Isahluko 95

Abantu bacabanga ukuthi konke kulula ngokwedlulele, lapho empeleni lokhu kungenjalo. Phakathi kwakho konke kuqukethwe izimfihlakalo ezifihliwe, kanye nokuhlakanipha Kwami namalungiselelo Ami. Akweqiwa mniningwane, futhi konke kuhlelwa Yimi. Ukwahlulela kosuku olukhulu kwehlela bonke labo abangangithandi ngokuqotho (khumbula, ukwahlulela kosuku olukhulu kubhekiswe kuwo wonke umuntu owamukela leli gama) futhi kubenza bakhale futhi bagedle amazinyo abo. Lo msindo wokulila uvela eHayidesi nasesihogweni; akubona abantu abakhalayo, kodwa ngamadimoni. Ukwahlulela Kwami okuletha lokhu kukhala, okuletha ukusindisa abantu kohlelo Lwami lokuphatha. Ngangivame ukuba namathemba ngabantu abathile. Kodwa uma ngibheka manje, kufanele ngibadele laba bantu ngabanye ngabanye, ngoba umsebenzi Wami ufike kulesi sigaba futhi kuyinto engeguqulwe muntu. Bonke labo abangewona amadodana Ami angamazibulo noma abantu Bami kufanele bashiywe futhi kufanele baphume lapha! Kufanele uqonde ukuthi, eChina, ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo nabantu Bami, bonke abanye bayinzalo kadrako omkhulu obomvu futhi kufanele balahlwe. Kufanele nonke niqonde, iChina empeleni iyisizwe esiqalekiswe Yimi, futhi abantu Bami abambalwa laphaya abalutho ngaphandle kwalabo abasebenzela umsebenzi Wami wesikhathi esizayo. Ukukusho ngenye indlela, ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo, akekho omunye—bonke bazobhubha. Ungacabangi ukuthi nginesihluku ngokwedlulele ezenzweni Zami—lokhu kuyisinqumo Sami sokuphatha. Labo abehlelwa yiziqalekiso Zami bangabaqondwe yinzondo Yami, futhi lokhu kuqinisekile. Angenzi maphutha; uma ngibona umuntu ongangithokozisi ngiyomxosha, futhi lokho kuwubufakazi obanele bokuthi uqalekiswe Yimi futhi uyinzalo kadrako omkhulu obomvu. Ake ngigcizelele kuwe futhi, kukhona kuphela amadodana Ami angamazibulo eChina (ngaphandle kwabantu Bami abenza umsebenzi) futhi lokhu kuyisinqumo Sami sokuphatha. Kodwa amadodana Ami angamazibulo ambalwa kakhulu futhi onke anqunyelwe ngaphambili Yimi—ngiyakwazi engikwenzayo. Angikwesabi ukuba kwakho nombono ophambene futhi angesabi ukuthi uzophenduka ungilume, ngoba nginezinqumo Zami zokuphatha futhi nginolaka. Lokho kusho ukuthi, ngiphethe izinhlekelele esandleni Sami futhi angesabi lutho, njengoba ngithatha zonke izinto njengesezifezekile, futhi lapho lolo suku lufika ngiyokuqondisa ngokuphelele. Umuntu akakwazi ukupheleliswa noma ukukhuliswa ngolwazi ngumuntu ukuze abe yindodana Yami eyizibulo, kodwa kunalokho kuncike ngokuphelele ekunqumeleni ngaphambili Kwami. Noma ngubani engithi uyindodana eyizibulo uyindodana eyizibulo; ungakulweli futhi ungakubhozomeli. Zonke izinto zincike Kimi, uNkulunkulu uqobo Lwakhe.

