I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 53

NgiyisiQalo, futhi ngiyisiPhetho. Ngingovusiwe nonguNkulunkulu oyedwa wangempela ophelele. Ngikhuluma amazwi Ami phambi kwenu, futhi kufanele nikukholwe ngokuqinile lokho engikushoyo. Kungedlula izulu nomhlaba kodwa alikho nelilodwa izwi noma owodwa umudwa walokho engikushoyo oyokwedlula. Khumbulani lokhu! Khumbulani lokhu! Uma sengikhulumile, akukho zwi elike labuyela emuva futhi izwi ngalinye lizogcwaliseka. Manje isikhathi sesifikile futhi kufanele ningene ngokushesha kokungokoqobo. Akusekho sikhathi esiningi. Ngizoholela amadodana Ami embusweni okhazimulayo futhi lokho enikulwele nenikulangazelele kuzofezeka. Madodana aMi! Sukumani ngokushesha futhi ningilandele! Akusekho sikhathi manje sokuba nicabange ngakho. Isikhathi esilahlekile ngeke sibuye, ngemuva kobumnyama kunokukhanya, futhi ukuhlwithwa kuphambi kwamehlo enu. Ingabe niyaqonda? Vulani amehlo enu! Bhekani ngokushesha! Anivunyelwe manje ukuba ekuxoxisaneni nenze izingxoxo eziyize noma ukusho izinto ezingenanzuzo ekwakhiweni kwebandla, okubalulekile ukwedlulisela kubafowenu nodadewenu ohlangabezane nakho ngokoqobo noma indlela okhanyiselwa ngayo ngaphambi kukaNkulunkulu kanye nokuzazi; Noma ubani okwazi ukunika lokhu uzoba nokuhlonishwa! Manje abanye abantu abesabi, futhi kungakhathaleki ukuthi yini engiyishoyo noma ukuthi ngikhathazeka kangakanani, yilokhu ungesabi; ubuwena obudala abuvumi ukuthintwa, ngakho mane uqhubeke ngale ndlela! Bheka ukuthi ngubani lona ozochithwa. Ngaso sonke isikhathi ucabanga ukuthola izwe, ulangazelela umcebo, ulangazelela amadodana namadodakazi akho, ulangazelela umyeni wakho. Ungaqhubeka nokulangazelela! Akukhona ukuthi amazwi Ami awabhekisiwe kinina, futhi ningaqhubeka nalokho enikufisayo! Esikhathini esingekude esizayo nizokuqonda konke, kodwa kuyobe sekwephuze kakhulu futhi okuwukuphela kokunilindele ukwahlulelwa!

Okwedlule:Isahluko 52

Okulandelayo:Isahluko 54

Okuqukethwe Okuhlobene

 • UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele I

  Igunya likaNkulunkulu (I) Izinhlanganyelo zami eziningana ezedlule bezimayelana nomsebenzi kaNkulunkulu, isimo sikaNkulunkulu, kanye noNkulunkulu uqob…

 • UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III

  Igunya LikaNkulunkulu (II) Namhlanje sizoqhubeka nengxoxo yethu ngokukhuluma ngesihloko esithi “UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele.” Sesixoxe k…

 • Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?

  Ngemva kokuba iqiniso lokuba yinyama kukaJesu libe khona, umuntu wayekholwa yilokhu: Ezulwini akukho kuphela uBaba, kodwa kuneNdodana, kanye noMoya i…

 • Isahluko 35

  Imidumo eyisikhombisa iphuma esihlalweni sobukhosi, izamazamisa izulu nomhlaba, igumbuqela izulu nomhlaba, bese inkeneneza esibhakabhakeni! Umsindo uh…