Isahluko 28

Uyabona ukuthi isikhathi sifishane kakhulu kanti nomsebenzi kaMoya oNgcwele uyaqhubeka, wenza ukuthi uthole izibusiso ezinkulu kangaka, ukuthi wamukele iNkosi yezulu nomhlaba, uNkulunkulu uSomandla, oyiLanga elikhanyayo, iNkosi yombuso – lokhu kungumusa nesihe Sami konke. Yini engakususa othandweni Lwami? Cabangisisa kahle, ungazami ukuphunyuka, linda uthule phambi Kwami ngaso sonke isikhathi ungalokhu uzulazula phandle. Inhliziyo yakho kumele isondele enhliziyweni Yami, futhi noma ngabe kwehlani ungenzi izinto ngokunganaki noma ngokungacabangi. Kumele ubheke entandweni Yami, yenza noma yini engiyithandayo futhi uzimisele ukulahla lokhu engingakuthandi. Akumele wenze okushiwo yimizwa yakho, kunalokho yenza okulungile njengami; akuvumelekile ukubambelela ngisho kunyoko nakuyihlo. Kumele ulahle konke okungahambisani neqiniso futhi kumele uzinikele Kimi ngenhliziyo ehlanzekile engithandayo. Ungavumeli ukulawulwa yinoma yimuphi umuntu, udaba noma into; inqobo nje uma kuhambisana nentando Yami khona-ke kwenze ngokusho kwamazwi Ami. Ungesabi, ngoba izandla Zami ziyakweseka, futhi ngizokuvikela kubo bonke ababi. Kumele ubheke inhliziyo yakho, ube Nami ngaso sonke isikhathi, ngoba impilo yakho uyiphila ngokuncika kweYami impilo; uma ungishiya uzobuna masinya.

Kumele wazi ukuthi lezi yizinsuku zokugcina manje. USathane ongudeveli, njengebhubesi elibhodlayo, uyazulazula, efuna abantu azobashwabadela. Zonke izinhlobo zezifo seziyaphuma manje kanti ziningi nezinhlobo zemimoya emibi. Yimi kuphela uNkulunkulu wakho wangempela; Yimina kuphela isiphephelo sakho. Manje usungacasha endaweni Yami efihlakele, ngaphakathi Kimi kuphela, izinhlekelele ngeke zikwehlele futhi akukho sehlo esizosondela eduze kwethende lakho. Kumele usondele Kimi ngokwengeziwe, uhlanganyele Nami endaweni efihlakele; ungahlanganyeli ngokunganaki nabanye abantu. Kumele ubambe umqondo emazwini Ami – angisho ukuthi awuvumelekile ukuhlanganyela, ukuthi nje okwamanje awukakwazi ukwahlukanisa. Ngalesi sikhathi, umsebenzi owenziwa imimoya emibi uyabhebhetheka. Bakunika ukuhlanganyela ngazo zonke izinhlobo zabantu. Amazwi abo azwakala emtoti kakhulu, kodwa anobuthi ngaphakathi. Ayizinhlamvu ezigcotshwe ushukela futhi uyothi ungazelele atshale ubuthi ngaphakathi kuwe. Kumele wazi ukuthi iningi labantu kulezi zinsuku abazinzile, sengathi badakiwe. Uma unezinkinga ube uhlanganyela nabanye, abazokutshela khona imithetho nje nezimfundiso, futhi akukuhle njengokuhlanganyela Nami ngokuqondile. Woza phambi Kwami uthulule zonke izinto ezindala ezingaphakathi kuwe, vula inhliziyo yakho Kimi ngokuqinisekile inhliziyo Yami izobonakala kuwe. Inhliziyo yakho kumele ikhuthale phambi Kwami. Ungavilaphi, kunalokho kumele uhlale usondela eduze Kwami; lena iyona ndlela esheshayo yokuthi impilo yakho ikhule. Kumele uphile phakathi Kimi Nami ngizophila phakathi kuwe ngibuse njengeNkosi ngaphakathi kuwe, ngikuqondise kuzo zonke izinto, nawe ube nesabelo embusweni.

Ungazibukeli phansi ngoba usemusha; kumele uzinikele Kimi. Angiboni ukuthi abantu banjani ngaphandle noma badala kangakanani. Engikubonayo ukuthi bayangithanda ngeqiniso noma cha, nokuthi indlela Yami bayayilandela noma cha nokuthi benza iqiniso benganaki zonke ezinye izinto. Ungakhathazeki ngokuthi usuku olulandelayo luzoba njani noma ikusasa lizoba njani. Inqobo nje uma uthembele Kimi ukuze uphile nsuku zonke, ngokuqinisekile ngizokuhola. Ungabambeleli emqondweni wokuthi “Impilo yami ayikavuthwa, angiqondi lutho,” lowo umbono othunyelwa nguSathane. Sebenzisa inhliziyo yakho ukusondelana Nami ulandele izinyathelo Zami kuze kube sekupheleni kwendlela. Uma uzwa amazwi Ami akusolayo nakuxwayisayo nakuvusayo, kumele ngaleso sikhathi ugijime uye phambili; ungayeki ukusondelana Nami, qhubeka ezinyathelweni zomhlambi uqhubekele phambili. Ngaphambi Kwami, kumele uthande uNkulunkulu ngenhliziyo yakho nangomphefumulo wakho wonke. Zama ukuqonda amazwi Ami ngokwengeziwe usendleleni yokusebenza. Ekwenzeni iqiniso akumele ube nenhliziyo ebuthakathaka, kodwa ube nenhliziyo enamandla, yiba nesinqumo sengane yomfana ube nomgogodla, ubuye ube nenhliziyo eqinile. Uma ufuna ukungithanda, kuzomele ungenelise ngazo zonke izinto engifuna ukuzifeza kuwe. Uma ufuna ukungilandela, kumele udele konke onakho, konke okuthandayo, ulalele phambi Kwami, ube nomqondo olula ungayi ukuyofuna noma ubheka izinto noma kanjani; kumele uhlale uhambisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele.

Lapha ngikunika iseluleko: Kumele ubambelele futhi wenze konke lokhu engikukhanyisele khona ngaphakathi kuwe!

Okwedlule: Isahluko 27

Okulandelayo: Isahluko 29

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ingabe Wethembeke Kubani?

Usuku ngalunye eniluphilayo nenidlula kulo njengamanje lubucayi futhi lubaluleke kakhulu esiphethweni senu kanye nasekusaseni lenu, ngakho...

Umsebenzi Nokungena (2)

Umsebenzi kanye nokungena kwenu akukuhle neze; umuntu akagxili kakhulu endleleni yokusebenza futhi unokungacopheleli nakakhulu mayelana...

Mayelana Nokuphila KukaPetru

UPetru wenziwa nguNkulunkulu ukuba abe yisibonelo sokulingiswa abantu, umuntu oqavile owayaziwa yibo bonke abantu. Kungani umuntu...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp