Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe

Umsebenzi KaNkulunkulu kanye Nezenzo Zomuntu

Umsebenzi kaNkulunkulu kumuntu ungehlukaniswe nomuntu uqobo, ngoba umuntu uwumsebenzi Wakhe, futhi nguye kuphela isidalwa esenziwe uNkulunkulu esingafakaza kuNkulunkulu. Impilo yomuntu kanye nayo yonke imisebenzi yomuntu akunakwehlukaniswa noNkulunkulu, futhi konke kulawulwa izandla zikaNkulunkulu, futhi kungaze kuthiwe akekho umuntu ophila engancikanga kuNkulunkulu. Akekho umuntu ongakuphika lokhu, ngoba kuyiqiniso. Konke okwenziwa uNkulunkulu ukwenzela ukuthi kuzuze isintu, futhi kuqondiswe emaqhingeni kaSathane. Konke okudingwa umuntu kuvela kuNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uwumthombo wempilo yomuntu. Ngakho, umuntu akanakuqhelelana noNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu akakaze abe nenhloso yokuziqhelelanisa nomuntu. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu uwenzela isintu sisonke, futhi imicabango Yakhe ihlala imihle. Ngakho kumuntu, umsebenzi kaNkulunkulu kanye nemicabango kaNkulunkulu (okuyintando kaNkulunkulu) konke "kuyimibono" okumele yaziwe umuntu. Imibono enjalo iphinde iphathwe uNkulunkulu, futhi umsebenzi ongenziwe umuntu. Okudingwa uNkulunkulu kumuntu wukuthi enze umsebenzi Wakhe, khona manjalo, ibe ibizwa ngokuthi "izenzo" zomuntu. Imibono iwumsebenzi kaNkulunkulu Uqobo, noma iyintando Yakhe ngesintu noma izinhloso kanye nokubaluleka koMsebenzi Wakhe. Kungaphinde kuthiwe imibono iyingxenye yezokuphatha, ngoba lokhu kuphatha kungumsebenzi kaNkulunkulu, futhi kuqondiswe kumuntu, okusho ukuthi lokho kuwumsebenzi owenziwa uNkulunkulu kumuntu. Lo msebenzi uwubufakazi kanye nendlela umuntu azi ngayo uNkulunkulu, futhi usemqoka kumuntu. Uma, esikhundleni sokunaka ulwazi lomsebenzi kaNkulunkulu, abantu benaka izimfundiso ngokukholelwa kuNkulunkulu kuphela, noma imininingwane engatheni nengabalulekile, kusho ukuthi ngeke baze bamazi uNkulunkulu, futhi, phezu kwalokho, ngeke baze bakulangazelele ukuthandwa nguNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uwusizo olukhulu kakhulu olwazini lomuntu ngoNkulunkulu, futhi ubizwa ngokuthi imibono. Le mibono iwumsebenzi kaNkulunkulu, intando kaNkulunkulu, futhi izinhloso nokubalulekile emsebenzini kaNkulunkulu; konke kuwusizo kumuntu. Izenzo zisho lokho okumele kwenziwe umuntu, lokho okumele kwenziwe izidalwa ezilandela uNkulunkulu. Kuphinde kube wumsebenzi womuntu. Okumele kwenziwe umuntu akusiyo into eyayiqondwa umuntu kusukela ekuqaleni, kodwa yilokho okudingekayo uNkulunkulu akwenza kumuntu ngenkathi enza umsebenzi Wakhe. Lezi zidingo ziye zijule kancane kancane futhi zikhushulwe ngenkathi uNkulunkulu enza umsebenzi. Isibonelo, Ngenkathi Yomthetho, kwakumele umuntu alandele umthetho, futhi Ngenkathi Yomusa, umuntu kwadingeka ukuthi athwale isiphambano. Inkathi Yombuso yehlukile: Okudingeka kumuntu kungaphezu kwalokho okwakudingeka Ngenkathi Yomthetho Nangenkathi Yomusa. Ngenkathi imibono ikhushulwa, okudingeka kumuntu kuba sezingeni eliphakeme, futhi kuba sobala kakhulu futhi kube ngokwempela. Kanjalo, imibono iba yinto yangempela kakhulu. Le mibono yangempela eminingi idala ukuthi umuntu alalele uNkulunkulu kuphela, kodwa, phezu kwalokho, yakha ulwazi lwakhe ngoNkulunkulu.

Uma kuqhathaniswa neminyaka edlule, umsebenzi kaNkulunkulu Ngenkathi Yombuso uyinto engenzeka kalula, uqondiswe kakhulu kulokho okubalulekile ngomuntu kanye nasekuguquleni isimo sakhe, futhi akwazi kangcono ukuba wufakazi kaNkulunkulu Uqobo kubo bonke Abamlandelayo. Ngamanye amazwi, Ngenkathi Yombuso, njengoba Esebenza, uNkulunkulu Uziveza kakhulu kumuntu ngaphezu kwalokho ake akwenza ngaphambilini, okusho ukuthi imibono okumele yaziwe ngabantu iphakeme kakhulu kuneyesikhathi sangaphambilini. Ngenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu kubantu ungene endaweni okungakaze kungenwe kuyo, imibono eyaziwa abantu Ngenkathi Yombuso iphakeme kunawo wonke umsebenzi wokuphatha. Umsebenzi kaNkulunkulu sewungene endaweni okungakaze kungene kuyo, ngakho imibono eyaziwa abantu seyibe yimibono ephakeme kunayo yonke, futhi izenzo zabantu ezivele ngayo nazo ziphakeme kunesikhathi sangaphambilini, ngoba izenzo zomuntu zishintsha ngezigaba nemibono, futhi ukulungisiswa kwemibono nakho kuveza ukulungisiswa kwalokho okudingeka kumuntu. Kuzothi lapho konke ukuphatha kukaNkulunkulu sekufika lapho kuzoma khona, kanjalo nezenzo zomuntu zizophela, futhi ngaphandle komsebenzi kaNkulunkulu, umuntu uzophoqeleka ukuthi agcine imfundiso yesikhathi sangaphambilini, kungenjalo uyophelelwa umgodi wokucasha. Ngaphandle kwemibono emisha, akuzukuba khona zenzo ezintsha ezizokwenziwa umuntu, ngaphandle kwemibono ephelele, akuzukuba khona zenzo ezilungisisiwe ezizokwenziwa umuntu; ngaphandle kwemibono ephakeme, akuzukuba khona zenzo eziphakeme ezenziwa umuntu. Izenzo zomuntu ziguqula izinyathelo zikaNkulunkulu, futhi, kanjalo, ulwazi kanye nalokho umuntu abhekana nakho kuguquka ngokomsebenzi kaNkulunkulu. Noma ngabe umuntu ukwazi ukwenzani, nalapho angeqhelaniswe noNkulunkulu, futhi uma uNkulunkulu bengase ayeke ukusebenza nje isikhashana, umuntu angafa ngaleso sikhathi ngenxa yolaka lwakhe. Umuntu akanalutho angakloloda ngalo, ngoba noma lungaphakama kangakanani ulwazi lomuntu namuhla, noma lunganzulu kangakanani ngalokho adlule kukho ngaphambilini, lungeqhelaniswe nomsebenzi kaNkulunkulu - ngoba izenzo zomuntu, kanye nalokho okumele akufune ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu, kungehlukaniswe nemibono. Yonke imisebenzi kaNkulunkulu iyimibono okumele yaziwe umuntu, imibono elandela lokho okulindelekile kumuntu okufanele okungokukaNkulunkulu. Ngaphandle kwale mibono njengesisekelo, umuntu bengeke aze akwazi ukwenza lutho, noma bengeke umuntu akwazi ukulandela uNkulunkulu engakhononi. Uma umuntu engamazi uNkulunkulu noma engayiqondi intando kaNkulunkulu, ngabe konke okwenziwa umuntu kuyize leze, futhi bekungeke kukwazi ukugunyazwa uNkulunkulu. Noma ngabe iziphiwo zomuntu ziningi kangakanani, nalapho angeqhelaniswe nomsebenzi kaNkulunkulu kanye nokuholwa uNkulunkulu. Ngisho zingazihle kangakanani noma zingaba ziningi kangakani izenzo zomuntu, ngeke zize zikwazi ukuthatha indawo yomsebenzi kaNkulunkulu. Ngakho, ayikho nhlobo indlela izenzo zomuntu ezingaqhelaniswa ngayo nemibono . Labo abangazange bamukele imibono emisha abanazo izenzo ezintsha. Izenzo zabo azincikene neqiniso ngoba azizilandeli izimfundiso futhi zigcina umthetho ofile; azinamibono nhlobo, futhi ngenxa yalokho, azenzi lutho ngalokho okwenzeka esikhathini esisha. Balahlekelwe imibono, futhi ngokwenza njalo balahlekelwe umsebenzi kaMoya Oyingcwele, futhi balahlekelwe iqiniso. Labo abangenalo iqiniso balandela into engekho, banemvelaphi kuSathane. Noma ngabe umuntu uwuhlobo luni lomuntu, ngeke akwazi ukungabi nemibono yomsebenzi kaNkulunkulu, futhi ngeke azuze ebukhoneni bukaMoya Oyingcwele; uma umuntu eselahlekelwa imibono, uqonda iHayidesi ngaleso sikhathi futhi aphile ebumnyameni. Abantu abangenayo imibono yilabo abalandela uNkulunkulu ngendlela yobuwula, bayilabo abasukile emsebenzini kaMoya Oyingcwele futhi abaphila esihogweni. Abantu abanjalo abalilandeli iqiniso, futhi balengisa igama likaNkulunkulu njengophawu nje. Labo abangawazi umsebenzi kaMoya Oyingcwele, abangabazi ubuntu bukaNkulunkulu, abangazazi izigaba ezintathu zomsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu kukonke - abayazi imibono kaNkulunkulu, futhi abanalo iqiniso. Futhi ngabe labo abangenalo iqiniso bangabezi bobubi? Labo abazimisele ngokwenza iqiniso, abazimisele ngokufuna ulwazi ngoNkulunkulu, ababambisene noNkulunkulu bayibantu abenza imibono ibe yisisekelo sabo. Bagunyazwe uNkulunkulu ngoba basebenzisana noNkulunkulu, futhi yilokhu kuhambisana okumele kubonakale kubantu ngezenzo.

Imibono iqukethe izindlela eziningi okumele zisungulwe. Okuphathekayo okufuneka kubantu kuphinde kuqukathwe yimibono, njengoba kuwumsebenzi kaNkulunkulu okumele waziwe abantu. Ngaphambilini, ngesikhathi semihlangano ekhethekile noma imihlangano emikhulu eyayibanjwa ezindaweni ezihlukahlukene, kwakukhulunywa ngokukodwa endleleni yezenzo. Lezi zenzo kwakuba yilezo ezenziwa Ngenkathi Yomusa, futhi zazingavamile ukuxhumana nolwazi ngoNkulunkulu, ngoba imibono Yesinkathi somusa kwakuwumbono ngokubethelwa kukaJesu kuphela, futhi yayingekho imibono emikhulu. Umuntu kwakufanele azi kabanzi ngomsebenzi Wakhe wokuhlengwa kwesintu ngokubethelwa, ngakho Ngenkathi Yomusa yayingekho eminye imibono eyayaziwa umuntu. Ngale ndlela, umuntu unolwazi olungaphelele ngoNkulunkulu, futhi ingxenye yolwazi ngothando lukaJesu kanye nozwelo, kwakunezinto ezimbalwa ezilula nezidabukisayo okwakumele azenze, izinto ezaziqhelelene kakhulu nesikhathi sanamuhla. Ngaphambilini, noma ngabe kwakuhlangenwe ngayiphi indlela, umuntu wayengakwazi ukukhuluma ngolwazi lomsebenzi kaNkulunkulu, ebe engakwazi nokusho ngokucacile ukuthi ngeyiphi indlela umuntu okwakumele ayithathe. Wayedamane engezela imininingwane elula esisekelweni sokulalela nokubekezela; kwakungekho shintsho olwalutheni kulokho okwakubalulekile kumuntu ezenzweni zakhe, ngoba ngaso leso sikhathi uNkulunkulu akazange enze msebenzi omusha, futhi ayekudinga nje kumuntu kwakuwukulalela nokubekezela, noma ukuthwala isiphambano. Ngaphandle kwalezi zenzo, ayikho imibono engaphezu kwokubethelewa kukaJesu. Ngaphambilini, kwakungakhulunywa ngeminye imibono ngoba uNkulunkulu wayengazange awenze umsebenzi omkhulu, futhi wayefuna okumbalwa kumuntu. Ngale ndlela, ngisho noma umuntu wayenzeni, wayengakwazi ukuphula lezi zibopho, izibopho ezazilula futhi kuyizinto okulula ukuthi umuntu azenze. Namuhla ngikhuluma ngeminye imibono ngoba namuhla, kwenziwa umsebenzi omningi, umsebenzi ophindaphindeke kaningi kunalowo Wenkathi Yomthetho kanye Nenkathi Yomusa. Okudingekayo kumuntu, nakho, kuphindaphindeke kaningi kunezinkathi zakudala. Uma umuntu ehluleka ukwazi lo msebenzi ngokugcwele, kuyobe kusho ukuthi awukho semqoka; kungathiwa umuntu ubhekene nobunzima bokwazi ngokugcwele umsebenzi walolu hlobo uma enganikelanga ngaso sonke isikhathi sakhe ukuthi azame ukuthola lo lwazi. Emsebenzini wokuphokophela, ukukhuluma ngendlela yokwenza kuphela kungenza umuntu ahluleke impela ukufinyelela kulokho aphokophele kukho. Ukukhuluma ngemibono okungatheni, kube kungadingeke lutho kumuntu, nakho kungenza kungafinyeleleki empokophelweni yomuntu. Uma kungakhulunywanga luthi ngendlela yokwenza, kuyodala ukuthi ingabikho indlela yokuchoboza isithende somuntu, noma ukukhipha ukuqonda komuntu, futhi angeke kuphunyelelwe nhlobo ekunqobeni umuntu. Imibono yiyo eyithuluzi elibalulekile empokophelweni yomuntu, nokho uma ngabe beyingekho indlela ngaphandle kwemibono, bekuyosho ukuthi umuntu akazukuba nandlela yokulandela, futhi akazukuba nayo indlela yokungena. Lokhu bekulokhu kuwumgomo womsebenzi kaNkulunkulu kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni: Emibonweni kunalokho okwenziwayo, ngakho futhi kunemibono edalelwe lowo msebenzi kuphela. Izinga lokushintsha empilweni yomuntu kanye nasesimweni sakhe kuhambisana noshintsho lwemibono. Ukuba umuntu bethembela emizamweni yakhe kuphela, ngabe impela bekuyoba nzima ukuthi aphumelele ekuguqukeni kakhulu. Imibono ikhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu Uqobo kanye nokuphathwa kukaNkulunkulu. Isenzo simayelana nendlela umuntu enza ngayo, kanye nendlela yobukhona bomuntu; kukho konke ukuphatha kukaNkulunkulu, ubudlelwano phakathi kwemibono kanye nezenzo kuwubudlelwano phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Uma beyingase isuswe imibono, noma ukuba bekukhulunywa ngayo ibe ingenziwa, noma ukuba bekuyimibono nje kube ukwenza komuntu kungekkho, bekuyobe lezo zinto zingethathwe njengokuphatha kukaNkulunkulu, futhi bekungethiwe umsebenzi kaNkulunkulu wenzelwe isintu; ngale ndlela, umsebenzi womuntu bekungeve kuvukuthi bewuzoqedwa, kodwa bewuzobe uphikisa inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu. Ukuba, kwasekuqaleni kuze kube sekugcineni, umuntu kwakudingeka nje ukuze enze, ngaphandle kokubandakanya umsebenzi kaNkulunkulu, futhi, phezu kwalokho, ukuba umuntu bekungadingeki ukuthi azi umsebenzi kaNkulunkulu, bekuyoba kuncane kakhulu okubizwa ngokuphatha kukaNkulunkulu. Ukuba umuntu bengamazi uNkulunkulu, futhi eyishaya indiva intando kaNkulunkulu, futhi eqhubeka nezenzo zakhe engaboni enza ngendlela engasile nengaqondile, ubengeke aze abe yisidalwa esifaneleke ngokugcwele. Futhi, lezi zinto ezimbili zingehlukaniseke. Ukuba bekunomsebenzi kaNkulunkulu kuphela, okuwukuthi, ukuba bekunemibono kuphela futhi ukuba bekungekho ukusebenzisana noma okwenziwa umuntu, lezi zinto bezingebizwe ngokuthi ukuphatha kukaNkulunkulu. Ukuba bekunezenzo kanye nokungena komuntu kuphela, noma ngabe indlela umuntu angena kuyo iphakeme kangakanani, nalokhu, bekungeke kwamukeleke. Ukungena komuntu kumele kushintshe kancane kancane ngokuhambisana nomsebenzi kanye nemibono; kungeshitshe ngokwakhe. Imigomo yezenzo zomuntu ayikho mahhala futhi inezithiyo, kodwa phansi kwezibopho ezithile. Imigomo enjalo iyashintsha ngokwezigaba kanye nemibono yomsebenzi. Ngakho ukuphathwa komsebenzi kaNkulunkulu kugcina sekuwumsebenzi kaNkulunkulu kanye nezenzo zomuntu.

Ukuphathwa komsebenzi kubonakala ngenxa yesintu, okusho ukuthi kwadalwa ubukhona besintu. Kwakungekho ukuphatha ngaphambi kwesintu, noma ekuqaleni, ngenkathi kudalwa amazulu nomhlaba. Ukuba, kuwo wonke umsebenzi kaNkulunkulu, zazingekho izenzo ezazingaba yinzuzo kumuntu, okuwukuthi, uma uNkulunkulu wayengazenzanga izidingo ezifanele isintu esikhohlakele (ukuba, emsebenzini owenziwa uNkulunkulu, beyingekho indlela efanele izenzo zomuntu), kusho ukuthi lo msebenzi bewungebizwe ngokuphatha kukaNkulunkulu. Ukuba umsebenzi kaNkulunkulu uwonke bewungabandakanaya ukutshela isintu esikhohlakele ngendlela yokuqhubeka nezenzo zaso, futhi uNkulunkulu engaqhubekanga nebhizinisi Lakhe, futhi engabonakalisanga ukunganqobeki Kwakhe noma ubuhlakani, bekuyosho ukuthi noma kungaphakama kangakanani okudingwa uNkulunkulu kumuntu, ngisho uNkulunkulu bengaphila isikhathi esingakanani phakathi komuntu, umuntu bengeke abone luto ngesimo sikaNkulunkulu; ukuba bekunjalo, umsebenzi walolu hlobo bewungeke ufaneleke ukubizwa ngokuphatha kukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, umsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu wumsebenzi owenziwa uNkulunkulu, futhi wonke umsebenzi wenziwa ngaphansi kweso likaNkulunkulu yilabo abafunyenwe uNkulunkulu. Umsebenzi onjalo ungafinyezwa ngokuthi uwukuphatha, futhi kushiwo umsebenzi kaNkulunkulu ophakathi kwabantu, kanjalo nokubambisana okuphakathi Kwakhe kanye nalabo Abamlandelayo; konke lokhu kuhlanganisiwe kungabizwa ngokuphatha. Lapha, umsebenzi kaNkulunkulu ubizwa ngemibono, futhi ukusebenzisana nomuntu kubizwa ngezenzo. Uma umsebenzi kaNkulunkulu uphakeme (okusho, imibono ephakeme), isimo sikaNkulunkulu naso sizocaciswa kumuntu, futhi lokho kuphambana kakhulu nokuqonda komuntu, futhi uma nezenzo zizophakama kakhulu kanjalo nokusebenzisana nomuntu. Uma kudingeka okuphakeme kumuntu, nomsebenzi kaNkulunkulu uyanda ube uphambana nokuqonda komuntu, ngenxa yezilingo zomuntu, kanye nemigomo okudingeka ukuthi ahlangabezane nayo, nayo iye iphakame. Uma sekuqedwa lo msebenzi, yonke imibono iyobe seyiqediwe, futhi lokho okudingeka kumuntu sekwenziwa kuyobe sekufinyelele ekulungisisweni. Lesi kuyobe futhi kuyisikhathi lapho konke kuyobekwa ngokwezinhlobo ezahlukene, ngoba lokho obekumele kwaziwe umuntu uyobe esekhonjisiwe khona. Ngakho, uma imibono ifinyelela emkhawulweni yabo, umsebenzi nawo uyobe sewubheke ngasekupheleni, futhi izenzo zomuntu nazo ziyobe sezifike ekupheleni. Izenzo zomuntu zisuselwa emsebenzini kaNkulunkulu, futhi ukuphatha kukaNkulunkulu kubonakaliswa ngokugcwele ngenxa yezenzo zomuntu kanye nokubambisana komuntu. Umuntu ungumsebenzi kaNkulunkulu aziqhenya ngawo, kanye notho lomsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu uwonke, futhi uphinde abe umkhiqizo wokuphatha kukaNkulunkulu uwonke. Ukuba uNkulunkulu besebenza yedwa, ngaphandle kokubambisana nomuntu, bekungeke kube khona lutho obekuyokhazimulisa umsebenzi Wakhe uwonke, futhi ngale ndlela bekungeke kube khona ngisho okukodwa obekuzobonakalisa ukubaluleka kokuphatha kukaNkulunkulu. Bekuyoba ngokukhetha utho olufanele lwangaphandle komsebenzi kaNkulunkulu kuphela, futhi okungabonakalisa lo msebenzi, futhi kufakazele ukunqobeki nobuhlakani baso, bekungeke kuphumelele ukufinyelela enhlosweni yokuphatha kukaNkulunkulu, kanye nokufinyelela enhlosweni yokusebenzisa lo msebenzi ukuze uSathane anqotshwe nya. Ngakho, umuntu uyingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu ongenqotshwe, futhi umuntu kuphela ongenza ukuphatha kukaNkulunkulu kuthele izithelo futhi kufinyelele enhlosweni ngqangi yakho; ngaphandle komuntu, akukho okunye okuphilayo okungadlala le ndima. Uma umuntu engaba isikhazimuliso somsebenzi wokuphatha, bekuyoqedwa nya ukungalaleli kwesintu esikhohlakele. Lokhu kubiza ukuthi umuntu enze okufanele ngezikhathi ezahlukene, nokuthi uNkulunkulu enze umsebenzi ohambisana nalokho kumuntu. Yingale ndlela kuphela okuyotholakala iqulu labantu abayokhazimulisa ukuphathwa komsebenzi. Umsebenzi kaNkulunkulu phakathi kwabantu ungebe wubufakazi ngoNkulunkulu Uqobo ngokusebenzisa umsebenzi kaNkulunkulu uwodwa; lobo bufakazi nabo budinga abantu abaphilayo abafanelwe umsebenzi Wakhe ukuze lokhu kube yimpumelelo. UNkulunkulu uyoqala asebenze kulaba bantu, okuyobonakaliswa umsebenzi Wakhe ngqo, futhi ngalokhu lobo bufakazi buyotholakala phakathi kwezidalwa. Futhi ngalokhu, uNkulunkulu uyobe esephumelele emsebenzini Wakhe. UNkulunkulu akasebenzi yedwa ukuze anqobe uSathane ngoba angebe nobufakazi obuqonde ngqo Kuye phakathi kwezidalwa. Ukuba Ubeyokwenza njalo, beyingeke ibe khona nhlobo indlela yokwenza umuntu akholwe, ngakho uNkulunkulu kumele asebenze kumuntu ukuze amunqobe, futhi ngalokho Uyokwazi ukuthola ubufakazi phakathi kwazo zonke izidalwa. Ukuba uNkulunkulu eyedwa ubezosebenza, futhi ukuba bekungekho ukubambisana nomuntu, noma ukuba umuntu bekungadingeki ukuthi asebenzisane Naye, ngalokho umuntu bengeke aze asazi isimo sikaNkulunkulu, futhi beyohlala engazi ngentando kaNkulunkulu; ngale ndlela, bekungeke kuze kubizeke ngomsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu. Ukuba umuntu uqobo bezophokophela, futhi afune, futhi asebenze ngokuzikhandla, kodwa ebe engawuqondi umsebenzi kaNkulunkulu, bekuyobe kusho ukuthi umuntu uyazidlalela nje. Ngaphandle komsebenzi kaMoya Oyingcwele, okwenziwa umuntu kungokukaSathane, uyahlubuka futhi ungumenzi wobubi; uSathane ubonakaliswa kulokho okwenziwa isintu esikhohlakele, futhi akukho okuhambisana noNkulunkulu, futhi konke kuwukubonakaliswa kukaSathane. Akukho nhlobo osekukhulunyiwe okungokwemibono nezenzo kuphela. Kusukela esisekelweni semibono, umuntu uthola indlela yokwenza, uthola indlela yokulalela, ngakho angakwazi ukubeka ukuqonda kwakhe eceleni bese athole izinto abengazange azithole ngaphambilini. UNkulunkulu ufuna ukuthi umuntu asebenzisane Naye, ukuthi umuntu athobele izidingo Zakhe, futhi umuntu abe nomsebenzi owenziwe uNkulunkulu Uqobo, akwazi ukuzwa amandla amakhulu kaNkulunkulu, futhi azi isimo sikaNkulunkulu. Lokhu, uma kufinyezwa, kungukuphatha kukaNkulunkulu. Ukuhlanganyela kukaNkulunkulu nomuntu, kanye nokuphatha okukhulu kakhulu.

Lokho okubandakanya imibono kusho imisebenzi kaNkulunkulu Uqobo, futhi kubandakanya izenzo okumele zenziwe umuntu, futhi akuhlangene nhlobo noNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uqedelwa uNkulunkulu Uqobo, futhi izenzo zomuntu zifezwa umuntu uqobo. Lokho okumele kwenziwe uNkulunkulu Uqobo akudingeki ukuthi kwenziwe umuntu, futhi lokho okumele kwenziwe umuntu akuhlangene noNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu uyinkonzo Yakhe yedwa, futhi ayihlangene nomuntu. Lo msebenzi akudingeke ukuthi wenziwe umuntu, futhi, phezu kwalokho, umuntu angeke akwazi ukwenza umsebenzi owenziwa uNkulunkulu. Lokho okudingeka ukuthi kwenziwe umuntu kumele kufezwe umuntu, ngisho noma kungaba ukunikela ngempilo yakhe, noma ukuzihambisa kuSathane ukuze abe wufakazi - lokhu kumele kwenziwe umuntu. UNkulunkulu uqobo uqedela umsebenzi okumele Awenze, futhi lokho okumele kwenziwe umuntu uyakukhonjiswa, kuthi umsebenzi osele usalele umuntu. UNkulunkulu akawenzi umsebenzi wokwengezela. Wenza umsebenzi Wakhe kuphela, futhi ukhombisa umuntu indlela kuphela, futhi wenza umsebenzi wokuvula indlela, akawenzi umsebenzi wokuphendla indlela; lokhu kumele kuqondwe umuntu. Ukwenza iqiniso kusho ukwenza amazwi kaNkulunkulu, futhi lokhu kuwumsebenzi womuntu, futhi yikho okumele kwenziwe umuntu, futhi akuhlangene nhlobo noNkulunkulu. Uma umuntu ephoqa ukuthi uNkulunkulu ahlupheke futhi ahluze iqiniso, ngaleyo ndlela, umuntu usuka enza ukungalaleli. Umsebenzi kaNkulunkulu ukwenza inkonzo Yakhe, futhi umsebenzi womuntu ukuhlonipha ubuholi bukaNkulunkulu, ngaphandle kokuhudula izinyawo. Lokho okumele umuntu afinyelele kukho kumele kwenzeke, ngisho noma uNkulunkulu esebenza noma ephila ngeyiphi indlela. NguNkulunkulu Uqobo kuphela ongadinga okuthile kumuntu, okusho ukuthi, uNkulunkulu Uqobo okufanele adinge okuthile kumuntu. Umuntu kumele angabi nokunye angakwenza, kumele angenzi lutho olunye ngaphandle kokuthoba nokwenza ngokuphelele; umuntu kumele aqonde ngaleyo ndlela. Uma umsebenzi okumele wenziwe uNkulunkulu Uqobo sewuphelele, kudingeka umuntu adlule kuwo, isigaba nesigaba. Uma, ekugcineni, sekuqedwe wonke umsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu, umuntu engakaqedi lokho okudingwa uNkulunkulu, kuyodingeka ukuthi umuntu ajeziswe. Uma umuntu engagcwalisi lokho okudingwa uNkulunkulu, lokhu kuyobe kungena yokungalaleli komuntu, akusho ukuthi uNkulunkulu akawenzisisanga umsebenzi Wakhe. Bonke labo abehluleka ukwenza amazwi kaNkulunkulu, labo abehluleka ukugcwalisa okudingwa uNkulunkulu, kanye nalabo abehluleka ukwethembeka nokufeza umsebenzi wabo - bayojeziswa. Namuhla, okudingeka ukuthi ukufeze akusikho okungezelwe, kodwa umsebenzi womuntu, futhi yilokho okumele kwenziwe ngabantu bonke. Uma wehluleka nawukwenza umsebenzi wakhe, noma ukuwenza ngokufanele, awuzibizeli yini inkinga? Awuzibizeli ukufa? Usangalindela kanjani ikusasa nempumelelo? Umsebenzi kaNkulunkulu wenzelwe isintu, futhi ukusebenzisana komuntu kwenzelwe ukuphatha kukaNkulunkulu. Emuva kokuba uNkulunkulu esenze konke okumele akwenze, umuntu kusadingeka ukuthi enze okwakhe, futhi asebenzisane noNkulunkulu. Emsebenzini kaNkulunkulu, umuntu kumele angashiyi lutho, kumele azinikele ngokwethembeka, futhi angabi nokuqonda okuningi, noma ahlale dekle alindele ukufa. UNkulunkulu angazinikela ngenxa yomuntu, pho kungani umuntu ehluleka ukwethembeka kuNkulunkulu? UNkulunkulu unhliziyo-nye futhi umqondo-munye nomuntu, pho kungani umuntu engeke asebenzisane naye kancane? Umsebenzi kaNkulunkulu usesintwini, pho kungani umuntu ehluleka ukwenza umsebenzi wakhe ngenxa yokuphatha kukaNkulunkulu? Umsebenzi kaNkulunkulu sewuhambe leli banga, kodwa usabuka kodwa ungenzi lutho, uyezwa kodwa awunyakazi. Abantu abanjalo abafanele ukulahlwa? Ngoba uNkulunkulu senikele ngakho konke Okwakhe kubantu, pho kungani, namuhla, umuntu ehluleka ukwenza umsebenzi wakhe ngokuzinikela? NgokukaNkulunkulu, umsebenzi wakhe nguwo oseqhulwini, futhi umsebenzi wokuphatha Kwakhe nguwo osemqoka. Ngokomuntu, ukwenza amazwi kaNkulunkulu nokugcwalisa lokho okudingwa uNkulunkulu yikho okuseqhulwini kuye. Kumele nonke nikuqonde lokhu. Amazwi akhulunywe kuwe afinyelele engqikithini yobuwena, futhi umsebenzi kaNkulunkulu ufike ezingeni elingakaze laba khona. Abantu abaningi namanje abakaliqondi iqiniso noma ukulahlekiseka kwale ndlela; basalindele futhi basabheka, futhi abawenzi umsebenzi wabo. Kunalokho, bahlola igama ngalinye kanye nezenzo zikaNkulunkulu, futhi bagxila kulokho Akudlayo nalokho Akugqokayo, futhi ukuqonda kwabo kwaba kubi kakhulu. Ngabe laba bantu bazikhathaza ngento engekho? Kungenzeka kanjani ukuthi abantu abanje kube yilabo abafuna uNkulunkulu? Futhi bangaba kanjani yilabo abathobela uNkulunkulu ngenhloso? Ukwethembeka nomsebenzi wabo abakubeki phambili emiqondweni yabo, kunalokho bagxila ekutheni uNkulunkulu ukuphi. Bayethuka! Uma umuntu eqonda ukuthi kumele aqonde, futhi enze konke okumele akwenze, nakanjani uNkulunkulu uyobeka isibusiso Sakhe kumuntu, ngoba lokho Akudingayo kumuntu kuwumsebenzi womuntu futhi kumele kwenziwe umuntu. Uma umuntu ehluleka ukuqonda okumele akuqonde, futhi ehluleka ukwenza okumele akwenze, umuntu uyojeziswa. Labo abangasebenzisani noNkulunkulu bayisitha sikaNkulunkulu, labo abangawamukeli umsebenzi omusha baphikisana nawo, yize labo bantu bengenzi lutho kusobala ukuthi bayaphikisana nakho. Bonke labo abangalenzi iqiniso elidingwa uNkulunkulu bangabantu abaphikisana nalo ngenhloso futhi abangawahloniphi amazwi kaNkulunkulu, noma ngabe labo bantu "bagxila ngokukhethekile" emsebenzini kaMoya Oyingcwele. Abantu abangawalaleli amazwi kaNkulunkulu futhi abangamuthobeli uNkulunkulu bayahlubuka, futhi baphikisana noNkulunkulu. Abantu abangawenzi umsebenzi wabo yilabo abangasebenzisani noNkulunkulu, futhi abantu abangasebenzisani noNkulunkulu yilabo abangawamukeli umsebenzi kaMoya Oyingcwele.

Uma umsebenzi kaNkulunkulu ufinyelela ezingeni elithile, futhi ukuphatha Kwakhe kufinyelela ezingeni elithile, labo abafuna inhliziyo Yakhe bayehluleka ukufeza okudingwa Nguye. UNkulunkulu ufuna okuthile kumuntu ngokwemigomo Yakhe, futhi ngokwalokho umuntu angakwazi ukuphumelela kukho. Ngenkathi ekhuluma ngokuphathwa Kwakhe, Uveza indlela yomuntu, futhi uhlinzeka umuntu ngendlela yokuphila. Ukuphathwa kukaNkulunkulu kanye nezenzo zomuntu kukokubili kusesigabeni esifanayo somsebenzi, futhi kwenziwa kanyekanye. Ukukhuluma ngokuphatha kukaNkulunkulu kuthinta ukushintsha kwesimo somuntu, futhi ukukhuluma okumele kwenziwe umuntu futhi kushintsha isimo somuntu, kuthinte umsebenzi kaNkulunkulu; asikho isikhathi lokhu okubili okungahlukaniswa ngaso. Izenzo zomuntu ziyashintsha, isigaba ngesigaba. Lokho kudalwa ilokho okudingwa uNkulunkulu kumuntu, futhi umsebenzi kaNkulunkulu uhlala ushintsha futhi uqhubekela phambili. Uma izenzo zomuntu zingachezuki ezimfundisweni, lokhu kufakazela ukuthi uncike emsebenzini nasekuholweni uNkulunkulu; uma izenzo zomuntu zingashintshi noma zijula, lokhu kufakazela ukuthi izenzo zomuntu zenziwa ngokwentando yomuntu, futhi akusizo izenzo zeqiniso; uma umuntu engenayo indlela ayilandelayo, lokho kusho ukuthi sewele ezandleni zikaSathane, futhi ubelokhu elawulwa uSathane, okusho ukuthi ulawulwa umoya omubi. Uma izenzo zomuntu zingajuli, umsebenzi kaNkulunkulu awuzukuthuthuka, futhi uma umsebenzi kaNkulunkulu ungashintshi, ukungena komuntu kuzoma, lokhu akunakushintshwa. Kuwo wonke umsebenzi kaNkulunkulu, uma umuntu bengahlala elandela umthetho kaJehova, kuyobe kusho ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu bewungeke uqhubekele phambili, futhi bekungaba nzima ukuqeda lesi sikhathi okuphilwa kuso. Uma ngabe umuntu bengabambelela esiphambanweni futhi enze ukubekezela nokuthobeka, umsebenzi kaNkulunkulu bewungeke ukwazi ukuqhubekela phambili. Ukuphatha kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha kungeqedwe phakathi kwabantu abalandela umthetho kuphela, noma ababambelela esiphambanweni nasekwazini ukubekezela nokuthobeka kuphela. Kunalokho, umsebenzi kaNkulunkulu uwonke uphethwa kulabo ezinsukwini zokugcina, abazi uNkulunkulu, futhi weluleme emaketangweni kaSathane, futhi bazikhulula ngokugcwele kumthelela kaSathane ngokuphelele. Lokhu kungumsebenzi kaNkulunkulu ongeshintshe. Kungani kuthiwa umsebenzi walabo abasemasontweni akholiwe sebehanjelwe isikhathi? Yingoba lokho abakwenzayo akuhlangene nomsebenzi wanamuhla. Esikhathini Somusa, lokho abakwenzayo bekuyikona kona, kodwa sadlula leso sikhathi futhi umsebenzi kaNkulunkulu awushintshanga, izenzo zabo kancane kancane zaze zaphelelwa isikhathi. Zishiywe umsebenzi omusha kanye nokukhanya okusha. Ngokubheka isisekelo saso sokuqala, umsebenzi kaMoya Oyingcwele uqhubekele phambili kwezinye izigaba ezijulile. Kodwa labo bantu basemi babambeke esigabeni sokuqala somsebenzi kaNkulunkulu, futhi babambelele ezenzweni zakudala kanye nokukhanya okudala. Umsebenzi kaNkulunkulu ungashintsha kakhulu kabi eminyakeni emithathu noma emihlanu, ngakho ave lungaba lukhulu kakhulu ushintsho olwenzeke eminyakeni eyizi-2000? Uma umuntu engenakho ukukhaya noma izenzo ezintsha, kusho ukuthi usilele emsebenzini kaMoya Oyingcwele. Lokhu kuwukwahluleka komuntu; ubukhona bomsebenzi omusha kaNkulunkulu kungephikiswe ngoba, namuhla, labo abanomsebenzi kaMoya Oyingcwele wokuqala basalandela izinqubo eseziphelelwe isikhathi. Umsebenzi kaMoya Oyingcwele uhlala uqhubekela phambili, futhi bonke labo abasendleleni kaMoya Oyingcwele kumele baqhubekele phambili bajule futhi bashintshe, isigaba ngesigaba. Akumele lokhu kume esigabeni esisodwa. Yilabo abangawazi umsebenzi kaMoya Oyingcwele kuphele abaqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe wokuqala, futhi bangawamukeli umsebenzi kaMoya Oyingcwele. Yilabo abangalaleli kuphela abehluleka ukuzuza emsebenzini kaMoya Oyingcwele. Uma izenzo zomuntu zingahambisani nomsebenzi omusha kaMoya Oyingcwele, nakanjani izenzo zomuntu zizongahambisani nomsebenzi wanamuhla, futhi nakanjani awuhambisani nomsebenzi wanamuhla. Labo bantu abasele emuva ngesikhathi yibo abehluleka ukufeza umsebenzi kaNkulunkulu, baba yilabo bantu bokugcina abazofakazela uNkulunkulu. Umsebenzi wokuphatha uwonke, phezu kwalokho, kumele uphothule yilolo quqaba lwabantu. Ngoba labo abake bagcina umthetho kaJehova, kanye nalabo abake bahluphekela isiphambano, uma bahluleka ukwamukela isigaba somsebenzi wezinsuku zokugcina, kusho ukuthi abakwenzile nje bebekwezela ize, futhi kuyize leze. Indlela yokuchaza umsebenzi kaMoya Oyigcwele ngokucacile ekwamukeleni okwenzeka manje namanje, beyingabambelele esikhathini sakudala. Labo abangahambisananga nomsebenzi wanamuhla, futhi abangahlukaniswanga nezenzo zanamuhla, bayilabo abaphikisana futhi abawamukeli umsebenzi kaMoya Oyingcwele. Abantu abanjalo baphikisana nomsebenzi kaNkulunkulu wamanje. Yize bebambelela ekukhanyeni kwakudala, lokhu akusho ukuthi bangaphikisana nokuthi abawazi umsebenzi kaMoya Oyingcwele. Kungani kube nalezi zingxoxo ezingaka ngokushintsha kwezenzo zomuntu, komehluko phakathi kwezenzo zakudala nezamanje, ngokuthi izenzo zenziwa kanjani ngezinkathi zakudala, nokuthi zenziwa kanjani namuhla? Lokho kwahlukaniswa kwezenzo zomuntu kuhlala kukhulunywa ngakho ngoba umsebenzi kaMoya Oyingcwele uhlala uqhubekela phambili, ngakho umsebenzi womuntu kuhlala kudingeka ukuthi ushintshe. Uma umuntu ehlala enamathele esikhathi esisodwa, lokhu kufakazela ukuthi uyehluleka ukuhambisana nomsebenzi kaNkulunkulu kanye nokukhanya okusha; akufakazeli ukuthi uhlelo lokuphatha lukaNkulunkulu alukashintshi. Labo abangaphandle kwendlela kaMoya Oyingcwele bahlala becabanga ukuthi benza okuyikonakona, kube empeleni, umsebenzi kaNkulunkulu okubo waphela kudala, futhi umsebenzi kaMoya Oyingcwele awukho kubo. Umsebenzi kaNkulunkulu wadluliseleka kwelinye iqeqebane labantu kudala, iqoqebana ayehlose Ukuqedela umsebenzi wakhe omusha kulo. Ngoba labo abakwezenkolo bayehluleka ukwamuka umsebenzi kaNkulunkulu omusha, futhi babambelela emsebenzini wakudala, ngakho uNkulunkulu ubalahlile labo bantu, futhi wenza umsebenzi Wakhe omusha kubantu abamukela lo msebenzi omusha. Laba ngabantu abasebenzisana nomsebenzi Wakhe omusha, futhi umsebenzi wokuphatha ungafezeka ngale ndlela kuphela. Ukuphatha kukaNkulunkulu kuhlala kuqhubekela phambili, futhi izenzo zomuntu zihlala ziqhubekela phezulu. UNkulunkulu uhlala esebenza, futhi umuntu uhlala edinga okuthile, ukuze bobabili bafinyelele ekugcineni kwamandla abo, uNkulunkulu nomuntu babe munye ngokugcwele. Lokhu kubonakalisa ukufezwa komsebenzi kaNkulunkulu, futhi umphumela wokugcina wokuphatha kukaNkulunkulu uwonke.

Esigabeni ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu kukhona izidingo zomuntu ezihambisana nawo. Bonke labo abasendleleni kaMoya Oyingcwele baphethwe ubukhona kanye nokuqondisa kukaMoya Oyingcwele, futhi labo abangaphakathi kwendlela kaMoya Oyingcwele bangaphansi kolawulo lukaSathane, futhi abanawo umsebenzi kaMoya Oyingcwele. Abantu abasendleleni kaMoya Oyingcwele yilabo abamukela umsebenzi omusha kaNkulunkulu, labo abahambisana nomsebenzi kaNkulunkulu omusha. Uma labo abangaphakathi kwale ndlela bayehlukeka ukwenza iqiniso elidingwa uNkulunkulu ngalesi sikhathi, ngakho bazoqondiswa izigwegwe, futhi okubi kakhulu ukuthi bazolahlwa uMoya Oyingcwele. Labo abamukela umsebenzi omusha kaMoya Oyingcwele, bazophila ngaphakathi kwendlela kaMoya Oyingcwele, bamukela ukunakekelwa nokuvikelwa uMoya Oyingcwele. Labo abazimisele ngokwenza iqiniso bakhanyiselwa uMoya Oyingcwele, futhi labo abangazimisele ngokwenza iqiniso bayaqondiswa uMoya Oyingcwele, futhi bangaze bajeziswe. Ngisho noma umuntu unjani, kuncike ekutheni basendleleni kaMoya Oyingcwele, uNkulunkulu uzothwala ijoka labo bonke abamukela umsebenzi Wakhe omusha ngenxa yegama Lakhe. Labo abadumisa igama Lakhe futhi abazimisele ngokwenza amazwi Akhe bazokwamukela izibusiso Zakhe; labo Abangamulaleli futhi abangawenzi amazwi Akhe bazokwamukela ukujeziswa Nguye. Abantu abasendleleni kaMoya Oyingcwele yilabo abamukela umsebenzi omusha, futhi njengoba bamukela umsebenzi omusha, kumele abasebenzisana noNkulunkluu ngokufanele, futhi kumele bangaziphathisi okwabahlubuki abangawenzi umsebenzi wabo. Yilokhu kuphela okudingwa uNkulunkulu kumuntu. Akunjalo kubantu abangawamukeli umsebenzi omusha: Bangaphandle kwendlela koMoya Oyingcwele, futhi ukuqondiswa kanye nokukhalinywa uMoya Oyingcwele akasebenzi kubo. Usuku lonke, laba bantu baphila enyameni, bazophila phakathi kwemiqondo yabo, futhi abakwenzayo nje kususelwa ezifundisweni ezivela ngokucubungula nocwaningo lwemiqondo yabo. Akusikho lokho okudingwa umsebenzi omusha kaMoya Oyingcwele, kube kungahambisani noNkulunkulu. Labo abangawamukeli umsebenzi kaNkulunkulu bakude nobukhona bukaNkulunkulu, futhi, phezu kwalokho, abafanelekile izibusiso nokuvikelwa uNkulunkulu. Amazwi abo amaningi kanye nezenzo kubamelele ezidigweni zomsebenzi kaMoya Oyingcwele; futhi kuyimfundiso, akusilo iqiniso. Izimfundiso ezinje kanye nemithethonqubo kwanele ukuze kufakazelwe ukuthi into eyodwa ekuhlanganisayo yinkolo; akusikho okukhethiwe, noma umphumela womsebenzi kaNkulukulu. Ukuhlangana kwalabo abangabanye kwabo kungabizwa ngokuthi ukuhlanganyela kwezenkolo kuphela, futhi kungebizwe ngokuthi isonto. Lokhu kuyiqiniso elimsulwa. Abanawo umsebenzi omusha kaMoya Oyingcwele; abakwenza kubukeka kufana nenkolo, abakuphilayo kuphambana nenkolo; abanabo ubukhona kanye nomsebenzi kaMoya Oyingcwele, kube abafanelekile nawukuqondiswa nokukhanyiswa uMoya Oyingcwele. Laba bantu bayizidumbu ezingenampilo, futhi bayizimpethu ezingafanelekile ngokomoya. Abanalwazi ngokuhlubuka nokuphikisa komuntu, abanalwazi ngezenzo ezibi zomuntu zizonke, kube abanalwazi nhlobo ngomsebenzi kaNkulunkulu kanye nentando kaNkulunkulu yamanje. Bonke abanalwazi, abantukazana, bayizibi abafanekile ukubizwa ngabantu abakholwayo! Akukho abakwenzayo okunegalelo ekuphatheni kukaNkulunkulu, kube kungelungise uhlelo lukaNkulunkulu. Amazwi abo kanye nezenzo kunyanyisa kakhulu, kuyadina, futhi akufanelekanga nawukuthi kuze kubalwe. Akukho okwenziwa yilabo abangekho endleleni kaMoya Oyingcwele abahlangene nomsebenzi omusha kaMoya Oyingcwele. Ngenxa yalokhu, noma bengaba kuphi, abaqondiswanga uMoya Oyingcwele, futhi, phezu kwakho konke, ngaphandle abakhanyiselwanga uMoya Oyingcwele. Ngoba bonke bangabantu abangenalo uthando lweqniso, futhi bayazondwa futhi bachithwe uMoya Oyingcwele. Babizwa ngokuthi bangabezi bobubi ngoba baphila enyameni, futhi benza noma yini ebathokozisayo ngaphansi kwegama likaNkulunkulu. Ngenkathi uNkulunkulu esebenza, abazisondezi Kuye ngenhloso, futhi bagijimela kwelinye icala elingahambisani Naye. Ukwehluleka komuntu ukusebenzisana noNkulunkulu kuwukuhlubuka kuNkulunkulu okukhulu ngokwako, ukungasho lutho kulokukhu kusuka kwabantu kuNkulunkulu. Ngabe-ke, bazokuthola ukubuyiselwa ngokufanele? Ngokubalwa kokwenza okubi kwalaba bantu, abanye abantu bayehluleka ukungabathuki, kube uNkulunkulu uyabaziba. Kumuntu, kubukeka sengathi izenzo zabo ziphathelene negama likaNkulunkulu, kuNkulunkulu, abanabo ubudlelwano negama Lakhe noma abanabufakazi Ngaye. Noma bengenzani laba bantu, akuhlangene noNkulunkulu: akuhlangene negama Lakhe kanye nomsebenzi Wakhe wanamuhla. Laba bantu bayazihlaza, futhi babonakalisa uSathane; bangabenzi bobubi abasebenzela usuku lolaka. Namuhla, noma bengenzani, futhi kuncike ekutheni bangaphazamisi ukuphatha kukaNkulunkulu futhi abangahlangene nhlobo nomsebenzi kaNkulunkulu, abantu abanjalo bayobhekana nembuyiselo efanele, ngoba usuku lolaka alukafiki. Kuningi okumele abantu abakholelwa kuNkulunkulu babhekana nakho kumanje, futhi bacabanga ukuthi abenzi bobubi kumele babhekane nembuyiselo ebafanele ngokuphazima kweso. Kodwa njengoba umsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha ungakafiki ekugcineni, futhi nosuku lolaka alukafiki, abangalungile bayaqhubeka nokwenza izenzo zokungalungi. Abanye bathi labo abasenkolweni abanabo ubukhona noma umsebenzi kaMoya Oyingcwele, futhi bahlambalaza igama likaNkulunkulu; pho kungani uNkulunkulu engababhubhisi, kunalokho usabekezelela ukuhlubuka kwabo? Laba bantu, ababonakalisa uSathane futhi abaveza inyama, abanaki, bayibantu bakudala, bayibantu abaxakile. Abazukukwazi ukubhekana nobunzima bolaka lukaNkulunkulu ngaphambi kokuba baqonde ukuthi uNkulunkluu uwenza kanjani umsebenzi Wakhe kubantu, futhi uma sebekwaze ukunqoba ngokuphelele, labo abenza ububi bazothola isijeziso sabo, futhi akekho noyedwa kubo oyokwazi ukubalekela usuku lolaka. Manje akusiso isikhathi sokujeziswa komuntu, kodwa isikhathi sokwenziwa komsebenzi omisiwe, ngaphandle uma kukhona labo abalimaza ukuphathwa komsebenzi kaNkulunkulu, lapho beyojeziswa ngokobubi bezenzo zabo. Ngesikhathi sokuphatha isintu kukaNkulunkulu, bonke labo abasendleleni kaMoya Oyingcwele banobuhlobo noNkulunkulu. Labo abazondwayo futhi abachitshwa uMoya Oyingcwele baphila ngaphansi komthelela kaSathane, futhi abakwenzayo akunabudlelwano noNkulunkulu. Yilabo abamukela umsebenzi kaNkulunkulu omusha kuphela, hhayi bonke abantu, ngisho noma bayamukela noma cha. Umsebeznzi owenziwa uNkulunkulu uhlala ubheke kokuthile, awenzelwa nje ubala. Labo abahambisana noSathane abafanelekile ukufakazela uNkulunkulu, futhi abafanelwe ukusebenzisana noNkulunkulu.

Isigaba somsebenzi kaMoya Oyingcwele ngasinye sidinga ubufakazi bomuntu ngaso leso sikhathi. Isigaba ngasinye somsebenzi siyimpi ephakathi kukaNkulunkulu noSathane, futhi okuliwa nakho uSathane, kube ozolungisiswa ngomsebenzi wakhe kuwumuntu. Ukuthi ngabe umsebenzi kaNkulunkulu ungathela izithelo yini kuncike endleleni umuntu afakazela uNkulunkulu ngayo. Lobu bufakazi yibo obudingwa uNkulunkulu kulabo Abamlandelayo; wubufakazi obenziwa phambi kukaSathane, futhi ubufakazi bomthelela womsebenzi Wakhe. Ukuphatha kukaNkulunkulu kukonke kwahlukaniseke izigaba ezintathu, futhi esigabeni ngasinye, kudingeka okufanele leso sigaba kumuntu. Phezu kwalokho, njengoba kuhamba iminyaka futhi iqhubekela phambili, okudingwa uNkulunkulu kumuntu kuye kuphakama kakhulu. Ngakho, kusigaba nesigaba, umsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu ufinyelela esicongweni, umuntu aze aqonde iqiniso "ngokubonakala Kwezwi enyameni," futhi ngale ndlela okudingeka kumuntu kuphakama kakhulu, futhi okudingeka kumuntu kufakazela okuphakeme ngaphezu kwalokho. Uma umuntu ekhula emandleni okusebenzisana noNkulunkulu ngokweqiniso, iyakhula indlela adumisa ngayo uNkulunkulu. Ukusebenzisana Naye komuntu kuwubufakazi okungeka ukuthi abe nabo, futhi ubufakazi anabo buyizenzo zomuntu. Ngakho, ukuthi ngabe umsebenzi kaNkulunkulu unomthelela ofunekayo, nokuthi ngabe bukhona ubufakazi bangempela, kuxhunyaniswe kakhulu nokusebenzisana kanye nobufakazi bomuntu. Uma sewuqediwe umsebenzi, okusho ukuthi, uma konke ukuphatha kukaNkulunkulu kufinyelela ekupheleni, umuntu kuzodingeka ukuthi abe nobufakazi obukhulu, futhi uma umsebenzi kaNkulunkulu ufinyelela ekupheleni, okwenziwa umuntu kufinyelela ezingeni lokuphelela. Ngaphambilini, kwakudingeka ukuthi umuntu ahambisane nomthetho kanye nemiyalelo, futhi kwakudingeka ukuthi abakezele futhi athobeke. Namuhla, kudingeka ukuthi umuntu ahloniphe zonke izinhlelo zikaNkulunkulu futhi abe nothando oluphakeme lukaNkulunkulu, futhi ekugcineni kudingeka ukuthi aqhubeke nokuthanda uNkulunkulu phezu kokuhlushwa. Lezi zigaba ezintathu zidingwa uNkulunkulu kumuntu, isigaba nesigaba, ekuphatheni Kwakhe kukonke. Isigaba ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu sijula ngaphezu kwesokugcina, futhi esigabeni ngasinye okudingeka kumuntu kusemqoka kakhulu kunokokugcina, futhi ngale ndlela, ukuphatha kukaNkulunkulu kukonke kuye kuhlangana. Isizathu salokhu ukuthi okudingeka kumuntu kuphakeme kakhulu kunesimo somuntu futhi kusondelene namazinga kaNkulunkulu, futhi yilapho lapho isintu sisonke siye sisuka kancane kancane emtheleleni kaSathane kuze kube wukuthi, umsebenzi kaNkulunkulu ufinyelela ekupheleni nya, isintu sisonke sizobe sisindile emtheleleni kaSathane. Uma sekufika leso sikhathi, umsebenzi kaNkulunkulu uzobe sewufinyelele ekupheleni, futhi ukusebenzisana komuntu noNkulunkulu ukuze afinyelele ekushintsheni isimo sakhe kuzobe kungasekho, futhi isintu sisonke sizophila ekukhanyeni kukaNkulunkulu, futhi kusukela lapho, ngeke kusaba khona ukuhlubuka kuNkulunkulu. UNkulunkulu uzongasafuna lutho kumuntu, futhi kuzoba nokusebenzisana okuhle phakathi komuntu noNkulunkulu, okunye kwako kuzoba impilo yomuntu noNkulunkulu ndawonye, impilo evela emuva kokuba ukuphatha kukaNkulunkulu sekuqedwe nya, futhi nomuntu ebe esesindiswe uNkulunkulu ngokugcwele emaketangweni kaSathane. Labo abehluleka ukulandela ezinyathelweni zikaNkulunkulu ngeke baze bakwazi ukuthola lolo hlobo lwempilo. Bazobe bezehlisele ebumnyameni, lapho beyokhihla isililo kube nokugedla kwamazinyo; bangabantu abakholwa uNkulunkulu kodwa abangamulandeli, abakholwa uNkulunkulu kodwa abangamulandeli. Njengoba umuntu ekholelwa kuNkulunkulu, kumele alandele eduze ezinyathelweni zikaNkulunkulu, isigaba nesigaba; kumele "alandele Imvu noma ngabe Iya kuphi." Yilaba bantu kuphela abafuna indlela yeqiniso, yibo abazi umsebenzi kaMoya Oyingcwele. Abantu ababhala izincwadi nezimfundiso yilabo abakhishiwe ngomsebenzi kaMoya Oyingcwele. Ngesikhathi ngasinye, uNkulunkulu uzoqala umsebenzi omusha, futhi ngesikhathi ngasinye, kuzoba nesiqalo esisha kubantu. Uma umuntu elandela iqiniso lokuthi "uJehova nguNkulunkulu" futhi "uJesu nguKristu," okungamaqiniso avela ngesikhathi esisodwa, umuntu akasoze wahambisana nomsebenzi kaMoya Oyingcwele, futhi uyohlala ehluleka ukuthola umsebenzi kaMoya Oyingcwele. Noma ngabe uNkulunkulu usebenza kanjani, umuntu ulandela ngaphandle kokungabaza, futhi ulandela eduze. Ngale ndlela, umuntu bengasuswa kanjani uMoya Oyingcwele? Noma ngabe wenzani uNkulunkulu, nqobo uma umuntu enesiqiniseko sokuthi umsebenzi kaMoya Oyingcwele, futhi ehambisana nomsebenzi kaMoya Oyingcwele ngaphandle kokunqikaza, futhi ezama ukuhlangabezana nezidingo zikaNkulunkulu, pho angajeziswa kanjani? Umsebenzi kaNkulunkulu awukaze waphela, izinyathelo zakhe azikaze zamiswa, futhi ngaphambi kokuqeda umsebenzi Wakhe wokuphatha, Ubelokhu ematasa, futhi akakaze ame. Kodwa umuntu wehlukile: Njengoba ethole ingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu, uwuphatha sengathi awusoze washintsha; esethole ulwazi oluncane, akaqhubekeli phambili ukuze alandele ezinyathelweni zomsebenzi kaNkulunkulu omusha; esebone ingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu, ubheka uNkulunkulu ngaleso sikhathi njengokuthile okuyipulangwe, futhi ukholelwa ukuthi uNkulunkulu uyohlala ewulwazi olungatheni, umuntu uziqhenya kangangoba uyazikhohlwa futhi aqale ukumemezela ngesimo sikaNkulunkulu esingekho nhlobo; futhi ebe esheshile esigabeni sikaMoya Oyingcwele, noma ngabe wuhlobo luni lomuntu olumemezela umsebenzi omusha kaNkulunkulu, umuntu akawamukeli. Laba ngabantu ongeke bakwazi ukwamukela umsebenzi omusha kaMoya Oyingcwele; futhi bazigodlie; futhi bayehluleka ukwamukela izinto ezintsha. Abantu balolo hlobo bakholelwa kuNkulunkulu kodwa abamamukeli uNkulunkulu. Umuntu ukholelwa ekutheni ama-Israyeli ayenephutha "ngokukholelwa kuJehova bese angakholelwa kuJesu," kube abantu abaningi badlala indima lapho "bakholelwa kuJehova bachithe uJesu" futhi "balangazela ukubuya kukaMesiya, kodwa baphikisa ukuthi uMesiya ubizwa ngokuthi uJesu." Akumangazi ukuthi abantu basaphila ngaphansi kukaSathane emuva kokwamukela isigaba esisodwa somsebenzi kaMoya Oyingcwele, futhi bangatholi izibusiso zikaNkulunkulu. Lokhu akudalwa ukuhlubuka komuntu? AmaKristu emhlabeni jikelele angawugcinanga umsebenzi omusha wanamuhla abambelele enkolweni yokuthi asenhlanhleni, ukuthi uNkulunkulu uzogcwalisa izifiso zabo ngazinye. Kube abakwazi ukusho baqiniseke ukuthi kungani uNkulunkulu ezobayisa ezulwini lesithathu, futhi abanasiqiniseko ngokuthi uJesu uzobalanda ehamba ngefu elimhlophe, kube bangesho ngokuqiniseka ukuthi uJesu uzofika ngempela na ehamba ngefu elimhlophe ngalolo suku abalucabangayo. Bonke balangazele, futhi bayalahlekelwa; bona uqobo abazi nanokuthi ngaba uNkulunkulu uzothatha omunye nomunye wabo, ingconywana yabantu, bakuwo wonke amabandla. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu manje, isikhathi somuntu akuso namuhla, intando kaNkulunkulu - abazukukuqonda lokhu, futhi akukho okunye abangakwenza ngaphandle kokubala izinsuku ngeminwe yabo. Yilabo abalandela ezinyathelweni zeMvu kuze kube sekugcineni kuphela abayokwazi ukuthola izibusiso zokugcina, kube labo bantu abahlakaniphile, abehluleka ukulandela kuze kube sekugcineni kepha bekholwa ukuthi bakuthole konke, ngeke bakwazi ukubona uNkulunkulu. Bonke bakholelwa ukuthi umuntu okhaliphe kakhulu emhlabeni, futhi bayasilela ekuqhubekeni nokuthuthukisa umsebenzi kaNkulunkulu ngaphandle kwesizathu, futhi kubukeka sengathi bakholwa uNkulunkulu ngokugcwele ukuthi uzobayisa ezulwini, lapho "abakholelwa kuNkulunkulu kakhulu, abalandela uNkulunkulu, abalandela amazwi kaNkulunkulu." Noma "bethembeke ngokweqile" amazwini akhulunywe uNkulunkulu, amazwi abo nezenzo kusabonakala kungcolile ngoba kuphikisana nomsebenzi kaMoya Oyingcwele, futhi benza imikhuba nobubi. Labo abangalandeli kuze kube sekupheleni, abasilelayo emsebenzini kaMoya Oyingcwele, futhi ababamelela emsebenzini omdala abahlulekanga nje ukugcwalisa ukwethembeka kuNkulunkulu, kodwa, baphenduke labo abaphikisana noNkulunkulu, babe yilabo abachitha isikhathi esisha, futhi abazojeziswa. Ngabe bakhona abadabukisa ngaphezu kwabo? Abaningi baze bakholelwe ekutheni labo abachitha umthetho omdala futhi bamukele umsebenzi omusha abananembeza. Laba bantu, abakhuluma ngonembeza kuphela, futhi bengawazi umsebenzi kaMoya Oyingcwele, bazogcina sebephelelwe owabo unembeza. Umsebenzi kaNkulunkulu awulandeli imfundiso, futhi yize kungumsebenzi Wakhe uqobo, uNkulunkulu akabambeleli kuwo. Lokho okumele kuphikwe kuyaphika, lokho okumele kunqunywe kuyanqunywa. Kepha umuntu uzenza isitha sikaNkulunkulu ngokubambelela engxenyeni encane yokuphatha komsebenzi kaNkulunkulu. Ave lokhu kuwukusangana komuntu? Lokhu akusikho ukunganaki komuntu? Uma abantu belokhu bazinqanda beqaphele kakhulu futhi besaba ukungazitholi izibusiso zikaNkulunkulu, yilapho behluleka khona ukuthola izibusiso ezinkulu, kanye nokuthola izibusiso zokugcina. Labo bantu abalandela umthetho ngokuthanda kwabo abakhombisa ukwethembeka emthethweni, futhi abaveza lokho kwethembeka emthethweni, yibo abayibahlubuki abaphikisana noNkulunkulu. Ngoba manje Sekuyisikhathi Sombuso hhayi Inkathi yomthetho, futhi umsebenzi wanamuhla ungeqhathaniswe nomsebenzi wakudala, futhi umsebenzi wakudala ungeqhathaniswe nomsebenzi wanamuhla. Umsebenzi kaNkulunkulu sewushintshile, futhi izenzo zomuntu nazo sezishintshile; akusekhona ukubambelela emthethweni noma ukuthwala isiphambano. Ngakho, ukwethembeka kwabantu emthethweni nasesiphambanweni akuzukuthola ukugunyazwa uNkulunkulu.

Umuntu uzopheleliswa Ngesikhathi Sombuso. Emuva komsebenzi wokufuna, umuntu uyobhekana nokucolisiswa kanye nokuhlupheka. Labo abanganqoba nabangaba ofakazi ngesikhathi sokuhlupheka yibo abagcina sebepheleliswa; baba ngabanqobi. Ngesikhathi senhlupheko, abantu kudingeka ukuthi bamukele ukucolisiswa, futhi lokhu kucolisiswa kungumsebenzi wokugcina kaNkulunkulu. Kungokokugcina lapho umuntu eyocolisiswa ngaphambi kokuphethwa komsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu, futhi labo abalandela uNkulunkulu kumele bamukele ukuhlolwa kokugcina, kumele bamukele ukucolisiswa kokugcina. Labo abahlehliswa ukuhlupheka abanawo umsebenzi kaMoya Oyingcwele kanye nokuholwa uNkulunkulu, kodwa labo abanqotshwe ngempela futhi abafuna uNkulunkulu ngokweqiniso bayogcina bemile bengapheli amandla; yibo abanobuntu, nabathanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Noma angenzani uNkulunkulu, labo abanqobayo abazukuba nemibono, futhi bazomela iqiniso balenze ngaphandle kokwahluka ebufakazini babo. Bayilabo abazophuma ngokuphelele enhluphekweni enkulu. Yize kuyilabo abangena shi emgibeni basangakhululeka namuhla, akekho umuntu ongakwazi ukubalekela ukuhlupheka kokugcina, futhi akekho ongabalekela ukuhlolwa kokugcina. Kulabo abanqobayo, lokho kuhlupheka kuwukucolisiwa okukhulu; kodwa kulabo abadoba emanzini anyakaziswayo, kuwumsebenzi wokunqunywa ophelele. Noma bangalingwa kanjani, ukukhanya kwalabo abanoNkulunkulu ezinhliziyweni zabo kuhlala kungashintshile; kodwa labo abangenaye uNkulunkulu enhliziyweni yabo, uma umsebenzi kaNkulunkulu ungenasizo enyameni yabo, bashintsha indlela ababheka uNkulunkulu ngayo, futhi baze bachezuke kuNkulunkulu. Banjalo abangeke bame kuze kube sekupheleni, abafuna izibusiso zikaNkulunkulu kuphela futhi abangalangazeleli ukuzikhulisela uNkulunkulu futhi abazinikela Kuye. Lolu hlobo lwabantu luyoxoshwa uma umsebenzi kaNkulunkulu sewufika ekugcineni, futhi abafanelwe ukudatshukelwa muntu. Labo abangenabo ubuntu bayehluleka ukuthanda uNkulunkulu ngokweqiniso. Uma isimo siphephile futhi sivikelekile, noma uma bezothola inzuzo, bamulalela ngokuphelele uNkulunkulu, kodwa lokho abakulangazelelayo kuba sengcupheni noma kugcina sekuchithiwe, bajika ngaleso sikhathi. Ngisho esikhathini sobusuku obubodwa, bangase baqhamuke bemoyizela, "benenhliziyo enhle" kumuntu omubi nombulali osabekayo, baphendukele okubasizile izolo kube yisitha sabo esikhulu, ngaphandle kwesizathu. Uma lawo mademoni engakhishwa, amademoni angabulala ngokuphazima kweso, ngeke abe yimbangela yokuqhubeka kwezinhlupheko? Umsebenzi wokusindisa umuntu awenziwa ngokulandela ukuqedelwa komsebenzi. Yize umsebenzi sewufike ekugcineni, umsebenzi wokuhlanza umuntu awukafiki lapho; lolo hlobo lomsebenzi uyoqedelwa uma esehlanzwe ngokugcwele, uma labo abazithoba ngokuphelele kuNkulunkulu sebegcwalisiwe, futhi uma labo abazenzisayo abangenaye uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo sebebonakele. Labo abangamanelisi uNkulunkulu esigabeni sokugcina somsebenzi Wakhe bayokhishwa ngokugcwele, futhi labo abakhishwayo bangabakaSathane. Njengoba behluleka ukwanelisa uNkulunkulu, bayahlubuka kuNkulunkulu, futhi yize laba bantu belandela uNkulunkulu namuhla, lokhu akufakazeli ukuthi bayilabo abayogcina bemile. Emazwini athi "labo abalandela uNkulunkulu kuze kube sekugcineni bayothola insindiso," incazelo "yokulandela" iwukuma uqine ezinhluphekweni. Namuhla, abantu abaningi bakholelwa ukuthi ukulandela uNkulunkulu kulula, kodwa umsebenzi kaNkulunkulu sewuzophela, uzokwazi incazelo yangempela "yokulandela." Ukuthi nje ngoba usakwazi ukulandela uNkulunkulu namuhla emuva kokunqotshwa, lokhu akufakazeli ukuthi ungomunye walabo abazolungisiswa. Labo abahluleka ukubekezelela izilingo, abahluleka ukunqoba ezilingweni, ekugcineni, bazohluleka ukuma, futhi bazohluleka ukulandela uNkulunkulu kuze kube sekugcineni. Labo abalandela uNkulunkulu ngokweqiniso bakwazi ukubekezela lapho umsebenzi wabo uhlolwa, kube yilabo abangamulandeli ngokweqiniso uNkulunkulu bayehluleka ukumela ukuhlolwa uNkulunkulu. Bazoxoshwa kungekudala, kube abanqobi bayohlala embusweni. Ukuthi ngabe umuntu ufuna uNkulunkulu ngokweqiniso kunqunywa ukuhlolwa komsebenzi wakhe, okuwukuthi, kwenzeka ngokuhlolwa uNkulunkulu, futhi akuhlangene nhlobo nezinqumo umuntu azithathela zona. UNkulunkulu akamuchithi umuntu ngokuphazima kweso; akwenzayo nje ukwenzela ukuthi umuntu akholelwe kuye ngokweqiniso. Akenzi lutho olungaphezu kokuqonda komuntu, noma umsebenzi ongeke umeze umuntu akholwe. Ukuthi ngabe ukukholwa komuntu kuyiqiniso noma cha kubonakala ngamaqiniso, kungenqunywe umuntu. Ukuthi "uklolweni ungenziwe okusafumuka, futhi okusafumuka kungenziwe uklolweni" akungatshazwa. Bonke labo abamuthanda ngokweqiniso uNkulunkulu bazohlala embusweni, futhi uNkulunkulu akazukuphatha muntu kabi uma emthanda ngempela uNkulunkulu. Ngokususela emisebenzini nobufakazi obahlukene, abanqobi abasembusweni bayosebenza njengabaphristi noma abalandeli, futhi labo abanqobayo ezinhluphekweni bayoba umzimba wabaphristi embusweni. Umzimba wabaphristi uyokwakhiwa uma umsebenzi wevangeli sewuphelile emhlabeni jikelele. Uma sekufika isikhathi, okumele kwenziwe umuntu kuyoba umsebenzi wakhe embusweni kaNkulunkulu, kanye nokuhlala kwakhe ndawonye noNkulunkulu embusweni. Emzimbeni wabaphristi kuyoba nomphristi omkhulu kanye nabaphristi, futhi abasele bayoba amadodana kanye nabantu baNkulunkulu. Konke lokhu kuyonqunywa ngokobufakazi babo kuNkulunkluu ngezinkathi zenhlupheko; akuzona iziqu ezinikezelwa ngokuphazima kweso. Uma isithunzi somuntu sesitholakele, umsebenzi kaNkulunkulu uyophela, ngoba umuntu ngamunye uyobe esebekwe ngokohlobo lwakhe futhi ebuyiselwe esimweni sakhe sasekuqaleni, futhi lokhu kuwuphawu lokuqedwa komsebenzi kaNkulunkulu, lokhu kuwumphumela wokugcina womsebenzi kaNkulunkulu kanye nezenzo zomuntu, futhi kuwukukhazinyuliswa kwemibono yomsebenzi kaNkulunkulu kanye nokusebenzisana nomuntu. Ekugcineni, umuntu uyophumula embusweni kaNkulunkulu, futhi noNkulunkulu, uyokwenza njalo, Uyobuyela endaweni Yakhe yokuphumula. Lokhu kuwumphumela wokugcina weminyaka eyizi-6000 yokusebenzisana phakathi kukaNkulunkulu nomuntu.