Ngelinye ilanga ngiyonivumela ukuba nibone ukuthi izinqumo Zami zokuphatha ziyini nokuthi ulaka Lwami luyini (konke kuyoguqa Kimi, konke kuyokhonza Mina, konke kuyonxusa Kimi intethelelo futhi konke kuyohlala ekulaleleni; manje ngivumela kuphela amadodana Ami angamazibulo ukuba abone ingxenye yakho). Ngiyokwenza yonke inzalo kadrako omkhulu obomvu ibone ukuthi ngikhethe abaningi ukuba banikelwe (bonke ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo) ukuze ngiphelelise amadodana Ami angamazibulo, ukuthi ngenze ukuthi udrako omkhulu obomvu awele eqhingeni lakhe elinobuqili. (Ohlelweni Lwami lokuphatha, udrako omkhulu obomvu uthumela labo abangenzela umsebenzi—okuyibo bonke ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo—ukuphazamisa uhlelo Lwami lokuphatha; nokho uwele eqhingeni lakhe lobuqili, futhi bonke basebenzela umsebenzi Wami. Lokhu kuyingxenye yomqondo wangempela wokugqugquzela bonke ukuba bangisebenzele.) Namuhla, lapho konke sekufeziwe, ngizobalahla bonke, ngibagxobe ngaphansi kwezinyawo Zami, futhi ngalokhu ngiyophoxa udrako omkhulu obomvu futhi ngimenze ahlazeke ngokuphelele (bazama ukwenza ubuqili ukuze bazuze izibusiso, kodwa abakaze bacabange ukuthi bayokwenzela Mina umsebenzi)—lokhu ukuhlakanipha Kwami. Lapho bezwa lokhu, abantu bacabanga ukuthi anginamizwa noma isihawu, futhi bacabanga ukuthi anginabuntu. Ngempela anginayo imizwa noma isihe kuSathane, No change necessary? Awazi yini ukuthi ngingaphezu kwezinto zonke? Ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo akekho onjengami, akekho onesimo Sami (hhayi isimo somuntu kodwa isimo sobunkulunkulu), futhi akekho onezici ezifana neZami.

Lapho isango lomhlaba wokomoya livuleka, niyobona zonke izimfihlakalo, okuyonenza ningene ngokuphelele endaweni ekhululekile, ningene ekusingatheni Kwami okunothando futhi ningene ezibusisweni zami ezingapheli. Izandla zami bezihlala zisekela isintu. Kodwa kunengxenye yesintu engiyoyisindisa nengxenye engingeke ngiyisindise. (Ngithi “ukwesekela” ngoba ukuba angiwusekelanga wonke umhlaba, ngabe kade wawela eHayidesi.) Bona lokhu ngokucacile! Lokhu kuwuhlelo Lwami lokuphatha. Futhi luyini uhlelo Lwami lokuphatha? Ngadala isintu, kodwa angizange ngihlele ukuzuza wonke umuntu, ukuzuza kuphela ingxenye encane yesintu. Ngakho ngabadalelani abantu abaningi kangaka? Ngishilo ngaphambili ukuthi, Kimi, konke kuyinkululeko nokudedelwa, futhi ngenza noma yini engiyifisayo. Lapho ngidala isintu, kwakungenxa yokuba sikwazi ukuphila impilo ejwayelekile bese kukwazi ukuvela ingxenye encane yesintu engamadodana Ami angamazibulo, amadodana Ami nabantu Bami. Kungashiwo ukuthi bonke abantu, izinto, nempahla—ngaphandle kwamadodana Ami angamazibulo, abantu Bami namadodana Ami—konke kungabenzi bomsebenzi futhi kufanele kubhubhe konke. Ngale ndlela lonke uhlelo Lwami lokuphatha luyophethwa. Yilolu uhlelo Lwami lokuphatha, luwumsebenzi Wami futhi luyizinyathelo Zami eziqhubekela phambili. Lapho konke sekwedlulile ngiyophumula ngokuphelele. Ngaleso sikhathi, konke kuyokwenziwa kube kuhle futhi konke kuyokwenziwa kube nokuthula futhi kuphephe.

Isivinini somsebenzi Wami sishesha kakhulu ngendlela yokuthi akekho ongasicabanga. Siguquka usuku ngosuku futhi noma ngubani ongakwazi ukuhambisana naso uzoba nokulahlekelwa; umuntu angabambelela kuphela ekukhanyeni okusha nsuku zonke (nakuba izinqumo Zami, nemibono neqiniso engilihlanganyelayo kungaguquki nhlobo). Kungani ngikhuluma nsuku zonke? Kungani ngihlala ngikukhanyisela? Uyayiqonda incazelo yangempela ngaphakathi? Abantu abaningi basahleka namanje futhi bayancokola baphinde bangakwazi ukuzimisela. Abawanaki nhlobo amazwi Ami, kodwa bezwa ukukhathazeka okwedlulayo lapho bewezwa. Kamuva, amazwi Ami akhohlakala masinyane futhi masinyane ababe besabazi ubunjalo babo futhi baba nokunganaki. Ingabe uyazi ukuthi siyini isikhundla sakho? Ukuthi umuntu ungenzela umsebenzi noma unqunyelwe ngaphambili futhi wakhethwa Yimi kuphethwe Yimi kuphela ngezandla Zami futhi akekho ongakuguqula lokhu—kufanele ngikwenze lokhu Ngokwami, kufanele ngibakhethe futhi ngibanqumele ngaphambili Ngokwami. Ngubani olokotha athi nginguNkulunkulu ongahlakaniphile? Lonke izwi engilishoyo nakho konke engikwenzayo kuwukuhlakanipha Kwami. Ngubani olokotha aphinde aphazamise ukuphatha Kwami noma abhidlize izinhlelo Zami? Nakanjani ngeke ngimxolele! Isikhathi sisezandleni Zami futhi angesabi kulibala; ngabe angiyena Lowo onquma isikhathi okuyophela ngaso uhlelo Lwami lokuphatha? Akuncikile kuphela nje emqondweni Wami owodwa? Lapho ngithi kuphelile, kuphelile, futhi kuphela lapho ngithi kuyaphela. Angijahile futhi ngizokwenza amalungiselelo afanele. Umuntu akufanele afake ikhala lakhe emsebenzini Wami futhi akufanele angenzele izinto njengokuthanda kwakhe. Ngiyamqalekisa noma ubani ofaka ikhala lakhe—lesi ngesinye sezinqumo Zami zokuphatha. Mina ngokwami ngenza umsebenzi Wami futhi angidingi omunye umuntu (ngivumela labo benzi bomsebenzi ukuba benze, kungenjalo ngeke balokothe benze ngokugagamela noma ngobumpumputhe). Wonke umsebenzi ulungiselelwa Yimi, unqunywa Yimi, ngoba nginguNkulunkulu oyedwa uqobo Lwakhe.

Zonke izizwe zomhlaba zibangisana ngamandla nenzuzo futhi zilwela umhlaba, kodwa ungethuki, ngoba zonke lezi zinto zisebenzela Mina. Futhi kungani ngithi zisebenzela Mina? Ngenza izinto ngaphandle kokuphakamisa umunwe. Ukwahlulela uSathane ngiqala ngibenze baphikisane bodwa futhi ekugcineni ngibafake encithakalweni bese ngibenza bawele emaqhingeni abo obuqili (bafisa ukubanga Nami amandla, kodwa bagcina benzela Mina umsebenzi). Ngiyakhuluma kuphela futhi nginika imiyalelo Yami futhi wonke umuntu uyokwenza lokho engimtshela ukuthi akwenze, kungenjalo ngiyokubhubhisa masinyane. Lezi zinto zonke ziyingxenye yokwahlulela Kwami, ngoba ngilawula zonke izinto, futhi zonke izinto zimiswa Yimi. Noma ngubani owenza noma yini uyenza ngokungenanhloso, ekwenza kanjalo ngokulungiselela Kwami, futhi ngethemba ukuthi ningagcwala ukuhlakanipha Kwami ezigamekweni ezizokwehla maduze. Ningasebenzisi indlela enobudlabha, kodwa sondelani Kimi ngokuvamile lapho nehlelwa yizinto; cophelelani futhi niqaphele ngokwengeziwe kukho konke ukuze nigweme ukunenga ukusola Kwami, nokugwema ukuphonseka emaqhingeni kaSathane obuqili. Kufanele nizuze ulwazi emazwini Ami, nazi ukuthi ngiyini, futhi nibone enginakho. Kufanele nenze izinto ngokuhambelana nokubukeka Kwami okunomqondo futhi ningenzi ngobudlabha. Yenzani engikwenzayo, futhi nisho engikushoyo. Ngisho lezi zinto kini ngaphambi kwesikhathi ukuze nigweme ukwenza amaphutha futhi nigweme ukulingwa. Futhi kuyini lokho engiyikho nalokho enginakho? Niyazi ngempela? Ubuhlungu engibuzwayo buyingxenye yalokho engiyikho, ngoba kuyingxenye yobuntu Bami obejwayelekile, futhi engiyikho kungatholakala futhi ebunkulunkulwini Bami obuphelele—niyakwazi lokhu? Engiyikho kwakhiwe yizingxenye ezimbili: Ingxenye eyodwa yileyo yobuntu Bami, kanti enye yileyo yobunkulunkulu Bami obuphelele. Yilezi zingxenye ezimbili kuphela zihlangene ndawonye ezenza uNkulunkulu ophelele uqobo Lwakhe. Lokho okuwubunkulunkulu Bami obuphelele futhi kuhlanganisa izinto eziningi impela: Angehlelwa yizithiyo ezehlela noma yimuphi umuntu, udaba noma into; ngedlula zonke izimo; ngingaphezulu kokuvinjwa yisikhathi noma indawo noma isimo somhlaba; ngazi bonke abantu, izindaba, nezinto ngempela njengengemuva lesandla Sami; kodwa futhi ngiseyinyama namathambo, esimweni esithintekayo; ngiseyilo muntu emehlweni abantu, kodwa imvelo iguqukile—ayisiyo inyama, kodwa ingumzimba. Lezi zinto ziyingxenye encane nje yakho. Onke amadodana Ami angamazibulo nawo ayoba nje esikhathini esizayo; le yindlela okufanele ihanjwe, futhi labo ababhujisiwe abakwazi ukuphunyuka. Ngenkathi ngenza lokhu, bonke labo abanganqunyelwanga ngaphambili bayoxoshwa bonke (ngoba nguSathane lo engivivinya ukuze abone ukuthi amazwi Ami ayanemba). Labo abanqunyelwe ngaphambili abakwazi ukuphunyuka noma bangaya kuphi, futhi niyobona ngakho izimiso ezingemuva kwalesi senzo Sami. Lokho enginakho kubhekise ekuhlakanipheni Kwami, ulwazi Lwami, ukuba namasu Kwami nalo lonke izwi engilishoyo. Kokubili ubuntu Bami nobunkulunkulu Bami kukuqukethe. Lokho kusho ukuthi, konke okwenziwa ngubuntu Bami kanye nalokho okwenziwa ngubunkulunkulu Bami yilokho enginakho; akekho ongathatha lezi zinto noma azisuse, ziKimina, futhi akekho ongaziguqula. Lokhu kuyisinqumo Sami sokuphatha esinzima kakhulu (ngoba emicabangweni yomuntu, izinto eziningi engizenzayo azihambisani nemicabango yabo futhi azikwazi ukuqondwa ngumuntu; lesi yisinqumo wonke umuntu asona kalula kakhulu futhi singesinzima kakhulu, ngakho izimpilo zabo zehlelwa ukulahlekelwa kulokho). Ngizosho futhi, kufanele nikuthathe ngokuzinikela lokho engininxusa ukuba nikwenze—akufanele nibe nokunganaki!

Okwedlule: Isahluko 94

Okulandelayo: Isahluko 96

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Gxila Kakhulu Kokungokoqobo

Wonke umuntu angakwazi ukupheleliswa uNkulunkulu, ngakho wonke umuntu kufanele aqonde ukuthi iyiphi inkonzo kaNkulunkulu ehambisana kahle...

Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu

Esikhathini uPetru asichitha enoJesu, wabona izinto eziningi ezenza uJesu athandeke, izinto okufanele zilingiswe, futhi eziningi zaboniswa...

Ukwenza (6)

Namuhla, abantu abaningi abanawo ngisho umcabango ophusile noma ulwazi ngoPawulu, okwathi lapho ashaywa iNkosi uJesu, wayesenze isinqumo...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp