Labo Abathanda UNkulunkulu Ngeqiniso Yilabo Abakuthobela Ngokuphelele Ukuba Ngokoqobo Kwakhe

Ukuba nolwazi ngokungokoqobo nokukwazi ukuwubona ngokucacile umsebenzi kaNkulunkulu—konke lokhu kuyabonakala emazwini Akhe. Ukukhanya ungakuthola kuphela emazwini kaNkulunkulu, ngakho kufanele uzihlomise kakhulu ngamazwi Akhe. Lapho kuba nezingxoxo, xoxa ngokuqonda onakho ngamazwi kaNkulunkulu, ngokuphawula kwakhe abanye bangathola ukukhanyiselwa futhi kungaholela abantu endleleni—le ndlela ingokoqobo. Ngaphambi kokuba uNkulunkulu akuthumelele indawo, ngamunye kini kumele aqale azihlomise ngamazwi Akhe. Lena yinto wonke umuntu okufanele ayenze—kuyinto ephuthuma kakhulu. Into yokuqala okufanele uyenze ukukwazi ukudla nokuphuza amazwi Akhe. Ezintweni ongakwazi ukuzenza, funa indlela yokuzenza emazwini Akhe, bese ufuna emazwini Akhe noma yiziphi izinto ongaziqondi noma ubunzima onabo. Yenza amazwi kaNkulunkulu abe impahla yakho, futhi uwavumele ukuba akusize ekuxazululeni ubunzima nezinkinga okungokoqobo; futhi uvumele amazwi Akhe abe usizo kuwe empilweni. Lezi zinto zidinga umzamo ovela ngakuwe. Ekudleni nasekuphuzeni izwi likaNkulunkulu, kumele uthole imiphumela; kufanele ukwazi ukuthulisa inhliziyo yakho phambi Kwakhe, futhi wenze ngokuvumelana namazwi Akhe lapho uhlangabezana nezinkinga. Lapho ungakaze uhlangane nezinkinga, mane nje udle futhi uphuze. Ngezinye izikhathi ungathandaza futhi ucabange ngothando lukaNkulunkulu, uxoxe ngendlela oqonda ngayo amazwi Akhe, futhi uxoxe ngokukhanyiselwa nokukhanya okuthola ngaphakathi nendlela ozizwa ngayo lapho uwafunda, futhi unganikeza abantu indlela yokuphuma. Yilokhu kuphela okungokoqobo. Inhloso yokwenza lokhu ukuvumela amazwi kaNkulunkulu abe impahla yakho engokoqobo.

Phakathi nosuku, mangaki ngempela amahora owachitha phambi kukaNkulunkulu? Singakanani isikhathi osukwini lwakho osipha uNkulunkulu? Singakanani osinika inyama? Ukwenza inhliziyo yakho ihlale ibheke ngakuNkulunkulu kuyisinyathelo sokuqala emgudwini ofanele oya ekuphelelisweni uNkulunkulu. Unganikela ngayo yonke inhliziyo nomzimba wakho nalo lonke uthando lwakho kuNkulunkulu, ukubeke phambi kukaNkulunkulu, umlalele ngokuphelele Yena, futhi ucabangele ngokuphelele intando Yakhe. Hhayi ngenyama, hhayi ngomndeni futhi hhayi ngezifiso zakho siqu, kodwa ngenxa yezithakazelo zendlu kaNkulunkulu. Kuzo zonke izinto ungathatha izwi likaNkulunkulu njengesimiso, njengesisekelo. Ngaleyo ndlela, izinhloso zakho, imibono yakho konke kuzoba sendaweni efanele, futhi uzoba umuntu onconywa uNkulunkulu phambi Kwakhe. UNkulunkulu uthanda abantu abazinikele ngokuphele Kuye, abantu abaqotho Kuye futhi hhayi komunye. Labo abazondayo abantu abanenhliziyo engaphelele Kuye, abadlubulandayo Kuye. Uyabazonda labo abakholelwa Kuye futhi abahlale befuna ukujabula Ngaye, kodwa abakwazi ukuzinikela ngokuphelele ngenxa Yakhe. Uyabazonda labo abathi bayamthanda kodwa badlubulunde Kuye ezinhliziyweni zabo. Uyabazonda labo abasebenzisa amazwi ahlotshisiwe ukuze bakhohlise. Labo abangazinikeli ngobuqotho kuNkulunkulu noma bamlalele ngobuqotho bangabantu abakhohlisayo; ngokwemvelo banenkani kakhulu. Labo abangakwazi ukulalela ngobuqotho phambi kukaNkulunkulu ojwayelekile, ongokoqobo, banenkani ngisho nakakhulu, futhi bona ikakhulukazi bayizigqila zengelosi enkulu. Labo abazinikela ngempela endaweni kaNkulunkulu sonke isiqu sabo phambi Kwakhe. Bawalalela ngobuqotho wonke amazwi Akhe, futhi bayakwazi ukwenza amazwi Akhe. Benza amazwi kaNkulunkulu isisekelo sokuba khona kwabo, futhi bayakwazi ukufuna ngobuqotho izingxenye abangazenza ezwini likaNkulunkulu. Lona ngumuntu ophila ngeqiniso phambi kukaNkulunkulu. Uma okwenzayo kuzuzisa empilweni yakho, futhi ngokudla nokuphuza amazwi Akhe, ungahlangabezana nezidingo zakho zangaphakathi kanye nokunganeliseki ukuze isimo sokuphila kwakho siguqulwe, khona-ke lokhu kuyokwanelisa intando kaNkulunkulu. Uma wenza ngokuhambisana nezimfuno zikaNkulunkulu, uma ungayanelisi inyama kodwa wanelise intando Yakhe, lokhu kuwukungena eqinisweni lamazwi Akhe. Uma kukhulunywa ngokungena ujule eqinisweni lamazwi kaNkulunkulu, kusho ukuthi ungawenza umsebenzi wakho wanelise izimfuno zikaNkulunkulu. Yilolu hlobo kuphela lwezenzo ezibalulekile olungabizwa ngokungena eqinisweni lwamazwi Akhe. Uma ukwazi ukungena kuleli qiniso, kusho ukuthi uneqiniso. Lesi isiqalo sokungena eqinisweni; kumele uqale wenze lokhu kuqeqeshwa futhi kungemva kwalokho kuphela lapho uyokwazi khona ukungena ujule ezintweni zangempela. Cabanga ngendlela yokugcina imiyalo kanye nendlela yokuba qotho phambi kukaNkulunkulu. Ungahlale ucabanga ngokuthi kunini lapho uyokwazi khona ukungena embusweni—uma isimo sakho singashintshi, noma yini oyicabangayo ngeke ibe namsebenzi! Ukuze ungene eqinisweni lwamazwi kaNkulunkulu, kumele uqale ukwazi ukwenza yonke imibono nemicabango yakho kube ngokukaNkulunkulu—lesi isidingo esisobala.

Baningi abantu njengamanje abaphakathi kwezilingo; abawuqondi umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa ngiyakutshela—uma ungakuqondi, kungaba kuhle ungenzi ukwahlulela ngakho. Mhlawumbe kuyoba nosuku lapho iqiniso liyovela obala bese uyakwazi. Ukungenzi izahlulelo kuyokusiza, kodwa awukwazi ukumane ulinde nje. Kumele ufune ukungena ngomdlandla—yilona kuphela umuntu onokungena ngempela. Ngenxa yokudlubulunda kwabo, abantu bahlale beba nemibono ngoNkulunkulu osebenzayo. Lokhu kudinga bonke abantu bafunde indlela yokulalela ngoba uNkulunkulu osebenzayo uwuvivinyo olukhulu esintwini. Uma ungakwazi ukuma uqine, kusho ukuthi konke kuphelile; uma ungenakho ukuqonda ngoNkulunkulu osebenzayo, ngeke ukwazi ukupheleliswa uNkulunkulu. Isinyathelo esibucayi ekutheni abantu bangapheleliswa yini ukuqonda uNkulunkulu osebenzayo. Ukuba ukusebenza kukaNkulunkulu osenyameni eza emhlabeni kuwuvivinyo lomuntu nomuntu. Uma ukwazi ukuma uqine kulokhu, kusho ukuthi ungumuntu omaziyo uNkulunkulu, futhi ungumuntu omthanda ngempela. Uma ungakwazi ukuma uqine kulokhu, uma ukholelwa kuMoya kuphela futhi ungakwazi ukuba nokholo kumsebenzi kaNkulunkulu, khona-ke akunandaba ukuthi ukholo lwakho kuNkulunkulu lukhulu kangakanani, alunamsebenzi. Uma ungakwazi ukukholelwa kuNkulunkulu obonakalayo, ungakholelwa yini kuMoya kaNkulunkulu? Awuzami yini ukukhohlisa uNkulunkulu? Awukholelwa kuNkulunkulu obonakalayo futhi wangempela, ngakho uyakwazi yini ukulandela uMoya? UMoya awubonakali futhi awuthinteki, ngakho lapho uthi ulalela uMoya kaNkulunkulu, awukhulumi yini into engekho? Into ewumgogodla wokugcina imiyalo ukuqonda uNkulunkulu osebenzayo. Uma usumqonda uNkulunkulu osebenzayo, uyokwazi ukugcina imiyalo. Ukugcina imiyalo kufaka phakathi izinto ezimbili: Enye yazo ukubambelela engqikithini kaMoya Wakhe, nangaphambi kukaMoya, ukwazi ukwamukela ukuhlola koMoya; umoya uphambi Kwakhe. Enye ukukwazi ukuyiqonda kangcono inyama esesimweni somuntu, nokufinyelela ukulalela kwangempela. Akunandaba ukuthi ingaphambi kwenyama noma ngaphambi kukaMoya, inhliziyo yomuntu olalela futhi owesaba uNkulunkulu kufanele ihlale igcinwa. Yilolu hlobo lomuntu kuphela okulufanele ukupheleliswa. Uma umqonda uNkulunkulu osebenzayo—okungukuthi, uma ume waqina kulokhu kuvivinywa, khona-ke akunalutho oluyokwehlula.

Abanye abantu bathi, “Kulula ukugcina imiyalo. Udinga nje ukuza phambi kukaNkulunkulu, ukhulume ungagwegwesi futhi ngogqozi ngaphandle kokudideka, futhi lokhu kuwukugcina imiyalo.” Ingabe lokho kulungile? Ngakho, uma wenza izinto ezimbalwa ezimelana Naye lapho uNkulunkulu engakuboni, ngabe lokhu kubalwa njengokugcina imiyalo? Kumele ukuqonde ngokugcwele lokho okubandakanywa ukugcina imiyalo. Kuphathelene nokuthi ukuqonda ngokwempela yini ukuba ngokoqobo kukaNkulunkulu; uma uqonda amandla okusebenza, futhi ungakhubeki uwe kulolu vivinyo, lokhu kubhekwa njengokuthi unobufakazi obunamandla. Ukunikeza ubufakazi obucacile ngoNkulunkulu ngokuyinhloko kuncike ekutheni uyamqonda yini noma cha uNkulunkulu osebenzayo, nokuthi uyakwazi yini noma cha ukulalela phambi kwalo muntu ongagcini nje ngokuba ojwayelekile, kodwa ovamile, futhi olalela kuze kube sekufeni. Uma ngempela ufakaza ngoNkulunkulu phakathi nalokhu kulalela, lokho kusho ukuthi uNkulunkulu ukuzuzile. Ukukwazi ukulalela kuze kube sekufeni, nokukhululeka ezikhalazweni phambi Kwakhe, ungenzi izahlulelo, unganyundeli, ungabi nemibono futhi ungabi nezinye izinhloso—uNkulunkulu uyoyizuza ngale ndlela inkazimulo. Ukulalela phambi komuntu ojwayelekile abantu abamubukela phansi futhi ukwazi ukulalela kuze kube sekufeni ngaphandle kwemibono—lokhu kuwubufakazi bangempela. Iqiniso uNkulunkulu afuna abantu bangene kukho ukuthi ukwazi ukulalela amazwi Akhe, ukwazi ukwenza amazwi Akhe, ukwazi ukukhothama phambi kukaNkulunkulu osebenzayo, futhi ukwazi ukukhohlakala kwakho, ukwazi ukuvula inhliziyo yakho phambi Kwakhe, futhi ekugcineni uzuzwe Nguye ngala mazwi Akhe. UNkulunkulu uzuza inkazimulo lapho la mazwi ekunqoba futhi akwenze umlalele ngokugcwele; ngalokhu uhlaza uSathane aqede umsebenzi Wakhe. Lapho ungenamibono ngokusebenza kukaNkulunkulu osenyameni, okusho ukuthi, lapho uma uqina kulolu vivinyo, khona-ke unikeza ubufakazi obuhle. Uma kunosuku lapho unokuqonda okugcwele ngoNkulunkulu osebenzayo futhi ungalalela kuze kube sekufeni njengoPetru, uyozuzwa uNkulunkulu, futhi upheleliswe Nguye. Lokho uNkulunkulu akwenzayo akuhambisani nemibono yakho kuluvivinyo lwakho. Ukube bekuhambisana nemibono yakho, bekungeke kudinge ukuthi uhlupheke noma ulungiswe. Kungenxa yokuthi umsebenzi Wakhe ubalulekile kakhulu futhi awuhambisani nemibono yakho okwenza udinge wena uhlukane nemibono yakho. Yingakho kuluvivinyo kuwe. Kungenxa yokusebenza kukaNkulunkulu okwenza bonke abantu babe phakathi kwezivivinyo; umsebenzi Wakhe ubalulekile, awukho ngaphezu kwamandla emvelo. Ngokuwaqonda ngokugcwele amazwi Akhe abalulekile, uqonde amazwi Akhe abalulekile ngaphandle kwemibono, futhi ukwazi ukumthanda kakhulu ngobuqotho, lapho umsebenzi Wakhe uya ngokubaluleka, uyozuzwa Nguye. Iqembu labantu uNkulunkulu ayolizuza yilabo abazi uNkulunkulu, okusho ukuthi, labo abazi ukuba ukubaluleka Kwakhe, futhi ngaphezu kwalokho bayilabo abakwazi ukulalela umsebenzi obalulekile kaNkulunkulu.

Phakathi nesikhathi sikaNkulunkulu enyameni, ukulalela akudinga kubantu akukhona lokhu abantu abakucabangayo—ukwenza izahlulelo noma ukuphikisa. Kunalokho, udinga ukuthi abantu benze amazwi Akhe imiyalo yabo yokuphila nesisekelo sokusinda kwabo, ukuthi nakanjani benze isisekelo samazwi Akhe, nokuthi bayanelise ngempela intando Yakhe. Esinye isimo esidinga abantu balalele uNkulunkulu osamuntu sisho ukwenza amazwi Akhe, futhi esinye isimo sidinga ukuba ukwazi ukulalela ukujwayeleka Kwakhe nokubaluleka Kwakhe. Kokubili lokhu kumele kwenzeke nakanjani. Labo abangazifinyelela zombili lezi zimo yibo bonke labo abanenhliziyo yothando oluqotho ngoNkulunkulu. Bonke bangabantu abazuzwe nguNkulunkulu, futhi bonke bathanda uNkulunkulu njengoba bethanda ukuphila kwabo. UNkulunkulu osamuntu unobuntu obujwayelekile nokubaluleka komsebenzi Wakhe. Ngale ndlela, ingaphandle Lakhe lakho kokubili ubuntu obujwayelekile nokubaluleka kovivinyo olukhulu kubantu; kuba ingqinamba enkulu kakhulu. Kodwa, ukujwayeleka kukaNkulunkulu nokuba ngosebenzayo akunakugwenywa. Uzama konke ukuze athole isixazululo kodwa ekugcineni akakwazanga ukuzihlubula ingaphandle Lakhe lobuntu Bakhe obujwayelekile, ngenxa yokuthi ngemva kwakho konke, uNkulunkulu osenyameni, hhayi uNkulunkulu kMoya osezulwini. Akayena uNkulunkulu abantu abangakwazi ukumbona, kodwa unguNkulunkulu owembathe isikhumba sendalo eyodwa. Kulokhu, ukuzihlubula ingaphandle lobuntu Bakhe obujwayelekile nakanjani bekuyoba lula. Ngakho noma kuthiwani, usawenza umsebenzi afuna ukuwenza enyameni. Lo msebenzi ungukuboniswa kukaNkulunkulu ojwayelekile nobalulekile, ngakho kungamukeleka kanjani ukuthi abantu bangalaleli? Yini nje emhlabeni abantu abangayenza ngezenzo zikaNkulunkulu? Wenza konke afuna ukukwenza; noma yini ajabulayo ngayo injalo. Uma abantu bengalaleli, yimaphi amanye amacebo anengqondo abangaba nawo? Kuze kube manje, ukulalela kuphela okungasindisa abantu; ayikho eminye imibono ehlakaniphile. Uma uNkulunkulu efuna ukuvivinya abantu, yini abangayenza ngakho? Kodwa konke lokhu akuwona umbono kaNkulunkulu osezulwini; kuwumbono kaNkulunkulu osenyameni. Ufuna ukukwenza lokhu, ngakho akekho umuntu ongakushintsha. UNkulunkulu osezulwini akagxambukeli kwakwenzayo, ngakho akufanele yini abantu bamlalele ngisho kakhulu? Nakuba eyikho kokubili, osebenzayo futhi ejwayelekile, unguNkulunkulu osenyameni ngokugcwele. Ngenxa yemibono Yakhe, wenza noma yini afuna ukuyenza. UNkulunkulu osezulwini umnike wonke umsebenzi; kumele ulalele noma yini ayenzayo. Nakuba enobuntu futhi ejwayeleke kakhulu, konke lokhu yilokhu akuhlelile ngenhloso, ngakho abantu bangambheka kanjani, amehlo agcwale ukungamamukeli? Ufuna ukuba ojwayelekile, ngakho ujwayelekile. Ufuna ukuphila ebantwini, ngakho uphila ebantwini. Ufuna ukuphila ngobunkulunkulu, ngakho uphila ebunkulunkulwini. Abantu bangakubuka ngendlela abayithandayo. UNkulunkulu uyohlale enguNkulunkulu futhi abantu bayohlale bengabantu. Isiqu Sakhe asinakuphikwa ngenxa yemininingwane emincane, futhi akanakusunduzelwa ngaphandle “komuntu” kaNkulunkulu ngenxa yento eyodwa encane. Abantu banenkululeko yokuba abantu, futhi uNkulunkulu unesikhundla sokuba uNkulunkulu; lokhu akuhlangani nokunye. Abantu bangemnike yini inkululeko encane nje uNkulunkulu? Ngeke bakwazi ukubekezelela ukukhululeka kukaNkulunkulu ngokuthe xaxa? Musa ukuqinisa kakhulu isandla kuNkulunkulu! Wonke umuntu kufanele abekezelele omunye; uma kunjalo ngeke yini konke kulungiswe? Ngeke yini kube nokubopheka okukhona? Uma othile engeke ayibekezelele into encane kanjalo, bangacabanga nje ngokuba umuntu onomusa, umuntu wangempela? Akukhona ukuthi uNkulunkulu usithwalisa kanzima isintu, kodwa isintu esithwalisa uNkulunkulu kanzima. Bahlale besingatha izinto ngokuphendula izindunduma bazenze izintaba—ngempela into engelutho bayenza utho, sibe singekho ngempela isidingo! Lapho uNkulunkulu esebenza emuntwini ojwayelekile wangempela, akwenzayo akuwona umsebenzi wesintu, kodwa umsebenzi kaNkulunkulu. Noma kunjalo, abantu abasiboni isiqu somsebenzi Wakhe—bahlale bebona ingaphandle lobuntu Bakhe. Abakaze bawubone umsebenzi omkhulu ngale ndlela, kodwa bayaphikelela ekuboneni ubuntu bukaNkulunkulu obujwayelekile nobuvamile futhi ngeke babushiye. Lokhu kungabizwa kanjani ngokulalela uNkulunkulu? UNkulunkulu osezulwini manje “usephenduke” uNkulunkulu osemhlabeni, futhi uNkulunkulu osemhlabeni manje usenguNkulunkulu osezulwini. Akunandaba ukuthi ukubukeka Kwabo kwangaphandle kuyafana noma ukuthi umsebenzi Wabo unjani. Kukho konke, Lowo owenza umsebenzi kaNkulunkulu unguNkulunkulu Uqobo Lwakhe. Kumele ulalele uthanda ungathandi—lena akuyona into ongakhetha kuyo! UNkulunkulu kumele alalelwe abantu, futhi abantu kumele nakanjani balalele uNkulunkulu ngaphandle kokuzenzisa okuncane.

Iqembu labantu uNkulunkulu osamuntu afuna ukulizuza namuhla yilabo abahambisana nentando Yakhe. Abantu kudingeka balalele kuphela umsebenzi Wakhe, bangahlale bezikhathaza ngemibono kaNkulunkulu osezulwini, baphile ezimweni eziyinqaba, noma benze izinto zibe nzima kuNkulunkulu osenyameni. Labo abakwaziyo ukumlalela yilabo nakanjani abalalela amazwi Akhe futhi abalalela amalungiselelo Akhe. Laba bantu abanaki nhlobo ukuthi uNkulunkulu osezulwini unjani ngempela noma ukuthi hlobo luni lomsebenzi uNkulunkulu osezulwini awenzayo manje esintwini, kodwa banikela ngokugcwele ngezinhliziyo zabo kuNkulunkulu osemhlabeni futhi banikela ngaso sonke isiqu sabo phambi Kwakhe. Abalokothi bacabange ngokuphepha kwabo, futhi abakhathazeki ngokujwayeleka nokuba ngokoqobo kukaNkulunkulu osenyameni. Labo abalalela uNkulunkulu osenyameni bangapheleliswa Nguye. Labo abakholelwa kuNkulunkulu ezulwini ngeke bathole lutho. Lokhu kungenxa yokuthi akuyena uNkulunkulu osezulwini, kodwa uNkulunkulu osemhlabeni obeka izithembiso nezibusiso phezu kwabantu. Abantu akufanele bahlale bekhazimulisa uNkulunkulu osezulwini bese bebheka uNkulunkulu osemhlabeni njengomuntu ojwayelekile. Akukuhle lokhu. UNkulunkulu osezulwini mkhulu futhi unokuhlakanipha okumangalisayo. UNkulunkulu osemhlabeni ujwayeleke kakhulu futhi akabalulekile; uphinde abe ovame kakhulu. Akanawo umqondo ongajwayelekile noma izenzo ezithusayo zasemhlabeni. Umane asebenze futhi akhulume kuyo yonke indlela ejwayelekile yansuku zonke. Nakuba engakhulumi ngokuduma kwezulu noma ngokuyala umoya nemvula, ngempela unguNkulunkulu osezulwini osamuntu, futhi ngempela unguNkulunkulu ophila phakathi kwabantu. Abantu akumele bakhazimulise lowo abakwazi ukumqonda noma ohambisana nemicabango yabo njengoNkulunkulu, noma babone Lona abangakwazi ukumamukela futhi nakanjani abangeke bamcabange njengophansi. Konke lokhu ukudlubulunda kwabantu; konke kuwumthombo wokuphika kwesintu uNkulunkulu.

Okwedlule: Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu

Okulandelayo: Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Umsebenzi Nokungena (4)

Uma umuntu engakwazi ngempela ukungena ngokuvumelana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, ukuphila kwakhe kuyohluma ngokushesha njengamagatsha oqalo...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp