Isahluko 22

Ukukholwa kuNkulunkulu akuyona into elula ukuyenza. Nihlawathiza niya phambili, nidla yonke into nicabange ukuthi konke kuyajabulisa, kuyanambitheka! Kukhona abanye abasashaya ihlombe—abanakho ukwahlukanisa emoyeni wabo. Kuyafaneleka ukuthatha isikhathi sokufingqa lokhu okuhlangenwe nakho. Ezinsukwini zokugcina, zonke izinhlobo zemimoya zidlala indima yazo, zizedelela esidlangalaleni izinyathelo eziya phambili zabantwana bakaNkulunkulu futhi zibamba iqhaza ekubhidlizeni ukwakhiwa kwebandla. Uma nikuthatha kalula lokhu, ninikeza uSathane amathuba okusebenza, kuzoxova ibandla, abantu bazokwesaba bazizwe bephelelwa yithemba, futhi ezimweni ezibucayi abantu bazolahlekelwa imibono. Ngale ndlela, inani elinokucophelela okukhulu engilikhokhe eminyakeni eminingi edlule lizoba yize leze.

Isikhathi sokwakhiwa kwebandla sibuye sibe yisikhathi sikaSathane sokuhlanya okukhulu. USathane uvama ukwenza ukuphazamisa nokuvimba ngabantu abambalwa, futhi yilabo abangawazi umoya noma lawo makholwa amasha adlala indima kaSathane kalula kakhulu. Imvama ngenxa yokuthi abantu abawuqondi umsebenzi woMoya oNgcwele, bavame ukwelulela izandla zabo ngaphambili benze izinto ngokunganaki, ngokwentando, izindlela zokwenza izinto nemiqondo yabo ngokuphelele. Thula—lokho kukhulunyelwe ukuvikela wena. Lalela futhi ulalelisise. Ibandla nomphakathi kwehlukene. Awukwazi ukuvele usho okuthandayo, noma usho noma yini oyicabangayo. Angeke kusebenze lapha ngoba le yindlu kaNkulunkulu. UNkulunkulu akayemukeli indlela abantu abenza ngayo izinto. Kufanele wenze izinto ngokulandela uMoya, uphile amazwi kaNkulunkulu futhi-ke abanye bazonincoma. Kufanele niqale ngokuxazulula bonke ubunzima obukinina ngokuthembela kuNkulunkulu. Qedani izimo zenu ezonakele futhi nikwazi ukuqonda ngempela izimo zenu futhi nazi ukuthi kufanele nizenze kanjani izinto; hlalani nihlanganyela nganoma yini eningayiqondi. Akwamukelekile ukuba umuntu angazazi. Yelaphani ezenu izifo kuqala, futhi, ngokudla nangokuphuza ngokwengeziwe amazwi Ami, nicabange ngamazwi Ami, niphile impilo futhi nenze izinto ngokwamazwi Ami; noma ngabe nisekhaya noma kwenye indawo kufanele nivumele uNkulunkulu asebenzise amandla ngaphakathi kini. Lahlani inyama nokungokwemvelo. Hlalani nenza uNkulunkulu abuse phezu kwenu. Asikho isidingo sokukhathazeka ngokuthi impilo yakho ayiguquki; uzofika kancane kancane lapho uzozwa khona ukuthi isimo sakho siguquke kakhulu. Ngaphambili, wawulangazelela ukugqama, kwakuphakathi kokuthi wawungalaleli muntu noma wawulangazelela, uzibona ukulunga noma uziqhenya futhi uzozilahla kancane kancane lezi zinto. Uma ufisa ukuzilahla manje, lokho akunakwenzeka! Kungenxa yokuthi umuntu ubuwena obudala angeke buvumele abanye ukuba babuthinte, bugxile kakhulu kuwe. Ngakho kufanele wenze imizamo ngokuzimisela, ulalele umsebenzi woMoya oNgcwele ngokukhuthala, usebenzise ukuzimisela kwakho ukusebenzisana noNkulunkulu futhi uzimisele ukusebenzisa amazwi Ami. Uma wenza isono, uNkulunkulu uzokuqondisa. Uma uphenduka ube nokuqonda, khona-ke konke kuzolunga ngaleso sikhathi kuwe. Uma ukhuluma ngokuthanda, uzoqondiswa ngokushesha ngaphakathi. Uyabona ukuthi uNkulunkulu akayijabuleli leyo nhlobo yento, ngakho uma niyiyeka manje nizothola ukuthula kwangaphakathi. Kukhona amakholwa amasha angaqondi ukuthi iyini imizwa yokuphila noma ukuthi kuphilwa kanjani phakathi kwemizwa yempilo. Kwezinye izikhathi uyamangala, yize ungashongo lutho, ukuthi kungani kungani uzwe ungenakuthula kangaka ngaphakathi? Kulezi zikhathi ngumcabango nengqondo yakho okungalungile. Kwezinye izikhathi unokukhetha kwakho, imiqondo nemibono yakho; kwezinye izikhathi ubabukela phansi abanye; kwezinye izikhathi wenza izinto ngokuzicabangela wedwa futhi awukhuleki noma uzihlole, okukushiya uzizwa ungahlalisekile ngaphakathi. Mhlawumbe uyazi ukuthi yini inkinga, ngakho khona lapho nje ubiza igama likaNkulunkulu enhliziyweni yakho, usondele kuNkulunkulu futhi uzobuyiswa. Uma inhliziyo yakho ikhathazeke kakhulu, ididekile iyaluza, kufanele ungacabangi nhlobo ukuthi uNkulunkulu ukuvumela ukuba ukhulume. Ikakhulu laba abangamakholwa asemasha kufanele balalele kahle uNkulunkulu kulokhu. Imizwa uNkulunkulu ayifaka kumuntu uxolo, injabulo, ukucaciseleka nesiqiniseko. Ngokuvamile abantu abaqondi futhi bazokona izinto benze izinto ngokunganaki umthetho—konke lokhu kuyiziphazamiso, futhi kufanele ukuqaphele-ke lokhu. Uma uthandwa yilesi simo, uzodingeka uqale ngokuthatha ikhambi lokuvikela, ngaphandle kwalokho uzodala iziphazamiso bese uNkulunkulu ekushaya. Ungaziboni ukuthi ulungile; thatha amandla abanye uwasebenzise ukuvala ukusilela kwakho, bheka ukuthi abanye baphila kanjani ngezwi likaNkulunkulu futhi ubheke ukuthi impilo, izenzo nenkulumo yabo kungakufundisani. Uma ubukela abanye phansi lokho kusho ukuthi uyazicabangela, uyazidla futhi awunasizo kunoma ubani. Okusemqoka manje ukubheka impilo, ukudla nokuphuza ngokwengeziwe amazwi Ami, ukuzwa amazwi Ami, ukwazi amazwi Ami, yenza ukuba amazwi Ami abe yimpilo yakho ngempela—yilokhu okusemqoka. Ingabe impilo yomuntu ongekwazi ukuphila ngamazwi kaNkulunkulu ingavuthwa? Cha, angeke. kufanele niphile ngamazwi Ami ngaso sonke isikhathi. Empilweni amazwi Ami kufanele abe yindlela yokuziphatha. Azokwenza ukuthi uzizwe sengathi ukwenza izinto ngendlela ethize yilokho uNkulunkulu akujabulelayo, nokwenza izinto ngenye indlela yilokho uNkulunkulu akuzondayo; kancane kancane, uzokwazi ukuhamba endleleni efanele. Kufanele uqonde ukuthi yiziphi izinto ezivela kuNkulunkulu nokuthi yiziphi ezivela kuSathane. Izinto ezivela kuNkulunkulu zikwenza ucacelwe njalo ngemibono, futhi zikwenza uye ngokuya usondela kuNkulunkulu, wabelane ngothando ngobuqotho nabafowethu nodadewethu; uyakwazi ukukhombisa ukucabangela umthwalo kaNkulunkulu futhi inhliziyo yakho ethanda uNkulunkulu ayiphumuli; kukhona indlela phambili okufanele uyihambe. Izinto ezivela kuSathane zikwenza ulahlekelwe imibono futhi konke obunakho ngaphambili kunyamalele; uyahlukaniswa noNkulunkulu, awunalo uthando lwabafowethu nodadewethu futhi unenhliziyo enenzondo. Uphelelwa yithemba, awube usafuna ukuphila impilo yebandla, nenhliziyo yakho ethanda uNkulunkulu ayisekho. Lo umsebenzi kaSathane futhi kuwumphumela olethwa yimisebenzi yemimoya emibi.

Manje lesi yisikhathi esibalulekile. Kufanele niqhubeke nisebenza kanzima kuze kube umzuzu wokugcina, hlanzani amehlo enu omoya ukuze nihlukanise phakathi kobuhle nobubi, nisebenzise amandla amaningi ngendlela eningakwazi ngayo ukwakha ibandla. Susani izinceku zikaSathane, izithikamezo zenkolo nemisebenzi yemimoya emibi. Cwengani ibandla, yenzani intando Yami yenziwe ngokungavinjelwa, futhi ngalesi sikhathi esifushane kakhulu esandulela izinhlekelele ngizoniphelelisa ngokweqiniso ngokushesha okungenzeka, futhi nginingenise enkazimulweni.

Okwedlule: Isahluko 21

Okulandelayo: Isahluko 23

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ingabe Wethembeke Kubani?

Usuku ngalunye eniluphilayo nenidlula kulo njengamanje lubucayi futhi lubaluleke kakhulu esiphethweni senu kanye nasekusaseni lenu, ngakho...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp