Isahluko 71

Ngikubonakalise konke Okwami kinina, kodwa kungani ningazindli ngamazwi Ami ngayo yonke inhliziyo nangomphefumulo wenu? Kungani nithatha amazwi Ami njengodoti? Ngabe engikushoyo akulungile? Ngabe amazwi Ami akushaye endaweni ebucayi? Nilokhu nilibala, nilokhu ningabaza, kungani nenza ngale ndlela? Ngabe angikhulumanga ngokucacile? Ngikusho kaningi ukuthi amazwi Ami kufanele kuzindlwe ngawo ngokucophelela, futhi kufanele anakisiswe. Ngabe bakhona kini abayizingane ezihloniphayo nezizithobayo? Ngabe ngikhulumele ize? Ngabe akukho mphumela nhlobo? Kungakanani okuphakathi kuwe okungahambisana nentando Yami? Uma, noma okwesikhashana nje, ungase ungakhulunyiswa muntu ungonakala futhi ungalawuleki. Uma ngingasho ngokucacile ukuthi wenze kanjani, noma ukhulume kanjani, kungaba ukuthi awunamqondo enhliziyweni yakho? Ngiyakutshela! Lowo olahlekelwayo yilowo ongalaleli, ongazithobi, okholwa ngobuwula! Uma umuntu engakunaki engikushoyo, uma engakwazi ukubamba imininingwane, khona-ke ngeke akwazi ukuqonda izinhloso Zami, futhi ngeke akwazi ukungisebenzela. Yimi engiyobhekana nalolu hlobo lomuntu, futhi luyohlangana nokwahlulela Kwami. Ukungabambi imininingwane kungukuba nesibindi ngokwedlulele nokugagamela okunenkani. Ngakho ngiyaluzonda lolu hlobo lomuntu, futhi angithambi kulo, angiluniki musa kodwa bonke ubukhosi nokwahlulela; bona ukuthi usalokotha yini ukungikhohlisa. NginguNkulunkulu ohlola inhliziyo yomuntu ephakathi kakhulu. Leli phuzu kufanele licace kuwo wonke umuntu; kungenjalo, bazokwenza umsebenzi wabo nje ngokungazinikeli futhi babhekane Nami ngokungabi nandaba. Lesi yisizathu sokuthi abanye abantu ngokungazi bashaywe Yimi. Ngishilo ukuthi ngeke ngiphathe muntu ngokungalungi, ukuthi ngeke ngenze izinto ezingalungile, ukuthi konke engikwenzayo kuhambisana namalungiselelo ahlakaniphile esandla Sami.

Ukwahlulela Kwami kwehlele phezu kwabo bonke abantu abangangithandi ngempela, ngesikhathi okuyocaca kuso ukuthi ngobani engibanqumele ngaphambili futhi ngabakhetha, nalabo abasuswe Yimi. Laba bayocaciswa ngamunye, kungafihlwe lutho. Bonke abantu, izigameko, nezinto zimi futhi zikhona ukuze zigcwalise amazwi Ami, futhi zisebenza ukwenza amazwi akhulunywe umlomo Wami afezeke. Isandla Sami silawula amaphethelo omhlaba nezulu lonke. Ngiyoshaya noma ngubani olinga angalaleli amazwi Ami, noma ongalinganisi izenzo Zami. Ngale ndlela lowo muntu uyocwila eHayidesi futhi angasindi. Onke amazwi Ami alingene futhi afanele ngaphandle kokungcola. Ngabe ukukhuluma kwakho kuyakwazi ukufana Nokwami? Kuthatha kude, awuzwakali futhi awuchazi ngokucacile, futhi usacabanga ukuthi uzuze izinto ezithile, ukuthi usucishe waphumelela. Ngiyakutshela! Lapho umuntu ebe nokwaneliseka ngaye ngokwengeziwe, uqhele ngokwengeziwe ezindinganisweni Zami. Akakhombisi ukucabangela intando Yami, futhi uyangikhohlisa aphinde angahloniphi igama Lami kabi kakhulu! Akanamahloni! Awusibheki isiqu esingokomoya sakho! Waze wanobuwula nokungazi!

Amazwi Ami akhomba izinto ngaso sonke isikhathi nakuzo zonke izindawo. Kungenzeka ukuthi awukaqondi, futhi awukacacelwa? Ngabe uqonde ukungidumaza? Phakamisa umoya wakho, futhi uvuse umdlandla wakho. Angimphathi budlabha noma ngubani ongithandayo. Ngihlola inhliziyo yomuntu engaphakathi kakhulu, futhi ngazi konke okusenhliziyweni yabo bonke. Konke lokhu kuyobekwa obala ngakunye, futhi konke kuyokwedlula ekuhloleni Kwami. Ngeke nginganaki noma ngubani ongithanda ngempela. Bonke bangabemukeli bezibusiso; bayiqembu lamadodana angamazibulo engiwanqumele ngaphambili ukuba ngamakhosi. Mayelana nalabo abangangithandi ngempela, bawukudla kwamacebo abo, futhi bayilabo abemukela ishwa, futhi nakho kunqunyelwe ngaphambili Yimi. Ungakhathazeki. Ngizobambula ngamunye. Kade ngiwulungiselele lo msebenzi, futhi sengiqalile ukwenza lo msebenzi. Wonke uhlelekile, akukho nhlobo ukungahleleki. Senginqumile ukuthi ngubani okhethiwe futhi ngubani osusiwe. Ngamunye bazokwambulwa ukuze nibabone. Ngalezi zikhathi niyobona okwenziwa yisandla Sami, bonke abantu bayobona ukuthi ukulunga nobukhosi Bami akuvumeli ukona noma ukumelana kwanoma ngubani, nokuthi noma ngubani owonayo uyojeziswa kanzima.

NgiyiLowo ohlala ehlola inhliziyo ephakathi kakhulu yabo bonke. Ungangiboni kuphela ngaphandle. Bantu abayizimpumputhe! Aniwalaleli amazwi engiwakhulume ngokucacile, futhi aningikholwa nhlobo, Mina nginguNkulunkulu ophelele Ngokwakhe. Ngeke neze ngibekezelele noma ngubani olokotha angikhohlise noma angifihlele noma yini.

Uyakukhumbula konke engikushilo? “Ukungibona kufana nokubona yonke imfihlakalo efihliwe kusuka phakade kuya phakade.” Uke wazindla ngokucophelela ngala mazwi? NginguNkulunkulu. Izimfihlakalo Zami ziveziwe kini. Anikaziboni? Kungani ninganginaki? Futhi kungani ukhonza kangaka uNkulunkulu ongacacile osemqondweni wakho? Kungenzeka kanjani ukuthi Mina—uNkulunkulu oyedwa wangempela—ngenze noma yini engalungile? Bona lokhu ngokucacile! Qiniseka ngakho! Lonke izwi nokwenza Kwami, sonke isenzo nawo wonke umnyakazo Wami, ukumamatheka Kwami, ukudla Kwami, nokugqoka Kwami, konke Okwami kwenziwa nguNkulunkulu Ngokwakhe. Niyangahlulela; kungenzeka ukuthi nase nivele nabona uNkulunkulu ngaphambi kokufika Kwami? Ngakho kungani uhlala ungiqhathanisa noNkulunkulu wakho osenhliziyweni yakho? Konke kuyimibono yabantu! Izenzo nokuziphatha Kwami akuhambisani nokucabanga kwakho, kunjalo? Angivumeli muntu ukuba aveze umbono ngokuthi izenzo nokuziphatha Kwami kulungile noma cha. NginguNkulunkulu wangempela oyedwa. Lokhu akuguquleki, yiqiniso elingenakuphikiswa elilungile! Ungakhohliswa ngamacebo akho. Amazwi Ami akusho ngokucaca okuphelele. Akukho cashazi lobuntu Kimi, futhi bonke ubuMina bunguNkulunkulu uqobo Lwakhe, ovezwe ngokugcwele kini, kungekho lutho olufihliwe!

Okwedlule: Isahluko 70

Okulandelayo: Isahluko 72

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Mayelana Nokuphila KukaPetru

UPetru wenziwa nguNkulunkulu ukuba abe yisibonelo sokulingiswa abantu, umuntu oqavile owayaziwa yibo bonke abantu. Kungani umuntu...

Elakamuva

Nakuba lawa mazwi kungewona wonke kaNkulunkulu, anele kubantu ukuzuza izinjongo zokwazi uNkulunkulu kanye noguquko esimilweni. Mhlawumbe...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp