Isahluko 44

Ngilungile, ngethembekile, nginguNkulunkulu ohlola inhliziyo yomuntu ephakathi kakhulu! Ngiyokwambula ngokushesha lowo ongowangempela nalowo ongowamanga. Akukho sidingo sokwethuka, zonke izinto zisebenza ngokwesikhathi Sami. Ukuthi ngubani ongifuna ngobuqotho, ngubani ongangifuni ngobuqotho—ngizonitshela. Yidlani kahle nje, phuzani kahle, wozani phambi Kwami futhi sondelani Kimi futhi ngiyokwenza umsebenzi Wami Ngokwami. Ningakhathazeki ngemiphumela esheshayo, umsebenzi Wami awuyona into engenziwa yonke kanyekanye. Phakathi kwawo kunezinyathelo Zami nokuhlakanipha Kwami, ngakho ukuhlakanipha Kwami kungambulwa. Ngiyonivumela ukuthi nibone ukuthi kuyini lokho okwenziwa yizandla Zami—ukujezisa ububi nokuhlomulisa ukulunga. Ngempela angenzeleli muntu. Ngikuthanda ngokweqiniso wena ongithanda ngokweqiniso, futhi ulaka Lwami luyohlala lukulabo abangangithandi ngokweqiniso, ukuze bahlale bekhumbula ukuthi nginguNkulunkulu oyedwa wangempela, uNkulunkulu ohlola inhliziyo yomuntu engaphakathi kakhulu. Ungenzi ngendlela eyodwa phambi kwabanye kodwa wenze ngenye indlela ngemuva kwabo; ngibona ngokucacile konke okwenzayo futhi noma ungakhohlisa abanye awukwazi ukukhohlisa Mina. Ngikubona konke ngokusobala. Akunakwenzeka ukuba ufihle noma yini; konke kusezandleni Zami. Ungacabangi ukuthi uhlakaniphe kakhulu, ngokwenza konke ukubala kwakho okuncinyane kukusebenzele. Ngiyakutshela: Noma umuntu angenza izinhlelo ezingaki, noma zingaba yizinkulungwane noma amashumi ezinkulungwane, ekugcineni akakwazi ukuphunyuka entendeni yesandla Sami. Zonke izinto nezigameko ziphethwe yisandla Sami, ube yini-ke umuntu oyedwa! Ungazami ukungigwema noma ukucasha, ungazami ukungikhohlisa noma ukufihla. Ngabe awukwazi ukubona ukuthi ubuso Bami obukhazimulayo, ulaka Lwami nokwahlulela Kwami kwambulwe obala? Ngizokwahlulela ngokuphazima kweso nangaphandle kwesihawu bonke labo abangangifuni ngobuqotho. Isihawu Sami sesifike ekugcineni futhi akusasele lutho. Ungabe usazenzisa futhi yeka izindlela zakho zobudlwembe.

Madodana Ami, qaphelani, chithani isikhathi esengeziwe Nami futhi ngiyoba yinsika yenu. Ungesabi, letha inkemba Yami ebukhali esika nxazombili, futhi—ngokuhambisana nentando Yami—yilwa noSathane kuze kube sekugcineni. Ngiyokuvikela; ungakhathazeki. Zonke izinto ezifihliwe ziyovulwa futhi zambulwe. NgiyiLanga elikhipha ukukhanya, likhanyisa ngokungenasihawu bonke ubumnyama. Ukwahlulela Kwami kwehle ngokuphelele futhi ibandla liyinkundla yempi. Kufanele nonke nilunge futhi kufanele nizinikele ngokugcwele empini yokugcina yokunquma; nakanjani ngiyokuvikela wena olwela Mina empini enhle enqobayo.

Qaphela, izinhliziyo zabantu namuhla zinokukhohlisa futhi azibikezeleki futhi azethembeki. Yimina kuphela engikhonela nina. Akukho nkohliso Kimi; ncikani Kimi nje. Amadodana Ami nakanjani ayonqoba empini yokugcina enqumayo futhi uSathane nakanjani uyophuma agadle ebuhlungwini bakhe bokufa. Ungesabi! Ngingamandla akho, ngiyikho konke okwakho. Ungacabangi ngalezi zinto kaninginingi, awukwazi ukunaka imicabango eminingi kangaka. Ngishilo ngaphambili, ngeke ngisanidonsa endleleni ngoba isikhathi sifushane ngokwedlulele. Anginaso isikhathi sokuphakamisa izindlebe zenu futhi bese nginikhumbuza—akwenzeki! Qedani nje amalungiselelo enu empi. Ngithwala sonke isibopho ngawe; zonke izinto zisezandleni Zami. Le yimpi yokuphila nokufa futhi iyoba ukulwa kuze kube sekufeni. Kodwa kufanele ubone ukuthi ngiyanqoba futhi angehlulwa njalo, nokuthi uSathane nakanjani uyobhubha. Le yindlela Yami, umsebenzi Wami, intando Yami nohlelo Lwami.

Kufeziwe! Konke kufeziwe! Ungabi nobugwala noma wesabe. Nginawe futhi wena Nami sizoba ngamakhosi phakade naphakade! Amazwi engiwakhulumile ngeke aguquke naphakade nezigameko zizokwehlela maduze. Bheka! Kufanele uzindle kakhulu ngezwi ngalinye; ungabe usaba nokungacacelwa ngawo. Kufanele ucacelwe ngawo! Khumbula—chitha isikhathi esengeziwe phambi Kwami!

Okwedlule: Isahluko 43

Okulandelayo: Isahluko 45

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Mayelana Nokuphila KukaPetru

UPetru wenziwa nguNkulunkulu ukuba abe yisibonelo sokulingiswa abantu, umuntu oqavile owayaziwa yibo bonke abantu. Kungani umuntu...

Gxila Kakhulu Kokungokoqobo

Wonke umuntu angakwazi ukupheleliswa uNkulunkulu, ngakho wonke umuntu kufanele aqonde ukuthi iyiphi inkonzo kaNkulunkulu ehambisana kahle...

Elakamuva

Nakuba lawa mazwi kungewona wonke kaNkulunkulu, anele kubantu ukuzuza izinjongo zokwazi uNkulunkulu kanye noguquko esimilweni. Mhlawumbe...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp