Isahluko 94

Ngibuyela eSiyoni namadodana Ami angamazibulo—niyawuqonda ngempela umqondo wangempela wala mazwi? Nginikhumbuze ngokuphindaphinda ukuthi ngifuna ukuthi nikhule ngokushesha ukuze nibuse kanye Nami. Niyakhumbula? Lezi zinto zonke zixhumene ngokuqondile nokuba Kwami sesimweni somuntu: ekusukeni eSiyoni ngeza emhlabeni ngisenyameni ukuze ngizuze ngenyama iqembu labantu abamqondo munye Nami, bese futhi sibuyela eSiyoni. Lokhu kusho ukuthi sisuka enyameni sibuyela emzimbeni wokuqala. Yilona umqondo wangempela nokugxila kwalo lonke uhlelo Lwami lokuphatha, olungevinjwe muntu, futhi oluzofezwa ngokushesha. Uma usenyameni ngeke ulahle imibono nokucabanga komuntu, ingasaphathwa eyokulahla umoya wezwe, uthintithe uthuli, futhi uyohlala uwubumba; kulapho usemzimbeni kuphela lapho uyofaneleka khona ukuthokozela izibusiso. Ziyini izibusiso? Niyakhumbula? Enyameni ngeke kube khona ukucabanga ngezibusiso, ngakho yonke indodana eyizibulo kufanele ilandele indlela kusuka enyameni kuya emzimbeni. Enyameni nicindezelwa futhi nishushiswa ngudrako omkhulu obomvu (lokhu kungenxa yokuthi aninamandla, anizuze nkazimulo), kodwa emzimbeni kwehluke kakhulu, futhi niyoziqhenya futhi nijabule. Izinsuku zengcindezelo ziyophela ngokuphelele futhi niyodedelwa futhi nikhululwe kuze kube phakade. Kufanele kube njalo uma nginganezela engiyikho nenginakho kini. Ngaphandle kwalokho, niyoba nezimfaneleko Zami kuphela. Akukhathaleki ukuthi umuntu ulingisa kanjani omunye ngaphandle, abakwazi ukufana ngempela. Kusemzimbeni womoya ongcwele kuphela (lokhu kubhekise emzimbeni) lapho singafana khona ngempela. (Lokhu kubhekise ekubeni nezimfaneleko ezifanayo, ukuphila okufanayo, izimpahla ezifanayo, nokwazi ukuba nomqondo ofanayo, ukuhlangana, singahlukanisiwe futhi singahlukene, ngoba konke kungumzimba wokomoya ongcwele.)

Kungani manje niqala ukuzonda umhlaba, nokwenyanya zonke izinto ezicasulayo njengokudla, ukugqoka, nokunye, futhi nijahe ukuzilahla? Lolu wuphawu lokuthi niyongena endaweni yokomoya (umzimba), nokuthi nonke ninokubikezelwa kwalokhu (nakuba konke kungekho ezingeni elifanayo). Ngiyosebenzisa zonke izinhlobo zabantu abehlukene, izigameko ezehlukene, nezinto ezehlukene ukusebenzela isinyathelo Sami esibaluleke kakhulu, futhi bonke bayongisebenzela. Kufanele ngenze lokho. (Ngempela angikwazi ukufeza lokhu enyameni, futhi uMoya Wami Ngokwawo kuphela ongenza lo msebenzi, ngoba isikhathi asikafiki.) Lokhu kungumsebenzi omncanyana wokugcina wawo wonke umhlaba. Wonke umuntu uyongidumisa futhi angihalalisele ngenjabulo. Umsebenzi Wami omkhulu uphelele. Izitsha eziyisikhombisa zezinhlupho ziyathululwa esandleni Sami, imidumo eyisikhombisa iyaduma, amacilongo ayisikhombisa ayakhala, futhi izimpawu eziyisikhombisa ziyavulwa, emhlabeni, kuzo zonke izizwe nabo bonke abantu, nasezintabeni, emifuleni nazo zonke izinto. Ziyini izitsha zezinhlupho eziyisikhombisa? Zibhekiswe kuphi? Kungani ngithi zizothululwa esandleni Sami? Kuyodlula isikhathi eside phambi kokuthi wonke umuntu akholwe, futhi ngaphambi kokuthi wonke umuntu aqonde. Ngisho nginitshela manje niyoqonda ingxenye encane kuphela. Ngokokucabanga komuntu, izitsha eziyisikhombisa zezinhlupho ziqondiswe kuwo wonke amazwe nabantu bomhlaba, kodwa empeleni lokhu akunjalo. Lezi zitsha eziyisikhombisa zezinhlupho zibhekise ethonyeni likaSathane udeveli nasebuqilini bukadrako omkhulu obomvu (into engiyisebenzisa ukungenzela umsebenzi). Ngaleso sikhathi ngiyodedela uSathane nodrako omkhulu obomvu ukuba basole amadodana kanye nabantu, futhi kuyokwambulwa ngalokho ukuthi ngobani amadodana futhi ngobani abantu. Labo abakhohlisiwe yilabo ababengamiselwe Yimi ngaphambili, kanti amadodana Ami angamazibulo ngaleso sikhathi ayobe ebusa kanye Nami. Ngale ndlela, ngiyophelelisa amadodana kanye nabantu. Ukuthululwa kwezitsha eziyisikhombisa zezinhlupho ngeke kuthinte zonke izizwe nabo bonke abantu, kodwa amadodana Ami nabantu Bami kuphela. Izibusiso azizi kalula, futhi kufanele kukhokhwe inani eliphelele. Lapho amadodana nabantu bekhula izitsha eziyisikhombisa zezinhlupho ziyosuswa ngokuphelele futhi kamuva ngeke zibe khona. Kuyini ukuduma kwemidumo eyisikhombisa? Lokhu akulukhuni ukukuqonda. Ngomzuzu lapho amadodana Ami angamazibulo Nami siba ngumzimba, imidumo eyisikhombisa iyoduma. Lokhu kuyozamazamisa umhlaba wonke, kube sengathi izulu nomhlaba kugumbuqelwe. Wonke umuntu uyokwazi lokhu, futhi akekho ongeke akwazi. Ngaleso sikhathi amadodana Ami angamazibulo Nami siyoba ndawonye enkazimulweni futhi siyoqala isinyathelo esilandelayo somsebenzi. Abantu abaningi bayoguqa bacele isihe nentethelelo ngoba kuduma imidumo eyisikhombisa. Kodwa lena kuyobe kungaseyona iNkathi Yomusa: Kuyobe kuyisikhathi solaka. Ngokwabo bonke abantu abenza ububi (labo abahlobongayo, noma abahwebelana ngemali engcolile, noma abangenamimngcele ecacile phakathi kwamadoda namakhosikazi, noma imimoya yabo ivimbekile, noma abaphethwe yimimoya emibi, njalo njalo—bonke ngaphandle kwabakhethiwe Bami), akekho oyodedelwa, noma axolelwe, kodwa bonke bayophonswa phansi eHayidesi futhi babhubhe kuze kube phakade! Amacilongo ayisikhombisa abhekise ezwini Lami elinolaka. Lapho iphimbo Lami (ukwahlulela okunobukhosi nokwahlulela okunolaka) lizwakala, amacilongo ayisikhombisa ayakhala. (Njengamanje, ekhaya Lami, lokhu ngokunzima kakhulu, futhi akekho ongaphunyuka kukho.) Futhi onke amadimoni aseHayidesi nasesihogweni, amakhulu namancane, ayobamba amakhanda awo bese ebaleka ebheka nxazonke, ekhala futhi egedla amazinyo awo, enamahloni futhi engenandawo yokucasha. Okwamanje akuwona amacilongo ayisikhombisa aqala ukukhala, kodwa wulaka Lwami olukhulu futhi wukwahlulela Kwami okunzima, okungekho muntu ongaphunyuka kukho, futhi bonke kufanele bedlule kukho. Ngalesi sikhathi okwembuliwe akukhona okuqukethwe yizimpawu eziyisikhombisa. Izimpawu eziyisikhombisa ziyizibusiso eniyozithokozela esikhathini esizayo. Ukuvulwa kubhekise ekunenzeni nje ukuthi nazi, kodwa anikazithokozeli lezi zibusiso. Lapho senizithokozela izibusiso, khona-ke niyokwazi okuqukethwe yizimpawu eziyisikhombisa. Manje nithinta nje ingxenye engakapheleli. Nginganitshela kuphela isinyathelo ngesinyathelo emsebenzini wesikhathi esizayo, ukuze nizizwe mathupha futhi nizwe inkazimulo engaqhathaniseki, futhi niyophila esimweni sentokozo engapheli.

Ukukwazi ukuthokozela izibusiso zamadodana angamazibulo akuyona into elula, futhi akuyona into umuntu ovamile angayithola. Ngizogcizelela futhi ngiphinde ngisho ngokuqinisa ukuthi kufanele ngibeke izimfuneko eziqinile emadodaneni Ami angamazibulo. Kungenjalo awakwazi ukukhazimulisa igama Lami. Ngilahla noma ngubani onegama elibi emhlabeni, futhi ngaphezu kwalokho ngilahla noma ngubani onesimilo esixegayo noma oziphethe kabi. (Abanaqhaza ekubeni ngabantu bakaNkulunkulu—lokhu ngikugcizelela ngokukhethekile.) Ningacabangi ukuthi lokho enakwenza esikhathini esedlule sekwedlule futhi kuphelile—ingaba khona kanjani into enhle kangaka! Ingabe kulula kangaka ukuzuza isikhundla sokuba yindodana eyizibulo? Futhi ngendlela efanayo ngilahla noma ngubani ophikisana Nami, noma ngubani ongangiboni enyameni Yami, noma ngubani ophazamisa ukwenziwa kwentando Yami, noma ngubani ongiphazamisayo lapho ngenza intando Yami, futhi noma ngubani ongishushisayo—nginesihluku (ngoba ngiwemukile amandla Ami ngokuphelele)! Ekugcineni, ngendlela efanayo ngilahla noma ngubani ongakaze abe namashwa empilweni yakhe. Ngifuna labo, njengami, abaphuma ezinhluphekweni zabo, ngisho noma kuyizinhlupheko ezincane. Kungenjalo ngiyobaxosha abantu abanjalo. Ningabi ngabangenahlazo, nifuna ukuba ngamadodana Ami angamazibulo, nicanasa phambi Kwami. Sukani Kimi! Ngaphambili ningitshele izindaba ezingabalulekile, nifuna ukuzuza intokozo Yami! Lokhu kuwubumpumputhe! Ngabe uyazi ukuthi ngiyakuzonda, sonakali! Ucabanga ukuthi angikwazi ukwenza kwakho izinto zobumnyama? Uyacasha kaninginingi! Ingabe awazi ukuthi ukhaphele ubuso bakho bukadeveli? Nakuba abantu bengakwazi ukubona, ingabe ucabanga ukuthi angikwazi ukukubona? Labo abangenzela umsebenzi abazona izinto ezinhle kodwa bayiqembu lezonakali. Kufanele ngibhekane nabo futhi ngiyobaphonsa emgodini ongenamkhawulo bese ngibashisa!

Umuntu okhuluma ngendlela engenabunkulunkulu, owenza ngokungenalukholo, futhi ongabambisani nabanye ngokufanele, umuntu onjalo angathanda ukuba yinkosi. Awuphuphi? Awuzikhohlisi? Awuboni ukuthi uyini? Uyisonakali! Ingabe ukhona umsebenzi womuntu onjalo? Suka ngokushesha phambi kwamehlo Ami! Wonke umuntu kufanele abe nokuqonda okucacile ngalokho engikushoyo, agqugquzelwe amazwi Ami, abone ukuba Kwami namandla onke, futhi azi ukuhlakanipha Kwami. Kushiwo kaningi ukuthi umzimba ongcwele womoya ubonakele. Empeleni, nithi umzimba ongcwele womoya ubonakele noma cha? Ngabe engikushoyo kuwukukhuluma okungenalutho? Uyini umzimba ongcwele womoya? Kukuziphi izimo lapho kukhona umzimba ongcwele womoya? Kubantu akucabangeki futhi akukwazi ukuqondakala. Ngiyanitshela: Anginamaphutha, futhi Kimi konke kusobala, futhi konke kudedelwe (ngoba ngenza okuhlakaniphile futhi ngikhuluma ngokukhululeka). Phakathi kwezinto engizenzayo, akukho okuyihlazo, futhi konke kwenziwa ekukhanyeni, ukuze wonke umuntu akwazi ukukholwa ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, akekho ongabamba noma yini engasetshenziswa ngokuphikisana Nami. Lokho kuyincazelo “yobungcwele” emzimbeni ongcwele womoya. Ngakho ngigcizelele ngokuphindiwe ukuthi angifuni muntu kulabo abenza izinto ezingamahlazo. Lokhu kuyinto eyodwa yezinqumo Zami zokuphatha futhi kuyingxenye yesimo Sami. Umzimba womoya ubhekise ezwini Lami. Engikushoyo kuhlala kunenhloso, kuhlala kunokuhlakanipha, kodwa akukho ngaphansi kokulawulwa. (Ngisho engifuna ukukusho, futhi kuwuMoya Wami uphimisa iphimbo Lawo futhi kuyisiqu Sami esikhulumayo.) Engikushoyo kudedelwa ngokukhululeka, futhi uma kungahambisani nemiqondo yabantu, khona-ke leso yisikhathi sokwambula abantu. Kuwukulungiselela kwami okufanele. Ngakho-ke, noma nini lapho umuntu engiwuye ekhuluma noma enza, kuhlala kuyithuba elihle lokudalula ingqikithi kaSathane. Ngesikhathi umuntu engiwuye esegcotshwe, umzimba ongcwele womoya uyavela. Esikhathini esizayo umzimba ongcwele womoya ubhekise emzimbeni, futhi kunezingxenye ezimbili kulo mqondo: Kukhona ingxenye eyodwa yomqondo manje, futhi kukhona enye ingxenye yomqondo esikhathini esizayo. Kodwa esikhathini esizayo umzimba ongcwele womoya uyokwehluka kakhulu kowamanje—kuyoba ngumehluko phakathi kwezulu nomhlaba. Akekho ongakuqonda futhi kuyofanela ukuthi ngikwambule kini Ngokwami.

Okwedlule: Isahluko 93

Okulandelayo: Isahluko 95

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (2)

Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluthile ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina,...

Indlela … (1)

Empilweni yabo, akekho umuntu owaziyo ukuthi hlobo luni lwezingqinamba azohlangabezana nazo, futhi akazi ukuthi ukulungiswa kuniazobhekana...

Ukwenza (6)

Namuhla, abantu abaningi abanawo ngisho umcabango ophusile noma ulwazi ngoPawulu, okwathi lapho ashaywa iNkosi uJesu, wayesenze isinqumo...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp