I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 52

Ngivela njengeLanga lokulunga futhi nina kanye Nami sihlanganyela sindawonye inkazimulo nezibusiso ezinhle, kuze kube phakade naphakade! Lokhu kuyiqiniso ngokuphelele, futhi sekuqalile kakade ukugcwaliseka kini. Ngokuba konke lokho engikwethembisile, ngizonigwalisela; konke engikushoyo kungokoqobo, futhi ngeke kuhlale kungafezeki. Lezi zibusiso ezinhle ziphezu kwenu, akekho omunye ongazithola; ziyizithelo zenkonzo yenu ekubambisaneni Nami nganhliziyonye. Lahlani imibono yenkolo yenu; kholwani ngamazwi Ami ukuthi ayiqiniso futhi ningangabazi! Angidlali ngani, ngiqinisile; labo engithululela phezu kwabo izibusiso kanjalo bayazithola; labo engingathululeli phezu kwabo izibusiso abazitholi; lokhu kunqunywa Yimi. Iyini inhlanhla yasemhlabeni? Ngokombono Wami ayilutho kodwa umquba, ingaphansi kwendibilishi. Ngakho ungakwazisi kakhulu ukuzijabulisa kwasemhlabeni; ingabe ukujabulela izibusiso zasezulwini kanye Nami akunamqondo yini ngokwengezwe kakhulu, akuyona yini into ehlomulisa ngokwengezwe kakhulu?

Ngaphambili iqiniso belingazange lambulwe, futhi bengingazange ngibonakale obala; naningingabaza futhi nangalokotha ukuqiniseka Ngami. Nokho, manje zonke izinto zambulekile, futhi ngivele njengeLanga lokulunga; uma nisangabaza, nithini ngalokho? Lapho ubumnyama babusibekele umhlaba, ukungaboni kwenu ukukhanya kwakuxoleleka, kodwa manje ilanga selikhanyise onke amagumbi amnyama; obekufihlekile akusafihlekile, obekusitshekelwe akusasitshekelwe; uma nisenokungabaza, khona-ke ngeke nginixolele kalula! Manje yisikhathi sokuba niqiniseke ngokuphelele Ngami, yisikhathi sokuba nizinikele Kimi ngokuzimisela futhi nizikhandlele Mina. Noma ubani omelana Nami nakancane uzoshiswa ngemililo yokwahlulela ngaphandle kokungabaza noma ukulibala. Ngoba manje yisikhathi lapho sekufike khona ukwahlulela okungenasihe; kulabo abangqondo nezinhliziyo zabo zingalungile, kuzoba nokwahlulela okusheshayo; lokhu kuwumqondo wangempela wokuthi “umsebenzi Wami unjengokukhanya kombani” njengoba kushiwo.

Kwenzeka masinyane; kodwa ngokuqinisekile kuzokwethusa abantu, kodwa ngokuqinisekile kuzokwenza abantu bezwe besaba, ngeke kubanjezelwe futhi ngeke kuvinjwe. Lapho umsebenzi Wami wenziwa ngokwengeziwe, uya phambili ngokushesha okwengeziwe; noma ubani ongaqaphile nongalindele ngaso sonke isikhathi uba sengozini yokulahlwa; ungaphindi neze uzame ukuvivinya enhliziyweni yakho. Umsebenzi Wami usuqale ngokugcwele, ukhula uya ezizweni zabeZizwe nasemhlabeni wonke. Imililo yokwahlulela inonya futhi ayinalo uzwelo noma uthando kunoma ubani. Labo abathembekile kuNkulunkulu kodwa abasenemicabango nemiqondo engalungile, noma babe ngisho nokumelana okuncane, nabo ngokungangabazeki bazokwehlulelwa. Noma ubani othola ukukhanya Kwami uzohlala ekukhanyeni, futhi ahambe ekukhanyeni, futhi akhonze Mina kuze kube sekupheleni. Labo abangahlali ekukhanyeni bahlezi ebumnyameni. Ngizokwenza isinqumo ngemuva kokubehlulela, kuye ngesimo sabo sengqondo ngecala labo.

Usuku Lwami selufikile, usuku Lwami osekukhulunywe ngalo manje luphambi kwamehlo enu, ngoba neehla kanye Nami. Mina kanye kanye nani, nina kanye Nami, sihlangane esibhakabhakeni, sihlanganyele inkazimulo ndawonye. Usuku lwami ngempela selufike ngokuphelele!

Okwedlule:Isahluko 51

Okulandelayo:Isahluko 53

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Indlela… (7)

  Sonke siyabona ngalokho esibhekana nakho ukuthi sekukaningi uNkulunkulu esivulela indlela ngokwakhe uqobo ukuze sihambe endleleni eqondile, nengeyeqin…

 • UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele VI

  Ubungcwele bukaNkulunkulu (III) Isihloko esasihlanganyela mhla sigcina sasingobungcwele bukaNkulunkulu. Iyiphi ingxenye kaNkulunkulu Uqobo Lwakhe ubun…

 • Mayelana neBhayibheli (4)

  Abantu abaningi bakholwa ukuthi ukuqonda nokukwazi ukuchaza iBhayibheli kufana nokuthola indlela yeqiniso—kodwa empeleni, Ingabe izinto zicace kanjalo…

 • Umsebenzi Wokusabalalisa IVangeli Umsebenzi Futhi Wokuhlenga Umuntu

  Bonke abantu badinga ukuqonda inhloso yomsebenzi Wami emhlabeni, okungukuthi, injongo yokugcina yomsebenzi Wami kanye nezinga ekumele ngifinyelele kul…