Isingeniso

Le ndima yamazwi kaNkulunkulu iqukethe isamba sezingxenye ezine zonke ezakhulunywa uKhristu phakathi kukaNhlangulana 1992 noMandulo 2005. Amaningi awo asekelwe ezintshumayelweni nasekuhlanganyeleni kukaKhristu okwaqoshwa ngesikhathi ehamba phakathi kwamabandla. Awakalungiswa nhlobo, futhi awashintshiwe kamuva uKhristu. Izingxenye ezisele zabhalwa uKhristu ngokoqobo (ngesikhathi uKhristu ebhala, wenza njalo ngesikhathi esisodwa, ngaphandle kokuma acabange noma alungise noma yikuphi okubhaliwe, futhi amazwi Akhe ayinkulumo ephelele kaMoya oNgcwele—lokhu akunakungatshazwa). Kunokuba ehlukanise lezi zinhlobo ezimbili zamazwi, siwabeke ndawonye, sisebenzisa indlela yokulandelana kwawo ngendlela akhulunywa ngayo ekuqaleni; lokhu kusivumela ukuba sibone, amazwi Akhe ewonke, izinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu, futhi siqonde indlela asebenza ngayo phakathi nenkathi ngayinye, okuwusizo olwazini lwabantu ngezinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu kanye nokuhlakanipha kukaNkulunkulu.

Izahluko zokuqala eziyisishiyagalombili zencwadi ethi “Amazwi kaKhristu Ngenkathi Ehamba Emabandleni I”—okubhekiswa kuwo ewonke ngokuthi “Indlela”—ayindima encane yamazwi akhulunywa uKhristu ngesikhathi esesimweni esifanayo nesomuntu. Naphezu kokubonakala kwawo engenangqondo, agcwele uthando kanye nokukhathalela isintu kukaNkulunkulu. Ngaphambi kwalokhu, uNkulunkulu wayekhuluma esezulwini lesithathu, okwakuvula igebe elikhulu phakathi Kwakhe nomuntu, futhi kwenza abantu besabe ukusondela kuNkulunkulu, ingasaphathwa eyokumcela ukuba asekele izimpilo zabo. Ngakho, engxenyeni ethi “Indlela,” uNkulunkulu wakhuluma njengomuntu olingana nabo futhi wakhomba isiqondiso sendlela, ngalokho wabuyisela ubuhlobo bomuntu noNkulunkulu esimweni sabo sokuqala; abantu ababange besangabaza ukuthi uNkulunkulu wayesalokhu esebenzisa indlela yokukhuluma, futhi ababange besahlushwa ukwesaba ukuvivinywa ngokufa. UNkulunkulu wehla ezulwini lesithathu weza emhlabeni, abantu beza phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu besuka echibini lomlilo nesibabule, balahla isiqu “sabenzi bokubi,” futhi njengamankonyane asanda kuzalwa, bamukela ngokusemthethweni ubhapathizo lwamazwi kaNkulunkulu. Kulapho kuphela uNkulunkulu akwazi khona ukukhuluma nabo ngokuseduze nokwenza umsebenzi owengeziwe wokubanikeza ukuphila. Injongo kaNkulunkulu yokuzehlisa abe ngumuntu yayiwukuba asondele kubantu, anciphise igebe phakathi kwabo kanye Naye, okumvumela ukuba athole ukwamukelwa nokwethenjwa abantu, futhi afake kubantu ukuzimisela ukuphishekela ukuphila kanye nokulandela uNkulunkulu. Izahluko eziyisishiyagalombili zengxenye ethi “Indlela” zingafingqwa njengezihluthulelo uNkulunkulu avula ngazo iminyango engena ezinhliziyweni zabantu, futhi, zindawonye, zakha iphilisi elihuqwe ngoshukela alinika umuntu. Ukwenza kukaNkulunkulu lokhu kuphela okwenza abantu bakwazi ukunakisisa izimfundiso nokukhuza okuphindaphindiwe kukaNkulunkulu. Kungathiwa uNkulunkulu wawuqala ngemuva kwalokhu ngokusemthethweni umsebenzi wokunikeza ukuphila kanye nokukhuluma iqiniso kulesi sinyathelo samanje somsebenzi, njengoba aqhubeka ekhuluma ukuthi: “Yimuphi Umbono Amakholwa Okufanele Abe Nawo” nokuthi “Ezinyathelweni Zomsebenzi kaNkulunkulu”…. Ingabe indlela enjalo ayibonisi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kanye nezinhloso Zakhe eziqotho? Lokhu kuyisiqalo sokunikeza kukaKhristu ukuphila, ngakho amaqiniso ajule kancane kunezingxenye zakamuva. Isimiso okusekelwe kuso lokhu silula kakhulu: UNkulunkulu usebenza ngokuhambisana nezidingo zesintu. Akenzi noma akhulume ngobumpumputhe; uNkulunkulu kuphela oqonda ngokugcwele izidingo zesintu, futhi akekho othanda futhi aqonde umuntu ngaphezu Kwakhe.

Kusukela emazwini okuqala kuya kwaweshumiengxenyeni ethi “Umsebenzi kanye Nokungena,” amazwi kaNkulunkulu angena enkathini entsha. Ngenxa yalokho, la mazwi abekwe ekuqaleni. Ngemuva kwalokho, kweza ingxenye ethi “Amazwi kaKhristu Ngenkathi Ehamba Emabandleni II”. Phakathi nale nkathi, uNkulunkulu wafuna okunemininingwane ngokwengeziwe kubalandeli Bakhe, akufunayo okwakufaka phakathi ulwazi ngezindlela zabantu zokuphila, lokho okudingekayo ezingeni labo, kanye nokunye. Ngenxa yokuthi laba bantu babezimisele ukulandela uNkulunkulu, futhi bengasenakho noma yikuphi ukungabaza ngobunjalo nangesimo sikaNkulunkulu, uNkulunkulu waphinde waqala ngokusemthethweni ukubaphatha njengamalunga omndeni Wakhe, ehlanganyela nabo iqiniso lomsebenzi kaNkulunkulu kusukela esikhathini sokudala kuze kube namuhla, embula iqiniso ngeBhayibheli, futhi ebafundisa ukubaluleka kwangempela kokuba yinyama kukaNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu kule ngxenye enza ukuthi abantu bayiqonde kangcono ingqikithi kaNkulunkulu kanye nengqikithi yomsebenzi Wakhe, futhi abavumela ukuba bazise ukuthi lokho abakuzuzile ensindisweni kaNkulunkulu kwakukwedlula lokho okwakuzuzwe abaphrofethi nabaphostoli ezikhathini ezedlule. Emgqeni ngamunye wamazwi kaNkulunkulu, ungabona lonke uhlamvu lokuhlakanipha Kwakhe, kanye nothando olukhulu nokukhathalela umuntu Kwakhe. Ngaphezu kokukhuluma lawo mazwi, uNkulunkulu wembula obala, ngokulandelana kwayo, imibono namanga akudala omuntu kanye nezinto abantu ababengakaze bazicabange ngaphambili, kanye nendlela abantu okwakufanele bahambe kuyo esikhathini esizayo. Lokhu, mhlawumbe, kuyilo kanye “uthando” olunomkhawulo umuntu akwazi ukuluzwa! Kakade, uNkulunkulu unikeze abantu konke abakudingayo, futhi wabanika lokho abakucelile, ngaphandle kokubagodlela noma yini noma ukucela okuthile okuyimbuyiselo.

Izahluko ezimbalwa ezikhethekile kule ngxenye zikhuluma ngeBhayibheli. IBhayibheli beliyingxenye yomlando wabantu iminyaka eyizinkulungwane ezimbalwa. Ngaphezu kwalokho, abantu, baliphatha njengoNkulunkulu, kuze kube sezingeni lokuthi ezinsukwini zokugcina, selithathe indawo kaNkulunkulu, okwenyanywa uNkulunkulu. Ngakho, lapho isikhathi sivuma, uNkulunkulu wayezizwa ephoqelelekile ukuba acacise ngeqiniso kanye nemvelaphi yeBhayibheli; ukuba akakwenzanga lokhu, iBhayibheli lalizoqhubeka nokuthatha indawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu, futhi abantu babezosebenzisa amazwi eBhayibheli ukuze balinganise futhi balahle izenzo zikaNkulunkulu. Ngokuchaza ingqikithi, ukwakheka, kanye namaphutha eBhayibheli, uNkulunkulu wayengaphiki ubukhona beBhayibheli, futhi wayengalilahli; kunalokho, wayenikeza incazelo eyiyo, efanele eyabuyisela isithombe sokuqala seBhayibheli, wakhuluma ngokungaqondi abantu abanakho ngeBhayibheli, futhi wabanika umbono ofanele weBhayibheli, ukuze bangakhonzi iBhayibheli, futhi bangaqhubeki nokulahleka; okuwukuthi, ukuze bangaqhubeki nokudida ukukholwa kwabo eBhayibhelini okunobumpumputhe nokukholwa kuNkulunkulu kanye nokukhonza uNkulunkulu, ukwesaba ngisho nokubhekana nomlando walo wangempela kanye namaphutha alo. Lapho abantu sebenokuqonda okungonakalisiwe kweBhayibheli, bayakwazi ukulibeka eceleni ngokungenamahloni futhi bamukele amazwi amasha kaNkulunkulu ngesibindi. Yilena inhloso kaNkulunkulu kulezi zahluko ezimbalwa. Iqiniso uNkulunkulu afisa ukulitshela abantu lapha liwukuthi ayikho inkolelo-mbono noma iqiniso elingathatha indawo yomsebenzi kanye namazwi kaNkulunkulu anamuhla, futhi akukho okungema esikhundleni sikaNkulunkulu. Uma abantu bengeke baphunyule ogibeni lweBhayibheli, ngeke bakwazi ukuza phambi kukaNkulunkulu. Uma befisa ukuza phambi kukaNkulunkulu, kufanele baqale basuse ezinhliziyweni zabo noma yini engathatha indawo Yakhe; khona-ke bazokwanelisa uNkulunkulu. Nakuba uNkulunkulu echaza kuphela iBhayibheli lapha, ungakhohlwa ukuthi kunezinto eziningi ezinye ezingamaphutha abantu abazikhonza ngempela ngaphandle kweBhayibheli; ukuphela kwezinto abangazikhonzi yilezo eziphuma kuNkulunkulu. UNkulunkulu umane usebenzisa iBhayibheli njengesibonelo sokukhumbuza abantu ukuba bangathathi indlela engesiyo, futhi bangaphinde beqise bese bengena ogibeni lokudideka ngesikhathi bekholwa kuNkulunkulu futhi bemukela amazwi Akhe.

Amazwi uNkulunkulu awanika umuntu aya ngokujula. Izihloko zamazwi Akhe ziyaqhubeka zithuthuka kusukela ekuziphatheni nasezenzweni zangaphandle zabantu kuya ezimweni zabo ezonakele, kusuka lapho uNkulunkulu abhekise khona isihloko somkhonto wolimi Lwakhe kuleyo ngxenye esekujuleni kakhulu kwemiphefumulo yabantu: imvelo yabo. Phakathi nenkathi lapho “Amazwi kaKhristu Ngenkathi Ehamba Emabandleni III” akhulunywa khona, amazwi kaNkulunkulu agcizelela ingqikithi kanye nalokho umuntu ayikho, nokuthi kusho ukuthini ukuba umuntu wangempela—lawa amaqiniso ajulile kanye nemibuzo ebalulekile emayelana nokungena kwabantu ekuphileni. Empeleni, ukubheka emuva emaqinisweni uNkulunkulu awanika umuntu embhalweni othi “Amazwi kaKhristu Ngenkathi Ehamba Emabandleni I,” okuqukethwe embhalweni othi “Amazwi kaKhristu Ngenkathi Ehamba Emabandleni III” uma, kuqhathaniswa, kujule kakhulu. Amazwi kule ngxenye athinta indlela yekusasa labantu kanye nendlela abangenziwa ngayo baphelele; aphinde athinte ikusasa lesiphetho sabantu, kanye nendlela uNkulunkulu kanye nomuntu abazongena ngayo ndawonye ekuphumuleni. (Kungathiwa, kuze kube namuhla, lawa ngamazwi akhulunywe uNkulunkulu kubantu mayelana nemvelo yabo, umsebenzi wabo, kanye nesiphetho sabo okulula kakhulu ukuwaqonda.) UNkulunkulu wethemba ukuthi abantu abafunda la mazwi yilabo abazihlukanisile emibonweni nasemicabangweni yabantu, abakwazi ukuwaqonda ngokuhlanzekile onke amazwi kaNkulunkulu ekujuleni kwezinhliziyo zabo. Ngaphezu kwalokho, wethemba ukuthi bonke labo abafunda la mazwi bazothatha amazwi Akhe njengeqiniso, indlela, nokuphila, nokuthi ngeke bamthathe kalula uNkulunkulu noma bamncenge. Uma abantu befunda la mazwi ngomqondo wokuhlola noma ukuhlaziya uNkulunkulu, khona-ke la mazwi ayofana nencwadi evaliwe kubo. Yilabo kuphela abafuna iqiniso, abazimisele ukulandela uNkulunkulu, futhi abangenakho nokuncane ukumngabaza abafanelekile ukwamukela la mazwi.

“Amazwi kaKhristu Ngenkathi Ehamba Emabandleni IV” angesinye isigaba samazwi anobunkulunkulu esilandela esithi “Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Wonke.” Le ngxenye ihlanganisa ukunxusa, izimfundiso, kanye nezambulo zikaNkulunkulu eziya kubantu abasemahlelweni obuKhristu, njengokuthi: “Ngesikhathi Ubona Umzimba Ongokomoya kaJesu, UNkulunkulu Uzobe Esenze Amazulu Nomhlaba Kwaba Kusha,” “Labo Abangavumelani noKhristu Bayizitha Ngempela zikaNkulunkulu.” Iphinde ifake phakathi izimfuneko ezikhetheke kakhulu zikaNkulunkulu esintwini, ezinjengokuthi: “Lungiselela Izenzo Ezinhle Ngokwanele Isiphetho Sakho,” “Ukunxusa Okuthathu,” “Iziphambeko Zizoholela Umuntu Esihogweni.” Kuhlanganiswe izingxenye eziningi, njengezambulo kanye nokwahlulela kwazo zonke izinhlobo zabantu kanye namazwi amayelana nendlela yokwazi uNkulunkulu. Kungathiwa le ngxenye iwumgogodla wokwahlulela kukaNkulunkulu isintu. Ingxenye yala mazwi kaNkulunkulu engasoze yakhohlakala, yileyo ethi, lapho uNkulunkulu esezophetha umsebenzi Wakhe, wadalula lokho okusemnkatsheni wamathambo abantu: ukukhaphela. Inhloso Yakhe ukuthi abantu bazi leli qiniso elilandelayo ekugcineni, futhi baligxilise ekujuleni kwezinhliziyo zabo: Akunandaba ukuthi ube umlandeli kaNkulunkulu isikhathi eside kangakanani—imvelo yakho isenakho ukukhaphela uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, kusemvelweni yomuntu ukukhaphela uNkulunkulu, ngoba abantu abakwazi ukufinyelela ekuvuthweni okuphelele ezimpilweni zabo, futhi kungaba noshintsho oluncane ezimweni zabo. Nakuba lezi zahluko ezimbili, “Ukukhaphela (1)” nesithi “Ukukhaphela (2),” zishaya abantu, ziyizixwayiso zikaNkulunkulu ezithembeke ngempela nezinomusa omkhulu eziya kubantu. Okungenani, ngesikhathi abantu bengenandaba futhi bezikhukhumeza, ngemva kokufunda lezi zahluko ezimbili, ububi babo buzomiswa, futhi bazozotha. Ngalezi zahluko ezimbili, uNkulunkulu ukhumbuza bonke abantu ukuthi akunandaba ukuthi kuvuthwe kangakanani ukuphila kwakho, lujule kangakanani ulwazi lwakho, kukhulu kangakanani ukuzethemba kwakho, kungakhathaleki ukuthi wazalelwa kuphi nokuthi uya kuphi, imvelo yakho yokukhaphela uNkulunkulu izozembula nganoma yisiphi isikhathi nakunoma iyiphi indawo. Lokho uNkulunkulu afuna ukukutshela umuntu ngamunye yilokhu: Ukukhaphela uNkulunkulu kuyimvelo umuntu ngamunye azalwa nayo. Eqinisweni, inhloso kaNkulunkulu yokukhuluma kulezi zahluko ezimbili akusikho ukuthola izaba zokubhubhisa noma ukulahla isintu, kodwa ukwenza abantu baqaphele kakhulu imvelo yomuntu, ukuze bakwazi ukuphila ngokucophelela phambi kukaNkulunkulu ngazo zonke izikhathi ukuze bathole isiqondiso Sakhe, okuzobavimba ekulahlekelweni ubukhona bukaNkulunkulu nasekuhambeni ngendlela engenakubuya. Lezi zahluko ezimbili ziyinhlabamkhosi kubo bonke abalandela uNkulunkulu. Sethemba ukuthi abantu bazoziqonda izinhloso eziqotho zikaNkulunkulu; phela, la mazwi onke angamaqiniso angenakuphikwa—ngakho kudingeka ngani ukuba umuntu akhulume ngokuthi akhulunywa nini futhi kanjani nguNkulunkulu? Ukuba uNkulunkulu wazigcina Kuye zonke lezi zinto, futhi walinda kwaze kwaba yilapho abantu bekholwa ukuthi kwakufanele ukuba azikhulume, kwakungeke yini kube sekwephuze kakhulu? Sasiyoba nini leso sikhathi esifanele kakhulu?

UNkulunkulu usebenzisa izindlela nezinhlangothi zokubheka eziningi kulezi zingxenye ezine. Ngokwesibonelo, ngezinye izikhathi usebenzisa ukubhinqa, futhi ngezinye izikhathi usebenzisa indlela yokunikeza nokufundisa ngokuqondile; kwezinye izikhathi usebenzisa izibonelo, futhi kwezinye izikhathi usebenzisa ukukhuza okunokhahlo. Sekukonke, kukhona zonke izinhlobo ezihlukene zezindlela, inhloso yazo okuwukubhekana nezimo kanye nemizwa enhlobonhlobo yabantu. Uhlangothi akhuluma ebuka ngalo luyashintsha kuye ngezindlela nangokuqukethwe amazwi Akhe okwehlukene. Ngokwesibonelo, ngezinye izikhathi uye athi “Mina” noma “Yimi”; okuwukuthi, ukhuluma nabantu ngokohlangothi lukaNkulunkulu uqobo Lwakhe. Ngezinye izikhathi ukhuluma ngokomuntu wesithathu, athi “uNkulunkulu” uyilokhu noma lokhuya, futhi kuba nezinye izikhathi lapho ekhuluma khona ngokohlangothi lomuntu. Kungakhathaleki ukuthi yiluphi uhlangothi akhuluma ekulo, ingqikithi Yakhe ayiguquki, ngoba kungakhathaleki ukuthi ukhuluma kanjani, yonke into ayikhulumayo iyingqikithi kaNkulunkulu uqobo Lwakhe—konke kuyiqiniso, futhi yilokho okudingwa yisintu.

Okwedlule: Isahluko 46

Okulandelayo: Indlela … (1)

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (3)

Empilweni Yami uqobo, Ngihlala Ngizimisele ngokunikela uqobo lwami kuNkulunkulu ngokuphelele, ngomzimba nangomqondo. Ngale ndlela, akukho...

Indlela … (2)

Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluthile ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina,...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp