Isahluko 68

Onke amazwe, zonke izindawo, nawo wonke amahlelo abuyela Kimi futhi athutheleka esihlalweni Sami sobukhosi. Izinhlekelele ezenzeka yonke indawo akuzona izimpi eziphakathi kwabantu, noma izimpi ngezikhali. Ngemuva kwalokhu ngeke kusaba khona zimpi. Konke kusezandleni Zami. Konke kuyobhekana nokwahlulela Kwami futhi kuyohlala phakathi kwenhlekelele. Labo abamelana Nami nalabo abangasukumeli ukubambisana Nami mabezwe ubuhlungu bezinhlekelele ezehlukene. Mabakhale futhi bagedle amazinyo abo kuze kube phakade, futhi basale ebumnyameni phakade. Ngeke basinde. Ngenza ngokuqondile nangokushesha, futhi angicabangeli ukuthi ukholwe kangakanani Kimi esikhathini esedlule. Uma nje usamelana Nami, isandla Sami sokwahlulela sizodedela ngokushesha ulaka Lwami phezu kwakho ngaphandle kokulibala nokuncane, hhayi ngisho okomzuzwana, futhi ngaphandle komucu wesihawu. Kade ngilokhu ngisho ukuthi nginguNkulunkulu ogcina izwi Lakhe. Lonke izwi engilishoyo liyogcwaliseka, futhi niyokubona konke. Yilokhu okuqondiwe ngempela ngokungena kokungokoqobo kukho konke.

Izinhlekelele ezinkulu nakanjani ngeke zehlele amadodana Ami, izithandwa Zami. Ngiyonakekela amadodana Ami ngayo yonke imizuzu nangayo yonke imizuzwana. Ngeke nakanjani nibekezelele lobo buhlungu nokuhlupheka; kunalokho, kungenxa yokupheleliswa kwamadodana Ami nokugcwaliswa kwezwi Lami kuwona, ukuze nibone ukuba namandla onke Kwami, niqhubeke nikhule empilweni, ningithwalele imithwalo masinyane, futhi nizinikele bonke ubunina ekuqedeni uhlelo Lwami lokuphatha. Kufanele nithokoze nijabule futhi nethabe ngenxa yalokhu. Ngizonikezela konke kinina, nginivumele ukuba nilawule. Ngiyokubeka ezandleni zenu. Uma indodana ithola lonke ifa likayise, kuyoba njani-ke kinina, madodana Ami angamazibulo? Nibusiswe ngempela. Esikhundleni sokuhlushwa yizinhlekelele ezinkulu, niyothokozela izibusiso ezingapheli. Yeka inkazimulo! Yeka inkazimulo!

Yandisa isivinini sakho bese ulandela izinyathelo Zami ngazo zonke izikhathi nakuzo zonke izindawo, futhi ungasali emuva. Izinhliziyo zenu mazilandele inhliziyo Yami, futhi izingqondo zenu mazilandele ingqondo Yami. Bambisana Nami ngenhliziyo eyodwa, ngengqondo eyodwa. Dlana Nami, phila Nami, futhi uthokoze Nami. Izibusiso ezimangalisayo zinilindele ukuba nizithokozele futhi nizithathe. Kimi kukhona inala engaqhathaniseki. Akukho ngisho okuncane okulungiselelwe omunye—ngikwenza lokhu konke ngenxa yamadodana Ami.

Manje, enginakho engqondweni Yami yilokho okuzogcwaliseka. Uma ngiqeda ukukhuluma kini, lezo ndaba ziyobe seziqediwe. Umsebenzi uqhubeka ngempela ngalokho kushesha futhi uyaguquka nganoma ngamuphi umzuzu. Uma ukunaka kwenu kweduka ngisho umzuzu, isimo “sokusabalala” siyokwenzeka, futhi niyophonswa kude kakhulu, futhi niyohamba kulo mfudlana. Uma ningafuni ngokuzimisela niyovumela ukuthi imizamo Yami enesineke ibe yize. Kamuva, abantu bezizwe ezehlukene bayobuthana noma nini. Ezingeni lenu lamanje, ngabe niyokwazi ukubahola? Ngizoniqeqesha ngokuphelele ukuze nibe ngamabutho amahle phakathi kwalesi sikhathi esifushane ukuze niqede umsebenzi Wami. Ngifisa ukuthi nikhazimulise igama Lami kukho konke nokunika ubufakazi obumangalisayo Ngami. Labo ababekade bebanyanya bami phezu kwabo namuhla futhi bayabahola babuye bababuse. Niyaziqonda izinhloso Zami? Niwubonile umzamo Wami onesineke? Ngenza konke lokhu ngenxa Yenu. Kuncike ekuthini niyakwazi ukuthokozela izibusiso Zami noma cha.

Mina, Nkulunkulu ohlola umqondo nenhliziyo yomuntu, ngihambela ekugcineni komhlaba. Ngubani ongalokotha angangenzeli umsebenzi? Ukungezwani kuphakeme phakathi kwazo zonke izizwe futhi zilwa kanzima, kodwa ekugcineni ngeke ziphunyuke esandleni Sami. Ngokuqinisekile ngeke ngizidedele kalula. Ngiyozingenisa ekwahluleleni ngasinye ngokwezenzo zazo, izikhundla zazo zasemhlabeni, nezinjabulo zasemhlabeni. Asikho engiyosiyeka. Ulaka Lwami luqalile ukwambulwa futhi lonke luyokwehlela phezu kwazo. Lezo ezihlulekile ukungazi noma ezingidelelile esikhathini esedlule manje zizobhekana nokwahlulela Kwami. Mayelana nalabo abashushisa amadodana Ami esikhathini esedlule, ngiyobangenisa ngokukhethekile ekusolweni ngokuhambisana nabakushoyo nabakwenzayo. Ngeke ngiyeke ngisho abantwana. Bonke bawuhlobo lukaSathane. Noma bengasho futhi bengenzi lutho, uma bezonda amadodana Ami ezinhliziyweni zabo, ngeke ngiyeke ngisho oyedwa kubo. Ngiyobenza bonke ukuba babone ukuthi labo ababusa futhi baphathe amandla namuhla yithina, leli qembu labantu, ngokuqinisekile akuyibo. Ngalesi sizathu, kufanele ngenxa yalokhu nangaphezulu ninikele onke amandla enu futhi nizikhandlele Mina ngobuqotho, ukuze nikhazimulise futhi nifakazele igama Lami kuyo yonke indawo, igumbi, inkolo nehlelo, futhi nilisabalalisele emhlabeni wonke nasemaphethelweni omhlaba!

Okwedlule: Isahluko 67

Okulandelayo: Isahluko 69

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu

Esikhathini uPetru asichitha enoJesu, wabona izinto eziningi ezenza uJesu athandeke, izinto okufanele zilingiswe, futhi eziningi zaboniswa...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp