Imiyalelo Eyishumi Yokuphatha Okufanele Ilalelwe Abantu Abakhethiweyo bakaNkulunkulu ENkathini Yombuso

1. Umuntu akumele azenze mkhulu, noma aziphakamise. Kumele akhonze futhi aphakamise uNkulunkulu.

2. Kumele wenze noma yini eyinzuzo emsebenzini kaNkulunkulu, futhi ungenzi lutho oluzolimaza izinhloso zomsebenzi kaNkulunkulu. Kumele uvikele igama likaNkulunkulu, ubufakazi bukaNkulunkulu, nomsebenzi kaNkulunkulu.

3. Imali, izinto ezibonakalayo, nazo zonke izimpahla ezisendlini kaNkulunkulu ziwumnikelo okumele unikelwe ngabantu. Le minikelo ingathokozelwa ngumphristi noNkulunkulu hhayi omunye umuntu, ngoba iminikelo yomuntu eyokuba ithokozelwe uNkulunkulu, uNkulunkulu wabelana ngale minikelo nomphristi kuphela, akekho omunye umuntu ofanele noma onelungelo lokuthokozela ingxenye yayo. Yonke iminikelo yomuntu (kuhlanganise imali nezinto ezibonakalayo ezingathokozelwa) inikezwa uNkulunkulu, hhayi umuntu. Ngakho-ke, lezi zinto akumele zithokozelwe umuntu; uma umuntu ezithokozela, kusho ukuthi untshontsha umnikelo. Noma ubani owenza lokhu unguJuda, ngoba, phezu kokuba yimbuka, uJuda wazithathela okwakufanele akufake esikhwameni semali.

4. Umuntu unesimo esikhohlakele futhi, ngaphezu kwalokho, unemizwa. Ngenxa yalokhu, akuvumelekile neze ukuba amalungu amabili obulili obungafani asebenze ndawonye engaphelezelwa lapho enza umsebenzi kaNkulunkulu. Noma yibaphi abantu abatholakale benza lokhu bazoxoshwa, akukho ukukhetha iphela emasini—futhi akekho oxolelwayo.

5. Akumele uhlulele uNkulunkulu, noma ukhulume kalula nje ngezindaba ezithinta uNkulunkulu. Kumele wenze lokhu umuntu okumele akwenze, ukhulume ngendlela okumele ukhulume ngayo, ungeqi imikhawulo noma weqe imingcele. Khalima ulimi lwakho uqaphele izinyathelo zakho. Konke lokhu kuzokuvimbela ekwenzeni noma yini enenga isimo sikaNkulunkulu.

6. Kumele wenze lokhu okumele kwenziwe umuntu, wenze imisebenzi yakho, ugcwalise okuyizibophezelo zakho, ubambelele emsebenzini wakho. Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, kumele ube negalelo emsebenzini kaNkulunkulu; uma ungakwenzi lokho, kusho ukuthi awukulungele ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, futhi awukufanele ukuhlala endlini kaNkulunkulu.

7. Emsebenzini nasezindabeni zebandla, ngaphandle kokulalela uNkulunkulu, kukho konke kumele ulandele imiyalelo yomuntu osetshenziswa uMoya oNgcwele. Ngisho ukwephula umthetho okuncane kangakanani akwamukeleki. Kumele uzithobe ngokuphelele, ungahlaziyi okulungile noma okungalungile; okulungile noma okungalungile akuhlangene nawe. Kumele unake nje ukulalela ngokuphelele.

8. Abantu abakholwa kuNkulunkulu kumele balalele uNkulunkulu futhi bamkhonze. Akumele uphakamise noma ubeke ithemba lakho komunye umuntu; akumele unike uNkulunkulu indawo yokuqala, eyesibili kube ngeyabanye abantu othembele kubo, bese indawo yesithathu kube nguwe. Akekho umuntu okumele abe senhliziyweni yakho, futhi akumele ubeke abantu—ikakhulukazi labo obahlonipha kakhulu—endaweni elingana nekaNkulunkulu, balingane Naye. Lokhu akubekezeleki kuNkulunkulu.

9. Imicabango yakho kumele ibe ngemisebenzi yebandla. Kumele ubeke eceleni lokhu okulindele kwenyama yakho, thatha izinqumo ngezindaba zomndeni, ngenhliziyo yakho yonke zinikele emsebenzini kaNkulunkulu, ubeke umsebenzi kaNkulunkulu phambili futhi impilo yakho ilandele ngemuva. Yilokhu ukuziphatha kahle kongcwele.

10. Izihlobo ezingezona ezenkolo (izingane zakho, umyeni noma unkosikazi wakho, odadewenu noma abazali, nabanye) akumele ziphoqwe ukuba ziye ebandleni. Indlu kaNkulunkulu ayintuli amalungu, asikho isidingo sokuba nikhulise isibalo ngabantu abangenamsebenzi walutho. Bonke labo abangakholwa ngokukhululeka akumele balethwe ebandleni. Lo myalelo uqondiswe kubo bonke abantu. Kulolu daba kumele nibheke, niqaphe niphinde nikhumbuzane ngalo, futhi akekho okumele awephulwe. Ngisho lapho izihlobo ezingezona ezenkolo kwenzeka zingena ebandleni ngokuba madolonzima, akumele zinikwe izincwadi noma zinikwe igama elisha; abantu abanjalo ababona abantu bendlu kaNkulunkulu, futhi ukuza kwabo ebandleni kumele kumiswe ngayo yonke indlela. Uma kuba nezinkinga ebandleni ngenxa yokungena kwamadimoni, kusho ukuthi wena uqobo uzoxoshwa noma uzobekelwa imingcele. Kafushane nje, wonke umuntu unesibopho kulolu daba, kodwa akumele nibe budedengu, noma nisisebenzisele impindiselo.

Okwedlule: Inkinga Enkulu: Ukukhaphela (2)

Okulandelayo: Kumele Ubhekisise Izenzo Zakho

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (3)

Empilweni Yami uqobo, Ngihlala Ngizimisele ngokunikela uqobo lwami kuNkulunkulu ngokuphelele, ngomzimba nangomqondo. Ngale ndlela, akukho...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp