Isahluko 13

Esimweni senu samanje ninamathele kakhulu emibonweni “yenu,” futhi ukuphazamiseka kwenu kwezenkolo kubi kakhulu. Anikwazi ukwenza ngokuvumelana nomoya, anikwazi ukuqonda umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi nenqaba ukukhanya okusha. Aniliboni ilanga emini bebade ngoba niyizimpumputhe. Anibaqondi abantu, anikwazi ukushiya abazali benu, nintula ukuqonda okungokomoya, aniwazi umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi anazi nakwazi ukuthi ningadla futhi niphuze kanjani ezwini Lami. Kuyinkinga lokho ukuthi anikwazi ukuzidlela nokuziphuzela nina. Umsebenzi woMoya oNgcwele uqhubekela phambili ngesivinini esikhulu kakhulu usuku nosuku. Kunokukhanya okusha usuku nosuku, futhi kukhona izinto ezintsha nezinhle usuku nosuku, kodwa aniziqondi. Kunalokho, nithanda ukwenza ucwaningo, bese nibuka izinto ngokwalokho enikuthandayo ngaphandle kokuzicabangisisa ngokucophelela nokulalela okudidayo. Anithandazi ngenkuthalo emoyeni, Aningibheki noma nizindle ngamazwi aMi kakhulu. Ngakho into eninayo izincwadi, imithetho nezimfundiso. Kumele nazi ukuthi kudliwa futhi kuphuzwe kanjani ezwini Lami futhi nize phambi Kwami kaningi nezwi Lami.

Namuhla abantu bazicabangela bona kuphela, bahlale becabanga ukuthi kuhlale kuyibona abaneqiniso. Bamane bavaleleke emhlabeni wabo omncane bodwa futhi bangabantu abangalungile. Uma beqhubeka benezinhloso ezingalungile bazokwahlulelwa nakanjani, futhi lokhu uma kuba kubi kakhulu bazosuswa. Kumele nifake umfutho owengeziwe ukuze niqhubeke nihlanganyela Nami futhi kungabi nanoma ubani enifuna ukuhlanganyela Naye. Kumele nibaqonde abantu enihlanganyela nabo futhi nihlanganyele ngezindaba ezingokomoya ekuphileni, kungaleyo ndlela kuphela enizokwazi ngayo ukunikeza abanye ukuphila futhi nibenze bangehluleki. Akumele nithathe izimfundiso zabo, okuyisikhundla esingafanele. Ekukhonzeni kumele uqonde izindaba ezingokomoya. Kumele ube umuntu olungile uma ufuna ukukhonza abanye futhi kumele ukhonze ngalokho onakho.

Into ebalulekile kakhulu ukuba nina nihlanganyele Nami, ukuxhumana Nami ngokuseduze, ukuba nizidlele futhi niziphuzele, futhi nisondele kuNkulunkulu. Kumele niziqonde ngokushesha izindaba ezingokomoya futhi nikwazi ukubona ngale kwesimo nalokho okulungiselelwe endaweni eseduze kwenu. Ingabe niyakwazi ukuqonda lokho engiyikho? Kubalulekile ukuthi udle futhi uphuze ngokusekelwe kulokho okuntulayo, futhi uphile ngezwi Lami! Qaphelani izandla Zami futhi ningakhonondi. Uma nenza kanjalo futhi niphuma, ningalahlekelwa yithuba lokwamukela umusa kaNkulunkulu. Qalani ngokusondela eduze Kwami: Yini eniyintulayo, ningasondela kanjani Kimi futhi niqonde inhliziyo Yami? Kunzima kubantu ukusondela Kimi ngenxa yokuthi abakwazi ukuyeka “umina.” Isimo sabo sihlale sishintshashintsha njalo, sishise siphinde sibande, futhi baba abazazisayo futhi abeneliseka nje ngento encane. Abanye abantu abakaphaphami; kungakanani abakushoyo okuyilokho oyikho? Kungakanani okukuvikelayo, noma ukulingisela abanye noma ukumane ulandele imithetho? Isizathu sokungabambi noma sokungaqondi umsebenzi kaMoya oNgcwele kungenxa yokuthi anazi ukuthi kufanele nisondele kanjani Kimi. Ngaphandle nihlale nizindla kakhulu ngezinto, nincika emibonweni “yenu” nasezingqondweni zenu; nihlola ngokuyimfihlo futhi nizifaka ezintweni ezincane, futhi anikwazi ngisho nokuziveza obala. Lokhu kubonisa ukuthi aniwuqondi ngempela umsebenzi kaMoya oNgcwele. Uma ngempela niqonda ukuthi okuthile akuveli kuNkulunkulu, kungani ningamane nje nisukume futhi nikwenqabe? Bangaki abangama futhi bakhulumele Mina? Anibonisi mgogodla womntwana wesilisa.

Yonke into ehleliwe manje yenziwe ngenjongo yokuba kuqeqeshwe nina ukuze nikhule ekuphileni kwenu, ukwenza umoya wenu ube bukhali futhi ujule, ukuvula amehlo enu angokomoya futhi niqaphele izinto ezivela kuNkulunkulu. Lokho okuvela kuNkulunkulu kunenza nikwazi ukumkhonza ngamandla nomthwalo nokuba nigxile emoyeni. Izinto ezingaveli Kimi zonke azilutho; azininiki lutho, zidala isikhala emoyeni wenu futhi zinenza nilahlekelwe ukholo lwenu, futhi zenza kube negebe phakathi kwenu Nami, zinenza nibanjwe yizingqondo zenu siqu. Ningashintsha yonke into kulo mhlaba uma ningaphila ngomoya, kodwa ezingqondweni zenu nithathwe uSathane futhi lokho kuzoniholela ekufeni. Kulula kakhulu manje: Bhekani Kimi ngezinhliziyo zenu futhi ngokushesha umoya wenu uzoba namandla, nizoba nendlela okumele niyilandele futhi ngizoqondisa zonke izinyathelo zenu. Izwi Lami kumele lambulwe kini ngazo zonke izikhathi nakuzo zonke izindawo. Kungakhathaliseki ukuthi kuphi noma nini, noma ukuthi ihlukene kangakanani indawo, Ngizonibonisa ngokucacile futhi inhliziyo Yami kumele yambulwe kini uma nibheka Mina ngezinhliziyo zenu; ngale ndlela, nizoqhubeka niya phambili futhi ningalahlekelwa yindlela yenu. Abanye abantu bazama ukuzwa indlela ngengaphandle kodwa abenzi nhlobo kanjalo ngaphakathi emoyeni wabo. Ngokuvamile abaqondi umsebenzi woMoya oNgcwele. Lapho bekhonza nabanye abantu, bamane nje badideke bangabi nandlela abangayilandela futhi abazi ukuthi benzeni. Abantu abanjalo abazi ukuthi yini ebalulamisayo; bangase babe nezinto eziningi futhi bagcwaliswe ngokunothile ngaphakathi, kodwa ingabe ukhona umsebenzi waleyo nto? Ingabe ikhona ngempela indlela eniyilandelayo? Ingabe nina noma yikuphi ukukhanya nokukhanyiseleka? Ingabe kukhona ukuqonda okusha eninakho? Ingabe niye nathuthuka noma nihlehlele emuva? Ingabe niyahambisana nokukhanya okusha? Anilaleli; ukulalela eniyaye nikhulume ngakho kumane nje into yomlomo lutho izenzo. Ingabe nike nakuphila ukuphila kokulalela?

Inkulu kangakanani inkinga yomuntu yokuzibona elungile, ukwaneliseka, ukuzanelisa kanye nenkani? Ubani ongagxekwa ngokungangeni ekubeni ngokoqobo? Kumele nizihlolisise ngokucophelela nina ngokwenu ukuze nibone ukuthi ningabantu abalungile yini. Ingabe imigomo yenu niyenze niNami engqondweni? Ingabe amazwi nezenzo zenu zibonakalisa ukubakhona Kwami? Ngihlola yonke imicabango yenu. Ingabe anizizwa ninecala? Nizibonakalisa nibahle ngaphandle kwabanye futhi ninomoya wokuzibona nilungile; lokhu kwenziwa ukuze kuvikelwe wena. Nenza lokhu ukuze nimboze ububi benu, futhi nize nibheke izindlela zokuphushela lobo bubi komunye umuntu. Yeka ukukhohlisa okusezinhliziyweni zenu! Cabangani ngazo zonke izinto enizishilo; ingabe kwakungengenxa yokuthi kuzuze nina ukuze nesabele imiphefumulo yenu engalinyazwa futhi ukuze nicashise uSathane, futhi nase niphanga ngesihluku abafowenu nodadewenu ukudla nokuphuza kwabo? Ungaziphendulela uthini? Ingabe ucabanga ukuthi esikhathini esizayo uzokwazi ukubuyisela ukudla nokuphuza uSathane akwebile kulokhu? Ngakho ubona kahle manje, ingabe yinto ongayinxephezelelwa? Ingabe ungasibuyisela isikhathi esilahlekile? Kufanele nizihlolisise ngokucophelela ukuze nibone ukuthi kungani ningazange nidle futhi niphuze emihlanganweni edlule nokuthi ubani udale le nkinga. Kumele nikhonze ngamunye ngamunye kuze kucace. Uma abantu abanjalo bengaveli obala, abafowethu nodadewethu angeke baqonde, futhi kuzomane kuphinde kwenzeke futhi. Amehlo enu angokomoya avalekile futhi abaningi benu bayizimpumputhe! Futhi labo ababonayo abakunaki. Abami bakhulume futhi nabo bayizimpumputhe. Labo abakubonayo kodwa bangakhulumi bayizimungulu. Baningi lapha abakhubazekile.

Abanye abantu abaqondi ukuthi liyini iqiniso, kuyini ukuphila, iyiphi indlela, futhi abawuqondi umoya. Bacabanga ngezwi Lami njengento nje eyindlela yokuphila, futhi lokhu kuwukuqina kakhulu. Abaqondi ukuthi kuyini ukwazisa iqiniso nokuthi kuyini ukudumisa. Abanye abantu abakuqondi ukubaluleka nezinto zokuqala, kunalokho, baqonda okwesibili. Kusho ukuthini ukuphazamisa ukuphatha kukaNkulunkulu? Kusho ukuthini ukudilizwa kwesakhiwo sebandla? Kusho ukuthini ukuphazamisa umsebenzi woMoya oNgcwele? Kuyini ukujabulisa uSathane? Lamaqiniso kumele aqondwe ngokucacile futhi angamane nje anganakwa. Siyini isizathu sokungadli nokungaphuzi kulesi sikhathi? Abanye abantu bazizwa sengathi bangadumisa uNkulunkulu ngokuzwakalayo namuhla, kodwa bangamdumisi kanjani Yena? Ingabe kufanele bahlabelele izingoma futhi badanse ukuze badumise Yena? Ingabe ezinye izindlela azibhekwa njengokudumisa Yena? Abanye abantu beza emihlanganweni benombono wokuthi ukudumisa ngokujabula yindlela yokudumisa uNkulunkulu. Abantu banale mibono kodwa abawunaki umsebenzi kaMoya oNgcwele, ekugcineni uthola ukuthi kusenokuphazamiseka. Akukho ukudla nokuphuza kulo mhlangano; abakushoyo nje ukuthi bacabangela umthwalo kaNkulunkulu futhi bavikele ubufakazi bebandla. Nokho, ubani ngempela obecabangela umthwalo kaNkulunkulu? Zibuze: Ingabe ungumuntu obonakalise ukukhathalela umthwalo kaNkulunkulu? Ungamlungela uNkulunkulu? Ingabe ungama futhi ukhulumele Mina? Ingabe ungagxila ekusebenziseni iqiniso? Ingabe unesibindi esanele ukuba ulwe nazo zonke izenzo zikaSathane? Ingabe ungakwazi ukubekela imizwelo yakho eceleni futhi udalule uSathane ngenxa yeqiniso Lami? Ingayivumela intando Yami ukuba ifezeke? Ingabe uyinikele inhliziyo yakho ezikhathini ezizayo ezibucayi? Ingabe ungumuntu owenza intando Yami? Zibuze futhi ucabange ngakho njalo. Izipho zikaSathane zingaphakathi kuwe futhi uwena okumele ugxekwe ngokuthi awubaqondi abantu futhi uyehluleka ukuqaphela ubuthi bukaSathane; uziholela ekufeni. USathane usekudide ngokuphelele kangangokuba uphithene kakhulu; niphuze nadakwa yiwayini futhi nidiyazelela emuva naphambili futhi anikwazi ukuma niqine emibonweni futhi aninandlela yokwenza. Anidli futhi niphuze ngendlela efanele, nilwa futhi nixabane njengezilwane, anikwazi okulungile nokungalungile futhi nilandela noma ubani oholayo—Ingabe ninalo iqiniso? Abanye abantu bayazivikela futhi baze ngisho bakhohlise, bakhonza nabanye kodwa lokho kubaholela ekufeni. Ingabe izinhloso, imigomo, izikhuthazo nomthombo wabo kuvela Kimi? Ucabanga ukuthi ungabanxephezela abafowenu nodadewenu ngokudla nangokuphuza? Tholani abantu abambalwa eningakhonza nabo futhi ubacele, futhi ubayeke bazikhulumele: Ingabe banikezwe okuthile? Noma ingabe baye baphuza amanzi angcolile futhi agcwele udoti futhi manje ayikho indlela abangayilandela? Ingabe lokho kungalibhidliza ibandla? Luphi uthando phakathi kwabafowethu nodadewethu? Nicwaninga ngokuyimfihlo ukuthi ubani olungile nongalungile, kodwa kungani ningathwali umthwalo webandla? Ngokuvamile nenza kahle ngokumemeza amazwi okubamba, kodwa uma izinto zenzeka ngokoqobo nithula du mayelana nabo. Abanye abantu bayaqonda kodwa babubula buthule kuyilapho abanye bekhuluma kuzwakale ngalokho abakuqondayo kodwa akekho omunye osho okuthile. Abazi ukuthi yini evela kuNkulunkulu nokuthi uyini umsebenzi kaSathane. Ikuphi imizwa yenu yangaphakathi mayelana nokuphila? Ngokusobala aniwuqondi umsebenzi woMoya oNgcwele futhi aniwuqapheli umsebenzi woMoya oNgcwele futhi kunzima ngani ukwamukela izinto ezintsha. Namukela kuphela izinto zezenkolo nezivamile, ezihambisana nemibono yabantu. Ngakho-ke, nilwa nalokho enikufunayo kuphela. Bangaki abantu abangaqonda umsebenzi woMoya oNgcwele? Bangaki ngempela abathwale umthwalo webandla? Ingabe bayawuqonda? Ukucula izingoma enye yezindlela zokudumisa uNkulunkulu, kodwa anikaliqondi ngokucacile iqiniso ngokudumisa uNkulunkulu futhi niyakhubeka endleleni ekudumiseni Yena. Ingabe lowo akuwona umbono wenu? Nihlale ninamathele ngokuqinile emibonweni yenu futhi anikwazi ukugxila kulokho uMoya oNgcwele ozokwenza namuhla, anikwazi ukuzwa indlela abafowenu nodadewenu abazizwa ngayo, futhi anikwazi ukwenza intando kaNkulunkulu buthule. Nenza izinto ekusithekeni bese nicula izingoma kahle, kodwa umphumela uyihlazo. Ingabe ngempela lokho kuwukudla nokuphuza? Ingabe niyabona ngempela ukuthi ubani wenza kube nokuphazamiseka? Ngokuyinhloko aniphili ngomoya, kodwa kunalokho nibambe imibono ehlukahlukene—kungayiphi indlela nithwala umthwalo webandla? Kumele nibone ukuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele uthuthuka ngisho nakakhulu manje, ngakho akubona ubumpumputhe ukunamathela ngokuqinile emibonweni yenu futhi nenqabe umsebenzi kaMoya oNgcwele? Ingabe lokho akufani nokundiza uzishayise ezindongeni nokuzulazula? Uma niqhubeka ngale ndlela nizophonswa ngaphandle.

Labo abaye bapheleliswa ngaphambi kwenhlekelele balalela uNkulunkulu, bancike kuKristu, bafakaza ngoKristu, futhi baphakamisa Yena; bawumntwana womfana onqobayo futhi bangamasosha kaKristu. Kubululeke kakhulu manje ukuba nizehlise futhi nisondele eduze kukaNkulunkulu futhi nikhonze kanye Naye. Uma ningakwazi ukusondela eduze kukaNkulunkulu, nisengozini yokubanjwa; uSathane. Uma nikwazi ukusondela Kimi futhi nikhonza kanye Nami, wonke amaqiniso ayokwambulwa kini, futhi nizoba nendinganiso yokulandela ukuphila nezenzo zenu. Ngenxa yokuthi niseduze Kwami, izwi Lami ngeke linishiye eceleni, futhi ngeke niphambuke ezwini Lami ekuphileni kwenu; uSathane ngeke abe nendlela yokunibamba, futhi kunalokho uzoba namahloni futhi abaleke enqotshiwe. Uma nibheka ngaphandle lokho okushodayo ngaphakathi kini, kungaba nezikhathi lapho nikuthola okunye kwako, kodwa okuningi kwako kuyoba imithetho futhi kungaba yilokho ongakudingi. Kumele nizehlise nidle futhi niphuze ezwini Lami kakhulu futhi nenze umsebenzi ongcono nicabanga ngezwi Lami. Uma kukhona eningakuqondi, sondelani Kimi futhi nihlanganyele Nami njalo; ngale ndlela, lokho enikuqondayo kuzoba ngokoqobo futhi kube yiqiniso. Kumele niqale ngokusondela eduze Kwami. Lokhu kubalulekile! Ngale kwalokho, ngeke nikwazi ukuthi kudliwa futhi kuphuzwe kanjani. Ngeke nikwazi ukuzidlela nokuziphuzela—isiqu senu sincane ngempela.

Okwedlule: Isahluko 12

Okulandelayo: Isahluko 14

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Gxila Kakhulu Kokungokoqobo

Wonke umuntu angakwazi ukupheleliswa uNkulunkulu, ngakho wonke umuntu kufanele aqonde ukuthi iyiphi inkonzo kaNkulunkulu ehambisana kahle...

Indlela … (2)

Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluthile ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina,...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp