I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 70

Ukuthi imfihlakalo Yami yambuliwe futhi yavezwa obala, ayisafihliwe, kungenxa yomusa Wami nesihawu Sami ngokuphelele. Ukuthi izwi Lami liyabonakala phakathi kwabantu, alisafihlekile, nangokwengeziwe kungenxa yomusa nesihawu Sami. Ngibathanda bonke labo abazikhandla ngobuqotho ngenxa Yami futhi bazinikele Kimi. Ngibazonda bonke labo abazelwe Yimi kodwa abangangazi, futhi abaze bamelane Nami. Ngeke ngishiye muntu oqotho Kimi, kodwa ngiyophinda izibusiso zakhe kabili. Labo abangabongi ngiyobajezisa ngokuphindwe kabili, futhi ngeke ngibayeke kalula. Embusweni Wami akukho zigwegwe noma inkohliso, akukho ukuthanda izwe, okungukuthi, alikho iphunga labafileyo, kodwa konke kungubuqotho, ukulunga, konke kuwubumsulwa, ukuvuleka, akukho kucasha, akukho kufihlakala; konke kusha, konke kuyintokozo, konke kunokufundiswa okunosizo. Uma noma ngubani egcina iphunga labafile, nakanjani akakwazi ukuhlala embusweni Wami, kodwa uyobuswa ngenduku Yami yensimbi. Zonke izimfihlakalo ezingapheli kusuka endulo kuze kube namuhla zivezwa ngokugcwele kini—labo abazuzwa Yimi ezinsukwini zokugcina—anizizwa nibusisiwe? Usuku lokuvezwa ngokuvulekile ngaphezu kwalokhu luwusuku lapho nabelana ngokubusa Kwami.

Labo ababusa ngempela njengamakhosi bancike esimiselweni nasekukhetheni Kwami, futhi akufanele kube khona intando yomuntu. Uma noma ngubani elokotha ukubamba iqhaza kulokhu, kufanele ezwe ukugadla kwesandla Sami, futhi uyobhekana nomlilo Wami oqothulayo; lokhu kungolunye uhlangothi lokulunga nobukhosi Bami. Sengishilo, ngibusa zonke izinto, nginguNkulunkulu ohlakaniphile ophethe igunya eligcwele, futhi anginaluzwelo kumuntu, nginesihluku, anginamizwa. Ngiphatha noma ngubani (kungakhathaleki ukuthi ukhuluma kahle kanjani, ngeke ngimyeke) ngokulunga, ngobuqotho, nobukhosi Bami, ngibe ngenza wonke umuntu abone kangcono ukumangalisa kwezenzo Zami, abone lokho okuchazwa yizenzo Zami. Ngijezisa lonke uhlobo lwezenzo zemimoya emibi ngamunye, ngiyiphonse ngamunye emgodini ongenamkhawulo. Lo msebenzi ngawuqeda ngaphambi kokuqala kwesikhathi, ngibashiya bengenasikhundla, ngibashiya bengenandawo yokwenza umsebenzi wabo. Bonke abantu Bami abakhethiwe, labo abamiselwe futhi bakhethwa Yimi, abanakungenwa yibo noma nini, kodwa bahlala bengcwele. Labo engingabamiselanga futhi ngabakhetha ngibanikela kuSathane futhi ngibenze bangabe besasala. Izinqumo Zami zokuphatha kuzo zonke izingxenye zifaka ukulunga Kwami, ubukhosi Bami. Ngeke ngiyeke ngisho oyedwa kulabo uSathane asebenza kubona, kodwa ngiyobaphonsa kanye nemizimba yabo eHayidesi, ngoba ngiyamzonda uSathane. Ngeke nangayiphi indlela ngimyeke kalula, kodwa ngiyombhubhisa ngokuphelele futhi ngeke ngimshiyele ngisho elincane ithuba lokwenza umsebenzi wakhe. Labo uSathane abakhohlakalisile kwaze kwafika ezingeni elithile (labo abazothola inhlekelele) banjalo ngokulungiselela okuhlakaniphile kwesandla Sami. Ungacabangi ukuthi kungenxa yobudlova bukaSathane, kodwa yazi ukuthi nginguNkulunkulu uSomandla obusa zonke izinto emhlabeni nasezulwini! Ngokwami akukho nkinga engexazululeke, ingasaphathwa eyokuba khona kwanoma yini engenakufezeka noma liphi izwi elingenakushiwo. Umuntu makangenzi njengomeluleki Wami. Qaphela ungashaywa yisandla Sami futhi uphonswe eHayidesi. Ngiyakutshela! Labo namuhla abasebenzisana Nami ngenkuthalo ngabahlakaniphe kakhulu, bagwema ukulahlekelwa, baphunyuka ebuhlungwini bokwahlulelwa, isimiselo Sami; ungenzi izinkulumo ezingahloniphekile, ukhulume kakhulu, ucabanga ukuthi umkhulu kakhulu. Ngabe konke akungenxa yesimiselo Sami? Nina ebenifisa ukuba ngabeluleki Bami anilazi ihlazo! Anisazi isiqu esingokomoya senu, saze saba sincane ngokudabulisayo! Noma kunjalo, nisithatha kalula, futhi aniziqondi nina. Sonke isikhathi aniwalaleli amazwi Ami, nenza imizamo Yami enesineke ibe yize, ningacabangiukuthi kungumusa nesihawu Sami. Kunalokho nikhombisa ukuhlakanipha kwenu ngokuphindaphinda. Niyakukhumbula lokhu? Yikuphi ukusola okufanele bakuthole abantu abacabanga ukuthi bahlakaniphile? Aninandaba futhi anethembekile emazwini Ami, ningawaqophi ezinhliziyweni zenu, nisebenzisa ukuzenzisa Ngami ukwenza lokhu nalokhuya. Benzi bobubi! Niyoyicabangela nini ngokugcwele inhliziyo Yami? Aniyicabangeli inhliziyo Yami, ngakho futhi ukunibiza ngabenzi bobubi akukhona ukuniphatha kabi. Kunifanela ngokuphelele!

Namuhla nginikhombisa, ngokulandelana, izinto ebezifihlakele. Udrako omkhulu obomvu uphonswa emgodini ongenamkhawulo futhi ubhujiswa ngokuphelele, ngoba ukumgcina akunamsebenzi neze, okusho ukuthi akakwazi ukwenzela uKristu umsebenzi. Emva kwalokhu ngeke kusaba khona le nto ebomvu; kufanele iye ngokuya incipha ize ishabalale. Ngenza lokho engikushoyo; kungukuphethwa komsebenzi wami. Susa imiqondo yobuntu, konke engikushilo, ngikwenzile. Noma ngubani ozama ukuhlakanipha uzilethela ukubhubha, uzilethela ukwedelelwa, futhi akafuni ukuphila. Ngakho ngiyokwanelisa futhi nakanjani ngeke ngigcine abantu abanjalo. Emva kwalokhu, abantu bayokhula ebuhleni, ngenkathi bonke abangabambisani Nami ngenkuthalo beyosuswa bashabalale. Labo engibavumile yilabo engiyobaphelelisa. Ngeke ngilahle noyedwa. Akukho kuphikisana kwengikushoyo. Labo abangabambisani Nami ngenkuthalo bayokwehlelwa ukusolwa okwengeziwe, kodwa ekugcineni ngiyobasindisa nakanjani, kodwa ngaleso sikhathi, izinga lempilo yabo liyobe selehlukile. Uyafuna ukuba yilowo muntu? Sukuma bese ubambisana Nami! Nakanjani ngeke ngibaphathe kabi labo abazikhandlela Mina ngobuqotho. Nina enizinikela Kimi ngobuqotho, ngiyoninikeza izibusiso Zami. Zinikele ngokugcwele Kimi! Lokho okudlayo, lokho okugqokayo, nekusasa lakho konke kusezandleni Zami, ngiyokuhlela konke ngokufanele, ngenxa yokuthokoza kwakho okungenasiphetho, okungapheli, ngoba ngithe, “Kulabo abazikhandla ngobuqotho ngenxa Yami, nakanjani ngiyonibusisa kakhulu.” Zonke izibusiso ziza kuwo wonke umuntu ozikhandla ngobuqotho ngenxa Yami.

Okwedlule:Isahluko 69

Okulandelayo:Isahluko 71

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Indlela… (8)

  Uma uNkulunkulu eseza emhlabeni ukuzohlanganyela nesintu, ukuhlala naso, akusiyo into yosuku olulodwa noma ezimbili. Mhlawumbe kuso sonke lesi sikhath…

 • Okumayelana Namagama nokuthi Ungubani

  Uma ufisa ukulungela ukusetshenziswa uNkulunkulu, kufanele wazi umsebenzi kaNkulunkulu; kufanele wazi umsebenzi awenza esikhathini esidlule (eTestamen…

 • Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu

  Esikhathini uPetru asichitha enoJesu, wabona izinto eziningi ezenza uJesu athandeke, izinto okufanele zilingiswe, futhi eziningi zaboniswa yena. Nakub…

 • Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu

  Bonke abantu bafisa ukubona ubuso bukaJesu bangempela futhi bafisa ukuba Naye. Ngikholwa ukuthi akukho namunye kubafowethu noma odadewethu ongathi a…