Indlela Yokungena Esimweni Esijwayelekile

Ukwamukela kwabantu amazwi kaNkulunkulu ngokwengeziwe kwenza bakhanyiselwe ngokwengeziwe, futhi balambe babuye bome ngokwengeziwe ekufuneni kwabo ukwazi uNkulunkulu. Yilabo kuphela abemukela amazwi kaNkulunkulu abakwazi ukuba nokuhlangenwe nakho okucebe nokujule ngokwengeziwe, futhi yibo abanezimpilo ezikwazi ukuqhubeka nokukhula njengezimbali ze-sesame. Bonke abafuna ukuphila kufanele bathathe lokhu njengomsebenzi wansukuzonke; kufanele bezwe ukuthi “ngaphandle kukaNkulunkulu, angikwazi ukuphila; ngaphandle kukaNkulunkulu, anginakufeza lutho; ngaphandle kukaNkulunkulu, konke kuyize.” Kanjalo, futhi, kufanele banqume ukuthi “ngaphandle kokuba khona kukaMoya oNgcwele, ngeke ngenze lutho, futhi uma ukufunda amazwi kaNkulunkulu kungenamphumela, khona-ke angizihluphi ngokwenza noma yini.” Ningazitotosi. Okuhlanganwa nakho empilweni kuvela ekukhanyiseleni nasekuqondiseni kukaNkulunkulu, futhi kuwumphumela wemizamo yenu uqobo. Okufanele niziphoqelele kukho yilokhu: “Uma kuza kokuhlanganwa nakho empilweni, ngeke ngithi akwedlule nje mahhala.”

Ngezinye izikhathi, lapho usezimweni ezingejwayelekile, ulahlekelwa ubukhona bukaNkulunkulu, futhi ungabe usakwazi ukuzwa uNkulunkulu lapho uthandaza. Kujwayelekile ukuzwa wesaba ezikhathini ezinjalo. Kufanele uqale masinyane ufune. Uma ungakwenzi lokho, uNkulunkulu uzohlukana nawe, futhi uMoya oNgcwele ngeke abe khona kuwe—futhi, ngaphezu kwalokho, nomsebenzi kaMoya oNgcwele ngeke ube khona—usuku, izinsuku ezimbili, ngisho inyanga noma izinyanga ezimbili. Kulezi zimo, uba ndikindiki ngokungakholakali kakhulu futhi uphinde uthunjwe nguSathane, kuze kufike eqophelweni lapho ukwazi khona ukwenza lonke uhlobo lwesenzo. Uhahela umcebo, ukhohlisa abafowenu nodadeweu, ubuka amabhayisikobho namavidiyo, udlala umdlalo i-mahjong, uze ubheme futhi uphuze ngokungazithibi. Inhliziyo yakho isidukele kude noNkulunkulu, usuhambe ngendlela yakho ngokuyimfihlo, futhi sewahlulele umsebenzi kaNkulunkulu ngokungabi nandaba. Kokunye, abantu bacwila kakhulu baze bangezwa mahloni noma hlazo ekwenzeni izono zokocansi. Lolu hlobo lomuntu selushiywe nguMoya oNgcwele; eqinisweni, umsebenzi kaMoya oNgcwele kade wayeka ukuba khona kumuntu onjalo. Ubabona kuphela becwila bejula enkohlakalweni ngenkathi izandla zobubi ziya ngokuya zeluleka. Ekugcineni, bayakuphika ukuba khona kwale ndlela, futhi bathunjwa nguSathane ngenkathi benza isono. Uma uthola ukuthi unoMoya oNgcwele kuphela, kodwa untula umsebenzi kaMoya oNgcwele, khona-ke ususesimweni esiyingozi. Uma ungabuzwa nobukhona bukaMoya oNgcwele, khona-ke usonqenqemeni lokufa. Uma ungaphenduki, khona-ke uyobe usubuyele kuSathane ngokuphelele, futhi uyoba phakathi kwalabo abasuswayo. Ngakho, lapho uthola ukuthi usesimweni okukhona kuso uMoya oNgcwele kuphela (awoni, uyazithiba, futhi awenzi lutho lokuphikisa uNkulunkulu ngokusobala) kodwa untula umsebenzi kaMoya oNgcwele (awuzizwa unyakaziseka lapho uthandaza, awuzuzi kukhanyiseleka nokukhanyiswa okusobala lapho udla noma uphuza amazwi kaNkulunkulu, awuzihluphi ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, akukho nhlobo ukukhula empilweni yakho, futhi kade wancishwa ukukhanya okukhulu)—ezikhathini ezinjalo, kufanele uqaphele ngokwengeziwe. Akufanele uzitotose, akufanele ulokhu wenza umathanda. Ubukhona bukaMoya oNgcwele bunganyamalala noma nini. Yingakho isimo esinjalo siyingozi kakhulu. Uma uzithola ukulolu hlobo lwesimo, zama ukuguqula izinto masinyane. Okokuqala, kufanele usho umthandazo wokuphenduka futhi ucele ukuthi uNkulunkulu aphinde akunike umusa Wakhe. Thandaza ngobuqotho okwengeziwe futhi uthulise inhliziyo yakho ukuze udle futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu ngokwengeziwe. Ngalesi sisekelo, kufanele uchithe isikhathi esengeziwe emthandazweni; uphindaphinde amandla akho ekuculeni, ekuthandazeni, ekudleni nasekuphuzeni amazwi kaNkulunkulu, nasekwenzeni umsebenzi wakho. Lapho ubuthakathaka kakhulu, inhliziyo yakho ithathwa kalula kakhulu nguSathane. Lapho kwenzeka lokho, inhliziyo yakho isuswa kuNkulunkulu bese ibuyiselwa kuSathane, okwenza ungabi noMoya oNgcwele. Ezikhathini ezinjalo, kuba lukhuni ngokuphindwe kabili ukubuye uzuze umsebenzi kaMoya oNgcwele. Kungcono ukufuna umsebenzi kaMoya oNgcwele ngenkathi esenawe, okuyokwenza uNkulunkulu akunikeze ukukhanyisela kwakhe okwengeziwe futhi kungenzi ukuba akushiye. Ukuthandaza, ukuhlabelela amaculo, ukwenza umsebenzi wakho, nokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu—konke lokho kwenziwa ukuze uSathane angabi nethuba lokwenza umsebenzi wakhe, nokuthi uMoya oNgcwele asebenze ngaphakathi kuwe. Uma ungabuyelwa umsebenzi kaMoya oNgcwele ngale ndlela, uma uvele nje ulinda, khona-ke ukubuyelwa umsebenzi kaMoya oNgcwele ngeke kube lula lapho usulahlekelwe ubukhona bukaMoya oNgcwele, ngaphandle kokuba uMoya oNgcwele ekunyakazise ngqo, noma ekukhanyise futhi wakukhanyisela ngokukhethekile. Noma kunjalo, akuthathi nje usuku olulodwa noma ezimbili ukuba isimo sakho silulame; kwesinye isikhathi kungedlula ngisho izinyanga eziyisithupha kungekho ukululama. Konke lokhu kungenxa yokuthi abantu bazixegisela ngokwedlulele, abakwazi ukuzwa izinto ngendlela efanele bese ngalokho beshiywa nguMoya oNgcwele. Ngisho noma uphinde uwuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele, umsebenzi wamanje kaNkulunkulu ungase ungacaci kakhulu kuwe, ngoba ususele kakhulu kulokho ohlangane nakho empilweni, kusengathi washiywa emuva ngamamayela ayizinkulungwane eziyishumi. Ngabe lokhu akuyona into eyesabekayo? Ngitshela abantu abanjalo, nokho, ukuthi isikhathi sokuphenduka asikedluli kakhulu, kodwa ukuthi kukhona umbandela owodwa: Kufanele usebenze kakhudlwana, futhi ungavilaphi. Uma abanye abantu bethandaza kahlanu ngosuku, wena kufanele uthandaze kashumi; uma abanye abantu bedla futhi bephuza amazwi kaNkulunkulu amahora amabili ngosuku, kufanele wenze kanjalo amahora amane noma ayisithupha; futhi uma abanye abantu belalela amaculo amahora amabili, kufanele uwalalele okungenani uhhafu wosuku. Hlala unokuthula phambi kukaNkulunkulu futhi ucabange ngothando lukaNkulunkulu, uze unyakaziseke, inhliziyo yakho ibuyele kuNkulunkulu, futhi ungabe usalokotha uqhele kuNkulunkulu—yilapho kuphela ukwenza kwakho okuyothela khona izithelo; yilapho kuphela oyokwazi khona ukubuye uzuze isimo sakho sangaphambili esijwayelekile.

Abanye abantu bafaka umdlandla omningi ekufuneni kwabo kodwa bese behluleka ukungena endleleni efanele. Lokhu kungenxa yokuthi abanakekeli ngokweqile futhi abazinaki izinto zokomoya. Abazi nakancane ukuthi kufanele bawezwe kanjani amazwi kaNkulunkulu, futhi abazi ukuthi umsebenzi nobukhona bukaMoya oNgcwele kuyini. Abantu abanjalo banomdlandla kodwa banobuwula; abakufuni ukuphila. Lokho kungenxa yokuthi awunalo noluncane ulwazi lukaMoya, awazi lutho ngokukhula emsebenzini oqhubekayo kaMoya oNgcwele, futhi awusazi isimo esingaphakathi emoyeni wakho. Ngabe ukholo lwabantu abanjalo akulona ukholo oluwuhlobo oluwubuwula? Ukufuna kwabantu abanjalo ekugcineni akutheli lutho. Okumqoka ekutholeni ukukhula ekuphileni okholweni lomuntu kuNkulunkulu ngukwazi umsebenzi owenziwa uNkulunkulu kohlangana nakho empilweni, ukubona ukuthandeka kukaNkulunkulu, nokuqonda intando kaNkulunkulu, ngendlela yokuthi uthobele wonke amalungiselelo kaNkulunkulu, uvumele amazwi kaNkulunkulu afakwe kuwe ukuze abe ukuphila kwakho, futhi ngalokho wanelise uNkulunkulu. Uma ukholo lwakho kuwukholo oluwubuwula, uma ungazinaki izindaba zokomoya nezinguquko esimweni sokuphila kwakho, uma ungafaki amandla ekufuneni iqiniso, uyokwazi ukubamba intando kaNkulunkulu? Uma ungakuqondi lokho uNkulunkulu akucelayo, khona-ke ngeke uhlangane nalutho ekuphileni, futhi ngalokho ngeke ube nendlela yokwenza. Okufanele ukuqikelele ngenkathi uhlangana namazwi kaNkulunkulu ngumphumela awukhipha kuwe, ukuze ufinyelele ekwazini uNkulunkulu ngamazwi Akhe. Uma wazi kuphela ukufunda amazwi kaNkulunkulu, kodwa ungayazi indlela yokuwezwa, ngabe lokhu akukhombisi ukuthi awuzazi izindaba zokomoya? Khona manje, abantu abaningi kakhulu abakwazi ukuzwa amazwi kaNkulunkulu, futhi ngalokho abawazi umsebenzi kaNkulunkulu. Ngabe lokhu akukhona ukwehluleka ekwenzeni kwabo? Uma beqhubeka kanje, bayokwazi kuliphi iqophelo ukuzwa izinto ngokuphelela okunothile nokuthola ukukhula ezimpilweni zabo? Ngabe lokho akuyikho nje ukukhuluma okungenalutho? Baningi phakathi kwenu abagxila kokucatshangwayo, abangazi lutho ngezindaba zokomoya, kodwa nokho basafisa ukusetshenziswa kakhulu nguNkulunkulu nokubusiswa nguNkulunkulu. Lokho kuyinto engenzeke ngokwempela. Ngalokhu, kufanele nikuqede lokhu kwehluleka, ukuze nonke ningene endleleni efanele ezimpilweni zenu zokomoya, nibe nokuzwa kwangempela, futhi ningene ngokweqiniso ebunjalweni bamazwi kaNkulunkulu.

Okwedlule: Ababi Nakanjani Bayojeziswa

Okulandelayo: Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp