Isahluko 120

Siyoni! Jabula! Siyoni! Hlabelela! Ngibuye ngokunqoba, ngibuye nginqobile! Bantu nonke! Sheshani nime ngokuhleleka! Zinto zonke zendalo! Yimani ngqi, ngoba isiqu Sami sibheke lonke izulu nomhlaba futhi sibonakala eMpumalanga yomhlaba! Ngubani ongalokotha angaguqi akhonze? Ngubani ongalokotha angangibizi ngoNkulunkulu wangempela? Ngubani ongalokotha angabheki phezulu ngenhlonipho? Ngubani ongalokotha anganikezi indumiso? Ngubani ongalokotha angajabuli? Abantu Bami bayozwa iphimbo Lami, namadodana Ami ayophila embusweni Wami! Izintaba, imifula, nazo zonke izinto ziyohalalisa ngokungapheli, futhi zigxumagxume zingaphezi. Ngalesi sikhathi, akekho oyolokotha asale, futhi akekho oyolokotha asukume amelane Nami. Lesi yisenzo Sami esimangalisayo, futhi ngaphezu kwalokho, ngamandla Ami amakhulu! Ngiyokwenza konke kungihloniphe ezinhliziyweni zakho futhi, nangaphezu kwalokho, ngiyokwenza konke kungidumise! Lokhu kuyinhloso yokugcina yohlelo Lwami lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, futhi lokhu kunqunywe Yimi kungakenzeki. Akukho muntu noyedwa, akukho nto neyodwa, noma udaba olulodwa, okungalokotha kusukumele ukumelana Nami, noma okungalokotha kusukumele ukumelana Nami noma ukungiphikisa. Abantu Bami bonke bayothuthelekela entabeni Yami (ngamanye amazwi, umhlaba engiyowudala kamuva) futhi bayothoba phambi Kwami ngoba nginobukhosi nokwahlulela, futhi ngiphethe igunya. (Lokhu kubhekise lapho ngisemzimbeni. Nginegunya futhi enyameni, kodwa ngoba imikhawulo yesikhathi nendawo ayinakwedlulwa enyameni, ngeke kuthiwe ngithole inkazimulo ephelele. Nakuba ngithola amadodana angamazibulo enyameni, ngeke kuthiwe ngithole inkazimulo. Kungathiwa ngiphethe igunya kuphela lapho ngibuyela eSiyoni, bese ngiguqula ukubonakala Kwami—okungukuthi, ngithole inkazimulo.) Akukho okuyoba lukhuni Kimi. Konke kuyobhujiswa ngamazwi aphuma emlonyeni Wami, futhi konke kuyoba khona futhi kuyopheleliswa ngenxa yamazwi Ami. Anjalo amandla Ami amakhulu futhi linjalo igunya Lami. Ngoba ngigcwele amandla futhi ngigcwele igunya, akekho umuntu ongalokotha angivimbe. Senginqobile phezu kwakho konke futhi sengizuze wonke amadodana okuhlubuka. Ngihlanganisa amadodana Ami angamazibulo ukuze sibuyele eSiyoni. Angibuyeli ngedwa eSiyoni. Ngakho, bonke bayobona amadodana Ami angamazibulo bese ngalokho bethola inhliziyo yokungihlonipha. Yilena inhloso Yami ekutholeni amadodana angamazibulo, futhi lokhu bekuwuhlelo Lwami kusukela ekudalweni komhlaba.

Lapho konke sekulungile, lolo kuyoba usuku engiyobuyela ngalo eSiyoni, futhi lolu suku luyokhunjulwa yibo bonke abantu. Lapho ngibuyela eSiyoni, zonke izinto emhlabeni ziyothula, futhi zonke izinto emhlabeni ziyoba nokuthula. Lapho ngibuyela eSiyoni, konke kuyophinde kuqhubeke nokubonakala kwakho kokuqala. Khona-ke, ngiyoqala umsebenzi Wami eSiyoni. Ngiyojezisa ababi futhi ngiklomelise abalungile, futhi ngiyoqalisa ukulunga Kwami, bese ngenza ukwahlulela Kwami. Ngiyosebenzisa amazwi Ami ukufeza konke, ngenze bonke abantu nakho konke kuzwe isandla Sami esisolayo, futhi ngiyokwenza bonke abantu babone inkazimulo Yami egcwele, ukuhlakanipha Kwami okugcwele, nenala Yami egcwele. Akukho muntu oyolokotha asukume enze ukwahlulela njengoba, Kimi, konke kufeziwe; futhi lapha, wonke umuntu akabone isithunzi Sami esiphelele, ezwe ukunqoba Kwami okuphelele ngoba konke kubonakaliswa Kimi. Kulokhu, umuntu uyakwazi ukubona amandla Ami amakhulu negunya Lami. Akekho oyolokotha angicasule, futhi akekho oyolokotha angivimbe. Kimi, konke kwenziwa obala. Ngubani ongalokotha afihle noma yini? Ngiqinisekile ngokuthi ngeke ngimkhombise isihe lowo muntu! Izonakali ezinjalo kufanele zithole ukujezisa Kwami okunzima futhi inkucuza enjalo kufanele isuswe phambi kwamehlo Ami. Ngiyobabusa ngenduku yensimbi futhi ngiyosebenzisa igunya Lami ukubahlulela, ngaphandle kwesihe nesincane nangaphandle kokucabangela nakancane imizwa yabo, ngoba ngiwuNkulunkulu uqobo Lwakhe ongenamzwelo, onobukhosi futhi ongacasulwa. Bonke abantu kufanele bakuqonde futhi bakubone lokhu ukuze bagweme ukushaywa futhi babhujiswe Yimi “ngaphandle kwesisusa noma isizathu” ngoba induku Yami iyoshaya iwise bonke abangicasulayo. Anginandaba nokuthi bayazazi yini izinqumo Zami zokuphatha noma cha; lokho ngeke kusho lutho Kimi ngoba isiqu Sami asikwazi ukubekezelela ukucasulwa yinoma ngubani. Lesi yisizathu esenza kuthiwe ngiyibhubesi; noma ngubani engimthintayo, ngimshaya ngimwise. Yingakho kuthiwa manje kuwukuhlambalaza ukuthi nginguNkulunkulu wozwelo nomusa onothando. Ngokwangempela, angilona iwundlu kodwa ngiyibhubesi. Akekho ongalokotha angicasule; noma ubani ongicasulayo ngiyomjezisa ngokufa, ngokushesha nangaphandle kwesihe! Lokhu kwanele ukubonisa isimo Sami. Ngakho, enkathini yokugcina kuyohoxa iqembu labantu elikhulu, futhi lokhu kuyoba yinto okulukhuni kubantu ukuyibekezelela, kodwa Mina, ngikhululekile futhi ngijabulile, futhi angikuboni nhlobo lokhu njengomsebenzi olukhuni. Sinjalo isimo Sami.

Ngethemba ukuthi bonke abantu bayoba nenhliziyo ethobayo ukuze balalele konke okuvela Kimi; uma benza njalo, nakanjani ngiyosibusisa kakhulu isintu, ngoba, njengoba ngishilo, labo abahambisana Nami bayogcinwa, kuyilapho labo abanobutha Kimi beyoqalekiswa. Ngikunqumile lokhu, futhi akekho ongakuguqula. Izinto engizinqumile yizinto engizifezile, futhi noma ubani oziphikisayo uyosolwa ngokushesha. Nginakho konke engikudingayo eSiyoni, nakho konke engikufisayo. Akukho luphawu lwezwe eSiyoni futhi uma kuqhathaniswa nezwe, iyisigodlo esicebile nesihle kakhulu; kodwa akukho muntu oke wangena khona, ngakho futhi, emcabangweni womuntu, ayikho nhlobo. Impilo eSiyoni ayifani nempilo yasemhlabeni; emhlabeni, impilo iwukudla, ukugqoka, ukudlala nokufuna injabulo, kanti eSiyoni kwehluke kakhulu. Yimpilo kaBaba namadodana acwile enjabulweni, behlala begcwalisa yonke indawo yezulu nomhlaba, kodwa futhi behlala behlangene ebunyeni. Manje njengoba izinto sezifinyelele kuleli qophelo, ngizonitshela ukuthi iSiyoni ikuphi. ISiyoni iyilapho engihlala khona; iyindawo yesiqu Sami. Ngakho, iSiyoni kufanele ibe yindawo engcwele, futhi kufanele ukuba ikude kakhulu nomhlaba. Yingakho ngithi ngenyanya abantu, izinto nezindaba zasemhlabeni, ngenyanya ukudla, ukuphuza, ukudlala nokufuna injabulo yenyama, ngoba, kungakhathaleki ukuthi zithokozeleka kangakanani izinjabulo zomhlaba, azinakuqhathaniswa nempilo yaseSiyoni; kwehlukene njengezulu nomhlaba futhi akukho ndlela yokuqhathanisa lokho kokubili. Into eyenza kube nezinkinga umuntu angakwazi ukuzixazulula emhlabeni ukuthi abantu abakaze bezwe lutho ngeSiyoni. Ngakho-ke, ikuphi ngempela iSiyoni? Ingabe ingomunye umhlaba, njengoba abantu becabanga ukuthi kunjalo? Cha! Lokho kuwukucabanga nje okusemqondweni womuntu. Izulu lesithathu, engikhulume ngalo, lithathwa ngabantu njengelinomqondo ofanekisayo, kodwa lokho abantu abakuqonda emiqondweni yabo kuphambene ngokuphelele nomqondo Wami. Izulu lesithathu engikhulume ngalo lapha aliwona nakancane amanga. Kungakho ngithi ngeke ngibhubhise ilanga, inyanga, izinkanyezi, nezinto ezisemkhathini, futhi ngeke ngisuse izulu nomhlaba. Ngingayibhubhisa indawo engihlala kuyo? Ngingayisusa iNtaba iSiyoni? Ingabe akuhlekisi lokhu? Izulu lesithathu liyindawo Yami yokuhlala; liyiNtaba iSiyoni, futhi lokhu akunakuphikwa. (Kungani ngithi akunakuphikwa? Kungoba engikushoyo manje akunakuqondwa nhlobo ngumuntu; angakuzwa kuphela. Umkhawulo wokucabanga komuntu awukwazi nhlobo ukukuqukatha, ngakho futhi manje ngeke ngisasho lutho olunye ngeSiyoni, ukugwema ukuthi abantu bakubuke njengendaba eqanjiwe.)

Emuva kokubuyela Kwami eSiyoni, labo abasemhlabeni bayoqhubeka bangidumise njengasesikhathini esedlule. Labo benzi bomsebenzi bayolokhu behleli belindele ukungenzela umsebenzi, kodwa umsebenzi wabo uyobe usufike ekugcineni. Okungcono kakhulu abangakwenza ukucabanga isimo sokuba Kwami emhlabeni. Ngaleso sikhathi ngiyoqala ukwehlisa inhlekelele kulabo abayokwehlelwa yinhlekelele; kodwa bonke bakholwa ukuthi nginguNkulunkulu olungile. Nakanjani ngeke ngibajezise labo benzi bomsebenzi, kodwa bayokwamukela umusa Wami kuphela. Ngoba ngithe ngiyojezisa bonke abenzi bokubi, nokuthi labo abenza izenzo ezinhle bayothola intokozo ebonakalayo enikezwa Yimi, lokhu okukhombisa ukuthi nginguNkulunkulu wokulunga nokwethembeka uqobo Lwakhe. Ekubuyeleni Kwami eSiyoni, ngiyoqala ukuphendukela esizweni ngasinye emhlabeni; ngiyoletha insindiso kuma-Israyeli bese ngisola amaGibhithe. Lesi yisinyathelo esilandelayo emsebenzini Wami. Umsebenzi Wami ngaleso sikhathi ngeke ufane nowesikhathi samanje: Ngeke kube umsebenzi osenyameni, kodwa uyoyedlula ngokuphelele inyama—futhi njengoba ngikhulumile, kuyokwenzeka; futhi njengoba ngiyalile, kuyoma kanjalo. Noma yini eshiwo, uma nje ishiwo umlomo Wami, iyogcwaliseka ngokushesha ngokwangempela; lokhu kuwumqondo wangempela wezwi Lami elikhulunywayo futhi ukugcwaliseka kwalo kwenzeka ngesikhathi esifanayo, ngoba izwi Lami liyigunya ngokwalo. Manje ngikhuluma ngezinto ezithile ezejwayelekile ukuze ngelekelele abantu emhlabeni ukuba babe nezinkomba ezimbalwa nokuba bangaphuthazi nje ngobumpumputhe. Lapho leso sikhathi sifika, konke kuyolungiselelwa Yimi futhi akekho okufanele enze ngenkani, okungamenza ashaywe awiswe yisandla Sami. Ekucabangeni kwabantu, konke engikukhuluma ngakho akucacile, ngoba, empeleni, indlela yokucabanga komuntu inomkhawulo, futhi umcabango womuntu nalokho engikukhulumile kuqhelelene njengezulu nomhlaba. Ngakho, akekho ongakuqonda lokhu. Into okufanele yenziwe nje ukuhambisana nalokho engikushoyo; lokhu kuyinqubo engagwemeki. Ngithe: “Ezinsukwini zokugcina, isilwane siyovela sizoshushisa abantu Bami, futhi labo abesaba ukufa bayofakwa uphawu ukuze bathathwe yisilwane. Labo abangibonile bayobulawa yisilwane.” “Isilwane” kula mazwi, ngokungangabazeki, sibhekise kuSathane, umkhohlisi wesintu. Lokhu kusho ukuthi, lapho ngibuyela eSiyoni, isibalo esikhulu sabenzi bomsebenzi siyohoxa; okungukuthi, siyothathwa yisilwane. Lezi zidalwa zonke ziyokuya emgodini ongenamkhawulo ukuze zamukele ukusola Kwami kwaphakade. Ukuthi, “Labo abangibonile” kubhekise kulabo benzi bomsebenzi abethembekile abanqotshwe Yimi. Ukuthi, “Abangibonile” kubhekise ekunqotshweni kwabo Yimi. Ukuthi, “Bayobulawa yisilwane” kubhekise kuSathane, enqotshwe Yimi, engalokothi ukuba asukume amelane Nami. Ngamanye amazwi, uSathane ngeke alokothe enze umsebenzi kulaba benzi bomsebenzi, ngenxa yalokho, imiphefumulo yalaba bantu iyobe isisindisiwe; lokhu kushiwo ngenxa yekhono labo lokwethembeka Kimi, futhi kusho ukuthi labo benzi bomsebenzi abethembekile bayokwazi ukwamukela umusa Wami nesibusiso Sami. Ngakho, ngithi imiphefumulo yabo iyobe isisindisiwe (lokhu akubhekisile ekwenyukeleni ezulwini lesithathu, okuwumbono womuntu nje). Kodwa lezo zinceku ezimbi ziyophinde ziboshwe nguSathane bese ziphonswa emgodini ongenamkhawulo. Lokhu kuwukubajezisa Kwami; lokhu kuyimpindiselo kubo, kuwumklomelo abawuthola ngenxa yezono zabo.

Njengoba isivinini somsebenzi Wami sishesha, isikhathi Sami emhlabeni siya ngokuya sincipha. Usuku lokubuyela Kwami eSiyoni luyasondela. Lapho umsebenzi Wami emhlabeni usufike ekugcineni, kuyobe sekuyisikhathi sokubuyela Kwami eSiyoni. Angifisi nhlobo ukuhlala emhlabeni, kodwa ngenxa yokuphatha Kwami, ngenxa yohlelo Lwami, ngibekezelele konke ukuhlupheka. Namuhla, isikhathi sesifikile. Ngizosheshisa isivinini Sami, futhi akekho ongalinganisana Nami. Noma umuntu angakuqonda noma cha, ngiyonitshela imininingwane yakho konke lokho umuntu angakwazi ukukuqonda, nokho okufanele nikwazi emhlabeni. Ngakho, ngithi nginguNkulunkulu uqobo Lwakhe owedlula isikhathi nendawo. Ukuba kwakungekhona ngenxa yokuzuza amadodana angamazibulo bese ngalokho nginqoba uSathane, ngabe sengabuyela eSiyoni; ukuba kwakungenjalo, kalula nje, ngangingeke ngisidale isintu. Ngenyanya umhlaba womuntu, futhi ngenyanya abantu abaqhelile Kimi kuze kube sezingeni lokuthi ngicabange ukubhubhisa sonke isintu ngegalelo elilodwa. Nokho, umsebenzi Wami unohlelo nesakhiwo, unomuzwa wesilinganiso esifanele nokungeqisi, futhi awunabo ubudlabha. Konke engikwenzayo ngikwenzela ukunqoba uSathane, futhi, ngaphezu kwalokho ngikwenzela ukuba ndawonye namadodana Ami angamazibulo ngokushesha okunokwenzeka. Yilena inhloso Yami.

Okwedlule: Isahluko 119

Okulandelayo: Isingeniso

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Umsebenzi Nokungena (4)

Uma umuntu engakwazi ngempela ukungena ngokuvumelana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, ukuphila kwakhe kuyohluma ngokushesha njengamagatsha oqalo...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp