Isahluko 80

Konke kudinga ukukhuluma Nami kwangempela ukuze kukhanyiselwe futhi kukhanyiswe; ngaphezu kwalokho, kungalokhu kuphela lapho umoya ungaba nokuthula khona. Kungenjalo, ngeke kube nokuthula. Manje isifo esibi kakhulu phakathi kwenu ngukwehlukanisa ubuntu Bami obejwayelekile ebunkulunkulwini Bami obuphelele; ngaphezu kwalokho, iningi lenu ligcizelela ebuntwini Bami obejwayelekile, ngokungathi alazi nhlobo ukuthi futhi nginobunkulunkulu obuphelele. Lokhu kuyangihlambalaza! Niyazi? Isifo senu sibi ngendlela yokuthi uma ningaphuthumi nelulame niyobulawa yizandla Zami. Phambi Kwami uziphatha ngendlela eyodwa (ubonakala ungumuntu ohloniphekile; uthobile futhi unesineke), kodwa ngemuva Kwami uziphatha ngokwehluke ngokuphelele (uwumuntu ozenzisa ngokuphelele, ongeqotho futhi ongenakuzithiba, owenza noma yini ofuna ukuyenza, odala amaqembu, akhe imibuso ezimele, efisa ukukhaphela Mina), niyizimpumputhe! Vula amehlo akho akhohliswe nguSathane! Bheka ukuthi ngempela ngingubani! Awunamahloni! Awazi ukuthi izenzo Zami ziyamangalisa! Awukwazi ukuba Kwami namandla onke! Bekuyoshiwo ngobani ukuthi wenzela uKristu umsebenzi kodwa akasindisiwe? Awuyazi indawo oyidlalayo! Empeleni uza phambi Kwami uzifihlile ubukisa ngobuhle bakho, waze wayisihlupheki! Ngiyokuxosha endlini Yami, angilusebenzisi uhlobo lomuntu olunje ngoba angimmisanga ngaphambili futhi angimkhethanga.

Ngenza lokho engikushoyo, labo abenza ububi akufanele besabe. Angenzi okungalungile kunoma yimuphi umuntu. Ngihlala ngenza ngokohlelo Lwami, ngenza ngokokulunga Kwami. Ngoba labo abenza ububi babeyinzalo kaSathane kusuka ekudalweni, angibakhethanga, yilokho okuqondiwe ngokuthi “izingwe aziwaguquli amabala azo.” Ezindabeni isintu esingakwazi ukuziqonda, konke kwenziwe kwacaca futhi akukho okufihlakele Kimi. Mhlawumbe ungafihla okuthile emehlweni abantu abambalwa, uthole ukwethenjwa ngabantu abambalwa, kodwa Kimi akulula kanjalo. Ekugcineni awukwazi ukuphunyuka ekwahluleleni Kwami. Ukubuka kwesintu kunomkhawulo, ngisho labo abakwazi ukuqonda ingxenye encane yesimo samanje babalwa njengabanekhono elithile. Kimi konke kuqhubeka kahle, akukho okungivimbayo nakancane, ngoba konke kungaphansi kokulawula nokulungiselela Kwami. Ngubani ozolokotha angathobeli ukulawula Kwami! Ngubani ozolokotha aphazamise ukuphatha Kwami! Ngubani ozolokotha angethembeki noma angangithandi! Ngubani ozolokotha angitshele okungelona iqiniso, kodwa angitshele amanga aluhlaza! Akekho kubo oyophunyuka olakeni lwezandla Zami. Ngisho ngabe usunikezele, futhi uzimisele ukusolwa, futhi ungena emgodini ongenamkhawulo, ngeke ngikuyeke kalula. Kufanele ngikudonse emgodini ongenamkhawulo ukuze uphinde wedlule ekujeziseni Kwami okunolaka (ukuzonda okusezingeni eledlulele), ubone ukuthi ubalekela kuphi. Into engiyizonda kakhulu ukuhlukaniswa kobuntu Bami obejwayelekile ebunkulunkulwini Bami obuphelele.

Babusisiwe labo abethembekile Kimi, okungukuthi, babusisiwe labo abangibona njengoNkulunkulu Ngokwakhe ohlolisisa inhliziyo yomuntu. Nakanjani ngiyophindaphinda izibusiso zakho, ngikuvumele ukuba uthokozele izibusiso ezinhle embusweni Wami kuze kube phakade. Le yindlela esebenza kahle kakhulu yokuhlaza uSathane. Nokho, ningabi ngabangenasineke noma nikhathazeke kakhulu, kukhona isikhathi esibekwe Yimi sakho konke. Uma isikhathi esimiswe Yimi ngaphambili singakafiki, ngisho ngabe ngumzuzwana ngaphambi kokufika kwaso, ngeke ngenze lutho. Ngenza ngempela ngokufanele, angenzi ngaphandle kwesizathu. Esintwini angikhathazeki, ngiqine njengeNtaba iTaishan, kodwa ngabe awazi ukuthi nginguNkulunkulu onamandla onke Ngokwakhe? Ungaxhamazeli kakhulu, konke kusezandleni Zami. Konke kade kwalungiselelwa, bajahe kakhulu ukungisebenzela. Umhlaba wonke ubukeka ungahlelekile ngaphandle, kodwa ngokokubuka Kwami kuhamba kahle. Lokho enginilungiselele khona ngokwenu kuphela ukuba nikuthokozele, niyakubona lokhu? Ningagxambukeli ekuphatheni Kwami, ngiyokwenza bonke abantu nazo zonke izizwe zibone ukuba Kwami namandla onke kusuka ezenzweni Zami, babusise futhi badumise igama Lami elingcwele ngenxa yezenzo Zami ezimangalisayo. Ngoba ngithe akukho engikwenzayo okungenasisekelo, kodwa konke kugcwele ukuhlakanipha Kwami namandla Ami, kugcwele ukulunga nobukhosi Bami, futhi ngaphezu kwalokho nolaka Lwami.

Labo abavuka ngokushesha lapho bezwa amazwi Ami nakanjani bayokwamukela izibusiso Zami, nakanjani bayokwamukela ukuvikela nokunakekela Kwami, futhi ngeke bezwe ukwehlelwa ukusolwa; kunalokho, bayothokozela injabulo yomndeni. Uyakwazi lokhu? Ukuhlupheka kuphakade, kodwa injabulo iphakade ngokwengeziwe; kokubili kuyezwakala kusuka manje. Ukuthi uyahlupheka noma uzwa injabulo kuncike ekuthini unesimo somqondo esinjani ngenkathi uvuma isono sakho. Mayelana nokuthi ungomunye wabamiswe ngaphambili futhi bakhethwa Yimi, kufanele uqiniseke ngenxa yalokhu engikushilo. Ungabakhohlisa abantu, kodwa awukwazi ukukhohlisa Mina. Labo engibamise ngaphambili futhi ngabakhetha bayobusiswa kakhulu kusuka namuhla; labo engingabamisanga ngaphambili futhi engingabakhethile ngiyobasola ngesihluku kusuka namuhla. Lokhu kuyoba ngubufakazi Bami ngani. Labo ababusisiwe manje ngaphandle kokungabaza bayizithandwa Zami; labo abasolwayo, akudingi kushiwo ukuthi abamiswanga ngaphambili futhi abakhethiwe Yimi. Kufanele ucacelwe ngalokhu! Lokhu kusho ukuthi, uma lokhu okutholayo manje kungukubhekana Kwami nawe, uma kungamazwi Ami okwahlulela anesihluku, khona-ke uyazondwa futhi unyanywe enhliziyweni Yami futhi uyoba yilowo engimlahlayo. Uma wamukela ukududuza Kwami futhi wamukela ukondla Kwami ngokuphila, khona-ke ungowami, uyisithandwa Sami. Awukwazi ukunquma lokhu ngokusekelwe ekubonakaleni Kwami kwangaphandle. Ungalahlekelwa umqondo wakho ngalokhu!

Amazwi Ami akhuluma ngesimo sangempela sawo wonke umuntu. Ngabe niyakholwa ukuthi ngikhuluma nje nganoma yiziphi izihloko? Ukuthi ngisho noma yini engizwa kuthi angiyisho? Lutho! Kulo lonke izwi Lami kufihlwe ukuhlakanipha Kwami. Vele uthathe amazwi Ami njengeqiniso. Ngesikhathi esifushane, abakwamanye amazwe abafuna indlela yangempela bazongena. Ngaleso sikhathi nizokhungatheka futhi konke kuyofezeka ngaphandle kobunzima. Ngabe niyazi ukuthi nginguNkulunkulu onamandla onke? Lapho nizwa amazwi Ami niwakholwa ngokuqinile, akunjalo? Angiwenzi amaphutha, ingasaphathwa eyokwenza izinkulumo ezingeyizo, niyakwazi lokhu? Ngakho, ngigcizelele ngokuphindiwe ukuthi kufanele namukele ukuqeqesha Kwami ngokushesha, ukuze nibahole futhi nibeluse. Niyakwazi lokhu? Ngani ngiyobaphelelisa. Okubaluleke ngaphezulu, ngani ngiyobonakalisa izimpawu nezimangaliso ezinkulu, okungukuthi, phakathi kwalabo isintu esibabukela phansi ngikhethe iqembu labantu ukuba lingibonakalise, ukukhazimulisa igama Lami, ukungiphathela konke, ukubusa Nami njengamakhosi. Ngakho, ukuthi nginiqeqesha manje kungukuphatha okukhulu komhlaba; lokhu kuyinto emangalisayo isintu esingakwazi ukuyenza. Ngokuniphelelisa ngiyophonsa uSathane echibini lomlilo nesibabuli nasemgodini ongenamkhawulo, ngiphonse ngokuphelele phansi ekufeni udrako omkhulu obomvu, angaphindi avuke. Ngakho, bonke abaphonswa emgodini ongenamkhawulo bayinzalo kadrako omkhulu obomvu. Ngibazonda ngezinga eledlulele. Lokhu kulethwe Yimi, anikwazi ukukubona? Bonke labo abangalaleli, bonke abasebenzisa ubuqili nenkohliso badaluliwe. Abaziqhenyayo, abaziqhayisayo, abazibona ukuthi balungile, nabaziphakamisayo bayinzalo yengelosi enkulu futhi bafana kakhulu noSathane—bonke bayizitha Zami ezinkulu, baphikisana Nami. Kufanele ngibajezise ngamunye ukuze ngicishe inzondo enhliziyweni Yami. Ngiyokwenza lokhu entweni ngayinye, ngixazulule into ngayinye.

Manje, empeleni liyini ichibi lomlilo nesibabuli nomgodi ongenamkhawulo? Emcabangweni wesintu ichibi lomlilo nesibabuli yinto ethintekayo, kodwa isintu asazi ukuthi lokhu kuyincazelo eyiphutha kakhulu, nokho kusathatha isikhundla esithile emiqondweni yesintu. Ichibi lomlilo nesibabuli yisandla Sami sikhipha ukusola esintwini. Noma ngubani ophonswa echibini lomlilo nesibabuli ubulawe yisandla Sami. Imimoya, imiphefumulo, nemizimba yalaba bantu kuhlupheka kuze kube phakade. Yile incazelo yangempela yalokho engikushilo lapho ngithi konke kusezandleni Zami. Futhi uchazani umgodi ongenamkhawulo? Emicabangweni yomuntu kwaziwa ukuthi kungumgodi omkhulu ongenasiphetho futhi ojule ngokungaqondakali. Umgodi ongenamkhawulo wangempela yithonya likaSathane. Uma umuntu ewela ezandleni zikaSathane, lo muntu usemgodini ongenamkhawulo; ngisho angamila amaphiko ngeke akwazi ukundiza aphume. Ngakho, kubizwa ngomgodi ongenamkhawulo. Laba bantu bonke bayongeniswa ekusoleni okuphakade, engikulungiselele ngale ndlela.

Okwedlule: Isahluko 79

Okulandelayo: Isahluko 81

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Izehlakalo

Kuzo zonke izehlakalo zikaPetru, wabekezelela amakhulu ezivivinyo. Nakuba abantu namuhla beliqonda igama elithi ‘uvivinyo,’ abayiqondi...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp