Isahluko 82

Bonke bayesaba lapho bezwa amazwi Ami; bonke abantu bagcwele uvalo. Nesabani? Ngeke nginibulale! Kungenxa yokuthi nicindezelwa unembeza onecala; enikwenza ngemuva Kwami okungenalusizo kakhulu futhi akunamsebenzi. Lokhu kungenze nganizonda kakhulu ngendlela yokuthi ngifisa ngokuzimisela ukuthi ngabe ngiphonse labo engangingabamisanga ngaphambili nengangingabakhethanga emgodini ongenamkhawulo ukuze baphihlizwe babe yizicucu. Nokho, nginohlelo Lwami; nginezinhloso Zami. Ngizosindisa impilo yakho okwamanje, futhi ngingakuxoshi kuze kuphele ukungisebenzela kwakho. Angifuni ukubona izidalwa ezinje; ziyihlazo egameni Lami! Uyakwazi lokhu? Uyaqonda? Zihlupheki ezingenamsebenzi! Qondani lokhu ngokucacile! Lapho usetshenziswa Yimi engenza lokho futhi lapho ungasetshenziswa nakho kungenxa Yami. Konke kuhlelwa Yimi, futhi ezandleni Zami konke kuyalalela futhi kuhlelekile. Noma ngubani olokotha anyakaze ngesikhathi esingeyiso uyoshaywa awiswe yisandla Sami. Ngivame ukuthi “uyoshaywa awiswe”; ngabe ucabanga ukuthi lokho ngempela ngikwenza ngesandla Sami? Angidingi ukukwenza! Izenzo Zami aziyona inhlekisa njengoba isintu sicabanga. Kuqondweni lapho kuthiwa konke kuqalwa futhi kuphethwe ngamazwi Ami? Konke kuphethwa ngaphandle kokuphakamisa ngisho umunwe. Uyayiqonda incazelo yangempela yamazwi Ami?

Ngeke ngibasindise nhlobo labo abangenzela umsebenzi; abanasabelo embusweni Wami. Lokhu kungenxa yokuthi laba bantu balibala yizindaba zangaphandle kunokwenza intando Yami. Nakuba ngibasebenzisa manje, empeleni bangabantu engibazonda kakhulu; abantu engibenyanya kakhulu. Namuhla, ngithanda noma ngubani ongenza intando Yami, noma ngubani ongakhombisa ukucabangela imithwalo Yami, nanoma ngubani onganikela konke okwakhe ngenxa Yami ngenhliziyo eqinisile nobuqotho, Ngiyohlala njalo ngibakhanyisela, futhi ngingabavumeli basuke Kimi. Ngivame ukuthi, “Kulabo abazikhandla ngobuqotho Ngami, ngokuqinisekile ngiyonibusisa kakhulu.” “Ukubusisa” kubhekise kuphi? Uyazi? Mayelana nomsebenzi wamanje woMoya oNgcwele, kubhekisela emithwalweni engikunika yona. Bonke labo abakwazi ukuthwala umthwalo webandla, abazinikela ngobuqotho ngenxa Yami, imithwalo yabo nobuqotho babo kuyisibusiso Kimi. Ngaphezu kwalokho, izambulo Zami kubona nazo ziyisibusiso esivela Kimi. Lokhu kungenxa yokuthi labo abangenamthwalo manje abanqunyelwe kusengaphambili futhi abakhethiwe Yimi; iziqalekiso Zami sezehlele phezu kwabo. Ngamanye amazwi, labo engibanqumele kusengaphambili nengibakhethile banesabelo ezingxenyeni ezinhle zalokho engikushilo, kuyilapho labo engingabanqumele kusengaphambili nengingabakhethile bayohlanganyela kuphela ezingxenyeni ezimbi zamazwi Ami. Lapho amazwi Ami ekhulunywa ngokwengeziwe, aqondwa ngokwengeziwe; lapho ngiwakhuluma ngokwengeziwe, acaca ngokwengeziwe. Bonke abantu kulabo abangamaqili nabanenkohliso, futhi engingabanqumele kusengaphambili, baqalekiswa Yimi ngaphambi kokudalwa komhlaba. Kungani kuthiwa ngalowo nyaka, inyanga, usuku, ngisho nehora, umzuzu, nomzuzwana wokuzalwa kwenu konke kuhlelwe ngokufanele Yimi? Kade nganquma ukuthi ngobani abayothola isikhundla samadodana angamazibulo. Basemehlweni Ami; kade babonwa Yimi njengegugu, futhi kade baba nendawo enhliziyweni Yami. Lonke izwi engilikhulumayo linesisindo futhi liphethe imiqondo Yami. Umuntu akalutho! Ngaphandle kwalabo abambalwa engibathandayo abanesikhundla samadodana angamazibulo, yibaphi abambalwa abakhombisa ukucabangela intando Yami? Anakuphi ukubaluleka amadodana Ami? Abantu Bami babaluleke ngani? Esikhathini esedlule, igama elithi “Amadodana Ami” laliyigama lamadodana Ami angamazibulo, kodwa lawo madodana Ami nabantu Bami abangalazi ihlazo bacabanga ukuthi kwakuyigama lokukhuluma ngabo ngokubahlonipha. Ningadlali ngokungenamahloni indawo yamadodana Ami angamazibulo. Ingabe sinifanele lesi siqu? Namuhla okuyibona kuphela abaqinisekiswe yilabo ababekwe ezikhundleni ezibalulekile phambi Kwami; laba bantu bathole isikhundla samadodana angamazibulo. Sebenesabelo esihlalweni Sami sobukhosi, umqhele Wami, inkazimulo Yami, nombuso Wami. Konke kulungiselelwe ngobunono Yimi. Bonke labo abamukela isikhundla samadodana angamazibulo namuhla bezwe ubuhlungu, ukushushiswa, nobunzima obukhulu, kuhlanganise nalokho abahlangane nakho emindenini yabo kusuka bezalwa, amathemba abo ekusasa, umsebenzi, nomshado. La madodana angamazibulo awasizuzanga lesi sikhundla ngaphandle kokukhokha inani elithile; kunalokho, sebedlule kuzo zonke ingxenye zempilo ezehlukene: ezinhle nezimbi, ezinzima nezijabulisayo. Bonke labo ngaphambili abebethathelwa phezulu ngabantu bomhlaba, nabaphila ngokuthokomala ekhaya, abanasabelo emadodaneni angamazibulo. Abafanele ukuba ngamadodana angamazibulo; bahlaza igama Lami, angibafuni nhlobo. Amadodana Ami nabantu Bami engibakhethile, banedumela elihle futhi emhlabeni, kodwa basilela kakhulu emadodaneni Ami angamazibulo. Manje ngisebenzisa abantu abathile, kodwa phakathi kwabo, abaningi abafanele ngisho ukubizwa ngabantu Bami, bangabafanelwe ukubhubha okuphakade; basetshenziswa ukungisebenzela isikhashana, hhayi ukusetshenziswa isikhathi eside. Labo abangabokusetshenziswa isikhathi eside sebenqunyiwe ekujuleni kwenhliziyo Yami. Lokho kusho ukuthi, labo engibabeka esikhundleni esibalulekile yilabo engibathandayo futhi okudala ngaqala ukubasebenzisa. Ngamanye amazwi, umsebenzi wabo usuvele ubekiwe. Mayelana nalabo engibenyanyayo, esigabeni samanje basetshenziswa okwesikhashana nje. Lapho kufika abakwamanye amazwe, amadodana angamazibulo ayokwambulwa ngokucacile kini ngaleso sikhathi.

Namuhla ngifuna ukuthi nikhule ngokushesha futhi nikhombise ukucabangela umthwalo Wami. Lo mthwalo awusindi ngokwedlulele, futhi ngizokwenza ukuba nenze lokho kuphela okusemandleni enu. Ngiyasazi isiqu esingokomoya senu; ngiyayazi imisebenzi eningayenza. Ngiyakwazi konke lokhu, futhi ngiyaziqonda lezi zinto; ngifisa nje ukuthi nina, madodana Ami, nizithibe ngokuzinikela futhi nithande ngempela lokho engikuthandayo, nizonde lokho engikuzondayo, nenze lokho engikwenzayo, futhi nisho lokho engikushoyo. Ningalawulwa yindawo, ukwakheka komhlaba, isikhathi, noma yimuphi umuntu. Ngifisa ukuba imimoya yenu ikhululeke, yonke indawo, futhi lowo nolowo kinina akwazi ukuma esikhundleni samadodana angamazibulo. Ngubani onikela bonke ubuyena Kimi namuhla? Ngubani ozikhandlela Mina? Ngubani obheka emini nasebusuku ngenxa Yami? Ngubani ongiphathela izindaba zekhaya Lami? Ngubani onginciphisela umthwalo osemahlombe Ami? Abawona yini amadodana Ami? Konke engikwenzayo ngokokuphelelisa amadodana Ami futhi kungokokusebenzela amadodana Ami. Niyaqonda? Konke kungenxa yamadodana Ami angamazibulo, futhi angenzi maphutha. Ungacabangi ukuthi ngahlulela abantu ngokungeyikho, futhi ungacabangi ukuthi ngikubukela phansi. Ungacabangi ukuthi ngisebenzisa kancane ithalente elikhulu, noma ukuthi ngenza iphutha ngokungakunqumeli kusengaphambili. Akusinjalo; ukuthi awukufanele! Ingabe uyakwazi lokho? Manje ngizokuqinisekisela izinto ezithile: Noma ngubani ovama ukuvusa ulaka Lwami, noma ngubani ovama ukuqondwa ukugxeka nokubheka Kwami, ngokuqinisekile uzothola inzondo Yami. Abantu abanjalo nakanjani bayofa—lokhu kuqoshwe etsheni. Ngithe ngeke ngisabhekana namadodana Ami angamazibulo, ngoba laba bantu sebedlulile ezilingweni Zami ezinzima futhi bathole ukuvunywa Yimi. Noma ngubani engimbheka ngokungenamusa uyobhekana nengozi. Ingabe awesabi? Abaningi bayofa lapho nje amazwi Ami ephuma emlonyeni Wami. Nokho, abanye basanake inyama yabo; ngukuthi nje umoya wabo ufile. Inkomba ecace kakhulu ukuthi abanawo umsebenzi woMoya oNgcwele futhi akukho okubavimbayo. (Sebekhohlakaliswe nguSathane kwaze kwaba sezingeni elijulile.) Noma nini lapho inyama yabo icishwa, kwenzeka ngokuhlela Kwami okufanele futhi ngesikhathi engisinqumile. Ukufa kwabo emoyeni ngeke kungenzele msebenzi omkhulu; ngiyosebenzisa inyama yabo ukukhombisa ukumangalisa kwezenzo Zami. Kusuka kulokhu abantu bayokholwa; bayodumisa ngokungapheli, kanti ngeke kube khona ongenanhlonipho Kimi, futhi ngeke kube khona muntu ongangesabi. Angiphathi nomncane umniningwane kalula; bonke kufanele baphile noma bafe ngenxa Yami, futhi akekho ongashiya ngaphambi kokungenzela umsebenzi. Ngisho uSathane akakwazi ukubuyela emgodini ongenamkhawulo engakangenzeli umsebenzi. Sonke isinyathelo engisithathayo siqinile futhi siphephile futhi sisemhlabathini oqinile; akukho sinyathelo engisithathayo esikha phezulu, asikho nakancane.

Ngubani ongalokotha aziqhathanise Nami? Ngubani olokotha aphikisane Nami? Ngiyokushaya phansi ngokushesha! Ngeke ngishiye mzila, futhi inyama yakho iyobhujiswa; lokhu akungatshazwa. Lapho ngisho lesi zinto. ngizenza ngokushesha, futhi ngeke kube nokubuyela emuva. Umhlaba uyabhidlika usuku ngosuku, nesintu siyabhubha usuku ngosuku. Umbuso Wami uthatha isimo usuku ngosuku namadodana Ami angamazibulo ayakhula usuku ngosuku. Ulaka Lwami luyakhula usuku ngosuku. Ukusola Kwami kuba nzima ngokwengeziwe usuku ngosuku, futhi amazwi Ami aba nesihluku usuku ngosuku. Nisalindele ukuthi ngikhulume kini ngolimi oluthambile, iphimbo Lami libe lula, kodwa cabangani futhi! Kuya nokuthi ngibhekene nobani. Kulabo engibathandayo, iphimbo Lami lithambile, lihlala liduduza, kodwa kini, ngingaba nesihluku nokwahlulela kuphela, ngenezele phezu kwalokhu ukusola nolaka. Ngokungazi, isimo emazweni onke omhlaba siya ngokuya sishuba, usuku ngosuku sibhidlika, usuku ngosuku siwela enxushunxushwini. Abaholi bezwe ngalinye bonke bethemba ukuzuza amandla ekugcineni. Abakulindele, kodwa ukusola Kwami sekuphezu kwabo. Bafuna ukuthatha amandla Ami—kodwa bayaphupha kuphela! Ngisho umholi weZizwe Ezihlangene kufanele acele intethelelo Kimi. Izenzo ezimbi azenzile ziningi kakhulu. Manje yisikhathi sokusola, futhi ngeke ngimyeke kalula. Bonke labo abasemandleni kufanele bethule imiqhele yabo; Yimi kuphela engifanele ukubusa phezu kwazo zonke izinto. Yonke into incike Kimi—konke, kuhlanganise abambalwa bakwamanye amazwe. Ngiyobashaya ngokushesha labo abangicubungulayo, ngoba umsebenzi Wami usufinyelele lapha. Nsuku zonke kukhona isambulo esisha, nsuku zonke kunokukhanya okusha. Konke kuya ngokuya kuphelela. Usuku lokugcina lukaSathane luya ngokuya lusondela futhi lucaca ngokwengeziwe kunakho konke okwedlule.

Okwedlule: Isahluko 81

Okulandelayo: Isahluko 83

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Umsebenzi Nokungena (2)

Umsebenzi kanye nokungena kwenu akukuhle neze; umuntu akagxili kakhulu endleleni yokusebenza futhi unokungacopheleli nakakhulu mayelana...

Ababi Nakanjani Bayojeziswa

Ukuhlola ukuthi konke okwenzayo kulungile yini, nokuthi uNkulunkulu uyazibona yini zonke izenzo zakho, kuyimiyalo yokuziphatha yalabo...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp