Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 37

Ngempela nintula ukholo ebukhoneni Bami futhi nihlala nethembela kinina ukwenza izinto. “Anikwazi kwenza lutho ngaphandle Kwami!” Kodwa nina bantu abakhohlakele nihlala nifaka amazwi Ami endlebeni eyodwa futhi niwakhiphe ngenye. Impilo kulezi zinsuku yimpilo yamazwi; ngaphandle kwamazwi akukho kuphila, akukho okuhlangenwe nakho, ingasaphathwa eyokuthi akukho lukholo. Ukholo lusemazwini; ukuzinikela ngokwengeziwe emazwini kaNkulunkulu kuphela okungenza ube nakho konke. Ungakhathazeki ngokungakhuli; ukuphila kuza ngokukhula, hhayi ngokukhathazeka.

Nihlala nithambekele ekukhathazekeni futhi anilaleli imiyalelo Yami. Nihlala nifuna ukwedlula isivinini Sami. Kumayelana nani lokhu? Kuyizifiso zabantu ezingalawuleki. Kufanele nahlukanise ngokucacile lokho okuvela kuNkulunkulu kulokho okuvela kithina. Umdlandla awusoze wanconywa ebukhoneni Bami. Ngifuna ukuthi nibe nokwazi ukungilandela ngokuzinikela kuze kube sekugcineni kusuka ekuqaleni. Kodwa nikholwa ukuthi ukwenza ngale ndlela kuwukuzinikela kuNkulunkulu. Zimpumputhe! Kungani ningezi ebukhoneni Bami ngokwengeziwe bese nifuna? Kungani nenza ngobumpumputhe nje? Kufanele nibone ngokucacile! Akuyena neze umuntu osebenzayo njengamanje, kodwa kunalokho nguMbusi wakho konke, uNkulunkulu oyedwa wangempela—uSomandla! Akufanele ninganaki, kodwa kunalokho hlalani nibambisise konke eninakho, ngoba usuku Lwami luseduze. Anikavuki nangalesi sikhathi? Anikaboni ngokucacile? Nisahlangana nomhlaba futhi anikwazi ukusuka kuwo. Kungani lokhu? Niyangithanda ngempela? Niyakwazi ukubeka obala izinhliziyo zenu ukuze ngizibone? Niyakwazi ukuzinikela ngokuphelele Kimi?

Cabangani ngokwengeziwe ngamazwi Ami, futhi nihlale ninokuwaqonda okucacile. Ningaxoveki futhi nidideke noma nibe nenhliziyo engaphelele. Chithani isikhathi esengeziwe ebukhoneni Bami, yamukelani amazwi Ami acwengekile ngokwengeziwe, futhi ningaqondi ngokungafanele izinhloso Zami. Yikuphi okunye engingakusho kini? Izinhliziyo zabantu zilukhuni futhi imicabango yabantu iqatha ngokwedlulele. Bahlale becabanga ukuthi kwanele ukuphila nje, futhi bahlala benza izimpilo zabo ihlaya. Bantwana abayiziwula! Isikhathi sesihambile, akuyiso isikhathi sokudlala nje. Kufanele nivule amehlo enu futhi nibheke isikhathi. Ilanga selizonqamula amaphethelo omhlaba bese likhanyisa umhlaba. Vulani amehlo enu futhi nibuke ngenkuthalo, ningabi nokungacopheleli.

Nithatha udaba olukhulu kangaka kalula futhi niluphatha kanje! Inhliziyo Yami ikhathazekile, kodwa kukhona abambalwa abayicabangelayo inhliziyo Yami futhi abakwaziyo ukuzwa ukunxusa Kwami okulungile bese balalela ukweluleka Kwami. Umsebenzi unzima, kodwa bambalwa phakathi kwenu abakwazi ukwabelana Nami umthwalo; nisenaso lesi simo somqondo. Nakuba nenze inqubekela phambili ethile uma kuqhathaniswa nesikhahi esedlule, kufanele ningahlali nikulesi simo! Izinyathelo Zami ziya phambili ngokushesha, kodwa nisekulolu hlobo lwesivinini. Ningahambisana kanjani nokukhanya kwanamuhla futhi nihambisane nezinyathelo Zami? Ningaphindi ningabaze. Ngigcizelele kinina kaninginingi, usuku Lwami ngeke lubambezeleke!

Ukukhanya kwanamuhla okwanamuhla vele. Akukwazi ukuqhathaniswa nokukhanya kwayizolo futhi akukwazi ukuqhathaniswa nokukhanya kwakusasa. Isambulo esisha, ukukhanya okusha kuqina ngokwengeziwe usuku ngosuku futhi kukhanya ngokwengeziwe usuku ngosuku. Phaphama ekudidekeni kwakho, ungabe usaba yisiwula, ungabi lukhuni, ungabe usabambezela isikhathi Sami noma uchithe isikhathi Sami ngeze.

Bheka! Bheka! Thandaza Kimi ngokwengeziwe, chitha isikhathi esengeziwe ebukhoneni bami, futhi nakanjani uyothola konke! Kholwa ukuthi ngale ndlela nakanjani uyothola konke!

Okwedlule:Isahluko 36

Okulandelayo:Isahluko 38

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu

  UNkulunkulu ukhuluma amazwi Akhe enze nomsebenzi Wakhe ngokwezinkathi ezehlukene, nasezinkathini ezehlukene, ukhuluma amazwi ehlukene. UNkulunkulu aka…

 • Indlela… (6)

  Umsebenzi kaNkulunkulu owenze ukuthi silethwe esikhathini samanje. Ngakho, sonke singabasindile ohlelweni lokuphatha lukaNkulunkulu, futhi ukuze sikwa…

 • Isixwayiso Kulabo Abangalenzi Iqiniso

  Labo phakathi kwabafowethu nodadewethu, abahlale beveza ububi babo bayizinceku zikaSathane futhi bayaliphazamisa ibandla. Laba bantu ngelinye ilanga k…

 • Isahluko 6

  Abantu bayadideka ngamazwi kaNkulunkulu lapho bebona ukuthi uNkulunkulu usenze isenzo esikhulukazi emkhakheni womoya, into umuntu angenakuyenza, engen…