Ababi Nakanjani Bayojeziswa

Ukuhlola ukuthi konke okwenzayo kulungile yini, nokuthi uNkulunkulu uyazibona yini zonke izenzo zakho, kuyimiyalo yokuziphatha yalabo abakholelwa kuNkulunkulu. Uzobizwa ngokuthi ulungile ngoba uyakwazi ukujabulisa uNkulunkulu, nangenxa yokuthi wamukela ukunakekela nesivikelo sikaNkulunkulu. Emehlweni kaNkulunkulu, bonke abamukela ukunakekela, isivikelo nokuphelela kukaNkulunkulu nabamukelwa nguYe, balungile futhi uNkulunkulu ubabheka ngokwazisa. Uma uqhubeka wamukela amazwi kaNkulunkulu alapha futhi uwamukela manje, uzoqhubeka wamukela futhi uqonda intando kaNkulunkulu, futhi ngaleyo ndlela uzoqhubeka uphila ngamazwi kaNkulunkulu futhi wanelisa izimfuneko Zakhe. Lo ngumyalo uNkulunkulu akunike wona nokuyinto okufanele uyithole. Uma usebenzisa imibono ukuze ukale futhi uchaze uNkulunkulu, njengokungathi uNkulunkulu uyisithombe sobumba esingashintshi, futhi uma ulinganisela uNkulunkulu eBhayibhelini, umlinganisela emsebenzini othile kuphela, lokhu kuwubufakazi bokuthi uyamenqaba uNkulunkulu. Phela ezinhliziyweni zawo, amaJuda angezikhathi zeTestamente Elidala enza uNkulunkulu waba yisithombe esibunjiwe, njengokungathi uNkulunkulu angase abizwe ngokuthi unguMesiya kuphela, futhi yilowo owayebizwa ngoMesiya kuphela owayenguNkulunkulu, futhi ngoba abantu babesebenzela futhi bekhonza uNkulunkulu njengokungathi ungubumba olungaphili. Babethela uJesu wangaleso sikhathi esiphambanweni, bemgwebela ukufa—bebulala uJesu ongenacala. Alikho icala elenziwe uNkulunkulu, noma kunjalo abantu baqhubeka nokusola uNkulunkulu, ngesibindi bamgwebela ukufa. Ngakho uJesu wabethelwa. Abantu bahlale bekholelwa ukuthi uNkulunkulu akashintshi, futhi bamchaza ngokwalokho okushiwo iBhayibheli, njengokungathi abantu bake bakubona ukuqondisa kukaNkulunkulu, njengokungathi konke okwenziwa uNkulunkulu kusesandleni somuntu. Abantu bayiziwula ngezinga elikhulu, bazithwele ngendlela engachazeki futhi bahamba phambili ngokukhuluma into engaqondakali. Kungakhathaliseki ukuthi unolwazi olukhulu kangakanani ngoNkulunkulu, ngisasho ukuthi awumazi uNkulunkulu, akekho ophikisana kakhulu noNkulunkulu ukwedlula wena, futhi wenqaba uNkulunkulu, ngoba awunakukwazi ukulalela umsebenzi kaNkulunkulu nokuhamba endleleni evumela uNkulunkulu ukuba akwenze uphelele. Kungani uNkulunkulu engeneliseki ngokwenziwa abantu? Kungoba abantu abamazi uNkulunkulu, kungoba banemibono eminingi, futhi kunokuba bavumelane neqiniso konke abakwaziyo ngoNkulunkulu kusikwe endwangini efanayo, futhi kusebenzisa indlela efanayo kuso sonke isimo. Ngakho futhi, njengoba uNkulunkulu eye weza emhlabeni namuhla, abantu baphinde bambethela esiphambanweni. Abantu abanonya nabanesihluku! Ubuqili nokusongelana, ukududulana, ukugijimela udumo nokuceba, ukubulalana—kuzophela nini? UNkulunkulu uye wakhuluma izinto eziningi kakhulu, nokho akekho noyedwa oye waziqonda. Abantu benza izinto becabangela imindeni yabo, futhi becabangela amadodana namadodakazi abo, imisebenzi yabo, ikusasa labo, ukuma kwabo, ukuqhosha nemali, benzela ukugqoka, ukudla nemizimba yabo—yini eyenzelwa uNkulunkulu ngempela? Ngisho nalabo abenza okuthile egameni likaNkulunkulu, bambalwa kakhulu abamaziyo uNkulunkulu. Bangaki abangacabangi ngezinto abazifunayo lapho benza okuthile? Bangaki abangabacindezeli abanye noma babacwase ngoba nje befuna ukuvikela igama labo? Ngakho, uNkulunkulu uye wenqatshwa ngokuqinile futhi wabulawa izikhathi eziningi. Abahluleli abangenakubalwa abenza ngendlela yobulwane bamenqabile uNkulunkulu, okuwukubethela uNkulunkulu esiphambamweni futhi. Bangaki abangase babizwe ngokuthi balungile ngoba benza okuthile ngenxa kaNkulunkulu ngokweqiniso?

Ngaphambi kukaNkulunkulu, ingabe kulula kanjalo ukwenziwa uphelele futhi ube umuntu ongcwele noma olungile? Kuyinkulumo eyiqiniso ukuthi “abekho abalungileyo kulo mhlaba, abalungileyo abekho emhlabeni.” Lapho uza ngaphambi kukaNkulunkulu, cabanga ngalokho okugqokile, cabanga ngawo wonke amazwi nezenzo zakho, yonke imicabango nemibono yakho, ngisho namaphupho owaphupha mihla yonke—konke kungokwenzuzo yakho. Akulona yini iqiniso lelo? “Ukulunga” akusho ukupha othile isipho, akusho ukuthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena, futhi akusho ukungalwi, ukungaphikisani, ukungayibambi inkunzi noma ukungebi. Ukulunga kusho ukuthatha imiyalo evela kuNkulunkulu njengomsebenzi wakho nokulalela iziqondiso nezinhlelo zikaNkulunkulu njengomsebenzi osifanele ovela ezulwini, kungakhathaliseki ukuthi kunini noma ukuthi kukuphi, njengoba nje kwenza iNkosi uJesu. Yilokhu kanye ukulunga okukhulunywe uNkulunkulu. ULoti kungase kuthiwe uyindoda elungile ngenxa yokuthi wasindisa izingelosi ezimbili ezazithunyelwe uNkulunkulu ngaphandle kokukhathazwa ukuthi yini azoyizuza noma azolahlekelwa yiyo; lokho akwenza ngaleso sikhathi kubizwa ngokuthi ukulunga, kodwa akakwazi ukubizwa ngendoda elungile. Okwenza uLoti washintshanisa ngamadodakazi akhe ngenxa yezingelosi ukuthi wayebone uNkulunkulu. Kodwa akuzona zonke izenzo Zakhe zangaphambili ezamelela ukulunga, futhi kungakho ngithi “abekho abalungileyo emhlabeni.” Ngisho naphakathi kwalabo abazama ukululama, akekho ongabizwa ngokuthi ulungile. Kungakhathaliseki ukuthi izenzo zakho zinhle kangakanani, kungakhathaliseki ukuthi ubonakala ukhazimulisa igama likaNkulunkulu kangakanani, awubashayi futhi awubaqalekisi abanye abantu, noma awubabambi inkunzi futhi awuzebi izinto zabo, noma kunjalo awukwazi ukubizwa ngokuthi ulungile, ngoba umuntu ovamile angaba njalo. Namuhla, okubalulekile ukuthi awumazi uNkulunkulu. Kuphela kungathiwa manje unobuntu obuncane obujwayelekile, kodwa awunazici zokulunga uNkulunkulu akhuluma ngakho, ngakho akukho kokwenzayo okuwubufakazi bokuthi unolwazi ngoNkulunkulu.

Ngaphambili, lapho uNkulunkulu esezulwini, abantu bazama ukukhohlisa uNkulunkulu ngezenzo zabo; namuhla, uNkulunkulu uye weza ebantwini—ukuthi isikhathi esingakanani, akekho owaziyo—noma kunjalo abantu abazibophezele kuNkulunkulu, futhi bazama ukukhohlisa uNkulunkulu. Ingabe indlela yomuntu yokucabanga ayisona isidala ngokwedlulele? Kwakuyinto efanayo ngoJuda: Ngaphambi kokuza kukaJesu emhlabeni, uJuda wayevame ukukhohlisa abafowabo nodadewabo, futhi ngemva kokuhamba kukaJesu, akashintshanga; wayengenalo noluncí ulwazi ngoJesu, futhi ekugcineni wamkhaphela uJesu. Kwakungengenxa yini yokuthi wayengamazi uNkulunkulu? Uma, namuhla, nawe ungamazi ukuNkulunkulu, kusho ukuthi uzoba uJuda, futhi ukubethelwa kukaJesu okubuhlungu phakathi neNkathi Yomusa, eminyakeni eminingi edlule, kuzophinde kwenzeke futhi. Ingabe awukukholelwa lokhu? Kuyiqiniso? Namuhla, abantu abaningi baphila ngaphansi kwezimo ezinjalo—futhi abantu abanjalo badlala indima kaJuda. Angikhulumi uwangala, kodwa iqiniso—kumele ukukholelwe lokhu. Nakuba abantu abaningi bezenza abathobekile, ezinhliziyweni zabo bafana namanzi amile anukayo. Njengamanje baningi ngokwedlulele ebandleni abanjalo, futhi ucabanga ukuthi angokuboni nhlobo lokhu. Namuhla, uMoya Wami uyanginqumela, futhi uyangifakazela. Ucabanga ukuthi angazi lutho? Ucabanga ukuthi angiyiqondi imicabango engalungile esenhliziyweni yakho nezinto ezisenhliziyweni yakho? Ingabe uNkulunkulu ukhohliseka kalula kanjalo? Ucabanga ukuthi ungamphatha nganoma iyiphi indlela othanda ngayo? Esikhathini esingaphambili, ngangikhathazwa ukuthi nikhululekile, ngakho ngaqhubeka ngininika inkululeko, kodwa abantu abakwazanga ukuqaphela ukuthi ngangibaphethe kahle, futhi lapho ngibanikeza isandla, bathatha ingalo yonke. Buzanani: Akekho engiye ngasebenzelana naye, futhi angizange ngibathethise—noma kunjalo ngizazi kahle izisusa nemiqondo yabantu. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu ngokwaKhe uNkulunkulu afakazelana naye uyisiwula? Khona-ke ngithi awuboni ngokwedlulele! Ngeke ngikuphikise, kodwa ake sibone ukuthi uye waba mubi kanjani. Ake sibone ukuthi amaqhinga akho angakusindisa yini, noma ngukuzama ukwenza konke ukuze uthande uNkulunkulu yikho okungakusindisa. Namuhla, ngeke ngimelane nawe; ake silinde kuze kufike isikhathi sikaNkulunkulu ukuze sibone ukuthi uzozibuyiselela kanjani kuwe. Okwamanje anginaso isikhathi sokukhuluma nawe njengokungathi anginangqondo, futhi ngizimisele ukubambezela imisebenzi Yami emikhulu ngenxa yakho, isibungu esinjengawe asikufanelekele ukuba uNkulunkulu angachitha isikhathi sakhe naso—ngakho ake sibone ukuthi kungakanani ozokwamukela. Abantu abanjalo abakwazi ngisho nokuthola ulwazi oluncane ngoNkulunkulu, futhi abanalo nhlobo uthando ngoNkulunkulu, noma kunjalo basafuna ukubizwa uNkulunkulu ngokuthi balungile—akuhlekisi yini lokho? Ngenxa yokuthi sincane kakhulu isibalo sabantu abaneqiniso, akukho engizikhathaza ngakho ngaphandle kokunika abantu ukuphila. Ngizokufeza konke lokho okufanele kwenziwe namuhla, futhi kamuva, imbuyiselo kufanele ilethwe ngokwezenzo zomuntu ngamunye. Ngikushilo obekufanele ngikusho, ngoba kungumsebenzi wami. Ngenza lokho okufanele ngikwenze, futhi angikwenzi lokho okungafanele ngikwenze, noma kunjalo ngisenalo ithemba ukuthi uzochitha isikhathi esiningi ucabanga ngalokhu: Lungakanani ngempela ulwazi onalo ngoNkulunkulu oluyiqiniso? Ingabe ungomunye walabo abaye bambethela futhi uNkulunkulu esiphambanweni? Okukugcina, nakhu engikushoyo: Maye kulabo ababethela uNkulunkulu.

Okwedlule: Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe

Okulandelayo: Indlela Yokungena Esimweni Esijwayelekile

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp