaNkulunkulu uzwa ukwehliswa okwedlulele—uyazithoba futhi azifihle kangangokuba uze abe ngumuntu ojwayelekile. UNkulunkulu waba senyameni wathatha isimo senyama ukuze abantu babone ukuthi unokuphila komuntu okujwayelekile kanye nezidingo zomuntu ezijwayelekile. Lokhu kwanele ukufakazela ukuthi uNkulunkulu uzithobe ngokwezinga eliphezulu. UMoya kaNkulunkulu ubonakala enyameni. UMoya Wakhe uphakeme futhi mkhulu kakhulu, kodwa uthatha isimo somuntu ovamile, somuntu onganakekile ukuze enze umsebenzi kaMoya Wakhe. Izinga, ulwazi, umuzwa, ubuntu, kanye nezimpilo zenu kukhombisa ukuthi anifanele ngempela ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu walolu hlobo. Anifanele ngempela ukwenza uNkulunkulu abekezelele ubunzima obufana nalobu ngenxa yenu. UNkulunkulu mkhulu kakhulu. Uphakeme kakhulu, kanti abantu baphansi, kodwa usasebenza kubo. Akazange abe senyameni ukuze ahlinzeke abantu kuphela, ukuzokhuluma kubantu, kodwa uze ahlale ndawonye nabantu. UNkulunkulu uthobeke kakhulu, futhi uthandeka kakhulu. Uma nje lapho kukhulunywa ngothando lukaNkulunkulu, uma nje kukhulunywa ngomusa kaNkulunkulu, niyakhala ngenkathi nimdumisa, uma nifinyelela kulesi simo, khona-ke niyamazi ngempela uNkulunkulu.

Kukhona ukwehlukana kulokho okufunwa abantu esikhathini sanamuhla; sebefuna ukuthanda nokwanelisa uNkulunkulu kuphela, kodwa abanalwazi ngoNkulunkulu, futhi sebedebesele ukukhanyiselwa nokukhanya koMoya oNgcwele okungaphakathi kubo. Abanaso isisekelo solwazi lweqiniso ngoNkulunkulu. Bonke labo abafuna ukuba nolwazi lweqiniso ngoNkulunkulu, nakuba babengenazo izimo ezikahle ngokwedlule, futhi babehlala benezinto ezimbi nobuthakathaka, futhi babevame ukukhala, bedumazeka, futhi belahlekelwa yithemba—manje, njengoba bethola ulwazi olwengeziwe, izimto zabo ziyathuthuka. Ngemva kokubhekana nabo nokwephulwa, futhi bebhekene nomzuliswano wokulingwa nokucwengwa, benze intuthuko enkulu. Izimo zengqondo ezimbi ziyancipha, futhi kube noshintsho esimweni sabo sokuphila. Njengoba bebhekana ngokwengeziwe nezilingo, izinhliziyo zabo ziqala ukuthanda uNkulunkulu. Kunomthetho ekuphelelisweni kwabantu uNkulunkulu, okungukuthi ukunika ulwazi ngokusebenzisa ingxenye yakho oyithandayo ukuze ube nendlela yokwenza bese uzihlukanisa nazo zonke izimo ezimbi, usize umoya wakho ukuze uthole ukukhululeka, futhi kukwenze ukwazi ukumthanda kakhulu Yena. Ngale ndlela uyakwazi ukulahla isimo esikhohlakele sikaSathane. Umsulwa futhi uvulelekile, uyafisa ukuzazi wena uqobo, futhi uyafisa ukwenza iqiniso. Nakanjani uNkulunkulu uyokubusisa, ngakho lapho ubuthaka futhi unezinto ezimbi, ukunika ulwazi olwengeziwe, akusize uzazi kangcono, ufise ngokwengeziwe ukuphenduka, futhi ukwazi ngokwengeziwe ukwenza izinto okumele uzenze. Yingale ndlela kuphela lapho inhliziyo yakho izoba nokuthula futhi ukhululeke. Umuntu ovame ukunaka ukwazi uNkulunkulu, onaka ukuzazi yena uqobo, onaka izinto azenzayo, uzokwazi ukuthola njalo umsebenzi kaNkulunkulu, ukuthola ukuqondiswa kanye nokukhanyiselwa Nguye. Nakuba umuntu onjalo angaba nesimo sengqondo esibi, uyakwazi ukushintsha ngokushesha, noma ngabe kungenxa kanembeza noma ulwazi oluvela ezwini likaNkulunkulu. Ukushintsha kwesimo somuntu kwenzeka njalo uma umuntu esazi isimo sakhe esingokoqobo kanye nesimo nomsebenzi kaNkulunkulu. Umuntu ofisa ukuzazi nofisa ukuzibeka obala uzokwazi ukwenza iqiniso. Lolu hlobo lomuntu othembekile kuNkulunkulu, kanti umuntu othembekile kuNkulunkulu unakho ukuqonda uNkulunkulu, noma lokhu kuqonda kunzulu noma cha, okuncane noma okuningi. Lokhu ukulunga kukaNkulunkulu, futhi kuyinto etholwa abantu; ilokhu abakuzuzayo. Umuntu onolwazi ngoNkulunkulu yilowo onesisekelo, onombono. Lolu hlobo lomuntu luyaqiniseka ngokuba yinyama kukaNkulunkulu, futhi luyaqiniseka ngezwi likaNkulunkulu nangomsebenzi kaNkulunkulu. Kungakhathaleki ukuthi uNkulunkulu usebenza noma ukhuluma kanjani, noma ukuthi abanye abantu bamphazamisa kanjani, usengakwazi ukuma kulokhu akholelwa kukho, ame abe ufakazi kuNkulunkulu. Lapho umuntu eba yile ndlela ngokwengeziwe, angakwazi ukulenza ngokwengeziwe iqiniso aliqondayo. Ngenxa yokuthi uhlale enza izwi likaNkulunkulu, uthola ukuqonda uNkulunkulu ngokwengeziwe, bese eba nezisombululo zokuthi akwazi ukuma phakade afakazele uNkulunkulu.

Ukuba nokuqonda, ukuba nokuthobeka, kanye nokukwazi ukubona ezinto ukuze ube qotho emoyeni kusho ukuthi unamazwi kaNkulunkulu akukhanyiselayo nakunika ukukhanya ngaphakathi kuwe uma nje uhlangabezana nokuthile. Yilokhu ukuba qotho emoyeni. Yonke into eyenziwa uNkulunkulu uyenzela ukuvuselela imimoya yabantu. Kungani uNkulunkulu ehlala ethi abantu abanamuzwa futhi babuthuntu? Kungoba imimoya yabantu ifile, sebephelelwe imizwa ngendlela yokuthi abasazizwa izinto zikamoya. Umsebenzi kaNkulunkulu ukwenza abantu bathuthuke ezimpilweni zabo, nokuvuselela imimoya yabantu, ukuze bakwazi ukubona izinto zikamoya, futhi bahlala bekwazi ukuauNkulunkulu ezinhliziyweni zabo nokwenelisa uNkulunkulu. Ukufika kule ndawo kukhombisa ukuthi umoya womuntu usuvuselelekile, bese kuthi uma ehlangabezana nokuthile ngesikhathi esizayo, akwazi ukwenza okufanele. Uyakwazi ukwamukela izintshumayelo, futhi asabele ngokushesha ezimweni. Lokhu yikho okuwukufinyelela ubuqotho bomoya. Baningi abantu abasabela ngokushesha ezigamekweni zangaphandle, kodwa uma ungena eqinisweni, noma uma kushiwo izinto ezinemininingwane zikamoya, baphelelwa imizwa futhi babe buthuntu. Into bayiqonda kuphela uma bebhekene ngqo nayo. Konke lokhu izimpawu zokungabi namizwa nokuba buthuntu ngokukamoya, ukuba nolwazi oluncane ngezinto zikamoya. Abanye abantu baqotho emoyeni futhi banokuqonda. Uma nje bezwa into eqondiswe esimweni sabo abachithi sikhathi bayibhala phansi. Bayisebenzise kokulandelayo abahlangabezana nakho, ngalokho baziguqule bona. Lona ngumuntu oqotho emoyeni. Kungani ekwazi ukusabela ngokushesha okungaka? Kungoba ugxila kulezi zinto nsuku zonke, uma nje kukhulunywa ngokukodwa kwalezi zinto, kube ukuthi kuhlangabezana nesimo sakhe sangaphakathi, bese eyakwazi ukukwamukela ngaleso sikhathi. Kufana nokunika umuntu olambile ukudla; uyakwazi ukuthi adle ngaleso sikhathi. Uma unika umuntu ongalambile ukudla, akasheshi ukudla. Uhlale uthandaza kuNkulunkulu, bese uyakwazi ukwenza okuthile ngaleso sikhathi uma uhlangabezana nokuthile: lokhu okufunwa uNkulunkulu kulolu daba kanye nendlela okumele wenze ngayo. UNkulunkulu wakuqondisa kulolu daba ngesikhathi esedlule; uma uhlangabezana nento efanayo namuhla usuyazi ukuthi ungena kanjani kulesi simo, ukwenelisa inhliziyo kaNkulunkulu. Uma uhlale wenza ngale ndlela futhi uhlale ubona izinto ezinje, ngesinye isikhathi uzogcina usukwazi ukuthi umelana kanjani nazo. Uma ufunda izwi likaNkulunkulu uyazi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngohlobo lomuntu onjani, uyazi ukuthi izimo ezinjani zomoya akhuluma ngazo, futhi uyakwazi ukubamba iphuzu elibalulekile bese ulenza; lokhu kukhombisa ukuthi uyakwazi ukubona. Kungani abanye abantu bekuntula lokhu? Kungenxa yokuthi abazami kakhulu ukukwenza. Yize befisa ukwenza iqiniso, abanalo ulwazi lweqiniso ngemininingwane yomsebenzi, imininingwane yeqiniso ezimpilweni zabo. Ngale ndlela, ungase uduke uma abaprofethi bamanga noma abaphostoli bamanga befika. Kufanele ufunde njalo amazwi nomsebenzi kaNkulunkulu—kungale ndlela kuphela ongakwazi ngayo ukuqonda iqiniso futhi ube nokuqonda. Ngokwesibonelo, ukuthi yini uNkulunkulu ayikhulumayo, ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani, ukuthi yini ayifuna kubantu, kumele usondelane nohlobo olunjani lwabantu, nokuthi hlobo luni lwabantu okumele ulugweme—kufanele ufunde njalo ngalezi zinto. Uma uhlale uzwa izwi likaNkulunkulu ngale ndlela, uzoqonda iqiniso futhi uqonde kahle izinto eziningi, futhi uzokwazi ukuba nokuqonda Kuyini ukuyalwa uMoya oNgcwele, kuyini ukuzisola okwenziwe inhloso yomuntu, kuyini ukuqondiswa uMoya oNgcwele, kuyini ukuhlelwa kwendawo, kuyini ukukhanyiselwa amazwi kaNkulunkulu ngaphakathi? Uma zingakucaceli lezi zinto, ngeke ukwazi ukuqonda. Kumele wazi ukuthi ikuphi okuvela kuMoya oNgcwele, ikuphi okuyisimo esingalawuleki, ulihlonipha kanjani izwi likaNkulunkulu, nokuthi ungakulahla kanjani ukungalawuleki; kumele uqonde imininingwane yawo wonke la maqiniso, ukuze uma kukhona okwenzekayo, ube nalo iqiniso elifanele ozoliqhathanisa nakho, ube nombono ofanele njengesisekelo, ube nemigomo kukho konke okwenzayo futhi ukwazi ukwenza ngeqiniso. Impilo yakho iyogcwala ulwazi ngoNkulunkulu, igcwale izibusiso zikaNkulunkulu. UNkulunkulu ngeke amphathe kabi umuntu omfuna ngokweqiniso. Ngeke amphathe kabi umuntu ophila njeNgaye ebe enobufakazi Ngaye, futhi ngeke aqalekise muntu owomele iqiniso. Uma ngenkathi udla uphuza amazwi kaNkulunkulu, kumele ubheke isimo sakho sangempela, ubheke lokhu okwenzayo, uphinde ubheke lokhu okuqondayo, kuzothi uma uhlangabezana nenkinga ube nolwazi futhi ube nokuqonda. Uzoba nendlela ezokwenza ukwazi nokuhlola imimoya yazo zonke izinto. Umuntu oneqiniso akulula ukuthi akhohliseke, futhi akulula ukuthi aziphathe ngendlela ephazamisayo noma enze izinto ngehaba. Ngenxa yeqiniso uvikelekile, futhi ngenxa yeqiniso uthola ukuqonda okukhulu. Ngenxa yeqiniso unezindlela eziningi zokwenza, uthola amathuba amaningi okuthi uMoya oNgcwele asebenze kuye, athole namathuba amaningi okuthi apheleliswe.

Okwedlule: Labo Abathanda UNkulunkulu Bayophila Phakathi Kokukhanya Kwakhe Ingunaphakade

Okulandelayo: Umsebenzi KaMoya ONgcwele Nomsebenzi KaSathane

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Gxila Kakhulu Kokungokoqobo

Wonke umuntu angakwazi ukupheleliswa uNkulunkulu, ngakho wonke umuntu kufanele aqonde ukuthi iyiphi inkonzo kaNkulunkulu ehambisana kahle...

Ababi Nakanjani Bayojeziswa

Ukuhlola ukuthi konke okwenzayo kulungile yini, nokuthi uNkulunkulu uyazibona yini zonke izenzo zakho, kuyimiyalo yokuziphatha yalabo...

Indlela … (3)

Empilweni Yami uqobo, Ngihlala Ngizimisele ngokunikela uqobo lwami kuNkulunkulu ngokuphelele, ngomzimba nangomqondo. Ngale ndlela, akukho...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp