Isahluko 84

Ngenxa yokuntula kwakhe ulwazi Ngami, umuntu uphazamise ukuphatha Kwami futhi wenzela phansi izinhlelo Zami izikhathi ezingabalwa, kodwa akazange akwazi ukuphazamisa izinyathelo Zami eziya phambii. Lokhu kungenxa yokuthi nginguNkulunkulu wokuhlakanipha. Kunokuhlakanipha okungenamkhawulo Kimi; kunemfihlakalo engenamkhawulo nengazeki Kimi. Umuntu akazange akwazi ukuyazi nokuyiqonda ngokuphelele kusuka endulo kuya phakade. Akunjalo? Akukho ukuhlakanipha kuphela kulelo nalelo zwi engilikhulumayo, kukhona futhi imfihlakalo ecashile. Kimi, konke kuyimfihlakalo, futhi yonke ingxenye Yami iyimfihlakalo. Nibone imfihlakalo nje namuhla, okungukuthi nibone isiqu Sami, kodwa kusafanele nixazulule le mfihlakalo efihlakele. Umuntu angangena embusweni Wami ngokulandela ukuhola Kwami kuphela. Kungenjalo, bayobhubha kanye nomhlaba futhi babe wumlotha. NginguNkulunkulu ophelele Ngokwakhe, futhi angiyena omunye umuntu ngaphandle kukaNkulunkulu uqobo Lwakhe. Izisho zesikhathi esedlule njengokuthi “ukubonakaliswa kukaNkulunkulu” sezedlulelwe yisikhathi; ziyizinto ezindala ezigugile ezingasasebenzi manje. Bangaki kinina abakubone ngokucacile lokhu? Bangaki kinina abebenesiqiniseko Ngami kuleli zinga? Konke kufanele kuchazwe ngokucacile futhi kuyalelwe Yimi.

Umbuso kaSathane ubhujisiwe futhi abantu bawo sebeqedile ukungisebenzela. Bayoxoshwa endlini Yami ngamunye, okusho ukuthi ubunjalo balabo akade behamba bezifihlile ngemisebenzi ethile bonke bambuliwe namuhla, futhi bayonqunywa embusweni Wami. Kufanele nikhumbule! Kusuka namuhla kuya phambili, labo engibashiyayo, kuhlanganisa labo abangesikhathi esedlule, yilabo abazenzisayo nje, abangabakhohlisi. Bebengenzela umbukiso nje, futhi kufanele bashiye inkundla lapho umbukiso usuphelile. Labo abangamadodana Ami ngempela bayoba sembusweni Wami ngokomthetho ukuze bamukele uthando Lwami futhi bathokozele izibusiso Zami esenginilungiselele zona. Abusisiwe amadodana Ami angamazibulo! Nikulungele ukusetshenziswa Yimi namuhla njengoba namukele ukuqeqeshwa Yimi phambilini. Kholwani ukuthi nginguNkulunkulu onamandla onke. Izinto abantu abangakwazi ukuzifeza, ngizenza ngaphandle kwenkinga, futhi ayikho neze indawo yokuphikisana. Ningacabangi ukuthi anikwazi ukwenza lutho nokuthi anifanele ukuba ngamadodana Ami angamazibulo. Nifanele ngokuphelele! Lokhu kungenxa yokuthi ngiyiLowo owenza futhi afeze zonke izinto. Kungani nizwe manje ukuthi ninesiqu esingokomoya esinje? Kungenxa kuphela yokuthi isikhathi sokuba nginisebenzise ngempela asikafiki. Amathalente amakhulu awakwazi ukusetshenziselwa izinhloso ezincane kakhulu; niyaqonda? Ngabe kuwo wonke umhlaba nina nivaleleke eChina encanyana kuphela? Lokho kusho ukuthi, bonke abantu emhlabeni wonke bayonikezwa nina ukuba nibeluse futhi nibahole, ngoba ningamadodana angamazibulo, futhi ukuhola abafowenu kungumsebenzi okufanele niwugcwalise. Yazini lokhu! NginguNkulunkulu onamandla onke! Ngiyagcizelela futhi ukuthi nginivumela ukuba nithokoze. Yimina engisebenzayo—uMoya oNgcwele uyasebenza yonke indawo futhi uhola mathupha.

Abantu abayiqondanga insindiso Yami esikhathini esedlule—niyayiqonda manje? Insindiso Yami ihlanganisa izingxenye ezimbalwa: Enye yazo ngukuthi akukho nhlobo ukumiselwa ngaphambili kubantu abathile, okuchaza ukuthi abakwazi nhlobo ukuthokozela umusa Wami; enye ngeyokuthi kukhona labo ekuqaleni abamiselwe ngaphambili, abathokozela umusa Wami isikhathi esithile kodwa abayosuswa Yimi emva kwesikhathi esithile, okuyisikhathi engisimise ngaphambili, futhi izimpilo zabo ziyophela ngokuphelele; futhi enye kukhona labo engibamisele futhi ngabakhetha, abathokozela izibusiso zaphakade; bathokozela umusa Wami kusuka ekuqaleni kuya ekugcineni, kuhlanganisa ubunzima obubehlele ngaphambili nangemuva ngokungamukela kanye nokukhanyiselwa nokukhanyiswa abakwamukela emva kokungamukela. Kusuka lapho kuya phambili, bayoqala ukuthokozela izibusiso, okungukuthi, bayilabo engibasindisa ngokugcwele. Lokhu kuwukuvezwa okusobala kakhulu kokuphethwa komsebenzi Wami omkhulu. Khona-ke, yini okubhekiselwe kuyo isibusiso? Ngithanda ukubuza, yini enifuna kakhulu ukuyenza? Yini eniyizonda kakhulu? Yini enethemba kakhulu ukuyithola? Nedlule ebuhlungwini nasebunzimeni esikhathini esedlule ngenxa yokuzuza Mina nangenxa yokuthi izimpilo zenu zikhule; lokho kuyingxenye yomusa. Izibusiso zichaza ukuthi izinto enizizondayo ngeke zisenzeka kinina esikhathini esizayo, okusho ukuthi, lezi zinto ngeke zisaba khona ezimpilweni zenu zangempela. Ziyosuswa ngokuphelele phambi kwamehlo enu: umndeni, umsebenzi, inkosikazi, umyeni, abantwana, abangani nezihlobo. Ngisho ukudla okuthathu ngosuku enikwenyanya nsuku zonke kuyophela. (Lokhu kusho ukungavinjwa yisikhathi nokuphuma enyameni ngokuphelele. Umzimba wakho ungasimamiswa ngokusutha kwakho emoyeni. Ngumzimba wakho, hhayi inyama, okubhekiselwe kuwo. Uyokhululeka futhi wedlule imvelo ngokuphelele. Lokhu kuyisimangaliso esikhulu futhi esisobala kakhulu uNkulunkulu asibonakalisile kusuka ekudalweni komhlaba.) Zonke izithako zomhlabathi emzimbeni wenu ziyosuswa, futhi niyoba yimizimba yomoya ngokuphelele engcwele futhi engangcolile, futhi niyohamba nize nifike ekugcineni komhlaba nezulu. Konke ukuhlanza nokukhuhla okuhluphayo kuyoyekwa kusuka lapho kuya phambili, futhi niyothokoza nje ngokugcwele. Kusuka lapho kuya phambili, ngeke nisaphatha umqondo womshado (ngoba ngiphetha inkathi, angidali umhlaba), futhi ngeke kusaba nezinseka ezizwisa abesifazane ubuhlungu obukhulu. Futhi ngeke nisasebenza noma nifukuze esikhathini esizayo. Niyocwila ngokuphelele ekusingatheni Kwami kothando futhi nithokozele izibusiso engininike zona. Lokhu akunakungatshazwa. Ngenkathi nithokozela lezi zibusiso, umusa uyoqhubeka nokunilandela. Lokho enginilungisele khona, okungukuthi, imicebo engavamile neyigugu evela emhlabeni wonke, konke kuyonikezwa nina. Ngeke nikwazi ukubona noma ukucabanga zonke lezi zinto manje, futhi akekho umuntu oseke wazithokozela. Lapho lezi zibusiso zehlela kini, niyothokoza ngokungapheli, kodwa ningakhohlwa ukuthi konke lokhu kungamandla Ami, izenzo Zami, ukulunga Kwami futhi ngaphezu kwalokho, ubukhosi Bami. (Ngiyoba nomusa kulabo engikhetha ukuba nomusa kubo, futhi ngiyoba nesihawu kulabo engikhetha ukuba nesihawu kubo.) Ngaleso sikhathi, niyobe ningenabazali, futhi ngeke kube nobuhlobo begazi. Nonke ningabantu engibathandayo, madodana Ami athandekayo. Akukho muntu oyolokotha anicindezele kusuka lapho kuya phambili. Kuyoba yisikhathi sokuthi nikhule nibe badala, futhi yisikhathi sokuba nibuse izizwe ngenduku yensimbi! Ngubani olokotha avimbe amadodana Ami? Ngubani olokotha ahlasele amadodana Ami athandekayo? Bonke bayohlonipha amadodana Ami athandekayo ngenxa yokuthi uBaba ukhazimulisiwe. Zonke izinto okungekho muntu ongake azicabange ziyobonakala phambi kwamehlo enu. Ziyoba ngezingenamkhawulo, ezingaqedeki, ezingapheli. Kungakabi kude, nakanjani ngeke nisadinga ukungqongqiswa yilanga futhi nibekezele ukushisa okuhangulayo. Futhi ngeke kufanele nihlushwe amakhaza, noma imvula, iqhwa noma umoya kunifice. Lokhu kungenxa yokuthi ngiyanithanda, futhi konke kuyoba umhlaba wothando Lwami. Ngiyoninika konke enikufunayo, futhi ngiyonilungiselela konke enikudingayo. Ngubani olokotha athi angilungile? Ngiyokubulala ngokushesha, ngoba ngithe ngesikhathi esedlule ulaka Lwami (kwababi) luyohlala phakade, futhi ngeke ngiyeke nakancane. Nokho, uthando Lwami (ngamadodana Ami athandekayo) luyohlala phakade; ngeke ngilugodle ngisho nakancane.

Namuhla, labo abezwa amazwi Ami njengokwahlulela yilabo abangekho esimweni esilungile, kodwa kuyothi bekuthola lokho, uMoya oNgcwele uyobe usubashiyile. Amadodana angamazibulo akhethwa phakathi kwenu kuwo wonke umhlaba, kodwa amadodana nabantu bayingxenye encane kuphela phakathi kwenu. Ukugcizelela Kwami kusemhlabeni wonke, okuchaza ukuthi amadodana nabantu bakhethwa kuzo zonke izizwe zomhlaba. Niyaqonda? Kungani ngilokhu ngigcizelela ukuthi amadodana angamazibulo kufanele akhule ngokushesha bese ehola labo abangabamanye amazwe? Niyayiqonda incazelo yangempela engemuva kwamazwi Ami? Lokhu kungenxa yokuthi iChina iyisizwe engisiqalekisile, ingishushise kakhulu, futhi ngiyizonda kakhulu. Kufanele nazi ukuthi amadodana Ami angamazibulo Nami sivela ezulwini futhi singabantu bendawo yonke. Asiyibo abesizwe esithile. Ningabambeleli emibonweni yabantu! Lokhu kungenxa yokuthi nginikhombise isiqu Sami. Konke kuya Ngami. Ningawakhumbula la mazwi? Kungani ngithi baye ngokuya bencipha abantu phakathi kwenu futhi abantu baye ngokuya becwengwa? Lokhu kungenxa yokuthi insindiso Yami iphendukela kancane kancane emhlabeni. Labo abasuswayo, abamukele igama Lami, yilabo abasebenzele ukuphelelisa amadodana angamazibulo. Niyaqonda? Kungani ngithi bayilabo abenzela amadodana Ami umsebenzi? Seniqonde ngempela manje, akunjalo? Isibalo ngempela sincane, ngempela bambalwa, kodwa labo bantu bahlomule kakhulu ngoba amadodana Ami awuthokozele kakhulu umusa Wami, futhi kungakho ngithe ngisindisa isintu okokugcina. Manje uyayazi incazelo yangempela esemazwini Ami! Ngiyosola kanzima noma ngubani omelana Nami, futhi ngiyophendulela ubuso Bami kunoma ngubani ongivikelayo, ngoba, kusuka ekuqaleni kuze kube sekugcineni, ylokhu ngiwuNkulunkulu onobukhosi futhi olungile, futhi konke kuyokwambulwa kini. Ngisebenza ngokushesha ngezindlela ezimangalisayo, futhi masinyane, izinto ezimangalisayo ezingacabangeki kubantu zizokwenzeka. Ngisho ukuthi masinyane futhi maduze, uyaqonda? Funa futhi ungene ekuphileni ngaphandle kokulibala! Madodana Ami athandekayo, zonke izinto zilapha ngenxa yenu, futhi zonke izinto zikhona ngenxa yenu.

Okwedlule: Isahluko 83

Okulandelayo: Isahluko 85

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp