Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 36

UNkulunkulu onamandla onke wangempela, iNkosi esesihlalweni sobukhosi, ubusa wonke umhlaba nezulu, ubhekene nazo zonke izizwe nabo bonke abantu, nakho konke okungaphansi kwezulu kukhanya ngenkazimulo kaNkulunkulu. Zonke izinto eziphilayo ekugcineni komhlaba nezulu ziyobona. Izintaba, imifula, amachibi, izindawo, izilwandle nazo zonke izinto eziphilayo, ekukhanyeni kobuso bukaNkulunkulu wangempela zivule amakhethini azo, zivuselelekile, njengokuvuka ephusheni, amahlumela eqhuma enhlabathini!

A! UNkulunkulu oyedwa wangempela, ubonakala phambi komhlaba. Ngubani olokotha amphathe ngokumelana Naye? Wonke umuntu uyaqhaqhazela ngenxa yokwesaba. Abekho abangakholwa ngokuphelele, bephindelela becela ukuthethelelwa, bonke beguqile phambi Kwakhe, yonke imilomo ikhonza Yena! Amazwekazi nezilwandle, izintaba, imifula, zonke izinto zimdumisa ngokungaphezi! Amahelehele entwasahlobo afudumele aletha imvula yentwasahlobo enhle. Imisinga yemifudlana, njengabantu, ihlanganisa usizi nentokozo, ikhipha izinyembezi zokuba necala nokuzigxeka. Imifula, namachibi, amadlambi nokufukuka kolwandle, konke kuyahlabelela, kubonga igama elingcwele likaNkulunkulu wangempela! Izindumiso zizwakala ngokucace kakhulu! Zonke izinto ezindala ezazikhohlakaliswe nguSathane, leyo naleyo kuzo, ziyoguquka, bese zingena esimweni esisha kakhulu …

Leli yicilongo elingcwele elikhalayo! Lalela. Lowo msindo, omnandi kakhulu, yisihlalo sobukhosi sikhipha iphimbo, simemezela kuzo zonke izizwe nabantu, isikhathi sifikile, isiphetho sokugcina sifikile. Uhlelo Lwami lokuphatha luphelile. Umbuso Wami ubonakala ngokusobala emhlabeni. Imibuso yomhlaba ibe ngumbuso kaNkulunkulu. Amacilongo Ami ayisikhombisa akhala esihlalweni sobukhosi, futhi kuzokwenzeka izimanga! Abantu emaphethelweni omhlaba bazogijima ndawonye besuka ndawo zonke ngomfutho wesiwulukuhlu namandla okushaya kwezulu, abanye bentweza olwandle, abanye bendiza ngamabhanoyi, abanye beza ngezimoto zezakhiwo nobukhulu obehlukene, abanye beza ngamahhashi. Bhekisisa. Lalelisisa. Laba bagibeli bamahhashi bayo yonke imibala, imiphefumulo ivusiwe, benamandla futhi bebukeka kahle kakhulu, kusengathi bangena enkundleni yempi, abanandaba nokufa. Mangaki amadoda, amakhosikazi, izingane phakathi kokukhala kwamahhashi nokumemeza kwabantu uNkulunkulu wangempela abayonyathelwa amasondo ngokuphazima kweso, abanye befile, abanye bephefumula okokugcina, abanye bempitshizekile, kungekho muntu wokubasiza, bememeza sakuhayiza, behhewula ngobuhlungu. Madodana okuhlubuka! Ngabe lokhu akuzona iziphetho zenu zokugcina?

Ngiyajabula ukubona abantu Bami, abezwa izwi Lami, bese beqoqana besuka kuzo zonke izizwe namazwe. Bonke abantu, begcine uNkulunkulu wangempela njalo emilonyeni yabo, bayadumisa futhi bagxume ngenjabulo ngokungapheli! Bayafakaza emhlabeni, befakaza ngoNkulunkulu wangempela ngomsindo wamanzi adumayo. Bonke abantu bayobuthanela embusweni Wami.

Amacilongo Ami ayisikhombisa ayakhala, evusa labo abalele. Vuka masinyane, asikadluli kakhulu isikhathi. Bheka impilo yakho! Vula amehlo ubone ukuthi yisikhathi sini manje. Ufunani? Yini ekhona engacatshangwa? Futhi yini okungabanjelelwa kuyo? Kungenzeka ukuthi awukawucabangi umehluko ekubalulekeni phakathi kokuzuza ukuphila Kwami nazo zonke izinto othanda ukubambelela kuzo? Yeka ukuba nenkani nokudlala nje. Ungaliyeki leli thuba. Lesi sikhathi ngeke sibuye futhi! Mana uqonde, yenza ukusebenzisa umoya wakho, sebenzisa amathuluzi ehlukene ukubona ngaleya kanye nokuvimba onke amacebo nobuqili bukaSathane, futhi unqobe uSathane, ukuze wenze okuhlangenwe nakho empilweni yakho kujule ngokwengeziwe, uphile ngokwesimo Sami, wenze ukuphila kwakho kuvuthwe, kukhule, futhi uhlale ulandela izinyathelo Zami. Ungapheli umdlandla, ungabi buthakathaka, uhlale uya phambili, isinyathelo ngesinyathelo, phambili ekugcineni kwendlela!

Lapho amacilongo ayisikhombisa ekhala futhi, kuyobe kungukubizela ekwahlulelweni, ukwahlulelwa kwamadodana ahlubukayo, ukwahlulelwa kwazo zonke izizwe nabo bonke abantu, futhi isizwe ngasinye siyozinikela phambi kukaNkulunkulu. Ubuso bukaNkulunkulu obukhazimulayo nakanjani buyokhonjiswa phambi kwazo zonke izizwe nabo bonke abantu. Wonke umuntu uyokholwa ngokuphelele, ememeza kuNkulunkulu wangempela ngokungaphezi. UNkulunkulu onamandla onke uyokhazimula ngokwengeziwe, futhi amadodana Ami ayokwabelwa enkazimulweni, abelane Nami ubukhosi, ahlulele zonke izizwe nabo bonke abantu, ajezise ababi, asindise futhi abe nesihawu kubo bonke abantu abangabami, alethe ukuqina nokuzinza embusweni. Ngomsindo wamacilongo ayisikhombisa, abantu abaningi kakhulu bayosindiswa, babuyele phambi Kwami ukuze baguqe bakhonze, ngokudumisa okungapheli!

Lapho amacilongo ayisikhombisa ephinda ekhala, kuyoba yisiphetho ekugcineni kwenkathi, ukukhala okukhulu kwecilongo kokunqoba phezu kukaSathane ongudeveli, isibingelelo ekuqaleni kwempilo evulekile yombuso emhlabeni! Lo msindo uphakeme kakhulu, lo msindo unkeneneza uzungeza isihlalo sobukhosi, lo msindo wecilongo uzamazamisa izulu nomhlaba, uwuphawu lokunqoba kohlelo Lwami lokuphatha, nokwahlulelwa kukaSathane, ugweba lo mhlaba ngokufa okuphelele, emgodini ongenamkhawulo! Lo msindo wecilongo usho ukuthi isango lomusa liyavalwa, ukuthi impilo yombuso izoqala emhlabeni, okulunge ngokuphelele. UNkulunkulu usindisa labo abamthandayo. Lapho bebuyela embusweni Wakhe, abantu emhlabeni bayobhekana nendlala, umqedazwe wezifo, nezitsha zikaNkulunkulu eziyisikhombisa, izinhlupho eziyisikhombisa kuyokwenzeka kulandelana. Izulu nomhlaba kuyokwedlula, kodwa izwi Lami ngeke ledlule!

Okwedlule:Isahluko 35

Okulandelayo:Isahluko 37

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Uma Amaqabunga Awile Ebuyela Ezimpandeni Zawo Uzozisola Ngabo Bonke Ububi Obenzile

  Kufanele ukuthi niwubonile umsebenzi engiwenzile phakathi kwenu, nina uqobo niwezwile amazwi engiwakhulumile, futhi niyayazi indlela enginibuka ngayo…

 • Isahluko 1

  Njengokuba asho uNkulunkulu ukuthi, “Akekho ongaqonda umnyombo wamazwi Ami, noma injongo yawo.” Ukube bekungekhona ukuqondiswa uMoya kaNkulunkulu, uku…

 • Isahluko 15

  Umuntu yisidalwa esingazazi. Yize engazazi, kodwa abanye abantu ubazi njengentende yesandla sakhe, njengokungathi bonke badlule kuye “wabahlola” base …

 • Ihubo lombuso

  Abantu bayangihalalisela, abantu bayangidumisa; yonke imilomo ibiza igama likaNkulunkulu oyedwa weqiniso, bonke abantu baphakamisa amehlo ukubuka ize…