Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Khonza Njengoba Kwenza Ama-Israyeli

Kulezi nsuku, abantu abaningi abazinaki izifundo okufanele zifundwe phakathi nokusebenzisana nabanye. Ngithole ukuthi abaningi kini abakwazi nhlobo ukufunda izifundo phakathi nokusebenzisana nabanye. Iningi lenu linamathela emibonweni yalo, futhi lapho nisebenza ebandleni, usho indima yakho naye asho eyakhe, engahlobene neyomunye, anibambisani nhlobo. Nigcina ngokuxoxa ngokuqonda kwenu kwangaphakathi kuphela, nigcina kuphela ngokukhulula “imithwalo” engaphakathi kini, anikufuni nhlobo ukuphila. Kubonakala sengathi awunandaba nendlela owenza ngayo umsebenzi, uhlale ukholelwa ukuthi kufanele ulandele indlela yakho ungabi nandaba nokuthi abanye abantu banjani, nokuthi kufanele ukhonze ngendlela uMoya Ongcwele okuqondisa ngayo, ungabi nandaba nabanye abantu. Anikwazi ukubona amandla abanye, futhi anikwazi ukuzihlola. Indlela yenu yokuthola izinto ngempela ayilungile. Kungashiwo ukuthi ngisho namanje nisenokuzidla okuningi, kuba sengathi kubuye ukugula okudala. Anixoxisani ukuze nivulelane izifuba ngokugcwele, noma ngokuthi yiluphi uhlobo lomphumela ofinyelele kulo emabandleni athile, noma indlela isimo sakho ebesiyiyo kamuva, njalo njalo—nimane nje anixoxisani ngale ndlela. Empeleni aninayo imikhuba efana nokudedela imibono yenu noma nokuthi nizilahle. Abaholi nesizebenzi bacabanga kuphela ngokuvusa nokuqinisa abafowethu nodadewethu ngokuxoxisana nabo, futhi labo abalandelayo bazi kuphela ukuzilwela bona. Empeleni nje aniqondi ukuthi hlobo luni lwenkonzo noma hlobo luni lokubambisana, futhi nicabanga ngentando yenu kuphela ekubuyiseni uthando lukaNkulunkulu, ngentando yenu yokuphila ngendlela kaPetru, hhayi okunye. Uze uthi, akunandaba ukuthi abanye abantu banjani, ngeke uzithobe uvale amehlo, futhi akunandaba ukuthi abanye abantu banjani, wena mathupha ufuna ukupheleliswa uNkulunkulu, futhi lokho kuyokwanela. Uma kukhulunywa iqiniso, intando yakho ayikayitholi nhlobo inkulumo eqinile. Ingabe konke lokhu akuyona indlela eniziphatha ngayo muva nje? Umuntu nomuntu kini ubambelelisise ekuqondeni kwakhe, futhi nonke nifuna ukupheleliswa. Ngiyabona ukuthi nikhonze isikhathi eside kakhulu futhi anibanga nentuthuko enkulu, ikakhulu kulesi sifundo sokusebenzisana ngokuvumelana, ayikho nhlobo intuthuko eniyenzile! Uya emasontweni uxhumana nabanye ngendlela yakho, naye uxoxa ngendlela yakhe. Kuyivela kancane ukuthi kube nokubambisana okufanele. Futhi abantu abaphansi abalandelayo bakwenza kakhulu lokhu. Okusho ukuthi mancane amathuba okuthi othile phakathi kwenu aqonde ukuthi kuyini ukukhonza uNkulunkulu, nokuthi umuntu kufanele amkhonze kanjani uNkulunkulu. Nididekile, izifundo zalolu hlobo nizibheka njengendaba engabalulekile, ngezinga lokuthi abantu abaningi abagcini nje ngokungayenzi le ngxenye yeqiniso, baze ngisho bone ngamabomu. Ngisho nabantu asebekhonze iminyaka eminingi empeleni bayalwa futhi baxabane. Ingabe konke lokhu akusona isiqu senu sangempela? Nina bantu enikhonza ndawonye nsuku zonke nifana nama-Israyeli ayemkhonza ngokuqondile uNkulunkulu ethempelini usuku nosuku. Kungenzeka kanjani ukuthi nina bantu abafana nabapristi anazi ukuthi kufanele nibambisane kanjani futhi nikhonze kanjani?

Ngaleso sikhathi, ama-Israyeli ayemkhonza ngokuqondile uJehova ethempelini. Isiqu sawo kwakungesabapristi. (Yiqiniso, akuwona wonke umuntu owayengumpristi; yilabo ababekhonza uJehova kuphela ababenesiqu sabapristi.) Babegqoka imiqhele ababeyinikwe uJehova (okusho ukuthi benza imiqhele ngokuhambisana nezimfuno zikaJehova, hhayi ukuthi uJehova wabanika imiqhele ngokuqondile). Babegqoka izambatho ababezinikwe uJehova ayebanike zona, bengafake lutho ezinyaweni, ukuze bakhonze uJehova ngqo ethempelini kusukela ekuseni kuze kube sebusuku. Inkonzo yabo kuJehova yayingeyona nhlobo engahlelekile noma enokungalaleli ngenhloso; yonke yayihambisana nemithetho, okwakungekho muntu owayekhonza uJehova ngokuqondile owayengayiphula. Bonke kwakumele banamathele kule mithetho; ngale kwalokho, ukungena ethempelini kwakwenqatshelwa. Uma noma ubani kubo ayephula imithetho yasethempelini, okusho ukuthi, uma othile ayengayilaleli imiyalo kaJehova, kwakufanele baphathwe ngokwemiyalo eyayikhishwe uJehova, kungabi bikho muntu ovunyelwe ukuphikisana nayo, futhi kungenamuntu ovumelekile ukubavikela. Akunandaba ukuthi base bemkhonze iminyaka emingaki uNkulunkulu, bonke kwakumele bathobele imithetho. Yingakho bonke abapristi babehlale begqoke izembatho zobupristi futhi bekhonza uJehova ngale ndlela unyaka wonke, nakuba uJehova ayengabaphathi ngendlela ekhethekile, babeze ngisho baye phambi kwe-altare noma ethempelini ukuphila kwabo konke. Lokho kwakuwubuqotho nokuzithoba kwabo. Akumangazi ukuthi uJehova wababusisa ngale ndlela; yibo bonke ubuqotho babo obabenza bathola umusa futhi babona zonke izenzo zikaJehova. Ngaleso sikhathi lapho uJehova esebenza ka-Israyeli, isizwe Sakhe asikhethile, izimfuno Zakhe kuye zazinkulu kakhulu. Bonke babelalela kakhulu futhi bevinjwa imithetho, eyabenza baqapha ukuthi babemhlonipha uJehova. Zonke lezi kwakuyizinqumo zokuqondisa zikaJehova. Uma phakathi kwalaba bapristi kwakunothile owayengaligcini iSabatha noma aphule imiyalo kaJehova futhi watholwa umuntukazana, lowo muntu wayeyolethwa ngokushesha phambi kwe-altare futhi akhandwe ngamatshe aze afe. Kwakungavunyelwe ukubeka isidumbu sakhe ethempelini noma eduze kwethempeli. UJehova akakuvumelanga lokho. Uma othile ayenza lokho, wayephathiswa okomuntu onikela “umhlatshelo ongahloniphekile,” futhi wayephonswa emgodini omkhulu abulawe. Yiqiniso, bonke labo bantu babelahlekelwa izimpilo zabo, akekho owasala ephila. Kwakukhona ngisho nalabo ababenikela “ngomlilo ongahloniphekile,” ngamanye amazwi, labo abangakaze benze umhlatshelo ngezinsuku ezibekwe uJehova babeshiswa ngomlilo kaJehova kanye nemihlatshelo yabo abayinikelayo, babengavunyelwa ukuhlala e-altare. Izimfuno zalaba bapristi kwakuyilezi: babengavunyelwe ukungena ethempelini, ngisho nasegcekeni elingaphandle lethempeli, ngaphandle kokuhlanza kuqala izinyawo zabo; babengavunyelwe ukungena ethempelini uma bengazigqokile izembatho zabapristi; babengavunyelwe ukungena ethempelini uma bengayigqokile imiqhele yabapristi; babengavunyelwe ukungena ethempelini uma babengcoliswe isidumbu; babengavunyelwe ukungena ethempelini ngemva kokuthinta isandla somuntu ongalungile ngaphandle kokuhlanza izandla zabo kuqala; babengavunyelwe ukungena ethempelini ngemva kokulala nowesifazane (lokhu kwakungathathi unomphela, kwakuba yizinyanga ezintathu kuphela), babengavunyelwe ukubona ubuso bukaJehova, lapho sekuphele isikhathi, okusho ukuthi bebevunyelwa kuphela ngemva kwezinyanga ezintathu ukugqoka izembatho zabapristi, ukukhonza izinsuku eziyisikhombisa egcekeni elingaphandle ngaphambi kokungena ethempelini ukuze babone ubuso bukaJehova; babevumelekile ukuzigqoka zonke izimpahla zabapristi ethempelini kuphela, babengavunyelwe ukuzigqoka ngaphandle kwethempeli, ukuze bagweme ukungcolisa ithempeli likaJehova; bonke labo ababengabapristi kumele balethe ezephule imithetho kaJehova phambi kwe-altare likaJehova, lapho zazizobulawa khona ngabantukazana, ngale kwalokho kwakuzokwehla umlilo phezu kompristi obone lokho. Yingakho babehlale beqotho kuJehova, ngoba imithetho kaJehova yayinamandla phezu kwabo, futhi babengeke balokothe bamane baphule imiyalo Yakhe yokuqondisa. Ama-Israyeli ayeqotho kuJehova ngenxa yokuthi ayelibonile ilangabi Lakhe, futhi asibona isandla uJehova asola ngaso abantu, nangenxa yokuthi ekuqaleni ayemhlonipha uNkulunkulu ezinhliziyweni zawo. Ngakho into ayithola kwakungelona nje ilangabi likaJehova kuphela; athola nokunakekelwa kanye nesivikelo sikaJehova, athola nesibusiso sikaJehova. Ubuqotho bawo kwakuwukuthi banamathela emazwini kaJehova kulokho ayekwenza, engekho owayengalaleli. Uma kuba nothile ongalaleli, abantu babesawafeza amazwi kaJehova, bababulale labo abaphikisana noJehova, ngaphandle kwentuba yokucasha. Ikakhulukazi labo abaphula iSabatha, labo abanecala lokufeba, nalabo abantshontsha iminikelo kaJehova bayojeziswa kabuhlungu. Laba abephula iSabatha babeshaywa yibo (abantukazana) ngamatshe baze bafe, noma babeshaywa baze bafe, ingekho enye indlela. Labo abenza izenzo ezibonisa ukuhalela abesifazane, ngisho nalabo abakhanukela abesifazane abahle, noma abanemicabango edlondlobalayo yocansi lapho bebona owesifazane ongenasimilo, noma abashiswa inkanuko lapho bebona intombi—lonke lolu hlobo lwabantu luyobulawa. Uma noma iyiphi intombi engasifakanga isembozo iyengela indoda ekuziphatheni kabi, leyo ntombi yayiyobulawa. Uma kwakuwumpristi (labo bantu ababekhonza ethempelini) abephula imithetho yalolu hlobo, wayeyobulawa esiphambanweni noma alengiswe. Akekho umuntu walolu hlobo owayeyovunyelwa aphile, futhi akekho noyedwa owayeyothola umusa phambi kukaJehova. Izihlobo zalolu hlobo lomuntu zazingeke zivunyelwe ukuba zinikele imihlatshelo kuJehova iminyaka emithathu phambi kwe-altare ngaphambi kokufa kwakhe, zazingeke zivunyelwe ukuba zihlanganyele imihlatshelo uJehova ayinike abantukazana. Inkomo noma imvu ephambili babeyibeka phezu kwe-altare likaJehova kuphela lapho sesiphelile isikhathi. Uma kwakunesinye isiphambeko, kwakumele bazile ukudla izinsuku ezintathu phambi kukaJehova, benxusa umusa Wakhe. Ukukhonza kwabo uJehova kwakungekho kuphela ngenxa yokuthi imithetho kaJehova yayinamandla futhi ingagwegwesi; kunalokho kwakungenxa yomusa kaNkulunkulu, futhi kwakungenxa yokuthi babeqotho kuJehova. Ngenxa yalokho, inkonzo yabo kuze kube namuhla ilokhu iqotho, futhi abakaze babuyele ekunxuseni kwabo phambi kukaJehova. Osukwini lwanamuhla ama-Israyeli uJehova usawanakekela futhi awavikele, futhi kuze kube namuhla uJehova usawabonisa umusa, futhi uhlale esondelana nawo. Wonke ayazi ukuthi kufanele amhloniphe kanjani uJehova, futhi kufanele amkhonze kanjani uJehova, futhi onke ayazi ukuthi kufanele abe njani ukuze anakekelwe futhi avikelwe uJehova, ngoba wonke ayamhlonipha uJehova ezinhliziyweni zawo. Ayikho enye imfihlo yempumelelo yawo ngaphandle kokuhlonipha. Nokho, nonke nina ninjani namuhla? Ingabe ikhona inswebu eninayo kubantu bakwa-Israyeli? Ingabe ucabanga ukuthi inkonzo yanamuhla ifana nokulandela ubuholi besikhulu esiphakeme somoya? Umane awunabo ubuqotho nenhlonipho. Uthola umusa osezingeni elithile, ulingana nabapristi abangama-Israyeli, ngenxa yokuthi nonke nimkhonza ngokuqondile uNkulunkulu. Nakuba ningangeni ethempelini, enikutholayo nenikubonayo kukhulu kakhulu kunalokho okwakutholwa abapristi ababekhonza uJehova ethempelini. Kodwa niyadlubulunda futhi niphikise kaningi kunabo. Inhlonipho yenu incane kakhulu, futhi ngenxa yalokho mncane kakhulu umusa eniwutholayo. Nakuba kukuncane kakhulu enikunikelayo, namukele okukhulu kakhulu kunalawo ma-Israyeli. Ingabe lokhu akukhona ukuphathwa kwenu ngomusa? Phakathi nomsebenzi owawuku-Israyeli, akekho owayengalokotha ahlulele uJehova ngendlela athanda ngayo. Kodwa kuthiwani ngani? Uma umsebenzi engiwenza phakathi kwenu kungekhona ukuninqoba, ngingabubekezelela kanjani ubulwane benu enihlaza ngabo igama Lami? Uma inkathi eniphila kuyo ibiyiNkathi Yomthetho, akekho noyedwa kini obeyophila, ngenxa yezenzo namazwi enu. Inhlonipho yenu incane kakhulu! Nihlale nisola Mina ngokunganiniki umusa omningi, nize nithi angininiki amazwi anele ayisibusiso, nithi ngiyaniqalekisa kuphela. Anazi yini ukuthi ngenhlonipho encane kangako akunakwenzeka ukuthi namukele izibusiso Zami? Anazi yini ukuthi ngihlale ngiqalekisa futhi ngikhipha isahlulelo kini ngenxa yesimo esidabukisayo senkonzo yenu? Ingabe nonke nicabanga ukuthi noniwe? Ngingazibeka kanjani izibusiso Zami phezu kweqembu labantu abadlubulundayo futhi abangalaleli? Ngingawubeka kanjani nje umusa Wami phezu kwabantu abaletha isihlamba egameni Lami? Indlela eniphathwa ngayo kakade isinomusa owedlulele. Ukube ama-Israyeli ayehlubuka njengani namuhla, ngabe kade ngawaqothula. Kodwa nginiphatha ngomusa wodwa. Ingabe lona akuwona umusa? Ingabe nifuna izibusiso ezingaphezu kwalezi? Okuwukuphela kwabantu uJehova ababusisayo yilabo abamhloniphayo. Uyabasola labo abadlubulundayo Kuye, akathetheleli muntu. Akukhona yini ukuthi nina bantu banamuhla anazi ukuthi ningakhonza kanjani ngokuthe xaxa lapho kudingeka ukusolwa nesahlulelo, ukuze izinhliziyo zenu zilungiswe ngokugcwele? Ingabe ukusolwa nesahlulelo kwalolu hlobo akusona yini isibusiso esihle kakhulu kini? Akusona yini isivikelo senu esingcono kakhulu? Ngaphandle kwakho, ingabe ukhona kini obeyokwazi ukubekezelela umlilo ovuthayo kaJehova? Uma ungakwazi ngempela ukukhonza ngobuqotho njengama-Israyeli, ingabe ubuyophinde ube nomusa njengabangani bakho bamihla yonke? Ingabe kaningi ubungeke uphinde uhlale ujabule futhi unomusa owanele? Ingabe nonke niyazi ukuthi kufanele nikhonze kanjani?

Namuhla izimfuno zokuthi nisebenze ndawonye ngokubambisana ziyafana nendlela uJehova athi ama-Israyeli awamkhonze ngayo. Ngale kwalokho, inkonzo yakho iyophela. Ngenxa yokuthi ningabantu bakhonza uNkulunkulu ngokuqondile, okungenani kufanele nikwazi ukuba qotho nokulalela enkonzweni yenu, futhi kufanele nikwazi ukufunda izifundo ngendlela engokoqobo. Ikakhulu labo abasebenza ebandleni, ingabe abanye babafowethu nodadewethu phansi bangalokotha basebenzisane nani? Ingabe ukhona ongalokotha anitshele amaphutha enu ebusweni? Niphakeme kakhulu kunabo bonke, ngempela nibusa njengamakhosi! Anilokothi ngisho nifunde noma ningene ezifundweni ezinjalo ezingokoqobo, futhi nisakhuluma ngokukhonza uNkulunkulu! Okwamanje ucelwa ukuba uhole amasonto amaningi, futhi awugcini nje ngokungazideli, kodwa futhi ubambelela emibonweni yakho, usho izinto ezifana nokuthi “ngicabanga ukuthi le nto kufanele yenziwe ngale ndlela, njengoba uNkulunkulu athi akufanele siboshwe abanye, nokuthi manje akufanele sizithobe sivaleke amehlo.” Ngakho, umuntu nomuntu unombono wakhe, futhi akekho olalela omunye. Nakuba nazi kahle ukuthi inkonzo yenu isebunzimeni, nisathi, “Ngokombono wami, eyami ayikude kakhulu. Kunoma yikuphi, umuntu nomuntu unohlangothi olulodwa, khuluma ngolwakho nami ngizokhuluma ngolwami; nixoxa ngemibono yenu, mina ngikhuluma ngokungena kwenu.” Awukaze uzibophezele ezintweni eziningi okufanele zisingathwe, noma umane uzenze, umuntu nomuntu ufaka umbono wakhe, uzama konke ukuze avikele isithunzi sakhe, igama, kanye nobuso bakhe. Akekho ozimisele ukuzithoba, kuphakathi kokuthi umuntu uyazinikela ukuze alungise omunye futhi alungiswe ukuze ukuphila kuthuthuke ngokushesha kakhulu. Lapho nisebenza ndawonye, abambalwa kini bathi: “Ngingathanda ukuxoxa nawe ngale ngxenye yeqiniso, ngoba ayingicaceli.” Noma bathi: “Wazi okuningi ngale ndaba kunami; ungakwazi yini ukungiqondisa, ngiyakucela?” Ngeke yini lokhu kube indlela enhle? Nisezindaweni eziphakeme futhi nizwa okuningi ngeqiniso, kuningi enikuqondayo ngenkonzo. Uma nina bantu enengamele ukusebenza emabandleni ningafundi komunye nomunye, futhi nixoxisane, nisekelane eziphambekweni zomunye nomunye, ningazifunda kuphi izifundo? Lapho nihlangabezana nanoma yini, kufanele nixoxisane, ukuze ukuphila kwenu kuzuze. Futhi kufanele nixoxe ngokucophelela nganoma iziphi izinto ngaphambi kokwenza izinqumo. Ukwenza kanjalo kuphela okuwukuzibophezela ebandleni hhayi ukungabi nandaba. Ngemva kokuvakashela wonke amabandla, kufanele nihlangane nixoxe ngazo zonke izinkinga enizithole emsebenzini, nixoxe ngokukhanyiselwa nokukhanya enikutholile—lona umkhuba odingekayo wenkonzo. Kumele nifinyelele ukubambisana okunobunye ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu, ngenxa yokuzuza kwebandla, nokugqugquzela abafowethu nodadewethu ukuba baye phambili. Ubambisana naye, naye abambisane nawe, omunye ulungisa omunye, nifinyelele kumphumela ongcono womsebenzi, ukuze nenze intando kaNkulunkulu. Yilokhu kuphela ukubambisana kwangempela, futhi yilabo bantu kuphela abanokungena kwangempela. Kungaba nezinye izinkulumo ezingafanele phakathi nokubambisana, kodwa lokho akubalulekile. Xoxisanani ngakho kamuva, futhi nikuqonde kahle; ningakushayi indiva. Ngemva kwalolu hlobo lokuxoxisana usungazivezela amaphutha abafowethu nodadewethu. Ukuqhubeka ujule kanje kuphela emsebenzini wakho okungakwenza ufinyelele kwimiphumela engcono. Umuntu nomuntu kini, njengabantu abakhonzayo, kufanele akwazi ukulwela izinto eziyizinzuzo zebandla kukho konke akwenzayo, kunokufuna izinto ezithandwa nguwe. Akwamukeleki ukuya kuye uwedwa, lapho umbukela phansi naye ekubukela phansi. Abantu abenza ngale ndlela akufanele bakhonze uNkulunkulu! Isimo salolu hlobo lwabantu sibi kakhulu; akukho ngisho nenhlansi yobuntu esele kubo. BawuSathane ngokugcwele! Bayizilwane ezisabekayo! Ngisho namanje, izinto ezifana nalezi zisenzeka phakathi kwenu, zingahamba zize zifike ekutheni nihlaselane phakathi nezingxoxo, nizifuna ngamabomu izaba, nize nibe bomvu ebusweni niphikisana ngento encane, engekho umuntu ozimisele ngokushenxa, umuntu nomuntu efihlela omunye okungaphakathi kuye, ebukisisa omunye umuntu futhi eqaphile. Ingabe lolu hlobo lwesimo lungayifanela inkonzo eya kuNkulunkulu? Ingabe umsebenzi onjalo ofana nowakho ungabasiza abafowethu nodadewethu? Awugcini nje ngokungakwazi ukuqondisa abantu emgudwini ofanele wokuphila, empeleni ufaka izimo zakho ezikhohlakele kubafowethu nodadewethu. Awubalimazi yini? Unembeza wakho mubi kakhulu, ubole phuhlu! Awubi sesimweni esingokoqobo, futhi awulenzi iqiniso. Ngaphezu kwalokho, awunamahloni okuveza okwakheka kwakhe kobudeveli kwabanye abantu, awunamahloni sanhlobo! Abafowethu nodadewethu bebekwethemba, kodwa ubase esihogweni. Awuyena yini umuntu omubi osenonembeza obolile? Awunawo nhlobo amahloni!

Okwedlule:Ukwenza (8)

Okulandelayo:Ukwenyusa Izinga Kungenxa Yokuthola Insindiso KaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • UNkulunkulu UyiNkosi Yayo Yonke Indalo

  Isigaba esisodwa somsebenzi wezinkathi ezimbili ezingaphambilini senzeka kwa-Israyeli; esinye senzeka eJudiya. Uma sikhuluma ngokujwayelekile, asikho …

 • UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VII

  Uhlolojikelele Lwegunya likaNkulunkulu, Isimo Esilungile SikaNkulunkulu, kanye noBungcwele BukaNkulunkulu Uma seniyiqedile imikhuleko yenu, ingabe izi…

 • Isahluko 25

  Isikhathi siyedlula, ngokuphazima kweso nje selufikile olwanamuhla. Ngaphansi kokuqondiswa uMoya Wami, bonke abantu bahlala phakathi kokukhanya Kwami,…

 • Imfihlakalo Yokuba Senyameni (4)

  Kufanele nazi ngendaba yangaphakathi nokwakheka kweBhayibheli. Lolu lwazi aluphathwa yilabo abangakawemukeli umsebenzi omusha kaNkulunkulu. Abazi. B…