Isahluko 81

O, le nkathi endala embi nenokuphinga! Ngizokugwinya! Ntaba yaseSiyoni! Phakama ukuze ungibingelele! Ngenxa yokuphethwa kohlelo Lwami lokuphatha, ngenxa yokuphethwa ngempumelelo komsebenzi Wami omkhulu, ngubani olokotha angasukumi ahalalise! Ngubani olokotha angasukumi futhi agxume ngenjabulo ngokungayeki! Bayohlangana nokufa kwabo esandleni Sami. Ngenza ukulunga kuwo wonke umuntu, ngaphandle kwesicucu sozwelo noma umusa wothando, futhi ngokungenaluzwelo. Bantu nonke! Phakamani ukuze nidumise, ninikeze inkazimulo Kimi! Yonke inkazimulo engapheli, kusuka phakade kuya phakade, ikhona ngenxa Yami futhi yasungulwa Yimi. Ngubani olokotha azithathele inkazimulo? Ngubani olokotha aphathe inkazimulo njengento ethintekayo? Bayobulawa yisandla Sami! O, bantu abanonya! Nganidala futhi nganilungiselela, futhi nginihole kwaze kwaba namuhla, nokho anazi nokuncane Ngami futhi aningithandi nhlobo. Nginganikhombisa kanjani futhi umusa? Nginganiphatha ngolaka Lwami kuphela! Ngizonibuyisela ngembubhiso, nginibuyisele ngokusola okuphakade. Lokhu kungukulunga; kungaba yile ndlela kuphela.

Umbuso Wami uqinile futhi umile; ngeke ubhidlike, kodwa uyoba khona kuze kube phakade! Amadodana Ami, amadodana Ami angamazibulo, abantu Bami bayothokozela izibusiso Zami phakade naphakade! Labo abangaziqondi izindaba zokomoya futhi abangamukeli isambulo esisuka kuMoya oNgcwele bayosuswa embusweni Wami noma nini. Ngeke bazihambele, kodwa bayophoqwa ngokubusa kwenduku Yami yensimbi, ngobukhosi Bami, futhi ngaphezu kwalokho, bayokhahlelwa wunyawo Lwami. Labo abebekade benesikhathi bephethwe yimimoya emibi (kusukela ekuzalweni) bonke bazokwambulwa manje. Ngizokuxosha! Usakukhumbula engikushilo? Mina—Nkulunkulu ongcwele futhi ongenakungcola—angihlali ethempelini elibi nelingcolile. Labo abebengenwe imimoya emibi bayazazela, futhi angidingi kucacisa. Angikumisanga ngaphambili! UnguSathane omdala, nokho ufuna ukungena embusweni Wami! Ngeke nhlobo! Ngiyakutshela! Namuhla ngizokucacisela kakhulu. Labo engabakhetha ekudalweni kwesintu, ngibafake imfanelo Yami kanye nesimo Sami; ngakho, namuhla bethembeke Kimi kuphela, bangawuthwala umthwalo webandla, futhi bazimisele ukuzikhandlela Mina nokunikela konke okwabo Kimi. Labo engingabakhethanga ngakho-ke bakhohlakaliswe nguSathane kuze kufike eqophelweni elithile, futhi abanayo imfanelo Yami futhi abanaso isimo Sami. Nicabanga ukuthi amazwi Ami ayaziphikisa, kodwa amazwi athi “Nimiswe ngaphambili futhi nikhethwe Yimi, nokho nibhekana nemiphumela yezenzo zenu” onke abhekise kuSathane. Manje ngizochaza iphuzu elilodwa: Namuhla, labo abangasukuma bese bethatha igunya lamabandla, beluse amabandla, bacabangele umthwalo Wami, futhi babe nemisebenzi ekhethekile—akekho kubo osebenzela uKristu. Bonke bayilabo engibamise ngaphambili futhi engibakhethile. Ngiyanitshela lokhu ukuze ningakhathazeki ngokwedlulele bese nibambezela ukuqhubeka kwempilo yenu. Bangaki abangazuza isikhundla sokuba ngamadodana angamazibulo? Kungenzeka ukuthi lokhu kuyinto elula njengokuthola iziqu? Ngeke kwenzeke! Ukuba bengingeniphelelise, ngabe kade nakhohlakaliswa ngokuseqophelweni elithile nguSathane. Yingakho bengilokhu ngigcizelela ngokuphindiwe ukuthi ngiyohlala nginakekela futhi ngivikela labo abethembekile Kimi futhi ngibavimbele ekulimaleni nasekuhluphekeni. Labo engingabamisile ngaphambili yilabo abangenwe yimimoya emibi, labo abandikindiki, abayiziwula, nabangakhulile ngokomoya futhi abangakwazi ukwelusa amabandla (okusho labo abanomdlandla kodwa abangacacelwa mayelana nemibono). Kufanele ususwe ngokushesha phambi Kwami, futhi kuhle kwenziwe ngokushesha ukuze ngingacasuki futhi ngithukuthele ngokukubona. Uma usuka ngokushesha, uyothola ukusolwa okuncane, kodwa uma uthatha isikhathi eside ngokwengeziwe uyothola ukusolwa okunesihluku ngokwengeziwe. Uyaqonda? Ungabi ngongenamahloni! Wonakele futhi awuzithibi, uthatha izinto kalula nangokunganaki, ungazi nhlobo ukuthi uyinhloboni kadoti! Uyimpumputhe!

Labo abaphethe amandla embusweni Wami bakhethwa Yimi ngokucophelela futhi bedlula ekuhlolweni okuphindiwe; akekho ongabehlula. Ngibanike amandla, ngakho abasoze bawe noma beduke. Bathole ukuvuma Kwami. Kusuka namuhla kuya phambili, abazenzisi bayokhombisa abayikho ngempela, futhi bangenza zonke izinhlobo zezinto eziyihlazo, kodwa ekugcineni ngeke baphunyuke esandleni Sami esisola futhi sishise uSathane. Ithempeli Lami liyoba ngcwele futhi lingabi nabala. Lonke lingubufakazi Ngami, ukubonakaliswa Kwami, nenkazimulo egameni Lami. Liyindawo Yami yokuhlala phakade nokuqondwe uthando Lwami lwaphakade. Ngihlala ngiliphulula ngesandla sothando, ngiliduduza ngolimi lothando, ngilinakekela ngamehlo othando, futhi ngilisingathe esifubeni sothando, ukuze lingaweli konoxhaka babantu ababi noma likhohliswe nguSathane. Namuhla, labo abangenzela umsebenzi kodwa abangasindisiwe bayosetshenziswa Yimi okokugcina. Kungani ngiphuthuma ukukhipha lezi zinto embusweni Wami? Kungani kufanele ngibaxoshe phambi Kwami? Ngibazonda kuze kufike emnkantsheni wamathambo Ami! Kungani ngingabasindisi? Kungani ngibenyanya? Kungani kufanele ngibashaye ngibabulale? Kungani kufanele ngibabhubhise? (Akufanele ukuba kusale ngisho isicucu sabo phambi Kwami, kuhlanganisa nomlotha wabo.) Kungani? Udrako omkhulu obomvu, inyoka endala, noSathane omdala naye bafuna ukondliwa abangakusebenzelanga embusweni Wami! Cabanga futhi! Bonke ngeke bafike ndawo, futhi bayophendulwa umlotha!

Ngizoyibulala le nkathi, ngiyiguqulele embusweni Wami, bese ngiphila futhi ngithokoze nabantu engibathandayo kuze kube phakade. Lezo zinto ezingahlanzekile akufanele zicabange ukuthi zingasala embusweni wami. Ucabanga ukuthi ungadoba emanzini adungekile? Khohlwa amaphupho anjalo! Awazi ukuthi yonke into ihlolwa ngamehlo Ami! Awazi ukuthi konke kulungiselelwa yizandla Zami! Ungacabangi ukuthi uthathelwa phezulu kakhulu! Lowo nalowo kini kufanele athathe indawo yakhe efanele. Ungazenzi othobile (kubhekise kulabo ababusisiwe) noma uqhaqhazele futhi wesabe (kubhekise kulabo abehlelwa yishwa). Manje, wonke umuntu kufanele azazele ngaphakathi enhliziyweni Yakhe. Ngisho noma ngingasho igama lakho kufanele ulokhu uqinisekile, ngoba ngiqondise amazwi Ami kuwo wonke umuntu. Kungakhathaleki ukuthi ningabakhethiweyo Bami noma cha, amazwi Ami aqondiswe ezimweni zamanje zenu nonke. Lokho kusho ukuthi, uma niphakathi kwabakhethiweyo Bami, khona-ke ngikhuluma ngesimo salabo engibakhethe ngokusukela ekuvezeni kwakho; mayelana nalabo abangebona abalabo engibakhethile, ngikhuluma futhi ngokuhambisana nesimo sabo. Ngakho, amazwi Ami akhulunywe kwafikwa eqophelweni elithile. Umuntu ngamunye kufanele abe nomqondo ofanele ngalokho. Ningazikhohlisi! Ningesabi! Ngenxa yokuthi isibalo sabantu sinomkhawulo, kunabantu abambalwa kakhulu, inkohliso ngeke isebenze! Noma ngubani engithi ukhethiwe ukhethiwe futhi noma uzenzisa kahle kangakanani, ngaphandle kwemfanelo Yami uyokwehluleka. Ngenxa yokuthi ngiyaligcina izwi Lami, angiziphazamisi kalula izinhlelo Zami; ngenza noma yini engifuna ukuyenza, ngoba konke engikwenzayo kulungile, ngimkhulu, futhi akukho engifana nakho. Uyacacelwa ngalokhu? Uyaqonda?

Manje, emva kokufunda amazwi Ami, labo abenza ububi nabangamaqili baphinde babe nenkohliso, nabo basebenza kanzima ukufuna inqubekela phambili nokwenza imizamo yabo uqobo. Bafuna ukukhokha kuphela inani elincane ukuze bathole indlela yokungena embusweni Wami. Kufanele bayilahle le micabango! (Laba bantu abanathemba ngoba angibanikile ithuba lokuphenduka.) Ngilinda isango lombuso Wami. Ngabe niyakholwa ukuthi abantu bangangena embusweni Wami ngokufisa kwabo? Ngabe nikholwa ukuthi umbuso Wami uyokwamukela nje noma luphi uhlobo lwento engasebenzi? Ukuthi umbuso Wami uyothatha noma yiluphi uhlobo lwezibi ezingenamsebenzi? Unephutha! Namuhla, labo abasembusweni yilabo abaphethe amandla obukhosi kanye Nami; ngibakhulise ngokucophelela. Lokhu akuyona into engafezeka ngokuyifuna nje—kufanele uvunywe Yimi. Futhi lokhu akuyona into exoxwa nanoma ngubani, kodwa kuyinto engiyilungiselela Ngokwami. Noma yini engiyishoyo iyenzeka. Izimfihlakalo Zami zambuleka kulabo engibathandayo. Labo abenza ububi, okungukuthi, labo engingabakhethile, abafanele ukuzamukela. Ngisho bezizwa, ngeke baqonde, ngoba uSathane wemboze amehlo abo futhi wabamba izinhliziyo zabo, wonakalisa bonke ubuntu babo. Kungani kuthiwa izenzo Zami ziyamangalisa futhi zihlakaniphile, nokuthi nginyakazisa konke okungisebenzelayo? Ngiyonikela labo abangamiswanga ngaphambili futhi nabangakhethwanga Yimi kuSathane ukuze abajezise futhi abakhohlakalise, futhi ngeke ngifake isandla ekubajeziseni; ngihlakaniphe ngale ndlela! Ngubani oke wacabanga ngalokhu? Ngaphandle kokufaka amandla nhlobo, umsebenzi Wami omkhulu ufeziwe, akunjalo?

Okwedlule: Isahluko 80

Okulandelayo: Isahluko 82

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Umsebenzi Nokungena (4)

Uma umuntu engakwazi ngempela ukungena ngokuvumelana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, ukuphila kwakhe kuyohluma ngokushesha njengamagatsha oqalo...

Indlela … (1)

Empilweni yabo, akekho umuntu owaziyo ukuthi hlobo luni lwezingqinamba azohlangabezana nazo, futhi akazi ukuthi ukulungiswa kuniazobhekana...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp