Isahluko 85

Ngisebenzisa abantu abehlukene ukuze ngifeze intando Yami: Iziqalekiso Zami ziyafezeka kulabo engibasolayo futhi izibusiso Zami ziyafezeka kulabo engibathandayo. Okwalowo manje ohlangana nezibusiso Zami nalowo owehlelwa yiziqalekiso Zami kusezwini Lami elilodwa kanye nengikushoyo. Uyazi ukuthi noma ngubani engimphatha kahle manje nakanjani uzohlala enikwa izibusiso Zami (okuchaza ukuya ngokuya engazi, futhi aye ngokuya eqiniseka ngokwengeziwe Ngami, ezuza ukukhanya nezambulo ezintsha, futhi ekwazi ukuhambisana nesivinini somsebenzi Wami). Noma ngubani engimenyanyayo (lokhu yinto engaphakathi Kimi abantu abangakwazi ukuyibona ngaphandle) ngumuntu nakanjani oyokwehlelwa yiziqalekiso Zami, futhi uyilowo ngaphandle kokungabaza ophakathi kwenzalo kadrako omkhulu obomvu, ngakho bayokwabelwa ekuqalekiseni Kwami udrako omkhulu obomvu. Kulabo engingafuni nokubabona, yilabo izinga labo engicabanga ukuthi liyantuleka futhi abangakwazi ukupheleliswa noma basetshenziswe Yimi, basayoba nethuba lokusindiswa futhi bayoba phakathi kwamadodana Ami. Uma umuntu engenalo izinga Lami, engakwazi ukuqonda izindaba zokomoya futhi engangazi, kodwa enenhliziyo eshisekelayo, khona-ke uyobizwa njengomunye wabantu Bami. Ngicabanga labo abathola iziqalekiso Zami njengalabo abangenakusindiswa futhi bayilabo abaphathwe yimimoya emibi. Ngijahile ukubaxosha. Bazalwa ngudrako omkhulu obomvu futhi ngibenyanya kakhulu. Kusuka kuleli qophelo angidingi ukuthi bangisebenzele—angibafuni nje! Angifuni muntu kubo! Ngisho ukukhala nokugedla amazinyo kwabo phambi Kwami akunamthelela, angibheki muntu kubo, kodwa ngiyabaxosha—uyintoni? Ngabe ufanele ukuba phambi Kwami? Ufanelekile? Usenza sengathi ungumuntu olungile futhi wenza sengathi uthobile! Emva kokwenza izinto ezimbi ngokungenakubalwa, ngingakuyeka? Futhi lapho usukuma phambi Kwami uqala ukungedelela futhi. Awukaze ube nenhloso enhle futhi ufuna nje ukungikhohlisa! Ngabe ungalunga uma uyinzalo kadrako omkhulu obomvu? Ngeke kwenzeke! Vele usuqalekisiwe Yimi futhi ngikwahlulela ngokugcwele! Ngisebenzele ngenhliziyo yonke, ngobuqotho nangendlela eqondile, bese khona-ke uphindela emgodini wakho ongenamkhawulo! Ufuna isabelo embusweni Wami? Uyaphupha! Awunamahloni! Wena, nomzimba onamanyala futhi ongcolile, nikhohlakaliswe kakhulu, nokho nisenesibindi sokuma phambi Kwami! Deda! Uma ulibala futhi ngizokujezisa kanzima! Bonke labo abenza ubuqili nenkohliso phambi Kwami kufanele badalulwe. Ningacashaphi? Ningazifihlaphi? Ningaphunyuka ekulawuleni Kwami kungakhathaleki ukuthi nigwema noma nicashe kangakanani? Uma ungangisebenzeli kahle khona-ke impilo yakho iyoba mfushane ngokwengeziwe—uzophela masinyane.

Nginitshela ngokucacile uhlobo lwabantu amadodana Ami angamazibulo ayilo futhi ngininika iziqinisekiso ezinembayo. Ukuba angikwenzi lokho, khona-ke beningeke nikwazi ukuthatha izindawo zenu ezifanele futhi beniyozinqumela ngokungakhethi ukuthi izindawo zenu kufanele kube yiziphi. Abanye bebeyothoba ngokwedlulele, futhi abanye bebeyodlebeleka ngokwedlulele; futhi labo abangenalo izinga Lami, noma labo izinga labo elisilele ngokwedlulele bonke bebeyofuna ukuba ngamadodana Ami angamazibulo. Yikuphi okuvezwa yilabo abangamadodana Ami angamazibulo? Okokuqala, bagxila ekuqondeni intando Yami, bacabangela intando Yami futhi ngesikhathi esifanayo bonke banoMoya oNgcwele osebenza kubona; okwesibili, bafuna ngokubelesela emoyeni, abonakele, bahlala ngaphakathi kwemingcele Yami ngazo zonke izikhathi, bajwayeleke ngokwedlulele, futhi lokhu kuziphatha akukhona ukulingisa (njengoba begxila ekuzweni umsebenzi woMoya oNgcwele futhi bacabangela uthando Lwami kubo, bayaqaphela ngazo zonke izikhathi futhi banovalo olujulile lokuba nenhliziyo engikhaphelayo noma engedelelayo); okwesithathu, benza ngenhliziyo yonke ngenxa Yami, bayakwazi ukunikela konke okwabo, futhi sebeqede noma yimuphi umqondo wethemba lekusasa, ukuphila kwabo, lokho abakudlayo, abakugqokayo, abakusebenzisayo noma lapho behlala khona; okwesine, bahlala benenhliziyo elambele futhi eyomele ukulunga, bakholwa ukuthi bantula kakhulu nokuthi isiqu esingokomoya sabo asivuthiwe ngokwedlulele; okwesihlanu, bayilabo engibashilo ngaphambili, okuyilabo abanegama elihle emhlabeni kodwa abalahlwe abantu bomhlaba, futhi abanesimilo esihle ebudlelwaneni babo nobulili obungefani nobabo. Konke lokhu kuyiziqinisekiso, kodwa angikwazi manje ukuzambula ngokuphelele kini ngenxa yokuthi umsebenzi Wami awukafinyeleli kuleso sigaba. Madodana angamazibulo, khumbulani! Imizwa yempilo ngaphakathi kini, ukungihlonipha kwenu, ukungithanda kwenu, ukungazi kwenu, ukungifuna kwenu, ukholo lwenu—lezi zinto zonke ziwuthando Lwami kini futhi zonke ziyiziqinisekiso engininika zona, ukuze ngempela nibe ngamadodana Ami athandekayo futhi nifane Nami, nidle ndawonye, nihlale ndawonye, nithokozele izibusiso ndawonye Nami enkazimulweni engalingani nalutho.

Angikwazi ukukhombisa uzwelo kunoma ngubani ongishushisile, labo abangenalwazi Ngami (kuhlanganisa ngaphambi kokufakazelwa kwegama Lami), abakholwe ukuthi ngingumuntu, kanye nalabo abangihlambalazile futhi banginyundela esikhathini esedlule. Noma ngabe banika ubufakazi obuqanda ikhanda njengamanje, kuzohlala kunganele. Ukungishushisa esikhathini esedlule kwakuwukungisebenzela futhi basengamathuluzi Ami uma bengangifakazela namuhla. Yilabo kuphela abapheleliswe ngempela Yimi namuhla abanomsebenzi Kimi, ngoba nginguNkulunkulu olungile Ngokwakhe, futhi ngiphumile enyameni futhi ngazikhipha kubo bonke ubudlelwane obungobomhlaba. NginguNkulunkulu uqobo Lwakhe futhi bonke abantu, zonke izindaba, nazo zonke izinto ezazingizungezile esikhathini esedlule zisezandleni Zami. Anginamzwelo futhi ngenza ukulunga kuzo zonke izinto. Ngiqotho, angingcolisiwe ngisho nangencane inkucunkucu. Niyayiqonda incazelo yamazwi Ami? Ngabe nani ningakufeza lokhu? Abantu bacabanga ukuthi futhi nginobuntu obejwayelekile, nginomndeni nemizwelo, kodwa niyazi yini ukuthi nishaye phansi ngokuphelele? NginguNkulunkulu! Ngabe nikukhohliwe lokhu? Ngabe nididekile? Anikangazi!

Ukulunga Kwami kwambulwe ngokuphelele kinina. Noma iyiphi indlela engibhekana ngayo noma naluphi uhlobo lomuntu yambula ukulunga nobukhosi Bami. Ngoba nginguNkulunkulu ofika nolaka, ngeke ngidedele ngisho noyedwa ongishushisile noma ongingcolisile. Ngabe nikubona ngokucacile lokhu, ngaphansi kwale mfuneko eqinile? Labo engibakhethile futhi ngabamisela bafana namapharele angavamile noma ama-agathe futhi agqagqene, njengalabo abayobusa njengamakhosi kufanele nakanjani babe mbalwa kakhulu kunalabo abazoba ngabantu Bami, futhi lokhu kwambula amandla Ami nezenzo Zami ezimangalisayo. Ngihlala ngithi ngiyoniklomelisa, nginithwese imiqhele futhi phakathi Kimi kunenkazimulo engapheli. Ngisho ukuthini ngomklomelo, umqhele nenkazimulo? Emiqondweni yabantu, imiklomelo iyizinto eziphathekayo, njengokudla, izingubo noma izinto ezingasebenziseka, kodwa lokhu kuyindlela yabo endala yokucabanga ngokugcwele; akukhona engikushoyo kodwa kuwukuqonda okunephutha. Imiklomelo yizinto ezitholakala manje futhi iyingxenye yomusa. Kodwa kukhona futhi eminye ehlobene nezinjabulo zokwenyama, futhi labo abangenzela umsebenzi kodwa abangasindisiwe nabo bangathola ukuthokoza okuphathekayo (nakuba iseyizinto eziphathekayo ezingenzela umsebenzi). Umqhele awulona uphawu lwesikhundla. Lokho kusho ukuthi, akuyona into ephathekayo engikunikela ukuthi uyithokozele, kodwa kunalokho uyigama elisha engilinika nina, futhi noma ngubani okwazi ukuphila ngokwegama lenu uyoba yilowo oyozuza umqhele, okungukuzuza izibusiso Zami. Imiklomelo nemiqhele iyingxenye yezibusiso, kodwa lapho iqhathaniswa nezibusiso, mincane kakhulu, njengomehluko phakathi kwezulu nomhlaba. Inkazimulo kalula nje ngeke icatshangwe emiqondweni yabantu, ngoba inkazimulo ayisiyo into ephathekayo, kodwa iyinto abayicabanga ngendlela engaphatheki ngokwedlulele. Ngakho iyini ngempela inkazimulo? Kusho ukuthini ukuthi niyokwehla ngenkazimulo kanye Nami? Ukuphelela Kwami, okungukuthi, engiyikho nenginakho, umusa nomusa wothando (emadodaneni Ami), nokulunga, ubukhosi, ukwahlulela, ulaka, ukuqalekisa nokushisa (kubo bonke abantu)—isiqu Sami siyinkazimulo. Kungani ngithi Kimi kukhona inkazimulo engapheli? Kungenxa yokuthi Kimi kunokuhlakanipha okungapheli futhi okuningi ngokungaqhathaniseki. Ngakho, ukwehla ngenkazimulo kanye Nami kusho ukuthi senipheleliswe Yimi, ninalokho engiyikho nenginakho, nipheleliswe Yimi, ninenhliziyo yokungihlonipha futhi aningiphikisi; kufanele manje niqonde, angithi?

Isimo esishubile sazo zonke izizwe zomhlaba sesifinyelele esicongweni, futhi zonke zilungiselela kancane kancane ukungenzela umsebenzi nokwamukela ukushisa Kwami. Lapho ulaka nokushisa Kwami kufika kuyoba kungazange kube khona nokukhomba umkhondo ngaphambili, nokho ngiyazi ukuthi yini engiyenzayo futhi ngicacelwe ngokungangabazeki ngayo. Kufanele uqiniseke ngamazwi Ami futhi kufanele usheshe ukwenza konke kulunge, bese ulungiselela ukwelusa labo abavela kwamanye amazwe bezofuna. Khumbula lokhu! IChina—okungukuthi, wonke umuntu nendawo ngaphakathi eChina—yehlelwa yiziqalekiso Zami; uyayiqonda incazelo yamazwi Ami?

Okwedlule: Isahluko 84

Okulandelayo: Isahluko 86

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (3)

Empilweni Yami uqobo, Ngihlala Ngizimisele ngokunikela uqobo lwami kuNkulunkulu ngokuphelele, ngomzimba nangomqondo. Ngale ndlela, akukho...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp