Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Indlela Yokungena Esimweni Esifanele

Ukwamukela kwabantu amazwi kaNkulunkulu ngokwengeziwe kwenza bakhanyiselwe ngokwengeziwe, futhi boma babuye balambe ngokwengeziwe ekufuneni kwabo ukwazi uNkulunkulu. Yilabo kuphela abemukela amazwi kaNkulunkulu abakwazi ukuba nokuhlangenwe nakho okucebe nokujule ngokwengeziwe, futhi yibo bodwa izimpilo zabo ezikwazi ukuqhubeka nokukhula njengezimbali ze-sesame. Bonke abafuna ukuphila kufanele bathathe lo msebenzi njengowokwenziwa ngokugcwele; kufanele bezwe ukuthi “ngaphandle kukaNkulunkulu, angikwazi ukuphila; ngaphandle kukaNkulunkulu, anginakufeza lutho; ngaphandle kukaNkulunkulu, konke kuyize.” Kanjalo, futhi, kufanele babe nesinqumo sokuthi “ngaphandle kobukhona bukaMoya oNgcwele, ngeke ngenze lutho, futhi uma ukufunda amazwi kaNkulunkulu kungenamthelela khona-ke angizihluphi ngokwenza noma yini.” Ningazitotosi. Okuhlanganwa nakho empilweni kuvela ekukhanyiseleni nokuqondisa kukaNkulunkulu, futhi kuwumphumela wemizamo eniyenza ngokwenu. Okufanele nikuphoqelele kini yilokhu: “Uma kuza kokuhlanganwa nakho empilweni, ngeke ngithi akwedlule nje mahhala.”

Ngezinye izikhathi, lapho usezimweni ezingejwayelekile, ulahlekelwa ubukhona bukaNkulunkulu, futhi ungabe usakwazi ukuzwa uNkulunkulu lapho uthandaza. Kujwayelekile ukuzwa wesaba ezikhathini ezinjalo. Kufanele uqale masinyane ufune. Uma ungakwenzi lokho, uNkulunkulu uzoqhela kuwe, futhi ngeke ube nobukhona bukaMoya oNgcwele—kanye, ngaphezu kwalokho, nomsebenzi kaMoya oNgcwele—usuku, izinsuku ezimbili, ngisho inyanga noma izinyanga ezimbili. Kulezi zimo, uba ndikindiki kakhulu futhi uphinde uthunjwe nguSathane, kuze kufike eqophelweni lapho ukwazi khona ukwenza lonke uhlobo lwesenzo. Uhahela umcebo, ukhohlisa abazalwane bakho, ubuka amabhayisikobho namavidiyo, udlala umdlalo i-mahjong, uze ubheme futhi uphuze ngokungazithibi. Inhliziyo yakho isidukele kude noNkulunkulu, usuthathe indlela yakho ngokuyimfihlo, futhi sewahlulele umsebenzi kaNkulunkulu ngokungabi nandaba. Kokunye, abantu bacwila baze bangezwa mahloni noma hlazo ekwenzeni izono zokocansi. Lolu hlobo lomuntu selushiywe nguMoya oNgcwele; eqinisweni, umsebenzi kaMoya oNgcwele kade wayeka ukuba khona kumuntu onjalo. Umuntu ubabona kuphela becwila bejula enkohlakalweni ngenkathi izandla zobubi ziya ngokuya zeluleka. Ekugcineni, bayakuphika ukuba khona kwale ndlela, futhi bathunjwa nguSathane ngenkathi bona. Uma uthola ukuthi unobukhona bukaMoya oNgcwele kuphela, kodwa untula umsebenzi kaMoya oNgcwele, khona-ke usonqenqemeni lokufa. Uma ungaphenduki, khona-ke uyobe usubuyele kuSathane ngokuphelele, futhi uyoba phakathi kwalabo abasuswayo. Ngakho, lapho uthola ukuthi usesimweni okukhona kuso uMoya oNgcwele kuphela (awenzi sono, uyazithiba, futhi awenzi lutho lokuphikisa uNkulunkulu ngokusobala) kodwa untula umsebenzi kaMoya oNgcwele (awuzizwa unyakaziseka lapho uthandaza, awuzuzi kukhanyiseleka nokukhanyiswa okusobala lapho udla noma uphuza amazwi kaNkulunkulu, awuzihluphi ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, akukho nhlobo ukukhula empilweni yakho, futhi kade wantula ukukhanya okukhulu)-kulezi zikhathi, kufanele uqaphele ngokwengeziwe. Akufanele uzitotose, akufanele ulokhu uvumela isimilo sakho senze umathanda. Ubukhona bukaMoya oNgcwele bunganyamalala noma nini. Yingakho isimo esinjalo siyingozi kakhulu. Uma uzithola ukulesi simo, zama ukuguqula izinto masinyane. Okokuqala, kufanele usho umthandazo wokuphenduka futhi ucele ukuthi uNkulunkulu aphinde akunike umusa Wakhe. Thandaza ngokuzimisela okwengeziwe futhi, uthulise inhliziyo yakho ukuze udle futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu ngokwengeziwe. Ngalesi sisekelo, kufanele uchithe isikhathi esengeziwe emthandazweni; uphindaphinde amandla akho ekuculeni, ekuthandazeni, ekudleni nasekuphuzeni amazwi kaNkulunkulu, nasekwenzeni umsebenzi wakho. Lapho ubuthakathaka kakhulu, inhliziyo yakho ithathwa kalula kakhulu nguSathane. Lapho kwenzeka lokho, inhliziyo yakho ithathwa kuNkulunkulu bese ibuyiselwa kuSathane, okwenza ungabi nobukhona bukaMoya oNgcwele. Ezikhathini ezinjalo, kuba lukhuni ngokuphindwe kabili ukubuyisa umsebenzi kaMoya oNgcwele. Kungcono ukufuna umsebenzi kaMoya oNgcwele ngenkathi esenawe, okuyovumela uNkulunkulu akunikeze ukukhanyisela kwakhe okwengeziwe futhi angenzi ukuba uMoya oNgcwele akushiye. Ukuthandaza, ukuhlabelela amaculo, ukwenza umsebenzi wakho, nokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu—konke lokho kwenziwa ukuze uSathane angabi nethuba lokwenza umsebenzi wakhe, nokuthi uMoya oNgcwele asebenze ngaphakathi kuwe. Uma ungabuyelwa umsebenzi kaMoya oNgcwele ngale ndlela, uma uvele nje ulinde, khona-ke ukubuyelwa umsebenzi kaMoya oNgcwele ngeke kube lula lapho usulahlekelwe ubukhona bukaMoya oNgcwele, ngaphandle kokuba uMoya oNgcwele ekunyakazise ngqo, noma ekukhanyise futhi wakukhanyisela ngokukhethekile. Noma kujalo, akuthathi nje usuku noma ezimbili ukuba isimo sakho silulame; kwesinye isikhathi kungedlula ngisho izinyanga eziyisithupha kungekho ukululama. Konke lokhu kungenxa yokuthi abantu bazixegisela ngokwedlulele, abakwazi ukuzwa izinto ngendlela efanele futhi ngalokho bashiywa nguMoya oNgcwele. Ngisho noma uwuzuza futhi umsebenzi kaMoya oNgcwele, umsebenzi wamanje kaNkulunkulu ungase ungacaci kakhulu kuwe, ngoba ususele kakhulu kohlangene nakho empilweni, kusengathi washiywa emuva ngamamayela ayizinkulungwane eziyishumi. Ngabe lokhu akuyona into eyesabekayo? Ngitshela abantu abanjalo, nokho, ukuthi isikhathi sokuphenduka asikedluli ngokwedlulele, kodwa ukuthi kukhona umbandela owodwa: Kufanele usebenze kakhudlwana, futhi ungenzi ubuvila. Uma abanye abantu bethandaza kahlanu ngosuku, wena kufanele uthandaze kashumi; uma abanye abantu bedla futhi bephuza amazwi kaNkulunkulu amahora amabili ngosuku, kufanele wenze kanjalo amahora amane noma ayisithupha; futhi uma abanye abantu belalela amaculo amahora amabili, kufanele uwalalele okungenani uhhafu wosuku. Hlala unokuthula phambi kukaNkulunkulu futhi ucabange ngothando lukaNkulunkulu, uze unyakaziseke, inhliziyo yakho ibuyele kuNkulunkulu, futhi ungaphindi ulokothe uqhele kuNkulunkulu—yilapho kuphela ukwenza kwakho okuyothela khona izithelo; yilapho kuphela oyokwazi khona ukubuye uzuze isimo sakho sangaphambili esifanele.

Abanye abantu bafaka umdlandla omningi ekufuneni kwabo kodwa bese behluleka ukungena endleleni efanele. Lokhu kungenxa yokuthi abanakekeli ngokweqile futhi abazinaki izinto zokomoya. Abazi nakancane ukuthi bahlangane kanjani namazwi kaNkulunkulu, futhi abazi ukuthi umsebenzi nobukhona bukaMoya oNgcwele kuyini. Abantu abanjalo banomdlandla kodwa banobuwula; abakufuni ukuphila. Lokho kungenxa yokuthi awunalo noluncane ulwazi lukaMoya, awazi lutho ngokukhula emsebenzini oqhubekayo kaMoya oNgcwele, futhi awusazi isimo esingaphakathi emoyeni wakho. Ngabe ukholo lwabantu abanjalo akulona ukholo oluwuhlobo oluwubuwula? Ukufuna kwabantu abanjalo ekugcineni akutheli lutho. Okumqoka ekutholeni ukukhula ekuphileni okholweni lomuntu kuNkulunkulu ngukwazi umsebenzi owenziwa uNkulunkulu kohlangana nakho empilweni, ukubona ukuthandeka kukaNkulunkulu, nokuqonda intando kaNkulunkulu, ngendlela yokuthi uthobele wonke amalungiselelo kaNkulunkulu, uvumele amazwi kaNkulunkulu afakwe kuwe ukuze abe ukuphila kwakho, futhi ngalokho wanelise uNkulunkulu. Uma ukholo lwakho kuwukholo oluwubuwula, uma ungazinaki izindaba zokomoya nasezinguqukweni esimweni sokuphila kwakho, uma ungafaki amandla ukuze uthole iqiniso, uyokwazi ukubamba intando kaNkulunkulu? Uma ungakuqondi lokho uNkulunkulu akucelayo, khona-ke ngeke ukwazi ukuba nohlangana nakho, futhi ngalokho ngeke ube nendlela yokwenza. Okufanele ukuqikelele ngenkathi uhlangana namazwi kaNkulunkulu ngumthelela awukhipha kuwe, ukuze ufinyelele ekwazini uNkulunkulu emazwini Akhe. Uma wazi kuphela ukufunda amazwi kaNkulunkulu, kodwa ungayazi indlela yokuhlangana nawo, ngabe lokhu akukhombisi ukuthi awuzazi izindaba zokomoya? Khona manje, abantu abaningi kakhulu abakwazi ukuhlangana namazwi kaNkulunkulu, futhi ngalokho abawazi umsebenzi kaNkulunkulu. Ngabe lokhu akukhona ukwehluleka ekwenzeni kwabo? Uma beqhubeka kanje, yiliphi iqophelo abayokwazi kulo ukuhlangana nezinto ekugcwaleni kwazo nokuthola ukukhula ezimpilweni zabo? Ngabe lokho akugcini nje kuwukukhuluma okungenalutho? Baningi phakathi kwenu abagxila kokucatshangwayo, abangazi lutho ngezindaba zokomoya, kodwa nokho basafisa ukusetshenziswa kakhulu nguNkulunkulu nokubusiswa nguNkulunkulu. Lokho ngokungenakwenzeka nhlobo. Ngalokhu, kufanele nikuqede lokhu kwehluleka, ukuze nonke ningene endleleni efanele ezimpilweni zenu zokomoya, nibe nokuhlangana koqobo, futhi ningene eqinisweni lamazwi kaNkulunkulu.

Okwedlule:Ababi Kumele Bajeziswe

Okulandelayo:Indlela Yokukhonza Ngokuvumelana Nentando KaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene