Indlela … (2)

Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluthile ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina, kodwa ngisacabanga ukuthi kuwumqondo omuhle ukuphinda ngilandise noma nginikeze isifinyezo esifushanyana mayelana nalezi zinto. Ngizosebenzisa leli thuba nje ukuze ngisho okusenhliziyweni Yami, futhi ngeke ngikhulume ngalutho olunye olungaleya kwalo msebenzi. Ngiyethemba ukuthi abafowethu nodadewethu bangawuqonda umoya Wami, futhi ngokuzithoba ngicela ukuthi bonke abafunda amazwi Ami baqonde futhi baxolele isiqu Sami esincane, engidlule kukho empilweni Yami okungenele, nokungakwazi Kwami ukungakhophozi phambi kukaNkulunkulu. Nokho, ngicabanga ukuthi lezi yizizathu ezingachemile. Ngamafuphi, noma kungaba njani, akekho umuntu, isigameko, noma into engathiya ukuhlanganyela kwethu ebukhoneni bukaNkulunkulu, futhi ngethemba ukuthi abafowethu nodadewethu bangakwazi ukusebenza kanzima phambi kukaNkulunkulu ngokubambisana Nami. Ngithanda ukuthandaza lo mthandazo olandelayo: “O Nkulunkulu! Ngicela ube nomusa kithi ukuze Mina nabafowethu nodadewethu sizabalaze ndawonye ngaphansi kwalokho esikholwa yikho ngokuhlanganyela, sithembeke Kuwe kuze kube sekufeni, futhi singazisoli ngalutho!” La mazwi ayisinqumo Sami engisenze phambi kukaNkulunkulu, kodwa kungashiwo futhi ukuthi kuyisiqubulo Sami njengomuntu wenyama osetshenziswa uNkulunkulu. Ngabelane ngala mazwi kaningana lapho sihlanganyele nabafowethu nodadewethu abaseduze Kwami, futhi ngiwanike labo abaseduze Kwami njengomyalezo. Angazi ukuthi abantu bacabangani ngawo, kodwa noma kungaba njani, ngikholwa ukuthi la mazwi awagcini nje ngokubonakala njengomzamo oqonde kokuthile kuphela, kodwa phezu kwalokho, aqukethe ingxenye yenzululwazi engachemile. Ngenxa yalokhu, kungenzeka ukuthi abanye abantu banemibono ethile, futhi kungakuhle kuwena ukuba uzithathele la mazwi njengesiqubulo sakho, ubone ukuthi umdlandla wakho wokuthanda uNkulunkulu uzoba ngakanani. Abanye abantu bazoba nombono othile uma befunda la magama, bese becabanga ukuthi: “Kungenzeka kanjani ukuthi ukusho into yansukuzonke, ejwayeleke kanje kunike abantu umdlandla omkhulu wokuthanda uNkulunkulu kuze kube sekufeni? Futhi akuhlangene nhlobo nesihloko esixoxa ngaso esithi, ‘Indlela.’” Ngiyavuma ukuthi la mazwi awahehi kangako, kodwa bengihlala ngicabanga ukuthi angaholela abantu endleleni eyiyo, futhi abenze bakwazi ukubhekana nazo zonke izinhlobonhlobo zokuvivinywa endleleni yabo yokukholwa kuNkulunkulu ngaphandle kokudikibala noma ukuphindela emuva. Yingakho ngihlala ngiwathatha njengesiqubulo Sami. Ngethemba ukuthi nabantu, ngokunjalo, bazowacabangisisa. Nokho, inhloso Yami akusikho ukuphoqa bonke abantu ukuthi bamukele imibono Yami—lokhu kuyisiphakamiso nje. Noma abanye abantu bangacabangani Ngami, ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uyaziqonda zonke izinto ezenzeka ngaphakathi komunye nomunye wethu. UNkulunkulu uhlala esebenza komunye nomunye wethu, futhi umsebenzi Wakhe uwenza ngokungakhathali. Usebenza ngale ndlela kithi ngoba sonke sazalwa ezweni likadrako omkhulu obomvu, Labo abazalwa ezweni likadrako omkhulu obomvu banenhlanhla yokuthola lo msebenzi kaMoya oNgcwele. Njengomunye wabo, ngiyazizwela uthando, ukuhlonipheka, kanye nobuhle obukhulu bukaNkulunkulu. Lokhu ukunakekelwa kwethu nguNkulunkulu. Ukuthi umbuso wabantu abaphansi, osemuva, osaphila ngendlela yakudala, osacabanga isidala, onenkolelo-ze, futhi owonakele kangaka ukwazi ukuthola lolu hlobo lomsebenzi kuNkulunkulu kukhombisa ukuthi sibusiswe kangakanani thina, esiyileli qoqo Labantu, enkathini yokugcina. Ngikholwa ukuthi bonke abafowethu nodadewethu abanamehlo kamoya avulekile ukuze babone lo msebenzi bazokhala izinyembezi zenjabulo ngenxa yalokhu. Futhi ngaleso sikhathi, bekunganjani ukhombise uNkulunkulu lokhu ngokudansa ngenjabulo. Ubungeke uculele uNkulunkulu iculo enhliziyweni yakho? Ngaleso sikhathi, ngeke uvezele uNkulunkulu isinqumo sakho futhi wenze olunye uhlelo phambi Kwakhe? Ngicabanga ukuthi konke lokhu kuyizinto okumele abantu abakholwa kuNkulunkulu okufanele bazenze. Njengabantu, ngikholwa ukuthi sonke kumele kube khona esikuvezayo phambi kukaNkulunkulu. Lokhu yinto okumele umuntu onemizwa ayenze. Ukubheka izinga labo bonke abantu phakathi kwethu, nalapho esizalelwe khona, kuveza ukuthi uNkulunkulu wabekezelela ukuthotshwa okungakanani ukuze akwazi ukuba phakathi kwethu. Singaba nalo ulwazi oluthile ngoNkulunkulu ngaphakathi kithi, kodwa esikwaziyo—ukuthi uNkulunkulu mkhulu kakhulu, uphakeme kakhulu, futhi uhlonipheke kakhulu—kwanele ukugqamisa ukuthi ukuhlupheka Kwakhe kube kukhulu kangakanani. Kodwa la mazwi Ami awakacaci, futhi abantu bawathatha njengamagama nemfundiso nje, ngoba abantu abaphakathi kwethu bandikindiki futhi bayiziwula kakhulu. Ngakho, okukodwa engikukhethayo, ukuzikhandla ngichaze lolu daba kubo bonke abafowethu nodadewethu abazolwamukela, ukuze imimoya yethu inyakaziswe uMoya kaNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu angavula amehlo ethu kamoya ukuze sibone inani uNkulunkulu alikhokhile, imizamo ayenzile, nokuzikhandla Kwakhe ngathi.

Njengomunye walabo abasezweni laseChina abamukele uMoya oNgcwele, ngizwa ngokujulile ukuthi izinga lethu linokusilela impela. (Ngethemba ukuthi abafowethu nodadewethu abafikelwa imicabango engemihle ngenxa yalokhu—lokhu kuyiqiniso ngesimo.) Empilweni Yami yokoqobo ngibone ngokusobala ukuthi esinakho nalokho esiyikho kusemuva kakhulu. Ngokwezingxenye ezinkulu, yindlela esiziphatha ngayo ebudlelwaneni bethu noNkulunkulu, futhi ngokwezingxenye ezincane, kuyiyo yonke imibono nemicabango yethu. Konke lokhu kuyizinto ezikhona ngokwazo, futhi kunzima ukuzifihla ngamazwi noma ngenkohliso. Ngakho, uma ngisho lokhu, abantu abaningi banqekuzisa amakhanda abo bavume, futhi bayeneliseka, ngaphandle uma bengacabangi ngokujwayelekile: Abantu abanjalo abakwazi ukwamukela le mibono Yami. Mhlawumbe angihloniphi ngekwedlulele ngokubiza laba bantu ngokusobala ngezilo ezinobungozi. Lokhu kungenxa yokuthi ezweni likadrako omkhulu obomvu, basezingeni eliphansi kunakho konke, njengezingulube noma izinja. Akekho ontula izinga ukwedlula bona; abafanelwe ukuma phambi kukaNkulunkulu. Mhlawumbe kwenziwa ukuthi amazwi Ami “adelela” ngokwedlulele. Njengoba ngimele uMoya kaNkulunkulu osebenza Kimi, ngiqalekisa lesi silwane esisasilo, esingcolile, futhi ngethemba ukuthi lokhu akubenzi ntekenteke abafowethu nodadewethu. Kungenzeka ukuthi abekho abantu abanjalo phakathi kwethu, kodwa noma lithini iqiniso, ngikholwa ukuthi le yindlela okumele kubhekanwe ngayo nabantu abanjalo. Wena ubona kanjani?

Umbuso kadrako omkhulu obomvu usube khona iminyaka eyizinkulungwane eziningana, futhi ubulokhu wonakele—futhi ngoba ubumelana noNkulunkulu sonke lesi sikhathi, uthole iziqalekiso nentukuthelo kaNkulunkulu, okulandelwe ukusola kukaNkulunkulu. Ngenxa yokuqalekiswa uNkulunkulu, leli zwe libhekane nokucwaswa ngokwebala, futhi yilokhu lisesimweni sokuba semuva. Ngenxa yalokhu, izwe esazalelwa kulo liyindawo egcwele lonke uhlobo lwamadimoni angcolile angathitshwa lutho emkhankasweni wawo wokubusa—okusho ukuthi angcolisa isithunzi salabo abazalelwe lapha. Imikhuba yabantu, izinqubo, imibono nemiqondo yabo kusemuva futhi ngokwakudala, ngakho bakha yonke inhlobo yemibono ngoNkulunkulu abangakakwazi kuze kube manje ukuyichiliza. Uma kungabalulwa nje, baziphatha ngenye indlela phambi kukaNkulunkulu, futhi baziphathe ngenye uma bengasekho phambi Kwakhe, bephambanisa ukuvikela uSathane nokusebenzela uNkulunkulu, okukhombisa ukuthi basemuva kunabo bonke. UNkulunkulu wenze umsebenzi omningi kakhulu ezweni laseChina futhi ukhulume amazwi Akhe amaningi kakhulu, kodwa abantu namanje basendikindiki futhi abanandaba. Basenza umsebenzi ababewenza ngaphambilini futhi abawaqondi nhlobo amazwi kaNkulunkulu. Ngesikhathi uNkulunkulu ememezela ukuthi lalingekho ikusasa nethemba, ibandla elalinokushisa kwehlobo lavele laphenduka ubusika obubandayo ngokushesha. Ubunjalo babantu bambuleka ekukhanyeni kwasemini nokuzethemba kwabo kwangaphambilini, uthando, namandla konke kwaphela nya. Futhi manje, akukho muntu kubo osebuyelwe amandla akhe okuphila. Ngamazwi abo bathi bayamthanda uNkulunkulu, futhi yize bengalingi nhlobo ukukhononda ezinhliziyweni zabo, noma bangenzani, abasenalo nje lolo thando. Kumayelana nani lokho? Ngicabanga ukuthi abafowethu nodadewethu bazolivuma leli qiniso. Sengathi uNkulunkulu angasikhanyisela, ukuze sonke sibazi ubuhle Bakhe, sithande uNkulunkulu wethu kusuka ekujuleni kwezinhliziyo zethu, futhi siveze uthando sonke esimthanda ngalo uNkulunkulu ezimweni zethu ezahlukene; sengathi uNkulunkulu angasipha izinhliziyo ezingaguquki zokumthanda ngobuqotho—yilokhu engikufisayo. Sengikushilo lokhu, ngiyabazwela kancane abafowethu nodadewethu abaphila kuleli lizwe lokungcola, ngakho ukuzonda udrako omkhulu obomvu sekukhulile Kimi. Uphazamisa ukuthanda kwethu uNkulunkulu futhi usilinga ngobugovu bethu uma kuya ezifisweni zethu zekusasa lethu. Uyasilinga ukuze sibe nemibono emibi, ukuba simale uNkulunkulu. Ngudrako omkhulu obomvu obelokhu esikhohlisa, esonakalisa, futhi esidlakaza kuze kube yimanje, kangangoba asikwazi ukubuyisela uthando lukaNkulunkulu ngezinhliziyo zethu. Sinayo intshisekelo ezinhliziyweni zethu kodwa ngaphezu kokufisa kwethu, asinamandla. Uyasigila sonke. Ngenxa yalesi sizathu, ngiwuzonda ngokusuka ekujuleni Kwami futhi ngijahe kabi ukuwubhubhisa. Nokho, uma ngicabanga futhi, lokhu ngeke kusize futhi kungalethela uNkulunkulu inkinga kuphela, ngakho ngibuyela kula mazwi—ngibhekisa inhliziyo Yami ekwenzeni intando Yakhe—ukuthanda uNkulunkulu. Le yindlela engiyilandelayo—yindlela Mina, engingomunye wezidalwa Zakhe, okumele ngiyihambe. Yindlela okumele ngiphile ngayo impilo Yami. La amagama aphuma enhliziyweni Yami, futhi ngethemba ukuthi abafowethu nodadewethu bazothola ukukhuthazeka okuthile emuva kokufunda la mazwi ukuze inhliziyo Yami ibe nokuthula. Ngoba umgomo Wami ukwenza intando kaNkulunkulu futhi ngalokho ngiphile impilo enenjongo ekhanyayo nekhazimulayo. Kulokhu, ngizokwazi ukufa ngaphandle kokuzisola, nginenhliziyo egcwele ukubonga nentokomalo. Ungathanda ukwenza lokho? Ingabe uwumuntu onokuzimisela okuyilolo hlobo?

Ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukusebenza kulabo ababizwa ngokuthi “indoda egulayo yaseMpumalanga Asia” kungamandla Akhe amakhulu. Kungukuthobeka nokufihlakala Kwakhe. Ngaphandle kwamazwi Akhe aqinile noma ukusola okubhekiswe kithi, kumele simdumise kusuka ekujuleni kwezinhliziyo zethu ngenxa yokuthobeka Kwakhe, futhi simthande kuze kube sekugcineni ngenxa yalokhu. Abantu abebeboshwe uSathane izinkulungwane zeminyaka baqhubekile nokuphila ngaphansi kwethonya lakhe futhi abalilahlanga. Baqhubekile nokuphumputha nokuzabalaza kanzima. Esikhathini esedlule babeshisa impepho, bekhothamela futhi bevikela uSathane, futhi bebambelele kakhulu emndenini kanye nokuhileleka ezintweni z0mhlaba kanye nasebudlelwaneni nabanye abantu. Babehluleka ukuhlukana nakho. Kulolu hlobo lomphakathi lapho kuncintiswana ngaphandle kozwelo, umuntu angakuthola kanjani ukuphila okunenjongo? Okukhunjulwa abantu yimpilo yokuhlupheka, futhi ngenhlanhla, uNkulunkulu ubasindisile laba bantu abamsulwa, wabeka izimpilo zethu ngaphansi kokunakekelwa nokuvikelwa Nguye ukuze izimpilo zethu zibe ngezinentokozo futhi zingabe zisagcwala izinkathazo. Siqhubekile nokuphila ngaphansi komusa Wakhe kuze kube manje. Ingabe lokhu akusiso isibusiso sikaNkulunkulu? Umuntu angakwazi kanjani ukuba nesibindi sokufuna izinto eziyihaba kuNkulunkulu? Ingabe kuncane kangako asinike khona? Namanje anikaneliseki? Ngicabanga ukuthi sekufike isikhathi sokuthi sibuyisele uthando lukaNkulunkulu. Singabhekana nokuhlekwa, ukunyundelwa, nokuhlushwa okungekuncane ngoba silandela indlela yokukholwa kuNkulunkulu, kodwa ngikholwa ukuthi lokhu kuyinto ebalulekile. Kuyinto yenkazimulo, hhayi ihlazo, futhi noma kungaba njani, izibusiso esizithokozelayo ziningi. Ezikhathini zokudumala ezingenakubalwa, amazwi kaNkulunkulu alethe intokomalo, futhi singazelele, usizi luphenduke intokozo. Ezikhathini eziningi zokuswela, uNkulunkulu ulethe izibusiso futhi sihlinzekiwe ngamazwi Akhe. Ezikhathini eziningi zokugula, amazwi kaNkulunkulu alethe ukuphila—sikhululiwe engozini, futhi sakhishwa engozini sangena ekuphepheni. Usuthokozele izinto eziningi ezinjengalezi ngaphandle kokubona. Kungenzeka ukuthi awusakhumbuli lutho kulokhu?

Okwedlule: Indlela … (1)

Okulandelayo: Indlela … (3)

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp