Isahluko 67

Amadodana Ami abonakala ngokusobala, futhi abonakala phambi kwabo bonke abantu. Ngizobasola kanzima bonke labo abalokotha bawedelele ngokusobala; lokho kuqinisekile. Namuhla, bonke labo abakwazi ukusukuma futhi beluse ibandla manje bathole isikhundla samadodana angamazibulo futhi manje bandawonye Nami enkazimulweni—konke okungokwami futhi kungokwenu. Nginika bonke labo abalalelayo umusa Wami owanele ngokwempela, ukuze ube namandla, ngaphezu kokuqina kwabanye abantu. Intando Yami iphezu kwenu ngokugcwele madodana angamazibulo futhi ngifisa kuphela ukuba nivuthwe ngokushesha ngokunokwenzeka bese niqeda lokho engikubeke kini. Yazini lokhu! Lokho engikubeke kini kungumklamo wokugcina wohlelo Lwami lokuphatha. Ngethemba kuphela ukuthi uzokwazi ukunikela konke okwakho Kimi ngayo yonke inhliziyo yakho, yonke ingqondo yakho nawo wonke amandla akho, futhi udele konke ngenxa Yami. Isikhathi ngempela asilindi muntu, futhi akukho muntu, akukho ludaba, futhi akukho nto engaphazamisa umsebenzi Wami. Yazi lokhu! Umsebenzi Wami uqhubeka kahle ngaphandle kokuvinjwa kuzo zonke izigaba.

Izinyathelo Zami zinyathela ziye ekugcineni komhlaba nezulu, amehlo Ami ahlola ehlola wonke umuntu ngamunye, futhi okungaphezu kwalokho ngibheka sonke isithombe somhlaba nezulu. Amazwi Ami ngokoqobo agijimela kulo lonke igumbi lomhlaba. Noma ngubani olokotha angangenzeli umsebenzi, noma ngubani olokotha angathembeki Kimi, noma ngubani olokotha ahlulele igama Lami, futhi noma ngubani olokotha angcolise futhi anyundele amadodana Ami—bonke labo abenza lezi zinto ngempela kufanele bathole ukwahlulelwa okunzima. Ukwahlulela Kwami kwehla ngokuphelela kwakho. Lokhu kusho ukuthi, manje yinkathi yokwahlulela, futhi ngokubheka ngokucophelela uzothola ukuthi ukwahlulela Kwami kwenabela kuwo wonke umhlaba nezulu. Ngempela, umndeni Wami awusali ngaphandle; labo imicabango, amazwi, nezenzo zabo okungahambisani nentando Yami bazokwahlulelwa. Kufanele uqonde, ukwahlulela Kwami kuqondiswe kuwo wonke umhlaba nezulu, hhayi nje eqenjini elilodwa labantu noma lezinto—ukubonile lokhu? Uma, phansi ekujuleni, udidekile emicabangweni yakho mayelana Nami, khona-ke uyokwahlulelwa ngaphakathi masinyane.

Ukwahlulela Kwami kuza ngakho konke ukubukeka nezimo. Kwazi lokhu! NginguNkulunkulu okungekho okufana Naye futhi ohlakaniphile womhlaba nezulu! Akukho okungaphezu kwamandla Ami. Ukwahlulela Kwami konke kwambulwa kini: Uma udidekile Ngami emicabangweni yakho, ngizokukhanyisela, okuzobe kuyisixwayiso. Uma ungalaleli, khona-ke ngiyokushiya masinyane (lokhu akubhekisile ekungabazeni igama Lami, kodwa kunalokho ekuziphatheni kwangaphandle—lokho okuhlobene nezinjabulo zokwenyama). Uma imicabango yakho inokungedelela, ukhononda Kimi, wamukela ngokuphindaphinda imiqondo kaSathane futhi ungalandeli imizwa yempilo, khona-ke umoya wakho uzoba semnyameni futhi inyama yakho iyozwa ubuhlungu. Kufanele usondele Kimi. Ngeke ukwazi nhlobo ukubuyisela izimo zakho ezejwayelekile ngosuku olulodwa noma ezimbili nje, futhi impilo yakho iyosilela emuva kakhulu ngokubonakalayo. Labo abangenabuqotho ekukhulumeni ngiyoqondisa imilomo nezilimi zenu bese ngenza ukuthi kubhekanwe nezilimi zenu. Labo abanokwenza okungenabuqotho ngokungabambeki ngiyonixwayisa emoyeni wenu, futhi ngiyosola kanzima labo abangalaleli. Labo abangahlulela nabangidelela obala, okusho labo abakhombisa ukungalaleli ngamazwi noma ngezenzo, ngiyobasusa ngokuphelele futhi ngibalahle, ngibenze babhubhe futhi balahlekelwe yizibusiso eziphezulu; laba yilabo abasuswa emva kokukhethwa. Labo abangazi, okusho labo abanemibono engacacile, ngisayobakhanyisela futhi ngibasindise. Kodwa labo abaqonda iqiniso nokho bangalenzi bayophathwa ngokwemithetho eshiwo ngenhla, noma bazi noma bengazi. Mayelana nalabo bantu izinhloso zabo ezilokhu zaba ngezingalungile kusuka ekuqaleni, ngiyobenza bangakwazi unomphelo ukuqonda okungokoqobo futhi ekugcineni bayosuswa kancane kancane, ngamunye—akekho oyosala—kodwa basele manje ngokwelungiselelo Lami (njengoba ngingenzi izinto ngokuxhamazela, kodwa kunalokho ngenza ngokuhlelekile).

Ukwahlulela Kwami kwambulwa ngokuphelele, kubhekiswe kubantu abehlukene, futhi kufanele bonke bathathe izindawo zabo ezifanele. Kuya ngokuthi yimuphi umthetho owephuliwe, ngiyobaphatha futhi ngibahlulele ngokwalowo mthetho. Mayelana nalabo abangekho kuleli gama futhi abangamemukeli uKristu wezinsuku zokugcina, kukhona umthetho owodwa kuphela: Ngiyothatha umoya, umphefumulo nomzimba wanoma ngubani ongedelelayo ngikuphonse eHayidesi masinyane; noma ngubani ongangedeleli, ngiyonilinda ukuthi nivuthwe ngaphambi kokwenza ukwahlulela kwesibili. Amazwi Ami akuchaza konke ngokucace ngokuphelele futhi akukho okufihliwe. Ngifisa kuphela ukuba nikwazi ukuba nabo emqondweni ngazo zonke izikhathi!

Okwedlule: Isahluko 66

Okulandelayo: Isahluko 68

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (6)

Ukufikisiwa kwethu esikhathini sanamuhla kungenxa yomsebenzi kaNkulunkulu, kungalokho futhi singabasindile ohlelweni lukaNkulunkulu...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp