Isahluko 26

Kuwo wonke amazwi akhulunywa uNkulunkulu, kuyabonakala ukuthi usuku lukaNkulunkulu luyasondela usuku ngosuku. Kusengathi lolu suku selulapha phambi kwamehlo abantu, sengathi luzofika kusasa. Ngalokhu, emva kokufunda amazwi kaNkulunkulu, bonke abantu bashaywa uvalo, futhi banomuzwa wencithakalo yomhlaba. Kusengathi, njengoba kuwa amaqabunga futhi kwehla nomkhemezelo, bonke abantu sebenyamalele kwangasala mkhondo, sengathi bonke sebeshabalele. Bonke banomuzwa owesabekayo, futhi nakuba bonke bezama kakhulu, befisa ukwenelisa izinhloso zikaNkulunkulu, bonke besebenzisa wonke amandla abanawo ukufeza izinhloso zikaNkulunkulu ukuze intando kaNkulunkulu iqhubeke kahle, ngaphandle kokuvinjwa, lo muzwa onje uhlala uhlangene nomuzwa wokwesaba. Thatha amazwi anamuhla: uma ebesakazelwa ezihlweleni, emenyezelwa emhlabeni wonke, bonke abantu bebeyokhothama bakhale, ngoba emazwini “ngizowuqapha wonke umhlaba, futhi, ngiqhamuka eMpumalanga yomhlaba nokulunga, ubukhosi, ulaka nokusola, ngizozibonakalisa ezihlweleni zesintu!” bonke abaqonda izindaba zomoya bayabona ukuthi akekho ongasinda ekusoleni kukaNkulunkulu, ukuthi bonke bayolandela abohlobo lwabo emva kokwedlula ekusoleni. Eqinisweni, lokhu kuyisinyathelo somsebenzi kaNkulunkulu, futhi akukho muntu ongasiguqula. Lapho uNkulunkulu edala umhlaba, ngenkathi ehola isintu, wakhombisa ukuhlakanipha nokumangalisa Kwakhe, futhi kulapho kuphela efikisa khona le nkathi esiphethweni lapho abantu bebona ukulunga kwakhe kweqiniso, ubukhosi, ulaka nokusola. Phezu kwalokho, kusekusolweni kuphela lapho bekwazi khona ukubona ukulunga Kwakhe, ubukhosi, nolaka; le yindlela okufanele ithathwe, njengoba, ngesikhathi sezinsuku zokugcina, ukuba senyameni kukaNkulunkulu kuyadingeka, futhi kungelahlwe. Emva kokumemezela isiphetho saso sonke isintu, uNkulunkulu ukhombisa umuntu umsebenzi awenzayo namuhla. Isibonelo, uNkulunkulu uthi, “U-Israyeli wangaphambili akasekho, u-Israyeli wanamuhla uvukile, wama waqonda futhi waphakama, emhlabeni, waphakama ezinhliziyweni zaso sonke isintu. Ngokuqinisekile u-Israyeli wanamuhla uyothola umthombo wokuphila ngabantu Bami! Gibhithe elinenzondo! … Kungani ungephile ngaphakathi kokusola kwami?” UNkulunkulu ngamabomu ukhombisa abantu izithelo ezizuzwe ngamazwe amabili angefani namanye ezandleni zikaNkulunkulu, emqondweni owodwa kukhomba u-Israyeli, okuphathekayo, komunye umqondo kukhomba bonke abakhethwe nguNkulunkulu—okusho ukuthi, kukhomba ukuthi baguquka kanjani abakhethwe uNkulunkulu ngenkathi u-Israyeli eguquka. Lapho u-Israyeli esebuyele ngokugcwele esimweni sakhe sokuqala, bonke abakhethiwe bayolandela benziwe baphelele—okusho ukuthi, u-Israyeli uwuphawu olunomqondo lwalabo abathandwa uNkulunkulu. IGibhithe, ukunikeza isibonelo, iyinhlanganiso yabamele labo abazondwa nguNkulunkulu. Ukubola ngokwengeziwe kwayo, kuwukubonakala ngokwengeziwe kwalabo abazondwa nguNkulunkulu—kanye nokuwa kweBhabhiloni. Lokhu kwakha ukuphikisana okusobala. Ngokumemezela iziphetho zika-Israyeli neGibhithe, uNkulunkulu wembula indawo bonke abantu abaya kuyo: ngalokhu, uma ekhuluma nge-Israyeli, uNkulunkulu uphinde akhulume ngeGibhithe. Kulokhu kuyabonakala ukuthi usuku lokubhujiswa kweGibhithe wusuku lokubhujiswa komhlaba, usuku uNkulunkulu asola ngalo bonke abantu. Lokhu kuzokwenzeka maduzane; sekuzofezwa nguNkulunkulu, futhi kuyinto engabonakali nhlobo ngeso lenyama lomuntu, kodwa futhi enganakulahlwa, futhi engenakuguqulwa muntu. uNkulunkulu uthi, “bonke labo abamelana nami bazosolwa Yimi impela kuze kube phakade. Ngoba nginguNkulunkulu onomhawu, ngeke ngibayeke kalula abantu ngakho konke abakwenzile.” Kungani uNkulunkulu ekhuluma ngala magama aqonde ngqo? Futhi kungani ebe yinyama mathupha esizweni sikadrako omkhulu obomvu? Emazwini kaNkulunkulu iyabonakala inhloso yakhe: Akezile ukuzosindisa abantu, noma ukuba nothando kubo, noma ukubanakekela, noma ukubavikela—kodwa ukusola bonke labo abamphikisayo. Ngoba uNkulunkulu uthi, “akekho ongasinda ekusoleni kwami.” UNkulunkulu uphila enyameni, futhi, ngaphezu kwalokho, uwumuntu ojwayelekile—kodwa akabaxoleli abantu ngobuthakathaka babo bokungakwazi ukumazi bona uqobo; esikhundleni salokho, ngenxa yokuthi ujwayelekile, uyabalahla abantu ngenxa yazo zonke izono zabo, wenza bonke labo ababona inyama yakhe babe yilabo abasolwayo, futhi ngalokho babe yimihlatshelo yabo bonke labo abangesibo abantu besizwe sikadrako omkhulu obomvu. Kodwa lokho akuyona enye yezinhloso nqangi zokuba senyameni kukaNkulunkulu. UNkulunkulu waba yinyama ukuze alwe, esenyameni, nodrako omkhulu obomvu, nokuba eletha ihlazo kuye ngempi. Ngenxa yokuthi amandla amakhulu kaNkulunkulu avezwa kakhulu ukulwa nodrako omkhulu obomvu enyameni kunaseMoyeni, uNkulunkulu ulwa esenyameni ukukhombisa izenzo Zakhe nokuba namandla onke. Ngenxa yokuba senyameni kukaNkulunkulu, abantu abaningi sebelahliwe “ngokungenacala”, abantu abaningi sebephonswe esihogweni, baphonswa ekusolweni, bahlupheka enyameni. Lokhu kuwukukhonjiswa kwesimo esilungile sikaNkulunkulu, futhi kungakhathaleki ukuthi labo abaphikisa uNkulunkulu baguquka kanjani namuhla, isimo esiqondile sikaNkulunkulu ngeke siguquke. Belahlwe kanye, abantu balahlwa unomphelo, bangaphinde bakwazi ukuvuka futhi. Isimo somuntu asikwazi ukuba njengesikaNkulunkulu. Kulabo abaphikisa uNkulunkulu, abantu abaguquguqukayo, abashona kwesokudla nakwesobunxele, baye phezulu baye phansi, abakwazi ukuba yinto eyodwa njalo nje, kwesinye isikhathi bebazonda kuze kufike emathanjeni abo, kwesinye isikhathi bebabambela eduze; izimo zanamuhla zenzeke ngenxa yokuthi abantu abawazi umsebenzi kaNkulunkulu. Kungani uNkulunkulu esho amazwi anjengalawa, “izingelosi, vele, ziyizingelosi; uNkulunkulu, vele, unguNkulunkulu; amadimoni, vele, angamadimoni; abangalungile abakalungi; nabangcwele basengcwele”? Ingabe anikuqondi lokhu? Ingabe kusho ukuthi uNkulunkulu akakhumbulanga kahle? Ngalokho uNkulunkulu uthi, “ngakunye ngakunye ngokohlobo lwako, abantu bazithola bebuyela esifubeni semindeni yabo bengaqapheli.” Kulokhu kuyabonaka ukuthi uNkulunkulu usevele esehlukanise izinto ngemindeni yazo, ukuze kungalokhu kuba “izwe elingenamkhawulo”, futhi abantu abasadli ebhodweni elilodwa elikhulu, kodwa benza imisebenzi yabo emizini yabo, bebamba iqhaza labo. Lolu kwakuwuhlelo lokuqala lukaNkulunkulu ekudalweni komhlaba; emva kokwehlukaniswa ngokohlobo, abantu bayodla “lowo nalowo ukudla kwakhe”—uNkulunkulu uyoqala ukwahlulela. Ngenxa yalokho, emlonyeni kaNkulunkulu kwaphuma la mazwi: “ngizobuyisela indalo esimweni sayo sokuqala, konke ngizokubuyisela endleleni okwakwenziwe ngayo ekuqaleni, ngiguqule konke ngezinga elikhulu, ukuze konke kubuyele esifubeni sohlelo Lwami.” Lokhu kuyilo kanye uhlelo lwawo wonke umsebenzi kaNkulunkulu, futhi akulukhuni ukuluqonda. UNkulunkulu uyoqeda umsebenzi wakhe—angama yini umuntu endleleni yomsebenzi Wakhe? Futhi uNkulunkulu angasidabula isivumelwano phakathi Kwakhe nomuntu? Ngubani ongaguqula okwenziwe nguMoya kaNkulunkulu? Ingabe abanga khona yini phakathi kwabantu?

Esikhathini esedlule, abantu bakuqonda ukuthi kwakunomthetho emazwini kaNkulunkulu: lapho eqeda nje ukukhuluma uNkulunkulu, amaqiniso ayefezeka. Alikho iphutha kulokhu. Njengoba uNkulunkulu eseshilo ukuthi uyosola bonke abantu, futhi, ngaphezu kwalokho, njengoba esezikhiphile izinqumo zokuphatha, kuyabonakala ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu sewenziwe kwafika eqopheleni elithile. Umthethosisekelo owakhishwa kubo bonke abantu esikhathini esedlule wawuqondiswe ezimpilweni zabo nasendleleni ababuka ngayo uNkulunkulu. Awufinyelelanga empandeni; awushongo ukuthi yayakhelwe phezu kokunqunywa kwesiphetho nguNkulunkulu, kodwa ekuziphatheni komuntu ngaleso sikhathi. Izinqumo zokuphatha zanamuhla zingaphezulu kokwejwayelekile, zikhuluma ngokuthi kungani “Bonke abantu beyolandela izinhlobo zabo, futhi bayothola ukusolwa ngokwalokho abakwenzile.” Uma kungafundelwa eduze, akubonakali nkinga kulokhu. Ngoba kusenkathini yokugcina kuphela lapho uNkulunkulu enza zonke izinto zilandele uhlobo lwazo, emva kokufunda lokhu iningi labantu lisala limangele futhi lididekile, basentukuntuku, abakuboni ukuphuthuma kwezikhathi, ngakho abakuthathi lokhu njengesexwayiso. Kungani, kuleli qophelo, izinqumo zikaNkulunkulu zokuphatha—ezimenyezelwe kuwo wonke umhlaba—zikhonjiswa kumuntu? Kungenzeka ukuthi, kamuva, uNkulunkulu wengeza uzwelo kulaba bantu? Ngabe laba bantu sebemile amakhanda amabili? Lapho uNkulunkulu esola abantu bomhlaba wonke, lapho kwehla zonke izinhlobo zezinhlekelele, ngenxa yalezi zinhlekelele, kuyokwenzeka izinguquko elangeni nasenyangeni, futhi lapho seziphela izinhlekelele, ilanga nenyanga kuyobe sekuguqukile—futhi lokhu kubizwa ngokuthi uguquko. Kwenele ukuthi, izinhlekelele zenkathi ezayo ziyoba zimbi kakhulu. Ubusuku bungase buthathe indawo yemini, ilanga lingase lingaveli unyaka wonke, kungaba nezinyanga eziningi zokushisa okungqongqisayo, inyanga efayo ingahlale ibheke isintu, kungaqhamuka isimo esixakile selanga nenyanga kuphuma kanyekanye, njll. Emva kwezinguquko eziningi zokulandelana kwezinto, ekugcineni, emva kokwedlula kwesikhathi, ziyovuselelwa. UNkulunkulu unakisisa kakhulu izinhlelo zalabo abangabakadeveli. Ngalokhu, usho ngamabomu ukuthi, “Ebantwini abasemhlabeni, bonke labo abangabakadeveli bayobhujiswa.” Lapho laba “bantu” kusafanele baveze ubunjalo babo beqiniso, uNkulunkulu uhlala esebenzisa inkonzo yabo; ngenxa yalokho akazinaki izenzo zabo, akabaniki “mklomelo” lapho benza kahle kangakanani, futhi akababambeli “imiholo” yabo lapho benza kabi. Kanjalo, uyabaziba, akabanaki. Akasheshe aguquke ngenxa “yokulunga” kwabo, ngoba ngale kwesikhathi nendawo, isimo somuntu asiguquki, njengesivumelwano esenziwe phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, njengoba umuntu ethi, “ngeke kube noguquko ngisho ngabe izilwandle ziyoma noma amadwala ebhidlika.” Ngalokhu, uNkulunkulu uvele ahlukanise labo bantu ngezigaba futhi akabalaleli kalula. Kusuka esikhathini sokudala kuze kube namuhla, udeveli akaze aziphathe kahle. Ulokhu evimba, ephazamisa, ephikisa. Lapho uNkulunkulu enza noma ekhuluma, uyazama ukungenela—kodwa uNkulunkulu akanaki. Ekuphathweni kukadeveli, ulaka lukaNkulunkulu luyaphuphuma, lungabambeki; ngoba akulona olwalowo onoMoya, akukho kuxhumana, kukhona ibanga nokwehlukana kuphela. Kulandela ukwembulwa kwezimpawu eziyisikhombisa, isimo somhlaba siya ngokuya sonakala, zonke izinto “ziqhubeka ngokulinganisana ngqo nezimpawu eziyisikhombisa,” azisali nakancane emuva. Kuwo wonke amazwi kaNkulunkulu, abantu babukwa nguNkulunkulu njengabalele, kodwa abakaphaphami nhlobo. Ukuze bafike eqophelweni elingaphezudlwana, ukukhipha amandla abo bonke abantu, bese, ngaphezu kwalokho, ukuqeda umsebenzi kaNkulunkulu esicongweni sawo, uNkulunkulu ubuza abantu uchungechunge lwemibuzo, sengathi ubafutha izisu, ngalokhu ugcwalisa bonke abantu. Ngenxa yokuthi bonke laba bantu abanasiqu esingokomoya sangempela, uma kubhekwa izimo zangempela, labo abagcwalisiwe bayizimpahla ezisezingeni, futhi labo abangagcwalisiwe bawudoti ongenamsebenzi. Lokhu kuyimfuneko kaNkulunkulu kumuntu, nenhloso yendlela akhuluma ngayo. Ikakhulu, lapho uNkulunkulu ethi “Kungenzeka ukuthi Mina, lapho ngisemhlabeni, angifani nalowo engiwuye uma ngisezulwini? Kungenzeka ukuthi Mina, uma ngisezulwini, angikwazi ukwehlela emhlabeni? Kungenzeka ukuthi Mina, uma ngisemhlabeni, angifanele ukwenyukela ezulwini?” le mibuzo iqhubekela phambili ekwenzeni ukuthi abantu bazi uNkulunkulu. Emazwini kaNkulunkulu kubonakala intando kaNkulunkulu ephuthumayo; abantu abakwazi ukuyithola, futhi uNkulunkulu wenezela imigomo kaningi, ngalokhu ekhumbuza bonke abantu ukuba bazi uNkulunkulu wasezulwini emhlabeni, nokwazi uNkulunkulu osezulwini kodwa ohlala emhlabeni.

Emazwini kaNkulunkulu kubonakala izimo zomuntu: “Bonke abantu bachitha amandla emazwini Ami, benza ucwaningo lwabo ekubukekeni Kwami kwangaphandle, kodwa bonke bayehluleka, abanamphumela abangawukhombisa, kunalokho bashaywa phansi amazwi Ami bangaphinde balinge ukuvuka.” Ngubani ongaqonda usizi lukaNkulunkulu? Ngubani ongaduduza inhliziyo kaNkulunkulu? Ngubani ongemuva kwenhliziyo yomuntu kulokho uNkulunkulu akubuzayo? Lapho abantu bengakhiphi miphumela, bayaziphika futhi basemseni wezinhlelo zikaNkulunkulu. Ngokuya ngokuya, ngesikhathi bazi inhliziyo yabo yeqiniso, lowo nalowo ulandela uhlobo lwakhe, futhi ngalokhu kubonakala ukuthi ingqikithi yezingelosi ingukulalela uNkulunkulu okumsulwa. Ngakho, uNkulunkulu uthi, “Isintu sivezwa esimweni saso sokuqala,” Lapho umsebenzi kaNkulunkulu ufika kulesi sinyathelo, wonke umsebenzi kaNkulunkulu uyobe usuqediwe. UNkulunkulu ubonakala engasho lutho ngokuba kwakhe ngumfuziselo wamadodana nabantu bakhe, kunalokho ugxila ekwenzeni bonke abantu bakhombise isakhiwo sabo sokuqala. Niyayiqonda incazelo yangempela yala mazwi?

Okwedlule: Isahluko 24 no-25

Okulandelayo: Isahluko 27

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ababi Nakanjani Bayojeziswa

Ukuhlola ukuthi konke okwenzayo kulungile yini, nokuthi uNkulunkulu uyazibona yini zonke izenzo zakho, kuyimiyalo yokuziphatha yalabo...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp