Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 88

Abantu abakwazi nhlobo ukucabanga izinga isivinini Sami esisheshe ngalo: Kuyisimangaliso esenzekile esingaqondakali kumuntu. Kusuka ekudalweni komhlaba, isivinini Sami silokhu siqhubekele phambili futhi umsebenzi Wami awukaze ume. Umhlaba wonke uyaguquka usuku ngosuku, futhi abantu nabo balokhu beguquka. Konke lokhu kuwumsebenzi Wami, konke kuwuhlelo Lwami, futhi ngaphezu kwalokho, ukuphatha Kwami—akukho muntu owazi noma oqonda lezi zinto. Kulap ho kuphela nginitshela Ngokwami, kuphela kulapho ngixoxa nani ubuso nobuso lapho nazi khona okuncane; kungenjalo, akukho muntu nhlobo owazi umongo wohlelo Lwami lokuphatha. Anjalo amandla Ami amakhulu futhi nangaphezu kwalokho nezenzo Zami ezimangalisayo, okungekho muntu ongakuguqula. Ngakho, engikushoyo kuyenzeka, futhi lokhu ngeke kuguquke nhlobo. Emibonweni yomuntu alukho noluncane ulwazi Ngami—konke kuyinkulumo engenamqondo! Ungacabangi ukuthi usuthole okwanele noma usuthi! Ngiyakutshela, iseyinde indlela okufanele uyihambe usazokuya kude! Kulo lonke uhlelo Lwami lokuphatha, nazi okuncane kuphela, ngakho kufanele nilalele lokho engikushoyo futhi nenze noma yikuphi enginitshela ukuthi nikwenze. Yenzani ngokwesifiso Sami kukho konke futhi nakanjani niyoba nesibusiso Sami; lowo okholwayo angemukela, kanti lowo ongakholwa uyothola “ize” abelicabanga ligcwaliswe kuye. Lokhu kungukulunga Kwami, futhi, nangaphezu kwalokho, kuwubukhosi, ulaka, nokusola Kwami—angiyeki nhliziyo noma mqondo wamuntu, noma ukwenza kwabo konke.

Lapho bezwa amazwi Ami abantu abaningi bayesaba futhi baqhaqhazele babe nokuhwaqabala kokukhathazeka. Ingabe ngikonile? Kungenzeka ukuthi awuyena omunye wezingane zikadrako omkhulu obomvu? Wenza sengathi ulungile! Futhi wenza sengathi uyindodana Yami eyizibulo! Ingabe ucabanga ukuthi ngiyimpumputhe? Ingabe ucabanga ukuthi angikwazi ukwahlukanisa phakathi kwabantu? NginguNkulunkulu ohlola izinhliziyo zabantu ezingaphakathi kakhulu: Yilokhu engikutshela amadodana Ami futhi yilokhu engikutshela nina—izingane zikadrako omkhulu obomvu. Ngibona konke ngokucacile, kungenaphutha nhlobo. Kungenzeka kanjani ngingakwazi engikwenzayo? Ngicacelwe ngokuphelele ngakho! Kungani ngithi nginguNkulunkulu uqobo Lwakhe, uMdali wazo zonke izinto ezulwini nasemhlabeni? Kungani ngithi nginguNkulunkulu ohlola ekujuleni kwezinhliziyo zabantu? Ngazi kahle isimo sawo wonke umuntu. Nicabanga ukuthi angikwazi okufanele ngikwenze noma okufanele ngikusho? Lokhu akuyona inkinga yenu—qaphelani ukuba ningabulawa yisandla Sami; ngaleyo ndlela niyolahlekelwa. Izinqumo Zami zokuphatha azithetheleli. Niyaqonda? Konke okungenhla kuyingxenye yezinqumo Zami zokuphatha. Kusuka ngosuku enginitshela ngalo, uma kukhona okunye ukona kuyoba khona impindiselo, ngoba ngaphambili beningaqondi.

Manje ngimemezela kini izinqumo Zami zokuphatha (ezisebenza kusuka ngosuku lokumenyezelwa kwazo, nginikeza ukusola okwehlukene kubantu abahlukene):

Ngiyazigcina izethembiso Zami, futhi konke kusezandleni Zami: Lowo ongabazayo nakanjani uyobulawa. Akukho sikhala sokucabanga. Bayobhujiswa ngokushesha, besusa inzondo enhliziyweni Yami. (Kulokhu kuyaqiniswa ukuthi lowo obulewe akufanele abe ngelinye lamalungu ombuso Wami, futhi kufanele abe yinzalo kaSathane.)

Njengamadodana Ami angamazibulo kufanele nigcine izikhundla zenu futhi nenze imisebenzi yenu kahle futhi ningabi abantu abathanda izindaba. Kufanele nizinikele ngenxa yohlelo Lwami lokuphatha, konke lapho nihamba khona kufanele ningifakazele futhi nikhazimulise igama Lami. Ningenzi izinto ezinehlazo, kodwa yibani isibonelo kuwo wonke amadodana Ami nabantu Bami. Ningabi nokungazithibi ngisho umzuzu: Kufanele nihlale nibonakala kuwo wonke umuntu ngomfanekiso wamadodana angamazibulo, hhayi ngokuba njengezisebenzi, kodwa ninyathela niphakamisele amakhanda phezulu. Nginicela ukuba nikhazimulise igama Lami, ningahlazi igama Lami. Labo abangamadodana angamazibulo ngamunye ngamunye banomsebenzi wabo, futhi abakwazi ukwenza konke. Lokhu kungumthwalo engiwunike nina, okungafanele ulahlwe, futhi kufanele nizinikele ekugcwaliseni lokho engikubeke kini ngayo yonke inhliziyo yenu, ngayo yonke ingqondo yenu nangawo wonke amandla enu.

Emva kwalokhu, kuwo wonke umhlaba, umsebenzi wokwelusa amadodana Ami nabo bonke abantu Bami unikezwe amadodana Ami angamazibulo ukuze awugcwalise, futhi lowo ongakwazi ukuwugcwalisa ngayo yonke inhliziyo yakhe nayo yonke ingqondo yakhe, ngiyomsola. Lokhu kungukulunga Kwami—ngeke ngiyeke noma ngithambisele ngisho amadodana Ami angamazibulo.

Uma kukhona noma ngubani phakathi kwamadodana Ami noma abantu Bami ohlekisa futhi athuke oyedwa wamadodana Ami angamazibulo, ngiyomjezisa ngesihluku ngoba amadodana Ami amele Mina uqobo Lwami futhi lokho umuntu akwenza kuwo, ukwenza Kimi futhi. Lesi yisinqumo Sami sokuphatha esinzima kakhulu. Ngibiza amadodana Ami angamazibulo ukuba enze ukulunga Kwami ngokuhambisana nezifiso zawo kunoma ngubani phakathi kwamadodana Ami nabantu Bami owephula lesi sinqumo.

Ngiya ngokuya ngishiya noma ngubani ongithatha ngokunganaki; ogxila kuphela ekudleni, ekugqokeni nasekulaleni Kwami; enaka kuphela izindaba Zami zangaphandle futhi enganaki ukucabangela umthwalo Wami; futhi enganaki ukugcwalisa umsebenzi wakhe ngokufanele. Lokhu kuqondiswe kubo bonke abanezindlebe.

Lowo oqeda ukungenzela umsebenzi kufanele ngokulalela aqhele futhi angabi nomsindo. Qaphela, kungenjalo ngiyobhekana nawe. (Lokhu ngokwenezelwe.)

Amadodana Ami angamazibulo ayothatha induku yensimbi kusuka manje kuya phambili bese eqala ukusebenzisa igunya Lami ukubusa zonke izizwe nabantu, ukuhamba phakathi kwazo zonke izizwe nabantu. Amadodana Ami nabantu Bami bayongesaba, bangidumise, bangihalalisele, futhi bangikhazimulise ngokungaphezi ngoba uhlelo Lwami lokuphatha lugcwalisiwe futhi amadodana Ami angamazibulo angabusa Nami.

Lokhu kuyingxenye yezinqumo Zami zokuphatha, futhi kamuva ngiyonitshela ngokuhambisana nezinga lokuqhubeka komsebenzi. Ezinqumweni zokuphatha ezingenhla niyobona isivinini engenza ngaso umsebenzi Wami, futhi nibone isinyathelo umsebenzi Wami osufike kuso. Yilokhu ukuqinisa.

Sengimahlulele uSathane, ngoba intando Yami ayiphazanyisiwe, futhi ngoba amadodana Ami angamazibulo akhazimuliswe kanye Nami. Futhi sengisebenzise ukulunga nobukhosi Bami emhlabeni nakuzo zonke izinto zikaSathane. Angiphakamisi nomunwe noma ngimnake nhlobo uSathane (ngoba akakufanele ukukhuluma Nami). Ngihlala nje ngenza lokho engifuna ukukwenza. Umsebenzi wami uqhubeka kahle, isinyathelo emva kwesinye futhi intando Yami ayiphazanyiswa emhlabeni wonke. Lokhu kuhlaze uSathane ngokusezingeni elithile futhi ubhujiswe ngokuphelele, kodwa akuyigcwalisile intando Yami. Ngivumela futhi amadodana Ami angamazibulo ukuthi asebenzise izinqumo Zami phezu kwawo. Kolunye uhlangothi, engenza uSathane akubone wulaka Lwami olubhekiswe kuye; kolunye uhlangothi ngimenza abone inkazimulo Yami (abone ukuthi amadodana Ami angamazibulo awubufakazi obuqanda ikhanda bokuphoxeka kukaSathane). Angimjezisi mathupha, kodwa ngenza amadodana Ami angamazibulo enze ukulunga nobukhosi Bami. Ngoba ubehlala ehlukumeza amadodana Ami, eshushisa amadodana Ami, ecindezela amadodana Ami, namuhla, emva kokuphela komsebenzi wakhe, ngivumela amadodana Ami angamazibulo avuthiwe ukuba abhekane naye. USathane akasenamandla emva kokuwa. Ukubopheka kwezizwe zonke emhlabeni kuwubufakazi obuhle kakhulu, abantu belwa namazwe elwa izimpi kuyizibonakaliso ezisobala zokubhidlika kombuso kaSathane. Ukuthi angizange ngikhombise zimpawu nezimangaliso ngaphambili kwakungenxa yokuphoxa uSathane nokukhazimulisa igama Lami ngezinyathelo ezilandelanayo. Lapho uSathane eseqedwe ngokuphelele ngiqala ukukhombisa amandla Ami: Lokho engikushoyo kuyenzeka, futhi izinto ezingaphezulu kwemvelo ezingavumelani nemiqondo yomuntu ziyogcwaliseka (lokhu kubhekise ezibusisweni ezizofika maduze). Ngoba nginguNkulunkulu uqobo Lwakhe ophilayo futhi anginamithetho, futhi ngikhuluma ngokuhambisana nezinguquko ohlelweni Lwami lokuphatha, ngakho-ke engikushilo esikhathini esedlule akuphoqekile ukuthi kusebenze namuhla. Ningabambeleli emibonweni yenu! Angiyena uNkulunkulu othobela imithetho. Kimi konke kukhululekile, kwedlula imvelo, futhi kudedelwe ngokuphelele. Mhlawumbe lokho okushiwo izolo kwedlulwe yisikhathi namuhla, noma kulahliwe namuhla (kodwa izinqumo Zami zokuphatha, kusuka zimenyezelwa, azisoze zaguquka). Lezi yizinyathelo ohlelweni Lwami lokuphatha. Ungabambeleli emithethweni. Nsuku zonke kukhona ukukhanya okusha, izambulo ezintsha, futhi lokho kuwuhlelo Lwami. Nsuku zonke ukukhanya Kwami kuyokwambulwa kuwe futhi iphimbo Lami liyodedelwa emhlabeni. Uyaqonda? Lo ngumsebenzi wakho, isibopho engisinike wena. Akufanele ungasinakekeli nangesikhathi esincane. Abantu engibavumayo, ngiyobasebenzisa kuze kube sekugcineni, futhi lokhu akusoze kwaguquka. Ngoba nginguNkulunkulu onamandla onke, ngazi ukuthi luhlobo luni lomuntu okufanele lwenze yiphi into, futhi yiluphi uhlobo lomuntu olukwazi ukwenza yiphi into. Yilokhu ukuba Kwami namandla onke.

Okwedlule:Isahluko 87

Okulandelayo:Isahluko 89

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Umbono Womsebenzi KaNkulunkulu (3)

  Isikhathi sokuqala uNkulunkulu aba yinyama ngaso kwakungokokukhulelwa ngoMoya oNgcwele, futhi kwakuhlobene nomsebenzi ayehlose ukuwenza. Inkathi Yomus…

 • Imfihlakalo Yokuba Senyameni (3)

  Lapho uNkulunkulu enza umsebenzi Wakhe, akezeli ukuzokwenza izakhiwo noma izinhlangano; uzela ukuzogcwalisa inkonzo Yakhe. Njalo lapho eba senyameni…

 • Ekupheleni

  Nakuba lawa mazwi kungewona wonke kaNkulunkulu, anele kubantu ukuzuza izinjongo zokwazi uNkulunkulu kanye noguquko esimilweni. Mhlawumbe kunabathile …

 • Umsebenzi Nokungena (4)

  Uma umuntu engakwazi ngempela ukungena ngokuvumelana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, ukuphila kwakhe kuyohluma ngokushesha njengamagatsha oqalo ngemva kwe…